Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

 

Tiltrådt.

Beslutning

Annette Bendtsen, Torslunde Bygade 23 oplæste et notat om hendes synspunkter om en sag i Torslunde, hvor der efter hendes opfattelse sker forskelsbehandling.

Sagsfremstilling

Ifølge styrelsesloven skal Økonomi- og Planudvalget udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende budgetår, således at årsbudgettet kan vedtages i Byrådet senest den 15. oktober. Forslaget skal ledsages af budgetoverslag for budgetårene 2016, 2017 og 2018. 

Budgetforslaget er 1. behandlet i Byrådet den 25. august 2014.  

Budgetforslaget 2015-2018, som skal 2. behandles, er udarbejdet med udgangspunkt i budgetstatus på Byrådets budgetseminar den 2. september 2014.

I forhold til 1. behandlingsforslaget bemærkes følgende:

at de stående udvalg har tiltrådt budgetforslaget med enkelte ændringsforslag (udvalgenes indstillinger fremlægges),

at afklarede elementer i lov- og cirkulæreprogrammet er fordelt,

at ændringer efter 1. behandlingsforslaget er indarbejdet,

at forslag til budgetforlig, som alle partier har tiltrådt, er indarbejdet.

at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling  om kr. 90.000 til yderligere en profilbørnehave skal finansieres indenfor  puljen i budgetforliget på kr. 200.000 til udvikling af daginstitutioner til forberedelse af skoleparathed. Yderligere ændres ønsket om at fremrykke bygningsændringerne på Ishøjgård fra 2016 til 2015 til, at arbejdet fremrykkes til 2014, med finansiering af Økonomi- og Planudvalgets puljebeløb

Angående indstillingen fra Teknik- og Bygningsudvalget, kan det oplyses at Økonomi- og Indenrigsministeriet har fordelt lånepuljen for 2015 på 200 mio. kr. til bl.a. veje fuldt ud.

Torslundevejprojektet koster 11 mio. kr., der kan fordeles med 4 mio. kr. i 2016 og 7 mio. kr. 2017.

Med de indarbejdede ændringer udgør det samlede driftsbudget i 2015 1.574 mio. kr., hvoraf serviceudgifterne udgør 1.143 mio. kr. Anlægsbudgettet udgør brutto 28,8 mio. kr. i 2015. Den samlede balance udgør 2.228 mio. kr. i 2015.

I henhold til styrelsesloven skal der være balance mellem udgifter og indtægter i budgetåret og budgetoverslagsårene. Det fremlagte budgetforslag er afbalanceret over kassebeholdningen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for personskat anvendes, og at forslaget til budget 2015 og overslagsårene 2016-2018 godkendes, idet der samtidig meddeles bevilling i henhold til bevillingsoversigten (med undtagelse af anlæg) med de bindinger, der i bemærkningerne er gjort til de enkelte poster.

Der meddeles samtidig anlægsbevilling til de med stjerne markerede anlæg på investeringsoversigten.

Anlægspuljen i 2015 på 2,0 mio. kr. flyttes til Økonomi- og Planudvalgets driftspulje, der herefter er på 7,3 mio. kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Ifølge edb-statistik af 24. juni 2014 over Vurderingsmyndighedens vurdering pr. 1. oktober 2011 fremgår udskrivningsgrundlagene, som angivet nedenfor:
 

 

 

2014:

2015:

Grundskyldspromille Udskrivningsgrundlaget er på

Ifølge budgetforslaget skal udskrives  

Udskrivningsgrundlaget på
Landbrugsejd. er på

Ifølge budgetforslaget skal udskrives3.491.298.300 kr.


87.282.457 kr.66.126.880 kr.


476.114 kr.

25,0 ‰


7,2 ‰

25,0 ‰


7,2 ‰

Dækningsafgift for erhvervsejendomme

Udskrivningsgrundlaget er på

Ifølge budgetforslaget skal udskrives

1.366.315.700 kr.


12.296.841 kr.

10,0 ‰

9 ‰

Offentlige ejendommes forskelsværdi

Udskrivningsgrundlaget er på

Ifølge budgetforslaget skal udskrives

65.433.200 kr.


572.540 kr.

8,75 ‰

8,75 ‰

Offentlige ejendommes grundværdi

Udskrivningsgrundlaget er på

Ifølge budgetforslaget skal udskrives

62.100.900 kr.


776.261 kr.

12,5 ‰

12,5 ‰


Grundskyldspromillen på produktionsjord må højest opkræves med 7,2 ‰.
Offentlige ejendomme opkræves af grundværdien med halvdelen af grundskyldspromillen dog max. 15 ‰.
Offentlige ejendomme opkræves af forskelsværdien 8,75 ‰.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at grundskyldspromillerne og dækningsafgiften fastsættes i overensstemmelse med budgetforslaget, dvs. uændrede satser, bortset fra dækningsafgiften, der nedsættes fra 10 ‰ til 9 ‰.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

I budgetforslaget er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. 
Ifølge KL's skatte- og tilskudsmodel giver statsgarantien 7,4 mio. kr. større provenu end selvbudgettering.

Sagsfremstilling

Beregning af nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering 2015

Mio. kr.

Ved statsgaranti (1)

Ved selvbudgettering (2)

Forskel (2)-(1)

Indkomstskat, provenu 2015

757.596

755.574

-2.022

Tilskud og udligning 2015

764.150

764.426

276

Nettoprovenu

1.521.746

1.520.000

-1.746

Skøn over efterregulering af udligning vedr. 2015 i år 2018

 0

-5.624

-5.624

I alt inkl. efterreguleringer

1.521.746

1.514.376

-7.370

Kilde: tabel 8F i KL’s skatte- og tilskudsmodel

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at kommuneskatteprocenten fastsættes til uforandret 25,0, og at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015 udgør kr. 3.030.384.000.
Med en kommuneskatteprocent på 25,0 bliver provenuet kr. 757.596.000.

Bilag

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Provsti har den 12. september 2014 fremsendt meddelelse om ligningsbeløb samt oversigt om ligningsbeløbets fordeling på de enkelte kirkekasser i Ishøj Kommune.  

 
Budget 2014
Budget 2015
Ishøj sogn
11.802.845
11.226.612
Torslunde sogn
 2.334.900
 2.615.000
Provstiudvalgskassen*
    347.000
    612.000
Skoletjeneste
    253.000
 
Kirkekasser i alt
14.738.045
14.453.612
Landskirkeskatten
 3.015.778
 2.956.249
I alt
17.753.823
17.409.861

*og skoletjeneste samlet    

Økonomi og Indenrigsministeriet har udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten  
1.934.429.000
Med kirkeskatteprocent på 0,90 vil provenuet blive
     17.409.861

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 0,90.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Naja Anthonsen meddeler i mail af 15. september 2014, at hun ønsker at udtræde af Beredskabskommissionen idet hun er udtrådt af SF Ishøj.
I mail af 27. september 2014 udpeger Nils Borre på vegne af SF, Gitte Christiansen, som nyt medlem.

Indstilling

Det indstilles, at Gitte Christiansen (F), Birkevej 9, 2635 indtræder for den resterende del af valgperioden til og med den 31. december 2017.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Der er udarbejdet et forslag til ny erhvervspolitik. Erhvervspolitikken udtrykker Ishøj Kommunes overordnede politiske målsætninger for arbejdet med erhvervslivet i kommune, og danne rammen for, hvordan Ishøj Byråd ønsker at kommunen skal understøtte erhvervsudviklingen.

Sagsfremstilling

Forslaget til erhvervspolitik blev gennemgået på byrådsseminar i maj 2014. Efterfølgende er der indsamlet kommentarer internt i organisationen. Politikken har været i høring, hvor der er indkommet kommentarer fra KL, Væksthus Hovedstadsregionen, Ishøj Erhvervsforening, Dansk Byggeri og DI Dansk Industri.

Forslag til erhvervspolitik og idé- & handlingskatalog for 2014-2017 blev drøftet og godkendt på Erhvervskontaktudvalgsmødet den14. august 2014.

Erhvervspolitikkens temaer er:

 • Udvikling, fornyelse og gode rammer
 • Et samlet stærkt lokalt erhvervsliv
 • Ishøj på arbejde - på arbejde i Ishøj
 • Formidling af Ishøjs værdier overfor erhvervsliv og turister

Det tilhørende idé- og handlingskatalog beskriver de aktiviteter og projekter, der skal understøtte og realisere de indsatser, der knytter sig til hvert af politikkens temaer.  

Notat over høringssvar og de indkomne høringssvar vedlægges.

Indstilling

Økonomi og Planudvalget indstiller, at Byrådet godkender erhvervspolitikken og tilhørende idé- og handlingskatalog.  

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der er i Ishøj Kommune et politisk ønske om at oprette et frivilligt mentorkorps med det formål, at støtte og motivere unge fra lokalmiljøet i at begynde og gennemføre en uddannelse for dermed på sigt at mindske antallet af ufaglærte og nedbringe langtidsledigheden i Ishøj Kommune.

I oprettelsen af et frivilligt mentorkorps samarbejdes der med Jobcenter Vallensbæk og CPH West, så det frivillige mentorkorps vil blive oprettet indenfor et formaliseret samarbejde mellem beskæftigelses,- social- og uddannelsesområdet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udbudt pulje til samme formål, som er ansøgt. Der forventes svar i løbet af september måned 2014.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

9,2 % af alle unge under 30 år i Ishøj Kommune er på kontanthjælp. Mange af disse unge har ikke en uddannelse, og er dermed i risiko for aldrig af få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med et frivilligt mentorkorps er således at støtte og motivere de unge i at begynde og gennemføre en uddannelse for dermed på sigt at mindske antallet af ufaglærte og langtidsledighed i Ishøj Kommune.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er unge borgere i alderen 18-30 år fra Ishøj Kommune, som er erklæret uddannelsesparate eller er i gang med en uddannelse. De unge i målgruppen kan have problemstillinger, som gør, at de har brug for ekstra hjælp og støtte til at påbegynde/fastholde et uddannelsesforløb fx. lettere psykiske lidelser, lettere misbrug, dårlig skolegang og skrøbeligt netværk.

Organisering

Det frivillige mentorkorps oprettes inden for en projektperiode fra 2014-2016. Der er en forventning om, at i alt 30 unge gennemfører et mentorforløb med 15 mentorforløb i 2015 og 15 mentorforløb i 2016.

Projektet oprettes i et samarbejde mellem Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune, Jobcenter Vallensbæk og CPH West.

Under projektperioden oprettes en frivillig forening omkring mentorkorpset. Dette for at forankre projektet hos de frivillige selv.

Projektbeskrivelse, puljeansøgning og budget er vedhæftet som bilag.

Beskæftigelsesudvalget drøftede projektbeskrivelse samt projektansøgning, og anbefalede, at sende sagen til Økonomi- og Planudvalget.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at et beløb til opstart af et frivilligt mentorkorps på 756.000 kr. over en tre årig periode indarbejdes i budget 2015 og overslagsår.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Beskæftigelsesudvalgets anbefaling følges, idet udgiften til mentorkorpset er indarbejdet i Budget 2015.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Med udgangspunkt i antallet af kendte skolestartere til skoleåret 2015/2016 samt kriterier for fleksible skoledistrikter, foreslår administrationen en distriktsregulering, således at de kommende skolestartere kan rummes indenfor 11 børnehaveklasser.
Det foreslås, at børnehaveklasserne fordeles med en klasse på Ishøj Skole, to klasser på Vibeholmskolen, tre klasser på Gildbroskolen, tre klasser på Strandgårdskolen og to klasser på Vejlebroskolen.  
Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 17. juni 2014 at sende forslaget til distriktsjustering for skoleåret 2015/2016 til udtalelse i skolebestyrelserne.
Udtalelserne fra skolerne er samlet i et bilag, som er vedhæftet dagsordnen.

Sagsfremstilling

Den foreslåede distriktsregulering for skoleåret 2015/2016 foretages med udgangspunkt i styrelsesvedtægten, antallet af kendte skolestartere til skoleåret 2015/16 (297 elever) samt rækken af kriterier og forudsætninger, som fremgår af vedhæftede ”Notat om kriterier og forudsætninger for fleksible skoledistrikter”.

Forslaget til skoledistriktsreguleringen betyder en mindre ændring i forhold til de nuværende skoledistrikter. Som det fremgår af vedhæftede notat ”Distriktsregulering med 11 børnehaveklasser” får distriktsreguleringen betydning for 34 skolestartere, som får et andet skoledistrikt end det nuværende. Det fremgår af vedhæftede et bilag vedr. vejflytninger hvilke veje, der bliver berørt af distriktsjusteringen. Det vedhæftede kort viser distriktsinddelingen.
Skolebestyrelsen på Gildbroskolen gør i deres udtalelse opmærksom på, at der er en fejl i bilaget vedr. vejflytninger. Bilaget er tilrettet og vedhæftet dagsordenen. Rettelsen har ingen konsekvenser for de foreslåede skoledistrikter.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at de foreslåede distriktsjusteringer for skoleåret 2015/2016 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Kommunernes godkendelse af lånerammen sikrer, at Vestforbrænding kan optage lån til finansiering af projekter såfremt Vestforbrændings bestyrelse beslutter, at de skal gennemføres.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har anmodet om alle ejerkommunernes godkendelse af en ramme på 330 mio. kr.

Lånet skal finansiere Lyngby etape A i varmeplan 2015, hvor der i 2015 og 2016 optages lån for 185 mio. kr.

Endvidere skal der investeres i udskiftning af elektrofilter, ny lavtrykscylinderturbine, nye affaldskraner samt opgradering af anlæg 5 på Vestforbrænding for 50 mio. kr.

Endelig forventer Vestforbrænding, at der skal optages lån for 95 mio. kr. til investeringer i forbindelse med tilslutning af nye kunder, optimering af fjernvarmenettet samt overtagelse af varmecentraler.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 330 mio. kr. til finansiering af varmeplaner og anlægsudgifter til kraftvarme
at lån optages med hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Godkendelsen af lånerammen har ikke umiddelbar konsekvens for Ishøj Kommune.

Lovgrundlag

Vestforbrændings vedtægt

Bilag

Resume

Byrådet godkendte den 10. juni 2014 forslag til spildevandsplan 2014 - 2022 for Ishøj Kommune. Planen beskriver bl.a. en række projekter, der omfatter klimatilpasning og håndtering af regnvand. Det fremgår af miljøvurderingen, at initiativerne i planen ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet.
                               

Sagsfremstilling

Forslaget har været i høring fra den 10. juni til den 28. august 2014. Der er ikke indkommet bemærkninger til planforslaget.

Jf. Lov om Miljøvurdering §9 har Ishøj Kommune udarbejdet en sammenfatning, der indeholder en redegørelse for,  

 • hvordan miljøhensyn indgår i planen,  
 • hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i høringsfasen, er taget i betragtning,  
 • begrundelse for at den vedtagne plan er valgt samt,
 • hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet. Miljøvurderingen har konkluderet, at spildevandsplanen ikke medfører væsentlige miljømæssige påvirkninger. Det er derfor ikke aktuelt at beskrive overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til spildevandsplan for Ishøj Kommune 2014-2022  godkendes endeligt.  

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens § 3 og 4, Bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Bilag

Resume

Der skal tages beslutning om, at sende screening af lokalplanforslag 1.71 Boligbebyggelse på Kirkebjerggård i offentlig høring i minimum 4 uger.  

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 1.71 Boligbebyggelse på Kirkebjerggård har  Plan- Bygge- og Miljøcenter gennemført en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen fremgår af bilag 1.

Screeningen viser efter Plan-, Bygge- og Miljøcenterets vurdering, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som planen giver mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der udarbejdes derfor ikke en egentlig miljøvurdering (miljørapport) af lokalplanen.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslag 1.71.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

I henhold til Lov om Miljøvurdering, LBK nr. 936 af 24/09/2009, af planer og programmer skal der gennemføres en screening af planer, som skal afdække, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.                          

Bilag

Resume

Handicappolitikken 2014-2018 samt handleplanen herfor har været i høring hos relevante aktører.

Politikken fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Handicappolitik og handleplan 2014-2018 har i løbet af foråret 2014 været til høring hos HovedMed, de lokale medudvalg, Kirkebækskolen og i Handicaprådet.

Alle høringssvar er taget til efterretning og er indarbejdet i Handicappolitikken.

Handicappolitik, handleplan og høringssvar er vedhæftet.

Temaerne for Handicappolitik og handleplan er:

 • Tema 2014: Aktiv deltagelse i fritids- og kulturlivet
 • Tema 2015: Kompetence, samarbejde og kendskab
 • Tema 2016: Ligeværdig deltagelse
 • Tema 2017: Tilgængelighed

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at Handicappolitikken 2014-2018 og Handleplan godkendes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Fra 1. januar 2015 varetager Ishøj kommune selv den sociale misbrugsbehandling af unge under 30 år. Formålet med at hjemtage behandlingen er at yde en mere effektiv og helhedsorienteret indsats, så vi får flere unge ud af deres misbrug og undgår lange ineffektive forløb.

Borger- og Socialservice har derfor udarbejdet en projektbeskrivelse, som beskriver den fremtidige plan for hjemtagelse af misbrugsbehandlingen. Projektbeskrivelsen fremlægges herved til godkendelse.

Sagsfremstilling

Indhold i et socialt misbrugsbehandlingstilbud

 • Hjemtagelse af den sociale misbrugsbehandling for unge under 30 år

 • Der kan være op til 40 unge indskrevet i tilbuddet

 • Tilbuddet vil bestå af social misbrugsbehandling og forebyggende behandling

 • Tilbuddet forventes at starte op pr. 1. januar 2015

Succeskriterier

Som en del af projektbeskrivelsen har styregruppen fastsat følgende succeskriterier for Ishøj Kommunes tilbud:

 • 65 % af borgerne skal have et stabilt fremmøde i tilbuddet

 • 50 % af de borgere, der afslutter deres behandlingsforløb planmæssigt, skal være enten stoffrie eller have reduceret deres stofmisbrug, når de udskrives

 • 6 måneder efter et planmæssigt afsluttet forløb er 15 % af borgerne stoffrie eller har reduceret deres stofmisbrug

 • 60 % af de borgere, der er stoffrie eller har reduceret deres stofmisbrug 6 mdr. efter et planmæssigt afsluttet forløb, er påbegyndt et uddannelses- eller beskæftigelsesforløb inden for 1 år.

Procesplan

 • Tilbuddet kommer til at få lokaler sammen med Lænken på Tranegilde Strandvej 7 i Ishøj. I denne forbindelse er der taget kontakt til CPH West med henblik på at etablere et samarbejde omkring indretning af lokalerne. Indretningen skal desuden ske sammen med Lænkens brugere og de kommende brugere af misbrugsbehandlingstilbuddet, så begge grupper får ejerskab over lokalerne.

 • Der er nedsat en tværfaglig projektgruppe, som bl.a. skal beskrive det faglige indhold i tilbuddet, visitationsprocedure samt snitflader til øvrige centre og enheder. Projektgruppen består af medlemmer fra Borger- og Socialservice, Familiecenteret, Stabsenheden for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse, Jobcenteret, Vejlederteamet, Kløverengen og Psykiatrisk Center Glostrup

 • Der er etableret samarbejde med Brøndby Kommune vedr. tilkøb af den lægefaglige behandling for målgruppen.

For at skabe det bedst mulige tilbud ønsker Borger- og Socialservice at ansætte den første medarbejder i tilbuddet fra 1. december 2014. Medarbejderen skal ud over at være misbrugsbehandler fungere som koordinator i tilbuddet. Tanken med ansættelsen er, at vedkommende hermed kan få indflydelse på udformningen af tilbuddet og få ejerskab over projektet samt bidrage til opstart af tilbuddet.

Projektbeskrivelsen vedhæftes.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender status på projektbeskrivelse for oprettelse af et socialt misbrugsbehandlingstilbud i Ishøj.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der ansættes en medarbejder i tilbuddet pr. 1. december 2014. Lønudgiften afholdes af tilsvarende hjemtagelser på misbrugsområdet.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges. Misbrugsbehandlingstilbuddet indgår i budgetforliget for 2015.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende lokalplanforslag 1.71 Boligbebyggelse på Kirkebjerggård i offentlig høring i minimum 8 uger.  

Sagsfremstilling

Plan, Byg og Miljø har i samarbejde med Lind & Risør udarbejdet et lokalplanforslag for en tæt-lav boligbebyggelse på Kirkebjerggård i Ishøj Landsby.
Lind & Risør har købt ejendommen, hvor Kirkebjerggård er beliggende i dag. Det er ønsket med en ny lokalplan, at kunne opføre 22 nye boliger i 1,5 plan med en størrelse på ca. 145m2.  Der er i lokalplanforslaget lagt vægt på, at den kommende bebyggelse i størrelse, udformning og materialer kan passe ind i landsbymiljøet.

I lokalplanforslaget er der også indarbejdet en løsning på afledning af regnvand i form af åbne vandrender og et fælles grønt opholdsareal med et forsinkelsesbassin. Der er også stillet krav om, at vand kan afledes til et tilstødende område ved Gadekæret, hvor der er planer om at etablere et nyt regnvandsbassin.

Alle nuværende bygninger på grunden nedrives. Den nye bebyggelse vil bestå af 8 dobbelthuse samt 2 huse med 3 boliger i hver, hvoraf den ene placeres mod Ishøj Bygade, som i facadeudtryk minder om Kirkebjerggårds nuværende hovedbygning. Bebyggelsen vil fremstå med hvidpudsede facader og sorte tage. 

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til lokalplan 1.71 Boligbebyggelse på Kirkebjerggård vedtages og sendes i offentlig høring i perioden den 10. oktober til den 5. december 2014.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven § 13 og15                  

Bilag

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget ændringer af Loven om Trafikselskaber med en ny fordelingsmodel, som træder i kraft 1. januar 2016.

Den ny fordelingsmodel for buslinjerne i Movias område indeholder følgende:
Buslinjer, der kører i én kommune, finansieres uændret kun af kommunen.
For buslinjer, der kører i to eller flere kommuner, dækkes 80 % af tilskudsbehovet af de kommuner linjen kører i med antal køreplantimer som fordelingsnøgle. De resterende 20 % dækkes solidarisk af alle kommuner i regionen efter befolkningstal.

Ny linjefordeling
Regionerne overtager alle S-, N- og næsten alle R-buslinjer fra kommunerne. Yderligere buslinjer kan overtages, hvis de anses for af regional betydning. I loven lægges der op til, at alle buslinjer, som kører igennem 3 eller flere kommuner, skal vurderes i forhold til regional betydning.
Ifølge "Loven om Trafikselskaber" skal kommunerne bidrage til finansieringen af Movias administrative udgifter svarende til de ekstra udgifter, regionerne påtager sig ved overtagelsen af buslinjer.

Høringsforslag til fordelingsmodel og linjefordeling
Movia har den 27.juni 2014 udsendt et høringsforslag til fordelingsmodellen og til hvilke buslinjer regionerne skal overtage.
Movia foreslår en overgangsordning for kommuner, der får større omkostninger, så de har en tid til, at effektivisere busbetjeningen eller finde de nødvendige ekstra midler.
Effekterne foreslås gennemført med 33 % i 2016, 66 % i 2017 og med fuld effekt fra 2018, og er gældende for både øget udgifter og besparelser.

Betydning for Ishøj Kommune
Ishøj Kommune betaler i dag 4,1 mio. kr. og den samlede konsekvens af ny fordelingsmodel er beregnet til en merudgift på 0,5 mio. kr.
For Ishøj Kommune betyder det konkret, at linjerne 97N og 120 overføres til regional finansiering.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at godkende forslaget og fremsende et høringssvar om godkendelsen, ligesom de økonomiske konsekvenser indarbejdes i budgettet som tekniske korrektioner.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt, idet høringssvaret suppleres med, at Ishøj Kommune ikke ønsker at betale til buslinje 117, da den ikke har stoppested i Ishøj Kommune.

Økonomi

Merudgift til kollektiv trafik på 0,5 mio. kr. der gennemføres over tre år, med 33 % i 2016, 66 % i 2017 og med fuld effekt fra 2018, hvilket betyder at der skal afsættes kr. 4.265.000 i 2016, kr. 4.430.000 i 2017 og  kr. 4.600.000 i 2018 til den kollektive trafik.

Konsekvensen er indarbejdet i budgetoverslaget for 2016 og fremover.

Bilag

Beslutning

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Formålet med regionernes økonomirapporter er at sikre overblik over regionens finansielle og bevillingsmæssige situation. Fire gange årligt forelægges en samlet økonomirapport for forretningsudvalget og regionsrådet samt kommunalbestyrelserne i regionen.

Oversigten giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale udgiftsområder.

Hovedkonklusionerne i Region Hovedstadens økonomirapport pr. 30. juni 2014 er som herunder:

  • På social- og specialundervisningsområdet er den overordnede vurdering, at der er balance i det forventede regnskab for 2014.

  • På det regionale udviklingsområde forventes årets oprindelige budget anvendt samtidig med at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for 2014.

  • På sundhedsområdet, drift er der balance i forhold til det ajourførte budget efter reservering af 200 mio. kr. til indkøb og anskaffelser i 2014, der kan aflaste udgiftsniveauet i 2015. I 1. økonomirapport 2014 var der forventning om mindreudgifter på kun 45 mio. kr., men der var ikke i rapporten reserveret beløb til fremrykning af indkøb.

Sammenfatningen til regionens 2. økonomirapport vedlægges.

Såfremt hele rapporten samt bilag ( i alt 92 sider) ønskes, kan det rekvireres hos Direktionscenter - Økonomi.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Region Hovedstadens økonomiopfølgning tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Opgørelse over ledighedsydelse over 18 måneder - til efterretning.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget drøftede materialet.
Beskæftigelsesudvalget modtager tal på antal borgere på ledighedsydelse over 18 måneder to gange årligt.

Beskæftigelsesudvalget ønsker dels tal på antal borgere på ledighedsydelse over 12 måneder, dels oplysninger om, hvilke kommuner tilflyttere kommer fra.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget sender sagen til Økonomi- og Planudvalget til efterretning.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at opgørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Resume

Sygedagpengereformen træder i kraft henholdsvis den 1. juli 2014 og den 5. januar 2015. Reformen har som formål, at ingen borgere står uden forsørgelse trods sygdomsforløb. Samtidigt sikres der med sygedagpengereformen en tidligere indsats for de borgere, som modtager sygedagpenge.

Beskæftigelsesudvalget, Ishøj Kommune blev på deres møde den 18. juni 2014 orienteret om sygedagpengereformen.

Sagsfremstilling

Sygedagpengereformen har som overordnet formål, at ingen borgere skal stå uden forsørgelse grundet sygdomsforløb. Derudover skal en tidligere indsats sikre, at borgeren i højere grad støttes i hurtigst muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Endeligt skal sygedagpengereformen være medvirkende til, at ressourcerne i kommunerne målrettes de borgere, hvor der er risiko for en længerevarende sygemelding.

På baggrund af sygedagpengereformen er der på tværs af Ishøj og Vallensbæk Kommuner blevet oprettet et rehabiliteringsteam i henhold til sager om sygedagpenge. Det forventes, at rehabiliteringsteamet skal behandle 10 sygedagpengesager pr. måned. Derudover forventes det, at reformen implementeres indenfor de eksisterende budgetter på området.

Indstilling

Økonomi og Planudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Resume

På baggrund af Beskæftigelsesregionens fremskrivning af ledighed, forventes ledigheden at falde i Ishøj Kommune. Antallet af ledige forventes reduceret med 115 personer.

Sagsfremstilling

Jobcenterets forventninger til udviklingen i ledigheden bygger på Økonomi og Indenrigsministeriet samt Beskæftigelsesregionens halvårlige prognoser. Den seneste prognose er fra juni 2014 og indeholder et kvalificeret bud på, hvordan ledigheden udvikler sig i 2014 og 2015.

For Ishøj Kommune forventes ledigheden at falde fra 10,8 procent ultimo 2013 til 10,2 procent ultimo 2014 og yderligere til 9,8 procent ultimo 2015. Det betyder, at antallet af ledige forventes reduceret med 115 personer.

Resultatrevision 2013

Resultatrevisionen har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen 2013 indeholder:

 • Besparelsespotentiale

 • Resultatoversigt

 • Status på Jobcenterets mål i Beskæftigelsesplanen.

Fremskrivning af ledighed fra Beskæftigelsesregionen samt Resultatrevision 2013 er vedhæftet.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller, at fremskrivning af ledighed tages til efterretning, og at sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Beskæftigelsesudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Jobcenter Vallensbæk har fået bevilliget 3 millioner kr. af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at oprette projekt om empowerment for borgere over 30 år med lang ledighedstid. Projektet vil forløbe fra 2014-2016.

Projektet bygger på et tværfagligt samarbejde mellem beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet.

I forbindelse med projektet opnormeres derfor med medarbejdertimer i den udførende del hos Borger- og Socialservice svarende til et halvt årsværk.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at inddrage viden om Empowerment og understøtte jobcenterets arbejde med at sikre, at borgeren har indflydelse på egen situation og tager ejerskab for sin egen vej i job eller i uddannelse.

På kort sigt er målsætningen, at den enkelte borger får indflydelse på og føler ejerskab for eget forløb. På lang sigt er målet, at borgerne kommer helt eller delvist i job. 

Målgruppe

Målgruppen er 200 borgere over 30 år fra Vallensbæk og Ishøj Kommuner, som har været ledige i mere end 2 år.  

Forankring og opnormering

Projektet er forankret hos Jobcenter Vallensbæk, og bygger på et samarbejde mellem beskæftigeses-, social- og sundhedsområdet.

I forbindelse med opstart af projektet om Empowerment ansættes en projektleder (1 årsværk) i projektperioden, ligesom der opnormeres med medarbejdertimer hos Borger- og Socialservice svarende til et halvt årsværk. Endeligt opnormeres sundhedsafdelingerne i henholdsvis Vallensbæk og Ishøj med et halvt årsværk.

Projektet forløber i perioden 2014-2016.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning, idet de nævnte medarbejdere finansieres over projektet.

Beslutning

Til efterretning