Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 7. november 2017 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Beslutning

Alice stillede spørgsmål vedr. byrådsdagsordner i papir, adgang og hjælpemidler i svømmehallen og adgang til Thorslunde.

 

Søren Mortensen stillede spørgsmål vedr. støj fra Letbanen.

 

Christina Sørensen stillede spørgsmål vedr. dagplejen.

 

Borgmesteren svarede, at spørgsmålene undersøges nærmere.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Alice stillede spørgsmål vedr. byrådsdagsordner i papir, adgang og hjælpemidler i svømmehallen og adgang til Thorslunde.

 

Søren Mortensen stillede spørgsmål vedr. støj fra Letbanen.

 

Christina Sørensen stillede spørgsmål vedr. dagplejen.

 

Borgmesteren svarede, at spørgsmålene undersøges nærmere.

Resume

KKR Hovedstaden anmoder i brev af 25. september 2017 Ishøj Byråd om at behandle udpegning af nyt medlem til taxinævnets bestyrelse, senest den 3. november 2017.

Sagsfremstilling

Ved henvendelse til KKR, er fristen ændret til den 8. november 2017.

Ny repræsentant udpeges efter Jens Jørgen Nyggaard (C), tidligere 1. viceborgmester i Egedal, som er afgået ved døden.

KKR har i sit møde den 1. september 2017 indstillet borgmester Morten Slotved (C), Hørsholm Kommune, gældende for indeværende funktionsperiode, dvs. frem til der, efter KKR Hovedstadens konstituering, udpeges en ny bestyrelse. 

Indstilling

Det indstilles, at KKR`s indstilling for den resterende del af Taxinævnets funktionsperiode, frem til KKR Hovedstadens konstituering, hvor der udpeges en ny bestyrelse, godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Tre yngre læger har overfor Ishøj Kommune udtrykt interesse for, at åbne lægepraksis i Ishøj Kommune. Lægerne ønsker, at åbne praksis på etage 2 i Ishøj Bycenter i det nuværende Ishøj Turist- og Erhvervskontors lokaler. Da 8000 Ishøj-borgere har deres læge uden for kommunens grænser indstilles det, at Ishøj Kommune tilkendegiver overfor lægerne, at kommunen ser positivt på lægernes ønske om etablering af et lægecenter, og som en konsekvens heraf, påbegynder planlægningen af en ombygning af Turist- og Erhvervskontoret til lægecenter og samtidigt afsøger mulighederne for nye lokaler til Ishøj Turist- og Erhvervskontor.

Sagsfremstilling

Af de tre læger er den ene læge netop færdiguddannet og er den 9. oktober begyndt i et 3-måneders barselsvikariat i Ishøj. De to andre læger forventes færdiguddannet i 1. halvår 2018.

De tre læger har været på rundtur i Ishøj Kommune, hvor de er blevet fremvist forskellige mulige lokationer, blandt andet i Vejleåparken, hvor de kunne etablere deres lægecenter. Lægerne peger på Ishøj Turist- og Erhvervskontors lokaler som ønsket lokalitet. En sådan placering af et nyt lægecenter vil være nabo til det eksisterende lægecenter og vil dermed give mulighed for etablering af et større lægefagligt miljø og samtidigt give mulighed for, at de to lægecentre evt. kan dele laboratorium, sygeplejersker og administrativt personale på sigt.

Fra et borgersynspunkt er det en fordel, at langt flere borgere får mulighed for, at få læge i Ishøj og ikke skal rejse ud af kommunen for at komme til læge. Samtidigt vil en placering af det nye lægecenter på etage 2 i Ishøj Bycenter medføre, at endnu flere sundhedstilbud vil være placeret i umiddelbar nærhed af hinanden end de er i dag. Således er der allerede en tandlægeklinik, en fysioterapeut og et eksisterende lægecenter på etage 2 i Bycentret.

Borgmesteren havde den 16. august 2017 møde med Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen om lægemanglen i kommunen, og her orienterede borgmesteren regionsrådsformanden om de tre lægers ønske om, at nedsætte sig i Ishøj. Mødet blev afholdt i lyset af, at mere end 8000 Ishøj-borgere har deres læge i andre kommuner. Regionsrådsformanden tilkendegav, at regionen ville se positivt på en ansøgning fra de tre læger om, at åbne praksis i Ishøj, og at regionen ville sørge for, at de nødvendige lægekapaciteter ville være til rådighed for dette.

Udvalget vedr. tværsektionelt samarbejde under Region Hovedstaden vedtog den 31. oktober 2017, at opslå to kapaciteter i Ishøj Kommune. Det vil sige, at to læger får mulighed for at nedsætte sig som praktiserende læger i Ishøj Kommune. Herudover har de tre læger været i dialog om, at overtage lægekapaciteten fra én af de allerede praktiserende læger i Ishøj, som påtænker at gå på pension. Dermed vil der være tre lægekapaciteter til rådighed i Ishøj Kommune, som de tre læger har muligheder for enten at overtage eller få tildelt efter ansøgning til Region Hovedstaden.

De tre læger har endnu ikke endeligt tilkendegivet, at de vil nedsætte sig i Ishøj. Andre kommuner forsøger også at tiltrække lægerne. Regionens beslutning om 2 nye lægekapaciteter i Ishøj giver Ishøj Kommune en fordel. Tilsvarende kan en politisk udmelding om, at imødekomme lægernes ønske om lokaler give Ishøj Kommune yderligere en fordel.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at

  • Ishøj Kommune tilkendegiver overfor de tre læger, at kommunen er positiv overfor etablering af lægecenter i det nuværende Ishøj Turist - og Erhvervskontor.
  • Ishøj Kommune påbegynder planlægningen af en omdannelse af Ishøj Turist- og Erhvervskontors lokaler til lægecenter.
  • Ishøj Kommune afsøger mulighederne for nye lokaler til Ishøj Turist- og Erhvervskontor. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Alt efter hvilke løsninger der vælges kan der være udgifter til ombygning af Turist- og Erhvervskontoret samt etablering af Turist- og Erhvervskontoret i nye lokaler.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Resume

Implementering af den fælles vagtcentral i Østsjællands Beredskab er ved at være gennemført. Beredskabskommissionen har besluttet, at investeringer i den fælles vagtcentral på 2,4 mio.kr. skal finansieres af puljen til investeringer, som er en del af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning. Jf. fællesskabets vedtægter skal dette godkendes af interessentkommunerne.

Sagsfremstilling

Sammenlægningen af de tidligere vagtcentralsløsninger til én fælles vagtcentral hos Hovedstadens Beredskab har bidraget med en årlig besparelse på 1,2 mio. kr., der indgår i budgettet for Østsjællands Beredskab.  

Østsjællands Beredskab anmoder interessentkommunerne om en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2017. Tillægsbevillingen foreslås finansieret af puljen til investeringer, der er en del af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning. Der forventes med udgangspunkt i regnskab 2016 og budgettet for 2017 en kassebeholdning ultimo 2017 på 6,1 mio. kr. Efter en tillægsbevilling forventes kassebeholdningen at udgøre 3,7 mio. kr. 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2017, der jf. Beredskabskommissionens beslutning finansieres af puljen til investeringer, der indgår i Østsjællands Beredskab.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Resume

KAB har, den 9. oktober 2017, på vegne af Sydkystens Boligselskab afd. Balders Have, søgt om fristforlængelse på fremsendelse af endeligt afsætningsregnskab vedrørende skema C.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har på møde den 4. april 2017 godkendt skema C (byggeregnskab) samt bilag med et afsætningsbeløb (endnu ikke afholdte udgifter på godkendelsestidspunktet) på kr. 2.878.855. Endeligt afsætningsregnskab skulle være fremsendt til Ishøj Kommune senest 6 måneder efter, at byggeregnskabet var godkendt.

I det tidligere godkendte skema C var der i afsætningsbeløbet afsat et beløb til udskiftning af MgO-plader. KAB søger nu om fristforlængelse for fremsendelse af afsætningsregnskabet til den 1. februar 2018, da afgørelsen på nogle principielle retssager, der afgør, hvor udgiften til udskiftning af MgO-pladerne ender, endnu ikke er afsluttet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at den sidste frist for fremsendelse af endeligt afsætningsregnskab ændres til den 1. februar 2018.

KAB kan om nødvendigt fremsende midlertidigt regnskab.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Ingen økonomisk betydning for kommunen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. § 47 stk. 6.

Bilag

Resume

DAB har den 12. september 2017, på vegne af Vildtbanegård afd. 3, fremsendt ny opdateret ansøgning til kommunens godkendelse, om at anvende kr. 6.095.000,- på renovering fra afdelingens reguleringskonto.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har på møde den 6. maj 2014 godkendt et større renoveringsprojekt (Helhedsplan) i boligafdelingen Vildtbanegård afd. 3. Renoveringsprojektet indeholdt blandt andet udskiftning af vinduer, nye facader og forbedring af parkeringsområder.

I forbindelse med den omfattende renovering af afd. 3, har renoveringsprojektets byggeudvalg et ønske om, at benytte reguleringskontoen til følgende arbejder:

  • Ændring af parkeringsarealet mod Vejlebrovej, så der skabes et sammenhængende parkeringsareal med adskillelse af gående og kørende trafik, fornyelse af lamper/belysningsanlæg og ny beplantning m.m.
  • Belægningsarbejderne i gårdrum opgraderes fra 5 - 8 cm flise, samt områdevis udskiftning af bærelag iht. graveprøver der sikrer, at driften (mandskabet) vil kunne færdes med traktor/fejemaskiner på arealerne uden at skade flisebelægningen.
  • Opdatering af eksisterende - samt etablering af nye lege- og opholdspladser i de indre gårdrum med nyt inventar, beplantning og belægninger. Herunder forbedring af cykelparkeringsmulighederne ved opgange og i gårdrummet.

Samlet ansøger DAB på vegne af VBG. afd. 3, om godkendelse til at færdigprojektere og udføre ovenstående arbejder på kr. 6.095.000,- inkl. moms og omkostninger. Ansøgningen er godkendt af Vildtbanegårds selskabsbestyrelse den 12. september 2017 og af Landsbyggefonden den 8. september 2017.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ishøj Kommune godkender, at kr. 6.095.000 af reguleringskontoen benyttes til de ansøgte belægningsarbejder.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

I afdelinger med støtte fra Landsbyggefonden skal der regnskabsmæssigt oprettes en reguleringskonto. Her opføres tilskud m.v. som kommer til udbetaling; men hvor udgifterne til de støttede foranstaltninger endnu ikke er gennemført/faktureret.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 94.

Bilag

Resume

BO-VEST har i brev af 5. september 2017, på vegne af VA, afd. 12, Gadekæret, fremsendt endeligt byggeregnskab vedrørende renovering af afdelingens bolignet til Ishøj Kommune. BO-VEST anmoder om, at Ishøj Kommune øger det tidligere tilsagn af 3. februar 2015, på kommunal lånegaranti til kreditinstitut, fra kr. 5.831.000 til kr. 8.211.000 (jf. mail af 18. oktober 2017).  

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune godkendte den 3. februar 2015 BO-VEST's anmodning om den forbundne økonomi, herunder låneoptagelse og kommunal garantistillelse overfor realkreditinstitut til renovering af afdelingens bolignet, i alt kr. 5.831.000. BO-VEST har i mail af 18. oktober 2017 oplyst, at det samlede byggeregnskab lyder på i alt kr. 8.309.029; men da Antenneforeningen Brøndby har ydet afdelingen et tilskud på kr. 97.688, søges der kun om kommunal lånegaranti til kreditinstitut på i alt kr. 8.211.000.

BO-VEST oplyser, at det samlede merforbrug primært kan henføres til en nødvendig ændring af kabelføringen til boligerne samt udførelse af diverse ekstraarbejder. Kabelføringen til boligerne var oprindelig planlagt via afdelingens krybekældre, men efter licitation viste det sig, at denne løsning ikke var teknisk mulig. Kablerne blev derfor trukket på bygningernes facadeelementer, skjult i facadesamlingerne.

BO-VEST oplyser i mail af 5. oktober 2017, at afdelingen har modtaget tilsagn om optagelse af et 15-årigt kreditforeningslån med en årlig ydelse på kr. 618.000 - svarende til en gennemsnitlig stigning pr. md. på kr. 79 pr. bolig. Regnskab og finansiering er forelagt og godkendt af afdelingsbestyrelsen den 8. juli 2017 og i organisationsbestyrelsen i VA den 29. august 2017.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at det fremsendte byggeregnskab godkendes, herunder låneoptagelse og kommunal garantistillelse overfor kreditinstitut.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

100 % kommunal garantistillelse på lånet.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 37b.

Bilag

Resume

Høring af projektforslag for støjafskærmning langs Køge Bugt Motorvejen

Sagsfremstilling

Hasløv & Kjærsgaard har udarbejdet et projektforslag for støjafskærmning langs Køge Bugt Motorvejen (M10). Projektet tager udgangspunkt i de tanker og idéer, som fremkom på workshoppen i forbindelse med borgermødet den 5. april 2017.

Projektet, som bliver en udbygning af den eksisterende støjvold, bliver ca. 2,7 km lang med en bredde på 60-100 meter og op til 12 meter høj. Volden afgrænses mod nordøst af Vejleåstien nær kommunegrænsen til Vallensbæk og mod sydvest af Ørnekæret. Støjvolden bliver brudt af Ishøj Stationsvej.

Når støjvolden er udbygget, etableres der ny beplantning, og der anlægges rekreative aktiviteter på og langs volden, hvor det hældende terræn udnyttes. Der etableres f.eks. klatre- og bevægelsespladser og løbestier af forskellige sværhedsgrader.

Af større infrastrukturændringer kan nævnes forlægning af Ishøjstien, hvilket betyder reduktion af Vibeholmskolens boldbane, flytning af Vibeholmskolen sfo ved motorvejen, og så skal det afklares, hvorvidt Landlyst Vænge 170 (Landlystgården) skal bevares eller eksproprieres.

Anlægsfasen opdeles i to hovedetaper, hvor etape 1 er strækningen mellem Ishøj Stationsvej og Store Vejle Å, og etape 2 er strækning mellem Ishøj Stationsvej og Ørnekæret. Anlægsfasen forventes at løbe fra 2018 til ultimo 2023.

Tilkørsel af jord til de berørte arealer vil ske via Ishøj Stationsvej ved rampekrydset til Køge Bugt Motorvejen.

Inden projektet igangsættes, udarbejdes der en opdateret støjberegning og en fremskreven støjberegning for 10 år frem.

Projektforslaget sendes i høring i fagudvalgene og efterfølgende indledes en borgerhøring af projektforslaget i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanen.

Udarbejdelse af lokalplan og miljøvurdering for projektet er igangsat.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at projektet godkendes med følgende kommentarer:

  • Berørte skoler og daginstitutioner inddrages tidligt i planlægningsprocessen, det gælder særligt Vibeholmskolen og Vibeholmskolens sfo.
  • Børne- og Undervisningsudvalget ønsker, at skoler og daginstitutioner får mulighed for at benytte arealet på støjvolden til udeundervisning, bevægelse og leg.

Enhedslisten har følgende særindstilling:
Enhedslisten henleder opmærksomheden på, at beslutningen af projektforslaget om støjafskærmning langs Køge Bugt Mortorvejen ikke kan træffes, da det som en del af budgetforliget for 2018 skal undersøges, om der er alternative muligheder til en støjvold. Dette giver ikke mening, hvis projektforslaget bliver besluttet, før disse undersøgelser er gennemført, og der er fremkommet en konklusion. På den baggrund kan Ole Wedel-Brandt, Enhedslisten, ikke tilslutte sig en godkendelse af projektforslaget.

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at projektforslaget godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at projektforslaget sendes i høring, samt at kultur- og fritidsområdet inddrages i det forberedende arbejde med bevægelses- og aktivitets faciliteter og arealer.

Kalbiye Yüksel (SF) kan ikke tiltræde indstillingen.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at projektforslaget godkendes, men henleder opmærksomheden på, at der kan være afledte sundhedsmæssige konsekvenser, hvorfor det er vigtigt med støjafskærmning.

Venstre kan ikke tilslutte sig projektforslaget:

"Venstre henleder opmærksomheden på, at beslutningen af projektforslaget om støjafskærmning langs Køge Bugt Motorvejen ikke kan træffes, da det som en del af budgetforliget for 2018 skal undersøges, om der er alternative muligheder til en støjvold. Dette giver ikke mening, hvis projektforslaget bliver besluttet, før disse undersøgelser er gennemført, og der er fremkommet en konklusion. På den baggrund kan Lennart Hartmann Nielsen, ikke tilslutte sig en godkendelse af projektforslaget."

Der vedlægges notat om sundhedsmæssige konsekvenser ved støj.

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at projektforslaget godkendes, og at der indledes en borgerhøring af projektet i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanen.

Særindstilling fra Venstre:
Venstre kan ikke tiltræde, at projektforslaget godkendes, før alternative løsningsmuligheder er belyst, både økonomisk og teknisk. Endvidere at det totale økonomiske grundlag for etablering af den omtalte støjvold er synliggjort.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at udvalgenes indstillinger med bemærkninger godkendes. Spørgsmålene vedr. kombinationen af støjvold og støjafskærmning undersøges nærmere, og afklares i borgerhøringsperioden.

Lennart Nielsen (V) og Sami Deniz (SF) kan ikke tiltræde indstillingen.

Byrådet beslutter, at forlænge høringsfristen til udgangen af januar 2018.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lennart Nielsen (V), og Ole Beckmann (V), Kalbiye Yüksel (SF) og Ole Wedel-Brandt (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Økonomi

Se bilag.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende lokalplan 1.82 Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen med kommuneplantillæg nr. 4 i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

For at mindske støjgener for boligområderne langs Køge Bugt Motorvejen, er der udarbejdet en lokalplan, der giver mulighed for, at forhøje den eksisterende støjvold langs Køge Bugt Motorvejen med støjafskærmning og/ eller støjvold. Lokalplanen giver også mulighed for at indarbejde rekreative tiltag såsom legepladser, nye stier og beplantning. Derudover kan der etableres klimaprojekter såsom regnvandsbede. Støjafskærmningen kan være op til 12 meter høj.

Lokalplanområdet er placeret langs Køge Bugt Motorvejen i et 60-100 meter bredt bælte, og går fra Vejleåstien mod Vallensbæk Kommune og til søen Ørnekæret mod Greve Kommune.

Med lokalplanen kan en del af Ishøjstien omlægges, så der bliver plads til støjdæmpningen, og en del af Vibeholmsskolens areal inddrages til sti og støjdæmpning.

Kommuneplantillægget medfører i alt 4 nye rammer. Rammerne er ændret, så de følger støjafskærmningens kommende afgrænsning, både i forhold til omfang og i forhold til de tilstødende områder, der berøres af støjvoldens udvidelse.

Lokalplanen og kommuneplantillægget udelukker ikke muligheden for at afsøge mulighederne for at kombinere jordvold og skærm.

På grund af projektets omfang er der udarbejdet en miljørapport, der belyser potentialet for støjdæmpningen og forbedringen af de rekreative muligheder, påvirkningen af natur- og landskabsinteresser og visuelle forhold herunder påvirkningen af naboer. Der er lagt op til, at miljørapporten vedtages af Klima- og Miljøudalget, og at den sendes i offentlig høring sammen med lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at sende lokalplan 1.82 Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen med kommuneplantillæg nr. 4 i offentlig høring i 8 uger.

Særindstilling fra Venstre:
Venstre kan ikke tiltræde, at den udarbejdede lokalplan sendes i høring, før alternative løsningsmuligheder er belyst, både økonomisk og teknisk. Endvidere at det økonomiske grundlag for etablering af den omtalte støjvold er synliggjort.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Lennart Nielsen (V) og Sami Deniz (SF) kan ikke tiltræde indstillingen.

Beslutning

Tiltrådt, med den tilføjelse, at høringsfristen forlænges til udgangen af januar 2018.

 

Lennart Nielsen (V), Ole Beckmann (V), Kalbiye Yüksel (SF) og Ole Wedel-Brandt (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen.

Lovgrundlag

Planlovens § 13 og 15.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har udarbejdet forslag til lokalplan 1.82 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 4, som skal muliggøre etablering af støjafskærmning langs Køge Bugt Motorvejen. Planerne er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der skal træffes beslutning om, at sende miljørapporten i offentlig høring i minimum 8 uger samtidig med forslag til lokalplan 1.82 med tilhørende kommuneplantillæg 4.

Sagsfremstilling

Det nye plangrundlag skal muliggøre en bedre støjbeskyttelse af et boligområde sydøst for en del af Køge Bugt Motorvejen.

Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, som lokalplanen og kommuneplantillægget medfører. I forbindelse med at fastlægge omfanget og indholdet af rapporten, har Ishøj Kommune hørt en række berørte myndigheder.

For lokalplanen og kommuneplantillægget er de væsentligste ændringer fra de eksisterende rammer, at den eksisterende støjvold kan udbygges, så den bliver højere og bredere. Desuden udformes den, så den kan bruges til rekreative aktiviteter, og der bliver mulighed for klimaløsninger. Lokalplanen og kommuneplantillægget udelukker ikke muligheden for at afsøge mulighederne for at kombinere jordvold og skærm.

Miljørapporten har særligt fokus på:
›        Potentiale for støjdæmpning og forbedring af de rekreative muligheder.
›        Påvirkning af natur- og landskabsinteresser.
›        Visuelle forhold og påvirkning af naboer.
›        Muligheden for at benytte lettere forurenet jord i kernen.
›        Akæologiske forhold, herunder fortidsminder.

Parallelt med udarbejdelse af miljørapporten for lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet efter §§ 15 og 18, stk. 2, i miljøvurderingsloven.

Lokalplan og kommuneplantillæg er behandlet i Teknik- og Bygningsudvalget. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Miljørapporten vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger samtidig med lokalplan 1.82 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 4 samt Miljøkonsekvensrapport for projektet.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt, med den tilføjelse at høringsfristen forlænges til udgangen af januar 2018.

Særindstilling fra Kalbiye Yüksel (SF): Lettere forurenet jord må ikke indgå i projektet af gensyn til grundvandet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Bilag

Resume

Vejdirektoratet har, på vegne af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, udarbejdet forslag til ”Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse”, og der skal nu tages stilling til kommunernes medfinansiering af forundersøgelsen.

Sagsfremstilling

Såvel person- som godstransport ventes fortsat at stige betydeligt i de kommende år, og selv med de senest gennemførte og igangværende udvidelser af motorvejsnettet, forudses et behov for at udvide kapaciteten yderligere.

Blandt de langsigtede løsninger på fremkommelighedsproblemerne er etablering af en Ring-5-syd-løsning fra Køge til Frederikssundsmotorvejen. Det vil være oplagt at se dette i sammenhæng med færdiggørelsen af Frederikssundsmotorvejen.

Regionsrådet har på sit møde den 22/8-2017 besluttet at deltage i projektet samt medfinansiering af en forundersøgelse.

Hvis interessentkommunerne tilslutter sig forundersøgelsens indhold og finansiering, vil næste skridt i sagen være en fælles henvendelse til Transport,- Bygnings- og Boligministeren. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der træffes en principbeslutning om medfinansiering for Ishøj Kommunes vedkommende på 0,3 mio. kr.

Venstre kan ikke tilslutte sig indstillingen.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Lennart Nielsen (V) kan ikke tilslutte sig indstillingen.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Særindstilling fra Ole Wedel-Brandt (Ø):

Enhedslisten kan ikke støtte en oprettelse af Motorring 5. Alle hidtidige undersøgelser viser, at udvidelse af motorvejene får trafikmængden til at stige, men har kun ringe effekt på trængslen. Af hensyn til klimaet er det nødvendigt at omstille, så biltrafikken og dermed CO2-udledningen begrænses mest muligt. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at udbygge motorvejsnettet omkring København. Vi skal i stedet satse på, at den kommende letbane udbygges med en streng til Høje Taastrup. Så det bliver mere attraktivt at benytte kollektiv trafik. Det er ligeledes bekymrende, at man i Ishøj, der i forvejen er udstyret med to motorveje og en snarligt kommende højhastighedsbane, skal lægge jord til anlæg af yderligere en støjende motorvej, der for at gøre det komplet skal anlægges I noget af Ishøjs mest sårbare natur.

Lennart Nielsen (V) og Ole Beckmann (V) tilslutter sig særindstillingen fra Ole Wedel-Brandt (Ø).

Økonomi

Af Vejdirektoratets forslag til ”Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse” fremgår, at Vejdirektoratet vurderer, at forundersøgelsen kan gennemføres på 1 ½ år indenfor en ramme på 12 mio. kr.

Da der er opnået tilsagn for regionen, vil udgifter til kommunerne herefter fordele sig således: Køge Kommune 1,2 mio. kr., Høje Taastrup Kommune 1,2 mio. kr., Ballerup Kommune 1 mio. kr., Ishøj Kommune 0,3 mio. kr. og Vallensbæk Kommune 0,1 mio. kr.

Udgiften kan anlægsfinansieres.

Bilag

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 5. september 2017 at sende forslag til procedure for behandling af sager om mobning i høring i skolebestyrelserne og Ishøj Fælles Elevrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på mødet den 5. september 2017 sagen vedr. nye regler om håndtering af mobning og national klageinstans mod mobning. Fra 1. august 2017 er der vedtaget en række lovændringer, som medfører skærpede krav til antimobbestrategi på folkeskoler og ungdomsskoler, klageadgang til kommunalbestyrelsen samt en statslig klageindsats under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). På baggrund af lovændringerne er der udarbejdet et forslag til procedure for behandling af sager om mobning. Proceduren indebærer bl.a., at alle folkeskoler og ungdomsskolen skal have en antimobbestrategi ligesom den beskriver, hvordan behandlingen af klager om mobning skal håndteres.

Af skolebestyrelsernes høringssvar fremgår det, at alle tager forslaget til procedure til efterretning. Ishøj Fælleselevråd bakker ligeledes op om proceduren.

Vibeholmskolens skolebestyrelse foreslår to forståelsesmæssige ændringer. Administrationen foreslår, at de indgår i den endelige procedure.

Forslaget til procedure har været til information og drøftelse i Fælles-MED for Center for Dagtilbud og Skoler. Fælles-MED foreslår, at afsnittet omkring sagsgang vedr. videreformidling af henvendelse om og klager over mobning bør præciseres, da det udelukkende er klager omkring mobning, som skal sendes til de relevante centerchefer. I høringsudgaven fremgår det, at det er alle henvendelser og ikke kun klager.

Skolebestyrelsernes og fælles elevrådets høringssvar er vedhæftet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at forslag til procedure for behandling af sager om mobning godkendes med de foreslåede ændringer.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø samt lov om folkeskolen.

Bilag

Resume

Navngivning af hjemløseboliger.

Sagsfremstilling

De nye hjemløseboliger og samlokaliseringen af tilbud for udsatte borgere - begge beliggende på Ishøj Søvej, skal navngives.

Administrationen foreslår følgende navne:

  • Søhuset (samlokaliseringen af tilbud på Ishøj Søvej 1)
  • Søhaven (hjemløseboligerne).

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at sagen sendes til byrådet til godkendelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Navnet "Søhuset" sendes til fornyet behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Venstre fremsætter dette punkt på baggrund af, at mange har søgt kompensation for manglende TV signal / Internet.

Har Ishøj Kommune søgt og fået kompensation for dårlig kvalitet eller manglende Internet/ tv signal fra Kabelplus, bl.a. til byrådsmedlemmer og ansatte, som har Internet opkobling hjemme.

Og kan kommunen bekræfte, at Kabel Plus har benyttet samme retningslinjer for behandlingen af kommunens henvendelser og de mange borgers klager over leverancerne.

Venstre foreslår, at byrådet orienteres om, hvor mange klager kommunen har modtaget fra utilfredse borgere vedr. manglende kompensation og rimelig sagsbehandling.

Indstilling

Venstre indstiller, at Kabel Plus gennemgår samtlige klager over manglende Internet og dårligt TV signal, med henblik på at sikre, at vurderingerne af de enkelte sager er behandlet ensartet.

Borgmesteren foreslår, at det undersøges om kommunen kan pålægge Kabel Plus (privat forretning) af gennemgå samtlige klager.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Resume

Likviditeten opgjort efter ”kassekreditreglen” udgjorde 199 mio. kr. pr. 30. september 2017, mens den faktiske likviditet ved 3. kvartals udgang var 117,4 mio. kr. Begge nøgletal er inkl. den overskudslikviditet, der er placeret til forvaltning pt. ca. 92. mio. kr. (markedsværdi).

Sagsfremstilling

Ifølge ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” skal kommunerne kvartalsvis udarbejde en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnit over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kontiene for likvide aktiver og kassekredit.

Kassekreditreglen overholdes, når saldoen er positiv.

Likviditetsoversigten skal forelægges byrådet og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Den gennemsnitlige likviditet i de enkelte kvartaler i perioden 2014 – 2017 ses i nedenstående tabel.

 År

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2014

139,2

132,3

127,4

125,6

2015

123,9

119,0

116,6

121,6

2016

126,0

135,7

157,2

177,2

2017

195,0

204,2

199,0

 

Den gennemsnitlige likviditet i de tre kvartaler i 2017 har ligget på knap 200 mio. kr., og har dermed været på det højeste niveau i perioden.

Som supplement til likviditetsoversigten vises den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2014 til 2017.

 Kassebeholdning ultimo kvartalet. mio. kr.

År

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2014

76,1

49,6

63,5

46,1

2015

36,8

17,0

48,4

66,2

2016

68,3

111,3

122,7

117,9

2017

119,2

88,0

117,4

 

Den faktiske likviditet pr. 30. september 2017 udgjorde 117,4 mio. kr. hvilket er en stigning på ca. 29,0 mio. kr. i forhold til kvartalet før. Byrådet har vedtaget som mål, at likviditeten ultimo året skal udgøre minimum 25 mio. kr.

I vurderingen af likviditetens størrelse skal det bemærkes, at kassebeholdningen pr. 30. september 2017 på 117,4 mio. kr. ikke er udtryk for den disponible likviditet. Der er således f.eks. disponeret udgifter til både drift og anlæg i resten af året, jf. budgettet, der er regningsforskydelser, lige som der er overført drifts- og anlægsmidler fra 2016 til afholdelse i 2017.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at likviditetsoversigten pr. 30. september 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Som angivet i sagsfremstillingen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabssystem revision mv.

Bilag

Resume

Alle kommuner skal efter Ligestillingsloven indberette en ligestillingsredegørelse i ulige år. Ifølge Ligestillingsloven skal redegørelsen behandles og godkendes af byrådet.

Sagsfremstilling

Ligestillingsredegørelsen indeholder blandt andet spørgsmål om de ansattes kønssammensætning.

Formålet med ligestillingsredegørelsen er at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling. Ligestillingsredegørelsen beskriver perioden 1. november 2015 til 31. oktober 2017.

Derudover indeholder ligestillingsredegørelsen et afsnit med tabeller med fakta om kønsfordelingen i kommunen blandt henholdsvis ledere og personale fordelt på stillingskategorier. Data i disse tabeller er leveret af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Tallene er automatisk indsat af det ansvarlige ministerie.

Redegørelsen vedlægges som bilag.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ligestillingsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Ligestillingslovens § 5a.

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består dels af oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt notat, som viser udviklingen over en længere årrække. De to bilag supplerer hinanden, og er med til at skabe et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet.

Bilag 1: Notat der giver et overblik over udvikling i ledighedsprocenten for Ishøj Kommune, Vallensbæk og hele landet fra januar 2007- juli 2017. Notat viser også jobomsætningen i Ishøj og Vallensbæk Kommune.

Bilag 2: Nøgletal fra Jobcenter Vallensbæk, eftersendes den 23. oktober og uddeles på Økonomi- og Planudvalgsmødet.

Bilag 3: Nøgletal for arbejdsmarkedet, september 2017, RAR Hovedstaden. Udgives ca. 3. gange årligt. Bilaget er vedlagt til orientering.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget vedtager, at nøgletal for beskæftigelsesområdet tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har modtaget midler fra Værdighedsmilliarden siden 2016. Her følger en kort status over, hvilke initiativer midlerne er gået til samt en redegørelse over, hvordan midlerne ønskes fordelt i 2018. Der foreslås en omfordeling af midlerne, så to nye tiltag kan igangsættes. Redegørelsen skal fremlægges for Sundheds- og Ældreministeriet den 1. november 2018.

Sagsfremstilling

I forbindelse med midler fra Værdighedsmilliarden for 2018 er der udarbejdet en kort status over brug af midlerne fra 2016 og 2017 samt en redegørelse over fordeling af midler i 2018.

Redegørelsen foreslår en videreførsel af de fem indsatsområder, der er arbejdet med siden 2016; klippekortsordning, aktivitetscenter Egely, Ældres Netværk, velfærdsteknologi og kompetenceudvikling. Der foreslås desuden to nye indsatsområder; etablering af en inkontinensklinik samt ansættelse af medarbejdere på plejecentrene, der skal hjælpe demensramte med overgangen fra egen bolig til plejebolig. De to nye indsatsområder finansieres ved nedjustering på klippekortsordningen, velfærdsteknologi og kompetenceudvikling.

Redegørelsen er vedlagt.  

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender redegørelsen samt de nye tiltag under Værdighedsmilliarden.

 

Social- og Sundhedsudvalget drøftede redegørelse for anvendelse af midler fra Værdighedsmilliarden for 2018, og sender sagen til Handicap og Seniorrådet til orientering.

Venstre afventer stillingtagen og ønsker, at sagen sendes til byrådet til endelig godkendelse.

Byrådet godkender redegørelsen samt de nye tiltag under Værdighedsmilliarden.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag