Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 8. maj 2018 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Beslutning

Ingen spørgsmål.

Resume

På byrådets møde den 6. februar 2018 blev det i henhold til lov om kommuners styrelse § 17, stk. 4 besluttet at nedsætte et Udannelsesudvalg. På mødet blev kommissoriet for udvalgets arbejde ligeledes godkendt.

Af kommissoriet fremgår det, at der skal udvælges et forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem til Uddannelsesudvalget, herudover skal der vælges en skoleleder, en repræsentant fra UU Center Syd, en repræsentant fra Ishøj Ungeråd og en forsker med særlig viden om læring, folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Sagsfremstilling

Blandt skolelederne er skoleleder på Strandgårdskolen Birgit Lise Andersen valgt, leder Søren Elnebo Lau bliver repræsentant fra UU Center Syd og Milishia Linea Moradi bliver Ungerådets repræsentant i udvalget. Der er endnu ikke udpeget en forsker til udvalget.

 

Alle skolebestyrelser har peget på en kandidat til Uddannelsesudvalget, og det er byrådets opgave at udpege den kandidat, der skal være medlem af Uddannelsesudvalget. Der er udvalgt følgende kandidater:

 • Formand for skolebestyrelsen på Ishøj Skole, Rikke Sørensen.
 • Skolebestyrelsesmedlem på Vibeholmskolen, Jawad Iqbal.
 • Skolebestyrelsesmedlem på Gildbroskolen, Ronnie Efland.
 • Skolebestyrelsesmedlem på Strandgårdskolen, Mia Rytter Nielsen.
 • Formand for skolebestyrelsen Vejlebroskolen, Henriette Ritz Kylman.

 

Indstilling

Byrådet udpeger et forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem til Uddannelsesudvalget blandt de opstillede kandidater.

Beslutning

Henriette Ritz Kylman udpeget til uddannelsesudvalget.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Godkendelse af borgerrådgiverens årsberetning 2017.

Sagsfremstilling

I henhold til den gældende vedtægt skal borgerrådgiveren afrapportere til byrådet én gang årligt i form af en årsberetning. 

Forud for den politiske behandling er der tilrettelagt en administrativ proces, hvor årsberetningen drøftes i direktion og chefforum samt i de relevante centres ledergrupper. 

I 2017 er der oprettet 216 sager i borgerrådgiverens statistikmodul.

Antallet af sager ved borgerrådgiveren skal ses i forhold til, at kommunen på årsbasis håndterer uendeligt mange sager, henvendelser, indsatser og tilbud. Set i dét perspektiv, er der tale om et forholdsvist lavt antal sager ved borgerrådgiveren. Dette er positivt og vidner om, at kommunens dialog med borgerne oftest er god og konstruktiv. 

I borgerrådgiverens midtvejsstatus er der konstateret og oplevet udfordringer med dele af sagsbehandlingen i Center for Børn og Forebyggelse. I årsberetning 2017 er status på området beskrevet.  

5 anbefalinger fra Borgerrådgiveren

Borgerrådgiverfunktionen er uvildig og uafhængig af den øvrige kommunale organisation.

Ifølge vedtægten skal borgerrådgiveren i en årsberetning redegøre for sin virksomhed samt påpege eventuelle forhold, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og betjening. Beskrivelsen af sådanne forhold skal ledsages af konkrete anbefalinger. Ansvaret for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger ligger formelt set hos direktionen jf. vedtægten for funktionen. 

På baggrund af de konkrete sager og observationer fremlægges 5 anbefalinger. De 5 anbefalinger er uddybet i selve årsberetningen. 

Anbefaling 1

Fortsat ledelsesmæssig fokus på Center for Børn og Forebyggelse

- opfølgning på, at de planlagte tiltag afvikles samt evaluering af effekt.

Anbefaling 2

Opmærksomhed på koordinering på tværs af organisationen

- fortsat fokus på at skabe rammer og infrastruktur, der understøtter kommunikation og koordinering på tværs.

Anbefaling 3

Fokus på proaktiv procesledelse, vejledning og inddragelse af borgerne i sagsbehandlingen.

Anbefaling 4

Anvendelse af mail og SMS i kommunikation med borgere

- sikker håndtering af persondata og overholdelse af sagsbehandlingsregler.

Anbefaling 5

Fokus på kvalitet i klagesvar

- vurdering af hvorvidt klagen er berettiget.

Lovgrundlag

Borgerrådgiverens afrapporteringer til byrådet sker indenfor rammerne af vedtægten for funktionen, som er udarbejdet i medfør af lov om kommunernes styrelse § 65e og styrelsesvedtægtens § 18. 

Indstilling

Det indstilles, at borgerrådgiverens årsberetning 2017 godkendes.

 

Beslutning

Tilføjelse til indstilling : ... at der følges op på anbefalingerne om ½ år.

Tiltrådt.

 

Resume

Orientering om de foreløbige erfaringer med delt borgerrådgiverfunktion med Hvidovre Kommune. Evaluering af fordelingsnøglen

Sagsfremstilling

Pr 1. november 2016 blev der oprettet en borgerrådgiverfunktion i Ishøj Kommune.

Borgerrådgiverfunktionen blev delt med Hvidovre Kommune, og der blev aftalt en foreløbig fordelingsnøgle på 1/3 til Ishøj Kommune og 2/3 til Hvidovre Kommune. Det er aftalt, at fordelingsnøglen skal evalueres efter 2 år den 1. november 2018.

Den delte borgerrådgiverfunktion har i skrivende stund været i funktion i 1 år og 4 måneder.

Figuren nedenfor viser antal sager i de to kommuner.

Sagsantallet i kommunerne er opgjort for beretningsåret 2017 omfattende perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017.

Det fremgår heraf, at Ishøj har lidt flere sager samlet set end Hvidovre. Årsagen er primært, at Ishøj har 55 sager, der vedrører andre instanser end kommunen (udbetaling danmark, sygehuse mv). Det fremgår endvidere, at antallet af egentlige klagesager er højere i Hvidovre end i Ishøj.

Sagsantallet i Ishøj er således noget højere end forventet i forhold til den aftalte fordelingsnøgle.

Sagsantallet i Hvidovre er på samme niveau som sidste beretningsår. 

Borgere i Hvidovre og Ishøj Kommune kontakter borgerrådgiveren på samme mobil nr., og borgerrådgiveren kan arbejde med sager i begge kommuner, uanset den fysiske placering.

Den delte borgerrådgiverfunktion begrænser således ikke borgernes mulighed for at kontakte borgerådgiveren. 

Det er endvidere borgerrådgiverens opfattelse, at det er perspektiverende at varetage funktionen i to kommuner samtidig. 

Lovgrundlag

Borgerrådgiverfunktionen er etableret i henhold til lov om kommunernes styrelse § 65e og styrelsesvedtægtens § 18.

Indstilling

Det indstilles, at fordelingsnøglen evalueres på baggrund af to fulde beretningsår 2017 og 2018 (kalenderår) i løbet af foråret 2019.

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Resume

Godkendelse af evaluering af aktiveringsstrategi 2017, udkast til aktiveringsstrategi og beskæftigelsesplan for 2018.

Sagsfremstilling

Aktiveringsstrategien er udarbejdet som tillæg til Vallensbæk Jobcenters årlige Beskæftigelsesplan, og fokuserer alene på målsætninger og indsatser for borgere i Ishøj Kommune. Aktiveringsstrategien afspejler således de områder, som Ishøj Byråd særligt ønsker er i fokus i det pågældende år, og skaber overblik og viser sammenhængen mellem målsætninger og indsatser.

I den vedlagte aktiveringsstrategi 2017 er der lavet en slutevaluering pr. januar 2018 på indsatsområderne i strategien.

På baggrund af beskæftigelsesplanen 2018, er der udarbejdet et udkast til aktiveringsstrategi 2018 for Ishøj Kommune.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget drøftede på deres møde den 5. april 2018 beskæftigelsesplan 2018, evaluering af aktiveringsstrategi 2017 og aktiveringsstrategi 2018.

Beskæftigelsesudvalget har følgende rettelser til aktiveringsstrategi 2018: projekt Frivilligt mentorkorps samt Ung På Vej slettes fra aktiveringsstrategi 2018, da disse projekter overgår til drift. Projekt vedr. Vækst med social bundlinje er markeret med grå farve, da økonomien undersøges nærmere.

Beskæftigelsesplan 2018, aktiveringsstrategi 2018 og evaluering af aktiveringsstrategi 2017 tages til efterretning og sendes til Økonomi- og Planudvalget.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at evaluering af aktiveringsstrategi 2017 tages til efterretning, og at beskæftigelsesplan 2018 og aktiveringsstrategi 2018 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Domea har den 10. april 2018, på vegne af Ishøj Boligselskab, Solkysten, sendt skema B til kommunens godkendelse. Anskaffelsessummen i skema B udgør 211,175 mio. kr.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har tidligere behandlet og godkendt skema A på møde den 6. september 2016 med en anskaffelsessum på 206,905 mio. kr. Der er ikke sket ændringer i projektets udformning med hensyn til antal boliger, men der er sket mindre justeringer i boligernes antal m2 i forhold til det tidligere godkendte skema A, og efter ønske fra Ishøj Boligselskabs bestyrelse, er der indarbejdet et fælleslokale i bebyggelsen. Indarbejdelse af fælleslokalet er sket indenfor projektets rammer både i forhold til arealer samt husleje.

 Anskaffelsessum for boligerne inkl. moms udgør ifølge skema B:

 Grundudgifter

 

43,738 mio. kr.

Håndværkerudgifter

133,347 mio. kr.

Omkostninger

30,826 mio. kr.

Gebyrer

3,264 mio. kr.

I alt

211,175 mio. kr.

 Boligerne finansieres på følgende vis:

 Realkreditlån, 88 %

 

185,834 mio. kr.

Kommunal grundkapitallån 10 %,

21,117 mio. kr.

Beboerindskud 2 %

4,224 mio. kr.

I alt

211,175 mio. kr.

Den gennemsnitlige husleje udgør 1.067 kr./m2 ekskl. forbrugsudgifter og inkl. andel i fælleslokalet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelsen om støtte til almene boliger.

Økonomi

Kommunens forpligtelser udgør udgiften til grundkapitallån på 21.117.500 kr., hvoraf 20.690.500 kr. er udbetalt i marts 2017. Forhøjelsen i forhold til skema A skyldes blandt andet prisfremskrivning i satsen af maksimumsbeløbet for støttet boligbyggeri fra 2016 til 2018. Forhøjelsen på 427.000 kr. foreslås finansieret via Økonomi- og Planudvalgets pulje.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at skema B godkendes og merudgiften (tillægsbevilling) i grundkapital kr. 427.000 finansieres via Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr. 4.673.000.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Der har været afholdt bestyrelsesmøde den 15. marts 2018 i Ishøj Forsyning Holding A/S, Ishøj Vand A/S, Ishøj Spildevand A/S og Ishøj Serviceselskab ApS, hvor årsrapporterne for 2017 blev fremlagt og godkendt. Disse skal godkendes på selskabets generalforsamling.

Sagsfremstilling

Kommunen er eneaktionær i Ishøj Forsyning. Kommunen har som eneaktionær kun én stemme på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i Ishøj Forsyning Holding A/S og datterselskaberne afholdes i forlængelse af byrådsmødet den 8. maj 2018. Udkast til dagsorden i henhold til vedtægterne (bilag 1.F).

Der fremlægges udkast til protokollater vedrørende afholdelse af generalforsamlinger i Ishøj Forsyning Holding A/S samt datterselskaberne, Ishøj Vand, Ishøj Spildevand og Ishøj Serviceselskab (bilag 1.H, 1.I, 1.J, 1.K).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at årsrapporterne for Ishøj Forsyning Holdning A/S samt datterselskaber tages til efterretning. Byrådet bemyndiger borgmester Ole Bjørstorp og kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen til at repræsentere Ishøj Kommune på generalforsamlingen.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Antallet af børn i kommunens dagtilbud med behov for særlig støtte er steget. Visitationsudvalget, der varetager visitation til støttepædagogforanstaltninger og specialgruppe i dagtilbud, har rådighed over støttepædagogtimer til syv børn, men vurderingen er, at 13 børn har behov for støttepædagog. Det foreslås, at der ansættes to støttepædagoger, som hver kan dække tre børn og dermed seks ekstra støtteforløb.

Sagsfremstilling

Stigningen i børn med behov for ekstra støtte skyldes en generel stigning i kommunens børnetal. Dagtilbudsprognosen for 2017, som bygger på befolkningsprognosen, forudsagde en stigning på 52 børn i kommunens dagtilbud fra 2017 til 2018.

Ved visitationen var der 11 indstillinger til støttepædagog og otte indstillinger til specialgruppe. Det vurderes, at fem børn, som var indstillet til specialgruppe, kan profitere af at være i et almindeligt dagtilbud, men at det kræver støttepædagog for at imødekomme børnenes særlige behov.

Ved visitationen blev det vurderet, at støtten til to børn kan håndteres indenfor dagtilbuddets rammer i samarbejde med støtte-/ressourcepædagogerne, hvilket resulterede i to afslag til støttepædagog.

Der er et barn, der har fået tilbudt specialpædagogisk indsats via projekt TOIS, som er et projekt for tidlig opsporende indsats for småbørn.

Der er pt. ansat syv støtte-/ressourcepædagoger, som varetager støttefunktionen til syv børn.

Det vurderes således, at der er seks børn, der har behov for støtte, som ikke kan imødekommes.

Ved visitationen blev alle pladser i specialgrupperne brugt.  

Økonomi

Udgiften til to støttepædagoger udgør kr. 826.000 pr. år.

Der er budgetteret med flere elever i gruppeordningen, end der er indskrevet, hvorfor der oprettes otte grupper i skoleåret 2018/19 mod de budgetterede ni grupper.

De to stillinger foreslås finansieret inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme ved at flytte midler fra den budgetterede gruppe i gruppeordningen, som ikke oprettes.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at der ansættes to støttepædagoger, som finansieres inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme ved at flytte midler fra en budgetteret gruppe i gruppeordningen.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Resume

Aftale om bedre veje til uddannelse og job blev offentliggjort den 13. oktober 2017 og indeholder beskrivelse af den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Aftalen indeholder krav om etablering af en ny institutionsstruktur, der skal samle de forberedende uddannelser.

Aftalen er vedhæftet dagsordenen sammen med en tidsplan for implementering af FGU (Bilag 1 og 2). Af tidsplanen fremgår det, at kommunerne senest den 1. juni 2018 skal stille forslag om dækningsområder samt placering af moderinstitution og satelitskoler efter en lokal proces. Notat om etablering af FGU på Vestegnen er ligeledes vedhæftet dagsordenen (Bilag 3).

Forslag til lov om forberedende grunduddannelse blev fremsat for Folketinget den 21. marts og er sat til 1. behandling den 17. april 2018.

Ministerens brev af den 19. april 2018, der blev uddelt på Økonomi- og Planudvalgets møde den 23. april, har givet anledning til at justere denne sagsfremstilling. Af brevet fra ministeren fremgår det, at der ikke skal angives konkrete adresser og matrikler i forslaget til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer, men alene lokaliteter forstået som byer (kommuner). Der er fortsat enighed om, at det kommende dækningsområde består af Brøndby, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Hvidovre, Vallensbæk og Ishøj.

Sagsfremstilling

Hver FGU-institution består af en moderinstitution og et antal tilhørende satelitskoler, som placeres på de adresser, hvor der i dag findes produktionsskoler og VUC'er.

Den lokale proces på Vestegnen er mundet ud i en indstilling, hvor det foreslås, at der etableres et samarbejde mellem Brøndby, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Hvidovre, Vallensbæk og Ishøj. I dækningsområdet er der fem eksisterende produktionsskoler og to VUC'er. Moderinstitutionen er den matrikel, hvor administrationen for den kommende FGU-institution bliver placeret. Albertslund har tilbudt at tage ansvar for moderinstitutionen. Et kort der viser beliggenhed af eksisterende produktionsskoler og VUC'er er vedhæftet dagsordenen (Bilag 4).

FGU-institutionerne bliver selvejende med selvstændige bestyrelser på 7 - 11 medlemmer. Det foreslås, at alle syv kommuner tildeles en plads i bestyrelsen. For at understøtte ejerskabet til FGU-institutionen anbefales det, at formand og næstformand for bestyrelsen kommer fra en anden kommune end beliggenhedskommunen. Det foreslås, at der nedsættes en faglig følgegruppe til bestyrelsen for at sikre kommunikation og samarbejde mellem bestyrelserne og de visiterende kommuner. Den faglige følgegruppe skal ligeledes understøtte bestyrelsen i forhold til faglighed og kendskab til de unge.

I perioden 1. september 2018 til 1. marts 2019 nedsættes interim-bestyrelser, som er udpeget af ministeren, hvorefter de selvstændige bestyrelser nedsættes. Af høringsnotatet fra Undervisningsministeriet fremgår: '
Det bemærkes, at de midlertidige bestyrelser skal virke i en periode, hvor institutionen for forberedende grunduddannelse endnu ikke er idriftsat, og hvor fokus skal være forberedelse af institutionens idriftsættelse. Det fremgår videre, at den midlertidige bestyrelsesformand varetager funktionen som institutionens leder, indtil bestyrelsen tiltræder.

Undervisningsministeriet har estimeret, at hver FGU-institution i gennemsnit forventes at have 470 årselever. Samarbejdet på Vestegnen forventes, ifølge de estimerede tal fra Undervisningsministeriet, at få 589 årselever (Bilag 5).

Den Forberedende Grunduddannelse skal være klar til at modtage elever i august 2019. 

Økonomi

Økonomien belyses i et samarbejde mellem KL og KKR Hovedstaden.

Indstilling

Under forudsætning af, at lov om forberedende grunduddannelse vedtages, indstiller Børne- og Undervisningsudvalget, at

 • Ishøj Kommune sammen med de øvrige seks kommuner etablerer en FGU-institution, hvor samtlige eksisterende produktionsskoler og VUC'er tilknyttes som satelitskoler
 • alle syv kommuner tildeles en plads i bestyrelsen
 • der nedsættes en faglig følgegruppe til den kommende bestyrelse.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Ishøj Kommune ejer 2,25 % af aktierne i BIOFOS Holding A/S. Der skal gives mandat til brug for afgivelse af stemmer på den ordinære generalforsamling, der holdes den 23. maj 2018.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune er medejer af BIOFOS Holding A/S, der ejer BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS A/S.

Der vedlægges som Bilag 03.a et koncerndiagram, der viser ejerkredsen.

Hver af de 15 kommuner, der oprindeligt var interessenter i Lynettefællesskabet I/S og/eller Spildevandscenter Avedøre I/S, har en bestyrelsesplads i BIOFOS Holding A/S. Ishøj Kommunes repræsentant er Ebbe Rosenberg.

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har indkaldt aktionærerne til generalforsamling den 23. maj 2018, jf. Bilag 00.

Som ejer af BIOFOS Holding A/S har Ishøj Kommune 2,25 % af stemmerne på generalforsamlingen.

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har indstillet, at generalforsamlingen afholdes som "skrivebordsgeneralforsamling", også kaldet "papirgeneralforsamling". Generalforsamlingen afholdes således ved, at hver aktionær inden generalforsamlingens afholdelse den 23. maj 2018 orienterer selskabet om, hvordan denne aktionær afgiver sin stemme.

Hvis aktionæren stemmer for punkterne på dagsordenen, sker denne orientering ved at returnere vedlagte fuldmagt, jf. Bilag 02.a. Stemmer aktionæren ikke for et eller flere punkter, udarbejdes en fuldmagt, der afspejler aktionærens stemmeafgivning. På baggrund af alle aktionærernes orienteringer udarbejdes et referat (protokollat) af generalforsamlingen.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er simpelt flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingens protokollat blive udformet som vedlagte udkast, jf. Bilag 01.

Økonomi

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Ishøj Kommune på generalforsamlingen,
- tager bestyrelsens beretning til efterretning,
- godkender selskabets årsrapport,
- godkender bestyrelsens forslag til anvendelse af årets overskud på tkr. 15.268 i selskabet,
- stemmer for valget af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor, og
- giver Ebbe Rosenberg mandat til at afgive stemme i overensstemmelse med ovenstående i den resterende valgperiode.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om delegering på natur -og miljøområdet. 

Sagsfremstilling

I tilfælde af delegation bevarer byrådet ansvaret og kompetencen. Det er alene udøvelsen af kompetencen, som kan delegeres.

På denne baggrund fremlægges forslag til delegationer inden for natur- og miljøområdet (se vedhæftede bilag).

Det forslås at ensarte bemyndigelsen på de forskellige områder, således at udvalget sætter retningen og rammer igennem principper og politikker og får forelagt alle sager af principiel/særlig afvigende karakter og sager, hvor der kommer væsentlige indsigelser ved naboorientering.

Det forslås, at natur- og miljømyndigheden administrativt kan træffe afgørelser og dispensationer i sager indenfor de rammer og retningslinjer, som udvalget har besluttet. Udvalget orienteres om de administrativt trufne afgørelser og dispensationer.

Det foreslås, at bemyndigelserne vedr. naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven udvides til at gælde alle paragraffer i de to love, hvor Ishøj Kommune er myndighed. Delegationer for øvrige lovområder er uforandret fra de tidligere delegationer.

Delegationen gives til Park-, Vej- og Miljøcenter. (PVM). 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til delegationer indenfor natur -og miljøområdet godkendes.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om delegering på byggesagsområdet og på vej -og trafikområdet.

Sagsfremstilling

I tilfælde af delegation bevarer byrådet ansvaret og kompetencen. Det er alene udøvelsen af kompetencen, som kan delegeres.

Byggesager

For byggesager er der en sagsbehandlingstid på op til 6 uger, dertil kommer yderligere ca. 4 uger, hvor sagen behandles i udvalg og byråd. Sagsbehandlingstiden på byggesagsområdet er i fokus i både medier og erhvervsundersøgelser, og der er af KL fastsat servicemål ift. sagsbehandlingstider, som skal overholdes af kommunerne.

Det forslås derfor at ensarte bemyndigelsen på de forskellige områder, således at udvalget sætter retningen og rammer igennem principper og politikker og får forelagt alle sager af principiel/særlig afvigende karakter og sager, hvor der kommer væsentlige indsigelser ved naboorientering.

Det forslås, at bygge- og planmyndigheden administrativt kan træffe afgørelser og dispensationer i de mere generelle sager ift. byggeloven og planloven indenfor de rammer og retningslinjer, som udvalget har besluttet. De fleste lokalplaner/byplanvedtægter og områder i bygningsreglementet er blevet afprøvet med dispensationer/tilladelser/afslag gennem årene.

Der henvises til vedhæftede bilag ("Forslag til bemyndigelse Center for Byudvikling", "Eksempler på sager behandlet på Teknik- og Bygningsudvalgets møder i 2017 og sammenligning" og "Oversigt over administrative beføjelser til byggesager 1. februar 2018").

Delegationen gives til Center for Byudvikling.

Vej- og Trafikområdet

På vej- og trafikområdet fremlægges der også forslag til delegationer (se vedhæftede bilag).

Det er ikke ændringer i forhold til tidligere delegationer indenfor veje og trafik. Delegationen gives til Park-, Vej- og Miljøcenter. (PVM)

Lovgrundlag

Byggeloven og planloven.

Vej- og trafikområdet administreres primært efter følgende love:
- Lov om offentlige veje m.v.
- Lov om private fællesveje.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til delegationer indenfor vej- og trafikområdet og byggesagsområdet godkendes.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Administrationen undersøgte i foråret 2017 muligheden for busbetjening af Torslunde. Da det er dyrt at indsætte en ekstra bus, foreslås det i stedet, at Ishøj Kommune tilslutter sig Movias Flexturordning fra den 1. juli 2018.

Sagsfremstilling

For en passende dækning af Torslunde ville der, for de to relevante buslinjer (nr. 116 og nr. 127), være tale om at indsætte en ekstra bus, hvilket Movia estimerede til en ekstra årlig udgift på ca. 1 mio. kr. ekskl. moms, for hver af de to linjer.

Det foreslås i stedet, at Ishøj Kommune tilslutter sig Movias Flexturordning. Flextur er et supplement til den almindelige kollektive trafik. Det er et tilbud til alle borgere om at blive kørt fra adresse til adresse mod en egenbetaling. Ordningen benyttes især i områder og på tidspunkter, hvor de normale busruter ikke dækker.

Movia har udarbejdet et estimat af den potentielle årlige udgift til Flextur, hvis kommunen tilslutter sig ordningen. Movia har estimeret udgiften på baggrund af udgiften til Flextur i 2017 i de kommuner, som er mest sammenlignelige med Ishøj Kommune - en årlig udgift på 300.000 – 350.000 kr. ekskl. moms.

Med indførelse af Flextur vil kommunen tilmed kunne spare penge, hvis selvhjulpne borgere henvises til Flextur i stedet for at få tildelt visiteret kørsel til eksempelvis læge og genoptræning.

Flexturordningen kan træde i kraft fra den 1. juli 2018.

Økonomi

Årlig udgift til Flextur er estimeret til ca. 300.000 – 350.000 kr.

Udgiften til Flextur i 2018 beløber sig til ca. 150.000 kr.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at Ishøj Kommune tilslutter sig Flextur gældende fra den 1. juli 2018, til den for borgeren lavest mulige takst.
at udgiften til Flextur i 2018, ca. 150.000 kr., afholdes af kassebeholdningen.
at budgettet for den kollektive trafik fra 2019 på 350.000 kr. årligt, fremsættes som budgetønske.

Lennart H. Nielsen (V) afventer stillingtagen ift. første "at-punkt".

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Lennart Nielsen (V) fastholder særindstilling.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

I forbindelse med etablering af Læge- og Sundhedshus på etage 5N, skal de nuværende brugere genhuses. Der lægges op til beslutning om at give anlægsbevilling til de afledte engangsomkostninger i 2018, som er en afledt konsekvens af etableringen af læge- og sundhedshuset.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 3. april 2018 blev der givet bevilling på 8 mio. kr. til renovering af etage 5N, herunder etablering af et nyt Læge- og Sundhedshus på etagen. Dertil kommer afledte konsekvenser, da etage 5N pt. bruges af både kommunens hjemmepleje samt Regionen. Regionen vil efter ombygningen og renoveringen flytte tilbage til etagen, men skal under arbejdet genhuses. Ligeledes skal hjemmeplejen genhuses.
Forskellige genhusningsmuligheder er blevet undersøgt og vurderet, og der er fundet følgende genhusningsplaceringer:

 • Regionen genhuses på etage 8 (de øvrige funktioner for Regionen er placeret på etage 7).
 • Hjemmeplejen genhuses i ny-lejet areal på etage 2N (tidligere turistkontor på 120 m2), samt de arealer, der pt. bruges til Turist-og Erhvervskontor.

Økonomi

Hjemmeplejen:
- leje af nyt lokale på etage 2N - ca. 220.000 kr. for 18 måneder inklusiv driftsomkostninger.
- ombygning for at kunne tilgodese behovene for hjemmeplejen - ca. 210.000 kr.

Regionen:
- mindsket lejeindtægt fra Regionen da genhusningsarealet er mindre end det nuværende lejede areal på etage 5N - ca. 150.000 kr.
- udgifter til etablering af Regionens egne IT-behov - ca. 30.000 kr.

Samlede flytteomkostninger for ca. 150.000 kr. for begge genhusninger.

Samlede afledte udgifter udgør ca. 760.000 kr. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der gives anlægsbevilling på 760.000 kr. til afledte omkostninger i forbindelse med etablering af Læge- og Sundhedshus, finansieret af kassebeholdningen.

Særindstilling fra Venstre. Særindstillingen fra Venstre på byrådsmødet den 3. april sag 73 Køb af tidligere posthus:

Venstres begrundelse for ikke at kunne tiltræde indstillingen vedr. sag 73:

I sagen er anført, at lokaliteterne tilhørende PostNord forekommer som et emne. Venstre finder, at sagen er mangelfuldt belyst, idet der ikke foreligger alternative emner til en placering af hjemmeplejen. Det kunne eksempelvis være anført, hvad et nybyggeri ville koste og undersøgt andre alternative løsningsforslag, eksempelvis Ishøjgård eller lign. Endvidere synes overslaget til istandsættelse af lokaliteterne i det tidligere posthus at være meget usikre (renoveringer bliver altid dyrere end anslået). Den tidligere anførte synergieffekt for evt. placering af sygeplejeklinik, Lænken og jordmødre er ikke synliggjort økonomisk eller faktuelt begrundet. Endelig er behovet for hjemmeplejens antal m2 ikke opgjort.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges, dog finansieres udgifterne af Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr. 3.913.000

Lennart Nielsen (V) fastholder særindstilling.

Beslutning

Tiltrådt.

Venstre fastholder særindstilling.

 

Bilag

Resume

Kultur- og Fritidscentret fremlægger forslag til revision af Ishøj Kulturskoles vedtægter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udfasningen af Musikalsk Grund Kursus og godkendelsen af tilbud til voksne over 25 år om musikundervisning har Kultur- og Fritidscentret gennemgået vedtægterne og udarbejdet forslag til revision af vedtægterne.

Forslaget er vedhæftet dagsordenen. 

Kulturskolebestyrelsen indstiller, at vedtægtsændringerne vedtages.

Lovgrundlag

Lov om musik.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med forslaget.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at følge Ishøj Kulturskoles beslutning.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Kultur- og Fritidscentret fremlægger forslag af 16. marts 2018 til revision af tilskudsreglerne på foreningsområdet.

Sagsfremstilling

Ud over redaktionelle ændringer er hovedpunkterne i revisionen:

 • Nye retningslinjer for eliteidrætstilskud med bagvedliggende bilag
 • Fremhævelse af praksis for tilskud til venskabsbysamarbejde
 • Tilføjelse af kategorien politiske ungdomsforeninger under § 4 gruppe I, som kan modtage medlemstilskud
 • Ændring af praksis for ansøgning om medlemstilskud
 • Henvisning til Folkeoplysningsloven om offentliggørelse af regnskab
 • Ændring af beregning for tilskud til leder- og instruktørkurser
 • Uddybning af regler for lokaletilskud ved særlige lokalesituationer
 • Præcisering af ejendoms- og forsikringsforhold ved ekstraordinære tilskud til indkøb af inventar.


Arbejdsgruppen, der er nedsat til revision af tilskudsreglerne på foreningsområdet, har den 14. februar 2018 behandlet forslaget og anbefaler, at de reviderede retningslinjer godkendes med virkning fra 1. januar 2018.

Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at ansøgningsfristerne for eliteidrætspuljen i 2018 er 1. juni og 1. september.

Forslag af 16. marts 2018 til revision af tilskudsregler på foreningsområdet er vedhæftet.

Bagvedliggende bilag af forslag til kriterier for eliteidrætstilskud og retningslinjer for ekstraordinære tilskud er vedhæftet.
Materiale vedrørende nye kriterier for eliteidrætspuljen er sendt i høring hos eliteidrætsforeningerne. Der er ingen bemærkninger modtaget.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at forslag af 16. marts 2018 til revision af tilskudsregler på foreningsområdet samt bilag godkendes.

Lovgrundlag

I henhold til Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udmeldt en pulje på 38,5 mio. kr. til indretning af demensegnede plejeboliger. Torsbo vil ansøge om midler til at anlægge en demensvenlig sansehave. Der var ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Der kan max ansøges om kr. 25.000 pr. plejebolig, hvilket svarer til kr. 600.000 for Torsbo.

Sagsfremstilling

Formålet med ansøgningen er at skabe udearealer på Torsbo, der indbyder til aktiviteter og udendørs ophold for demensramte beboere. Ophold i naturen har mange gavnlige effekter for demensramte mennesker. Der ses eksempelvis færre tilfælde af udadreagerende adfærd, et mindsket forbrug af medicin, bedre søvn, forhøjet livskvalitet og færre fald blandt de demensramte. Via puljen til indretning af demensegnede boliger kan Torsbo etablere aktiviteter i haven, som er demensvenlige, og som indbyder til et aktivt og stimulerende udeliv for beboerne.

Der ansøges om midler til at etablere fire aktiviteter i haven (ansøgning med uddybning af aktiviteterne og tegning over indretningen af haven er vedhæftet):

 • Sanseskov
 • Kolonihave
 • Dyrehold
 • Aktivitetsrum

Alle aktiviteterne er valgt på baggrund af ønsker fra beboere, pårørende og personale og i samarbejde med kommunens demenskoordinatorer samt ekstern konsulent Lise Nevstrup Andersen, der er ergoterapeut og master i Natur, Sundhed og Haver. Lise Andersen arbejder i Aalborg Kommune med at implementere udeliv i ældreplejen på plejecentre.

Baggrunden for ansøgningen er et større projekt med at gøre udearealerne på Torsbo demensvenlige. I den sammenhæng har byrådet i 2018 afsat 1,5 mio. kr. til at indramme Torsbos udearealer og gøre haven demensvenlig. Midlerne vil hovedsageligt gå til at indramme Torsbo med hække, hegn og andre kreative løsninger samt stisystemer, belysning mm. Dette skal sikre, at beboerne og andre, der har deres daglige gang på Torsbo, kan færdes frit og sikkert udenfor, uden fare for at blive væk eller komme i farlige situationer. Udover midler fra byrådet råder Torsbo over kr. 250.000, som er en donation fra en pårørende. Disse midler er øremærket haven, og arbejdsgruppen har besluttet, at de skal finansiere et orangeri/drivhus, da det også er noget, beboerne ønsker sig.

Det endelige beløb, der ansøges om, kan variere fra det vedhæftede budget, da arbejdsgruppen stadig mangler at modtage enkelte tilbud fra leverandører. Vedhæftede budget er baseret på bedste estimerede bud.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender ansøgningen til demensvenlig sansehave til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og at sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget, mhp. frigivelse af afsatte midler.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Beslutning

Tiltrådt.

 

Resume

Økonomi- og Planudvalget orienteres om budgetopfølgningen pr. marts 2018 på de områder, der er omfattet af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk, hvor Ishøj Kommune er udførende.

Sagsfremstilling

Vallensbæk Kommune har anmodet om budgetopfølgning pr. marts 2018 for de områder, hvor Ishøj er udførende. Resultatet af opfølgningen fremgår af vedlagte notat, som er oversendt til Vallensbæk den 6. april 2018.

Som det fremgår af notatet, vurderer de berørte fagcentre, at der kan forventes et merforbrug på knap 9,9 mio. kr. Dette er 1,8 mio. kr. mere end ved sidste opfølgning i januar, som Økonomi- og Planudvalget blev orienteret om på mødet i februar (sag nr. 20). Forskydningen i forhold til sidste opfølgning skyldes hovedsageligt merudgifter til specialundervisning (en del tilflyttere) og særlige dagtilbud til handicappede børn på ca. 3 mio. kr. Dette modsvares delvist af mindreudgifter på ca. 1,1 mio. kr. vedrørende bo- og dagtilbud.

Budgettet for 2018 er fastsat med udgangspunkt i det aktivitetsniveau, der var kendt i april 2017. De sager der efterfølgende er kommet til, er derfor ikke indregnet i budgettet.

Vallensbæk Kommune har i budget 2018 - i lighed med tidligere år - valgt en reduceret prisfremskrivning.  Budgettet er således ikke fremskrevet fuldt ud, svarende til KLs prisfremskrivning, hvilket var forudsat ved Ishøjs indmelding af korrektioner til budget 2018.

Det er endnu tidligt på budgetåret, og der kan se yderligere forskydninger i det forventede regnskab til næste budgetopfølgning.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Likviditeten opgjort efter ”kassekreditreglen” udgjorde 195,6 mio. kr. pr. 31. marts 2018, mens den faktiske likviditet ved 1. kvartals udgang var 130,3 mio. kr. Begge nøgletal er inkl. den overskudslikviditet, der er placeret til forvaltning, pt. 93,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Ifølge ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” skal kommunerne kvartalsvis udarbejde en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som de gennemsnitlige daglige saldi over de seneste 12 måneder på kontiene for likvide aktiver og kassekredit.

Kassekreditreglen overholdes, når saldoen er positiv.

Likviditetsoversigten skal forelægges Byrådet og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Gennemsnitlig likviditet pr. dag pr. 31. marts 2018 udgør 195,6 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet for de seneste 12 måneder i perioden 2015 – 2018 ses i nedenstående tabel.

År

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2015

123,9

119,0

116,6

121,6

2016

126,0

135,7

157,2

177,2

2017

195,0

204,2

199,0

194,1

2018

195,6

 

 

 

Som det fremgår, har den gennemsnitlige likviditet i det sidste års tid ligget tæt på 200 mio. kr., og udgør ved udgangen af 1. kvartal 2018 195,6 mio. kr. Det er samme niveau som 1. kvartal 2017.

Som supplement til likviditetsoversigten vises den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2015 til 2018.

År

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2015

36,8

17,0

48,4

66,2

2016

68,3

111,3

122,7

117,9

2017

119,2

88,0

117,4

113,1

2018

130,3

 

 

 

Den faktiske likviditet pr. 31. marts 2018 udgjorde 130,3 mio. kr. hvilket er en stigning på ca. 17,2 mio. kr. i forhold til kvartalet før. Byrådet har vedtaget som mål, at likviditeten ultimo året skal udgøre minimum 25 mio. kr.

I vurderingen af kassebeholdningens størrelse skal det dog bemærkes, at beholdningen pr. 31. marts 2018 på 130,3 mio. kr. ikke er udtryk for den disponible likviditet. Der er disponeret en lang række udgifter, jf. budgettet, lige som videreførte anlægs- og driftsmidler fra 2017 er disponeret til afholdelse i 2018.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabssystem, revision mv.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at likviditetsoversigten pr. 31. marts 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag

Resume

Alle landets kommuner har modtaget brev fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, da en stor del af de ledige dagpengemodtagere på tværs af landets kommuner ikke deltager eller har deltaget i aktivt tilbud inden for de seneste 52 ydelsesuger.

Sagsfremstilling

For Ishøj Kommune viser ministerets opgørelse, at 11 %, svarende til 21 af de dagpengeledige, som har været ledige i minumum et år, hverken har deltaget i aktivt tilbud eller haft en mentor inden for de seneste 52 uger. For Vallensbæk er det 5 % svarende til 4 dagpengemodtagere.

Jobcenter Vallensbæk har følgende kommentar til opgørelsen:

"Ishøj Kommune ligger med 11 % manglende aktivering i den bedre halvdel for så vidt angår andelen af dagpengemodtagere med mere end 1 års anciennitet, der ikke har modtaget et tilbud, jf tabel 1. Det kan samtidig konstateres, at Ishøj med kun 15 % manglende aktivering indtager en 5. plads på landsplan, når det drejer sig om manglende aktivering af ledige indplaceret efter 1. januar 2016, jf. tabel 2.

Samlet må Ishøj således være inkluderet i den del af kommuner, som ministeren mener, gør det godt.

Jobcenter Vallensbæk kan i øvrigt se, at Vallensbæk ligger bedre placeret end Ishøj i tabel 1, og at Ishøj ligger bedre placeret end Vallensbæk i tabel 2. Forskellene vurderes at være tilfældigheder.

Henvendelsen fra beskæftigelsesministeren har medført, at jobcentret er gået i gang med at undersøge, hvilke årsager der ligger til grund for den manglende deltagelse i aktivitet, herunder om det skyldes borgeren, jobcentret eller a-kassen, eventuelt i en kombination."

Brev og opgørelse er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

De to bilag supplerer hinanden, og er med til at skabe et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Bilag 1: Nøgletal fra Jobcenter Vallensbæk pr. 20. april 2018

Bilag 2: Supplerende nøgletalsnotat giver et overblik over beskæftigelsesfrekvensen i Ishøj Kommune, samt udviklingen i ledighedsprocenten i Ishøj Kommune, Vallensbæk Kommune, Region Hovedstaden og hele landet fra januar 2007- februar 2018.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag

Resume

IværksætterIshøj flytter midlertidigt til etage 8.

Sagsfremstilling

De gratis kontorlånepladser for iværksættere flyttes midlertidigt i forbindelse med at hjemmeplejen midlertidigt flytter ind i de nuværende lokaler på etage 2.

Forskellige placeringer på Ishøj Rådhus og i Ishøj Bycenter har været overvejet i forhold til iværksætternes behov og i forhold til lokaleomkostninger. Det har bl.a. været overvejet, om Iværksætterne kan få kontorpladser i lokaler på 2. etage i nærhed med mødelokalerne, og om der evt. kan lejes lokaler i Bycenteret til den midlertidige placering. Hjørnelokalet på etage 8 er valgt, fordi lokalet af de nævnte alternativer kan bruges til at genskabe et miljø for små nystartede virksomheder. Lokalet indrettes med arbejdspladser. Til møder benyttes rådhusets eksisterende mødefaciliteter. Iværksætterne vil have fri adgang via nøglekort. De 2 andre løsninger er bl.a. fravalgt, da Erhvervs- og Turistkontoret dels vurderer, at løsningen på 8. etage giver bedre muligheder for godt arbejdsmiljø end kontorpladser på 2. etage, og dels at de egnede lokaler i Bycenteret vil være Den Danske Banks tidligere lokaler, som samlet set er større end behovet, og derfor tilsvarende relativt højre omkostninger mhp. en midlertidig placering.  

Den midlertidige placering kommunikeres til de nuværende brugere via mail og personlig kontakt. Der arbejdes fortsat med at kommunikere mulighederne for vejledning og gratis kontorpladser til alle potentielle iværksættere i Ishøj.

Flytningen af iværksætterne forventes gennemført medio maj 2018.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager den midlertidige flytning til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Resume

For at kvalitetssikre Ishøj Kommunes arbejde med forebyggelse af radikalisering, har Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse deltaget i et udviklingsprojekt med Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, Deloitte og en række andre kommuner. Udviklingsarbejdet påbegyndtes i august 2017 og er nu afsluttet.

Sagsfremstilling

Nedenfor beskrives vores resultater fra deltagelse i projektet med Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme og Deloitte. I de vedlagte bilag findes en nærmere beskrivelse af de enkelte tiltag.

 • Ishøj Kommune har foretaget en selvevaluering, af vores arbejde med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Grundlæggende har vi fået bekræftet, at vi har et passende organisatorisk set-up.
 • Deloitte har peget på en mere omfattende registrering af bekymringer ifht. radikalisering, som et muligt forbedringspotentiale. Som noget nyt vil Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse anonymt registrere alle bekymringshenvendelser vedr. radikalisering og ekstremisme.
 • Vi har internt, og i samarbejde med Københavns Vestegns Politi, konkretiseret arbejdsgange i arbejdet med at forebygge radikalisering og ekstremisme.
 • Ishøj Kommune har trænet vores akutte beredskab til håndtering af alvorlige radikaliseringsbekymringer ved deltagelse i workshops med Deloitte og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.
 • Igennem projektet fandt vi desuden, at der er behov for en mere målrettet kommunikation til frontpersonalet (alle SSP-medarbejdere). I samarbejde med Kommunikation er vi i gang med at udarbejde et actioncard (Foreløbigt udkast er vedlagt som bilag). Det er målet med dette actioncard, at alle fagfolk kender til bekymringstegn, ved hvor de skal henvende sig med deres bekymring og hvilken tilbagemelding de kan forvente at få. Både borgere og fagfolk kan finde relevant kontaktinformation på Ishøj Kommunes hjemmeside.
 • Herudover arbejdes der på at iværksætte et medborgerskabsstyrkende initativ blandt unge sammen med Kultur & Fritid og Ishøjs Ungdomsskole.

Økonomi

Alle nye aktiviteter sættes i gang indenfor det allerede bevilligede budget.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag

Resume

Hvert år indhenter Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse de nyeste anmeldelsestal fra Danmarks Statistik.

Sagsfremstilling

Den anmeldte kriminalitet er et pejlemærke for tendenser i den kriminalitet borgere, virksomheder og andre udsættes for i Ishøj Kommune. Der har i perioden 2013-2017 været et fald i den anmeldte kriminalitet i Ishøj Kommune. Ishøj Kommune er en del af top tre af de kommuner på Vestegnen, der har den laveste andel af anmeldelser pr. 1000 indbygger i 2017. Eksempelvis ses en halvering af antallet af anmeldelser for indbrud i perioden fra 2013 til 2017.

Trods det generelle fald i anmeldelserne er antallet af anmeldelser indenfor enkelte kriminalitetsformer steget. Ishøj Kommune ligger på linje med de øvrige kommuner på Vestegnen og udviklingen på landsplan, når det drejer sig om en stigning i antallet af anmeldte voldsforbrydelser. Denne tendens mener Det Kriminalpræventive Råd er udtryk for en øget anmeldelsestilbøjelighed, snarere end en stigning i generel udsathed for vold.

Udspecificering af udviklingen i den anmeldte kriminalitet fremgår af vedlagte notat.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag

Resume

Kontrolenheden har udarbejdet årsberetning for indsatsen i 2017. Årsberetningen er vedhæftet og fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

I 2017 har kontrolenhenden opnået en samlet besparelse på 5,7 mio. kr., hvoraf den kommunale andel udgør knap 3,6 mio. kr. Besparelsen er ca. 74 % højere end i 2016.

Resultatet fordeler sig som følger:

 

Offentlig besparelse i alt

2017

Kommunal andel

2017

Kommunal andel

2016

Tilbagebetalingskrav

1.946.136 kr.

1.493.576 kr.

   853.019 kr.

Fremtidig besparelse*

2.553.149 kr.

2.073.598 kr.

1.199.034 kr.

Udbetaling Danmark og

kontrolenheden

1.207.000 kr.

 

Ikke oplyst

 

Ikke oplyst

I alt

5.706.285 kr.

3.567.174 kr.

2.053.053 kr.

Kontrolenheden er placeret i Borgerservice og består af 2 medarbejdere. Lønudgiften er ca. 950.000 kr.

I 2017 har kontrolenheden oprettet 346 nye sager og lukket 263 sager - hvoraf de 83 sager er lukket med et økonomisk resultat (tilbagebetaling/mulighed for en økonomisk besparelse).

I 2018 vil der være fokus på følgende områder for kontrolarbejdet:

 • Undersøgelse af borgere som kan have ejendom i udlandet samtidig med, at de selv eller deres ægtefælle modtager sociale ydelser. Dette sker i samarbejde med Udbetaling Danmark.
 • Samarbejde med KBH Vestegns Politi og SKAT i sager der relaterer sig til rocker- og bandemiljøet.
 • Registersammenkøring i samarbejde med Udbetaling Danmark m.h.p. at modvirke fejludbetaling af kontanthjælp og effektivisere opfølgning på kontanthjælpssager.
 • Fælles indsats i forhold til kontrol af sygedagpengesager i private virksomheder i samarbejde med Vallensbæk Kommune og SKAT, herunder fiktive lønudbetalinger.
 • Fastholde antallet af borgere registreret med "uden fast bopæl" på samme lave niveau. Dette i tæt samarbejde med medarbejderne i Folkeregisteret.
 • Synliggørelse af kontrolindsatsen blandt kommunens øvrige enheder samt boligforeningerne.

2 kampagner fra Kommunernes Landsforening som endnu ikke er offentliggjort til kommunerne.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at årsberetning 2017 for kontrolenheden tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag

Resume

Årsregnskab og årsrapport 2017 for UU Center Syd fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Årsregnskab 2017 for UU Center Syd blev fremlagt for bestyrelsen den 19. marts 2018 og viser et overskud på 109.000 kr.

Det fremgår bl.a. af ledelsens beretning, at de nye opgaver i forbindelse med Uddannelses Paratheds Vurderingen i 8. klasse, forældresamtaler og Uddannelse og Job er sat i drift, og at samarbejdet med lærerne fungerer godt.

Karrierelæring som gennemgående vejledningsmetode blev igangsat i 2016, og metoden er i løbet af 2017 iværksat på alle niveauer.

Kontakten med erhvervslivet er fortsat i 2017 og komplimenterer projektarbejdet 'Faglært til fremtiden', som er et samarbejde med LO-Hovedstaden, UU Vestegnen og UU Vallensbæk.

Den udvidede vejledning i aldersgrupperne 15 - 24 år og 25 - 29 år fortsætter i 2018.

Årsregnskab og årsrapport 2017 for UU Center Syd er vedhæftet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at årsregnskab og årsrapport for UU Center Syd 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Bilag