Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 15:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Processen for budget 2020 er som bekendt forsinket som følge af folketingsvalget i juni, og den efterfølgende regeringsdannelse. Social- og Indenrigsministeriet har fastsat reviderede frister således, at forslag til kommunernes budget for det kommende regnskabsår skal udarbejdes af Økonomi- og Planudvalget senest den 8. oktober. Budgettet skal vedtages af byrådet senest den 5. november 2019.

Budgetforslag for 2020 og overslagsårene 2021-2023 forelægges til byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Den forsinkede budgetproces har betydet, at økonomiaftalen mellem KL og Regeringen forelå den 6. september, og at Social- og Indenrigsministeriet først udmeldte tilskud og udligning og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag den 25. september. Herefter kunne administrationen færdiggøre budgetmaterialet.

”Budgetbogen” blev omdelt på byrådsmødet den 1. oktober, og var dagen efter tilgængelig på kommunens intranet, herunder til de høringsberettigede parter. Der er høringsfrist den 18. oktober, og så snart høringssvarende er samlet, vil de blive udsendt til Byrådet.

Budgetmaterialet vedhæftet sagsfremstillingen består af følgende:

  • Budgetforslag 2020 og overslagsårene 2021-2023
  • Budgetredegørelse
  • Oversigt over tekniske korrektioner
  • Fagudvalgenes forslag til sparekatalog

Budgetforslaget fremlægges til byrådets 1. behandling.

Partierne indbydes i den kommende tid til drøftelser om budgettet. Budgettet godkendes i Byrådet på mødet den 5. november.

Der forventes svar på  ansøgning om særtilskud og lånepuljer mandag den 7. oktober.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at budgetforslaget oversendes til de politiske drøftelser med henblik på 2. behandling i byrådet den 5. november 2019

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Budgetforslaget indeholder en ubalance på 8,053 mio. kr. (overskud) i 2020, som dog stiger til 97,4 mio. kr. i underskud i 2021 (Dette er inden indregning af særtilskud).

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Bilag