Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 9. august 2022 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj - det åbne møde begynder kl. 19.00

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at kommunen erhverver sig ca. 43.000 m2 jord, og at borgmesteren bemyndiges til at afslutte handlen.

Ydermere gives der en anlægsbevilling.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at salget gennemføres, og at der gives en anlæsgbevilling.

Beslutning

Helle Nees, Formand for Danske Handicaporganisationer i Ishøj, stillede spørgsmål til arbejdsforholdene på socialområdet.

Bilag

Resume

På byrådsmødet den 27. juni 2022 besluttede Byrådet at forlænge udpegningen af Bayram Yüksel som den ene af Byrådets repræsentanter i Børn og unge-udvalget frem til og med byrådsmødet den 9. august 2022 som følge af Jeannette Merklins udtræden af Byrådet. Bayram Yüksel har således været Byrådets repræsentant i Børn og unge-udvalget fra den 6. april 2022.

På dette møde skal der udpeges en fast repræsentant fra Byrådet til Børn og unge-udvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget består af to medlemmer, der vælges af Byrådet blandt dets medlemmer. Der udpeges tillige en stedfortræder for hvert medlem, som indkaldes til at give møde ved medlemmets forfald. Stedfortræderne for de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen, vælges af de grupper i kommunalbestyrelsen, der har udpeget medlemmerne.

Udvalget består endvidere af en byretsdommer, der udpeges af retspræsidenten i retskredsen samt to pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af Familieretshuset. Møderne afholdes i dagtimerne og kan i akutte sager indkaldes med relativ kort varsel.

Børn og unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, som er valgt af kommunalbestyrelsen. Der vil efter udpegningen af Byrådets repræsentant blive en ny konstituering i Børn og unge-udvalget, der vil være gældende i den resterende byrådsperiode frem til og med den 31. december 2025. Formanden, og i dennes fravær næstformanden, skal være tilgængelig på telefon døgnet rundt ved behov for en foreløbig afgørelse, jf. § 75 i lov om social service.

På byrådsmødet den 9. december blev følgende valgt som byrådets repræsentanter i Børn og unge-udvalget.

Valgt som medlemmer:
Jeannette Merklin (A)
Ole Wedel-Brandt (Ø)

Valgt som personlige stedfortrædere:
Henrik Olsen (A)
Thomas Hjort Rasmussen (A)

Udvalget træffer afgørelser i sager om anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældrenes samtykke, jf. § 74 i lov om social service og godkender indstilling til adoption uden samtykke, jf. § 68e i lov om social service.

Udvalget træffer endvidere afgørelser i sager om overvåget samvær, afbrydelse af samvær, undersøgelser af børn uden samtykke, ændring af anbringelsessted, tilbageholdelse af et barn eller ung på anbringelsesstedet o.a., jf. § 74 i lov om social service.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nr. 453 af 10. juni 1997 §§ 18-21 og bekendtgørelse nr. 727 af 10. juli 2019 om forretningsorden for børn og unge-udvalgene.

Økonomi

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv.

Indstilling

at byrådet udpeger Bayram Yüksel (A) som repræsentant til Børn og unge-udvalget i perioden fra 10. august 2022 - 31. december 2025, så der for Byrådet er udpeget to medlemmer og to personlige stedfortrædere.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Bilag

Sagsfremstilling

Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af byrådets formand og en person, der er bemyndiget dertil af byrådet. I henhold til § 33 i samme lov overtager byrådets næstformand, når denne fungerer i formandens forfald, samtlige opgaver der er pålagt formanden.

Det vil sige, at der underskrives af borgmester Merete Amdisen (A) og i dennes fravær af 1. og 2. viceborgmester, og der paraferes (medunderskrives) af den bemyndigede direktør.

I forbindelse med at direktør Marie Louise Madsen har fratrådt sin stilling foreslås det, at ny direktør for by, kultur og miljø Henrik Winther Nielsen bemyndiges til at foretage underskrift i henhold til styrelseslovens § 32.

Følgende er bemyndiget til at foretage underskrift i henhold til styrelseslovens § 32:

Navn:

Stilling:

Pia Beckmann Skourup (V)

1. viceborgmester

Murat Kütük (A)

2. viceborgmester

Kåre Svarre Jakobsen

Kommunaldirektør

Alberte Bryld Burgaard

Direktør
Lovgrundlag

Styrelseslovens § 32, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at direktør for by, kultur og miljø Henrik Winther Nielsen bemyndiges til at foretage underskrift i henhold til styrelseslovens § 32.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Resume

Ishøj Byråd besluttede på mødet den 1. februar 2022 i forbindelse med konstitueringen af Medborgerforum, at Medborgerforum ved første møde skulle tage stilling til fremtidig sammensætning.

Medborgerforum har på deres første møde 31. marts 2022 behandlet vedtægterne og har deraf en række forslag til ændringer.

Sagsfremstilling

Medborgerforum har på mødet den 31. marts 2022 behandlet vedtægterne. Medborgerforum fremsætter derfor en række ændringer for at præcisere elementer i vedtægterne. Medborgerforum foreslår at øge antallet af medlemmer med et, så Medborgerforum i alt består af 16 medlemmer.


Se bilag for samlet overblik over Medborgerforums forslag til vedtægter.


Følgende vedtægtsændringer foreslås:


Medlemmer af Medborgerforum

§ 2

Tilføjes:

stk. 16 - 1 medlem udpeget af foreningerne/ organisationerne udenfor det folkeoplysende område.


stk. 17 - Den udpegede kandidat til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske minoriteter udpeges af Medborgerforum, der udpeger iblandt de 2 medlemmer, der er valgt af Byrådet.


Valg til Medborgerforum

§5

Tilføjes:

stk. 2 - Alle registrerede foreninger modtager brev om mulighed for opstilling samt frister for indsendelse af kandidatur i slutningen af den kommunale valgperiode.


stk. 3 - Valg til Medborgerforum annonceres via Ishøj Kommunes hjemmeside.


stk. 9 - Hvis der fremsendes flere kandidater til en plads, hvor der ikke er en fælles paraplyorganisation, vil Ishøj Byråd færdiggøre udpegningen i overensstemmelse med formålet. Udpegningen vil således ske, så Medborgerforum bedst muligt afspejler lokalsamfundet.


Konstituering

§6

stk. 3 - Det tilstræbes, at Medborgerforum vælger sin næstformand iblandt brugerrepræsentanterne.


Beslutningsdygtighed

§8

stk. 4 - Ved personvalg skal valget foregår ved skriftlig afstemning.

Lovgrundlag

Integrationslovens §8, kapitel 42.

Ishøj Kommunes Medborgerpolitik.

Økonomi

Udvidelsen af Medborgerforum med et medlem kan afholdes indenfor eksisterende budget.

Indstilling

at vedtægtsændringerne godkendes.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 27. juni 2022, pkt. 147:

Tiltrådt.


Beslutning

Tiltrådt, idet Medborgerforum anmodes om at udarbejde et forslag til præcisering af, at politiske partier i byrådet ikke er omfattet af § 5, stk. 2 (alle registrerede foreninger).

Beslutningskompetence

Byrådet.

Bilag

Resume

På de seneste Økonomi- og Planudvalgsmøder samt Byrådsmøder har der været orienteret om status for modtagne flygtninge og forventet behov for boliger til samme.

Sagsfremstilling

Der er aftalt en løbende evaluering af situationen (specifikation af status i bilag).


Ca. 20.000 ukrainske flygtninge er på nuværende tidspunkt på landsbasis tildelt en midlertidig opholdstilladelse. Der oplyses undervejs til behandling ca. 8.000 ansøgninger, som forventes håndteret inden udgangen af juni 2022, og hvoraf ca. 35 personer forudsættes visiteret til Ishøj.

Ud af hidtil i alt 50 visiterede flygtninge til Ishøj Kommune (pr. 20. juni), er 25 flygtninge placeret på nuværende tidspunkt, yderligere forventes 15 flygtninge indkvarteret i løbet af de kommende par uger. De sidste 10 flygtninge er bosat hos familie eller venner i Ishøj, men har krav på bolig, hvis de beder om det.

Der er derfor behov for at træffe beslutning om strategi for indkvartering af de yderligere 35-40 personer, som forventes visiteret i løbet af de kommende 2-6 uger, og med krav til kommunen om tilbud om bolig indenfor 4 dage fra kendskab til opholdstilladelsen.

De kommunale ejendomme, der umiddelbart var tilgængelige, indgår allerede i placeringen af op til 40 flygtninge.

Med andre ord, skal der træffes beslutninger om boliger til et tilsvarende antal. Hvis der kigges på kommunale ejendomme, vil det betyde, at flere kommunale funktioner skal flytte ud, og der skal dels findes erstatningsplads til disse funktioner, og dels skal der gennemføres tidsrøvende og markante bygningsmæssige ændringer. Administrationen har en ambition om at stille alternative lokaler til rådighed, men det kan være svært/umuligt, hvorfor et valg vil betyde, at nogle andre nuværende funktioner må nedlægges i perioden med gæster.

Hvis det skønnede antal visiteres til Ishøj, må der forventes et øget pres på i første omgang de midlertidige overnatningsmuligheder, idet både hotel og vandrehjem er oplyst så godt som fuldt bookede hen over de kommende sommermåneder.

Vi har brug for indkvarteringsmuligher i to spor:

- den korte og midlertidige indkvartering hen over sommeren

- den længerevarende indkvartering fra august og frem

Løsninger er skitseret i en liste indenfor hvert af sporene, og der er brug for en politisk stillingtagen til rækkefølgen af de forskellige muligheder for indkvartering, som administrationen kan arbejdere videre med for at overholde kommunens forpligtelser.

Korte og midlertidige løsninger:

- en skole, dermed kan midlertidig indkvartering i juli måned imødekommes

- udnytte yderligere 2-3 boliger på Kærbo, som afventer omdannelse til plejebolig (frem til medio september 2022)

- Ferielejligheder i Torslunde, 4 personer (meget dyr og placering med vanskelig logistik), hvis andre løsninger ikke er klar til primo august

"Permanent" Indkvartering fra august og frem

 1. Der igangsættes en kampagne med at finde privat udlejning
 2. Opsøgende overfor virksomheder mhp. at leje kontorlokaler o.l., som kan indrettes til boligformål.
 3. Almennyttige boliger - ledige hybler i Gadekæret
 4. Kommunale spejderhytter
 5. Ishøj Forsamlingshus - kan indrettes og bookede arrangementer skal flyttes
 6. Ishøj IF´s klubhus
 7. Almennyttige boliger generelt - afledte konsekvenser (de afledte konsekvenser blev beskrevet på bilag til mødet i maj)
 8. Pavilloner eller "containere" - skal bookes og etableres (der er leveringstid på op til 1/2 år - bilag fra mødet i maj - dyrt)
 9. Omindretning af etage 4 Nord på Rådhuset (dyrt)

10. Aftale med Ishøj Vandrerhjem om at lediggøre en længe fra f.eks. oktober måned, når sæsonen er forbi.


Lovgrundlag

Særloven for ukrainske flygtninge - kaldet Ukrainerloven.

Indstilling


at ovennævnte information tages til efterretning


at der træffes beslutning om løsning på den korte bane med valg af arealer på skole, hvor økonomien forbundet med en begrænset indretning forlods er afklaret ved tidligere bevillinger


at der skal igangsættes konkrete undersøgelser med henblik på beslutning og bevilling efter sommerferien, hvor administrationen for nærværende peger på punkterne 1) til og med 5) samt 8) og 10).Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 27. juni 2022, pkt. 131:

Tiltrådt, idet det undersøges, hvad der skal aflyses/flyttes i Ishøj Forsamlingshus inden forslag realiseres, samt det undersøges om campingvogne kan være en mulighed.

Supplerende sagsfremstilling:


Siden Økonomi- og Planudvalgets møde den 27. juni har der været meget stille i forhold til modtagelse af flygtninge med behov for en bolig. På det kommende Økonomi- og Planudvalgsmøde den 29. august, vil en ny status blive fulgt op med administrationens bemærkninger til de ovenfor beskrevne og efterlyste forhold.


Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Bilag

Resume

Til beslutning foreslås det at fremrykke 2,5 mio. kr. fra CO2-puljens anlægsbudget i 2023 til 2022. Dermed vil vi fremrykke energibesparelser og afhjælpe en presset anlægsramme i 2023.

Sagsfremstilling

CO2-puljen består af 4 mio. kr. årligt i årene 2022-2025. Puljen er øremærket indsatser, der reducerer CO2-udledningen i kommunen. Center for Ejendomme foreslår at fremrykke 2,5 mio. kr. fra 2023-budgettet til 2022. Hensigten er at gennemføre energibesparelser hurtigere end planlagt samt at afhjælpe en presset anlægsramme i 2023.


Det er Energiteamets vurdering, at der kan fremrykkes aktiviteter for 800.000 kr. på projekterne Energimærker, afkøling af fjernvarmevand og energirigtig ventilation (Ec-motorer).


Derudover foreslår Energiteamet, at projektet Gasfyr til varmepumper nedlægges for 2023, og at midlerne anvendes til andre projekter. Projektet skulle oprindeligt konvertere Ishøj Skoles gasfyr til en stor varmepumpe. Med udsigten til fjernvarme i Ishøj Landsby kan pengene bruges bedre på at skabe energibesparelser andre steder. Center for Ejendomme foreslår derfor at flytte 1,7 mio. kr. fra projektet til 2022.


Center for Ejendomme planlægger at anvende pengene til 3 formål:


 1. Varmesystemet i Idrætscentrets Hal 1 omlægges fra ventilationsopvarmning til radiatorvarme. Dermed spares store mængder strøm til ventilation.
 2. Belysningsprojekter hvor armaturer kan genbruges. Dermed kan installationen foretages hurtigt og billigt. Ny LED-belysning bruger langt mindre strøm, og med genbrug af armaturer reduceres projektets CO2-aftryk markant.
 3. Teknologisk Institut undersøger muligheder for energibesparelser i svømmehallen. Der afsættes midler til at gennemføre dette. Alternativt undersøges mulighederne for at konvertere gasfyr på havnen og gartneriet, hvor der ikke planlægges fjernvarme.

Økonomi

Forslaget vedrører anlægsrammen for 2022 og 2023.


I CO2-puljen (anlægskontoen ”Klimainitiativer, energibesp, gr. Energi”) overføres 2,5 mio.kr. fra budget 2023 til 2022. Se bilag for præcisering.


Beløbet kan holdes indenfor anlægsrammen i 2022.

Indstilling

at der fremrykkes 2,5 mio. kr. fra CO2-puljen fra 2023 til 2022, og at de 2,5 mio. kr. frigives.


Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 9. august 2022, pkt. 65:


Tiltrådt.


Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 9. august 2022, pkt. 150:


Tiltrådt.


Annelise Madsen (M) kan ikke tilslutte sig indstillingen.

Beslutning

Tiltrådt.


Annelise Madsen (M) kan ikke tilslutte sig beslutningen.

Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Bilag

Resume

I 2005 fik Ishøj Kommune dispensation til at optage et lån i forbindelse med køb af Ishøj Hotel. En af betingelser for benyttelse af dispensation, var således, at provenuet ved videresalg af hotellet skulle anvendes til ekstraordinært afdrag på lånet. 

I 2007 blev hotellet solgt ved udstedelse af et pantebrev. Pantebrevet blev endelig indfriet den 15. november 2019, hvorefter restgælden på lånet i KommuneKredit udgjorde 4.808.911 kr.

Sagsfremstilling

Den 1. marts 2005 bemyndigede byrådet daværende borgmester til at optage et lån til køb af hotel (nuværende Zleep Hotels). Den 23. april 2007 godkender byrådet salget af hotellet til Nordic Hospitality ApS med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2007. Der blev i forbindelse med salget udstedt et pantebrev.

Det fremgår af lånedispensationen fra det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerie, at der ved afdrag på pantebrevet skal ske tilsvarende afdrag på kommunens lån i KommuneKredit.

Den 15. november 2019 blev pantebrevet indfriet, hvor beløbet på 13.777.620 kr. blev indbetalt på lånet i KommuneKredit. Restgælden på KommuneKreditlånet udgjorde på det tidspunkt 18.586.531 kr. og blev herefter reduceret til 4.808.911 kr.

Administrationen har i samarbejde med KommuneKredit gennemgået kommunens låneportefølje. Administrationen er i den forbindelse blevet opmærksom på Hotel-lånet og de forudsætninger der var tilknyttet lånoptagelsen. Hotel-lånet blev optaget til finansiering af købet af hotellet og var således formålsbestemt. Hotellet er efterfølgende blevet frasolgt og hovedparten af lånet er i denne forbindelse blevet indfriet, men der resterer fortsat en mindre andel. Dette lån foreslås indfriet, idet den oprindelige forudsætning for lånoptagelsen ikke længere er til stede.


Restgælden var den 1. juni 2022 på 3.895.275 kr.

Økonomi

Ved indfrielse af gælden reduceres kassebeholdningen samt kommunes renteudgifter. Det lavere afdrag og de reducerede renteudgifter vil blive indarbejdet i budget 2023-2026.

Indstilling

at der meddeles bevilling til indfrielse af ”hotel-lånet” på 3.895.275 kr.
at bevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 27. juni 2022, pkt. 137:

Tiltrådt.


Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Resume

I forbindelse med vedtagelse af Økonomisk politik 2022-2025 for Ishøj Kommune har Byrådet besluttet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger til udgifter, omfattet af servicerammen, med mindre de kan finansieres af tilsvarende mindreudgifter.
Det betyder, at udfordringer i forhold til det korrigerede budget, skal håndteres ved, at der arbejdes på at finde modsvarende mindreudgifter, for at sikre overholdelse af servicerammen.

Sagsfremstilling

På Børne- og Undervisningsudvalgets område er der et estimeret merforbrug på 3,4 mio. kr., der skal findes kompenserende besparelser for.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede oversigter over besparelsespotentialer i henholdsvis Center for Børn og Forebyggelse og Center for Dagtilbud og Uddannelse.

Indstilling

at forslag til kompenserende besparelser på 3,4 mio. kr. inden for udvalgets område godkendes.

Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 23. juni 2022, pkt. 78:

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller forslag om kompenserende besparelser i 2022 til Økonomi- og Planudvalget samt til Byrådet med henblik på at bringe budgettet i balance frem mod 2. budgetopfølgningBeslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 27. juni 2022, pkt. 134:

Tiltrådt.

Beslutning

Annelise Madsen (M) stillede ændringsforlsag: I stedet for besparelser gives tillægsbevilling på 3,4 mio. kr.


Antal stemmer for forslaget: 1 (Annelise Madsen (M)).

Antal stemmer imod forslaget: 14 (A+V+C+F+Ø).

Undlod at stemme: 2 (Steen Skovhus (L) og Milishia Moradi (L)).


Økonomi- og Planudvalgets indstilling blev tiltrådt.


Annelise Madsen (M) kan ikke tilslutte sig beslutningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Bilag

Resume

På baggrund af ophøret af det forpligtende samarbejde mellem Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune forslås det, at det eksisterende beredskab for overgreb re-godkendes.

Desuden skal overgrebsberedskabet ifølge lov om social service tilrettes eller re-godkendes hvert 4. år. Overgrebspolitikken blev sidst re-godkendt i april 2019. Det vurderes, at beredskabet stadig er relevant og tidssvarende.

Sagsfremstilling

Det følger af lov om social service § 19, stk. 4, at: "Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års interval."

Ishøj Byråd besluttede i april 2019 en re-godkendelse af "Handleguide ved overgreb" af maj 2015. Materialet skal benyttes af dagtilbud, skoler og fritidstilbud, hvis personalet eller de frivillige får mistanke om overgreb. Administrationen har gennemgået materialet og vurderet, at både beredskabet og handleguiden stadig er relevant og tidssvarende bortset fra de dele, der vedrører Vallensbæk Kommune. Det er således vurderet at dele omhandlende Vallensbæk Kommune har været nødvendige at ændre, og at der ikke er behov for andre væsentlige ændringer i materialet.

Lovgrundlag

 Lov om social service § 19, stk. 4.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at det nuværende overgrebsberedskab re-godkendes.


Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 23. juni 2022, pkt. 87:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet.


Bilag

Resume

Projekterne 'Børn og familier i fokus' og 'Godt på vej' var en del af aktivitetsplanen vedr. budgetforlig 2021, hvor det blev bevilget samlet 350.000 kr. til fordeling mellem projekterne.

Grundet Corona var det i 2021 ikke muligt at øge aktiviteterne i projekterne og derfor ikke muligt at anvende midlerne til formålet. Derfor blev det ved opfølgningen på budgetforliget i november 2021 aftalt, at de 350.000 kr. skulle videreføres til 2022 og anvendes til udvidet aktivitet i projekterne. Midlerne er imidlertid ikke blevet videreført, og administrationen foreslår på den baggrund, at udvidelsen af aktiviteterne svarende til de 350.000 kr. ikke gennemføres.

Sagsfremstilling

Projekternes aktiviteter er oprindeligt finansieret af henholdsvis Ishøj Kommunes investeringspulje og STUK, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Til projekt ’Børn og familier i fokus’ er der bevilget 6,2 mio. kr. i projektperioden oktober 2018 - maj 2022. Til projekt ”Godt på vej” er der fra investeringspuljen bevilliget samlet kr. 1.367.598 over 3 år i perioden januar 2020 – december 2022.

Formålet med de ekstra midler, som blev bevilget i forbindelse med budgetforliget, var at bidrage til en øget aktivitet i projekterne.

Der er i projekt ’Børn og familier i fokus’ uforbrugte statsmidler fra 2021, som er videreført. Hvis indstillingen godkendes, er det alene den kommunalt finansierede ekstrabevilling, der bortfalder. De statsfinansierede aktiviteter, der oprindeligt var planlagt i projektet, fortsætter.

Økonomi

Hvis udvidelsen af aktiviteterne svarende til de 350.000 kr. skal gennemføres kræves det, at der findes kompenserende besparelser for i alt 350.000 kr.

Indstilling

at udvidelsen af projektaktiviteterne i projekterne 'Børn og familier i fokus' og 'Godt på vej', svarende til 350.000 kr., ikke gennemføres.

Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 23. juni 2022, pkt. 83:


Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 27. juni 2022, pkt. 146:

Tiltrådt.


Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet.


Resume

Der stilles forslag om at etablere en central pulje på 1 mio. kr. til finansiering af småjobs for unge uddannelsesparate ledige under 30 år. Puljen skal sikre at flere unge hurtigere kommer i uddannelse eller job og dermed ikke længere modtager offentlig ydelse, og målet er, at de med denne indsats varigt forbliver i selvforsørgelse.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på deres møde den 18. maj, at der skal udarbejdes forslag til etablering af en pulje til finansiering af småjobs i Ishøj Kommunes organisation. De småjobs, der oprettes, skal være øremærket til uddannelsesparate unge under 30 år. Puljen og dens finansiering skal indgå i forhandlingerne om Budget 2023.


Inspirationen til forslaget er bl.a. hentet fra Slagelse Kommune, der i 2020 oprettede cirka 120 småjobs til uddannelsesparate ledige under 30 år for en udgift på 3 mio. kr. Succesen med etablering af småjobs har medført, at Slagelse Kommune i 2023 forventes at anvende 7 mio. kr. på dette formål. Roskilde Kommune har i 2021 etableret en tilsvarende pulje på 3 mio. kr. til samme målgruppe.


Formålet med etableringen af småjobs er at hjælpe uddannelsesparate unge med at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller komme i gang med en uddannelse.


Den grundlæggende idé er, at de unge tilbydes ansættelse i kommunen i 26 uger med et timetal, hvor lønnen præcis matcher den ydelse, som de allerede modtager. Den unge flyttes dermed fra ledighedsstatistikken og offentlig ydelse til selvforsørgelse. For kommunen er det nogenlunde udgiftsneutralt, da det beløb der udbetales til løn, samtidig spares på udbetaling af ydelse. Dog er der den indbyggede udfordring at det beløb, der afsættes til puljen, skal findes inden for servicerammen, hvorimod det, der spares, ligger uden for servicerammen. Erfaringer fra Slagelse viser, at 15 % af de unge falder tilbage til offentlig forsørgelse efter de 26 uger, hvorimod 85 % fortsætter i enten job eller uddannelse. Der er således tale om varige løsninger, hvor de unge mere permanent flyttes fra offentlig forsørgelse.


I Slagelse og Roskilde har man prioriteret småjobs indenfor børneinstitutioner og ældreområdet, og med opgaver som rengøring, køkkenopgaver, deltagelse i det pædagogiske eller sundhedsfaglige arbejde som ufaglærte eller med særlige Corona relaterede opgaver m.v. Der er tale om ordinære ansættelser så de unge må, i modsætning til praktikanter, deltage i opgaveudførelsen og indgå i vagter m.v.


Ved at afsætte en pulje på 1 mio. kr. forventes det, at der kan etableres 20-40 småjobs af 26 ugers varighed. Puljen skal konkret administreres centralt af fx HR-afdelingen, og kan enten søges indtil den er opbrugt, eller der kan aftales en kvoteordning til de forskellige fagområder.


Finansieringen af småjobs foreslås finansieret ved, at der afsættes midler via Budget 2023 inden for servicerammen til etablering af småjobs.

Såfremt der er opbakning til den særlige pulje til etablering af småjobs, men der ikke kan findes midler inden for servicerammen i Budget 2023, må der søges tilvejebragt alternativ finansiering fx ved at de områder, der ønsker at bidrage til indsatsen, finder økonomi inden for deres eksisterende budget/serviceramme, som kan øremærkes til småjob til uddannelsesparate unge.


Da de forskellige småjobs forventes oprettet indenfor de forskellige centre i Ishøj Kommune, vil det være logisk at inddrage disse centre i arbejdet med at udarbejde et forslag til etablering af småjobs.


Ordningen med småjobs tænkes forankret hos Center for Ledelse og Strategi (CLS) der således vil komme til at administrere den foreslåede pulje på 1 mio. kr. Argumentet for at lade CLS administrere småjob-ordningen er bl.a. at de forskellige småjobs tænkes etableret mange steder i Ishøj Kommunes organisation og CLS vil, som stabsenhed, kunne løfte denne opgave på kompetent vis.

Økonomi

Der afsættes 1,0 mio. kr. indenfor servicerammen til etablering af småjobs. På baggrund af erfaringerne fra Slagelse Kommune vil der kunne etableres cirka 20-40 småjobs for 1,0 mio. kr.

Indstilling

at der til forhandlingerne om Budget 2023 afsættes 1 mio. kr. til etablering af en småjobpulje målrettet uddannelsesparate ledige under 30 år.


Beslutning fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 22. juni 2022, pkt. 50:

Tiltrådt.Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 27. juni 2022, pkt. 145:

Tiltrådt.


Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet.


Bilag

Resume

For at videreføre, udvikle og styrke det tætte samarbejde mellem Ishøj Kommune og det lokale erhvervsliv, og dermed styrke de mange muligheder der er for vækst og innovation på erhvervsområdet, foreslås oprettet "Ishøj Erhvervsråd", der skal være det lokale politisk/strategiske forum for drøftelse af erhvervsudviklingen i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Den politiske vision i den reviderede erhvervs- og beskæftigelsespolitik er, at Ishøj Kommune skal medvirke til at skabe et godt erhvervsklima, der skaber optimale betingelser for, at virksomhederne kan udvikle sig og dermed får mulighed for at skabe nye arbejdspladser i både eksisterende og nye virksomheder, der leder til varig beskæftigelse for kommunens borgere. Visionen skal bl.a. realiseres ved et konstruktivt samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og kommune, og ved et øget fokus på jobskabelse gennem at udvide og udvikle erhvervsmuligheder.

Jobskabelse er et af de centrale temaer i den nye erhvervs- og beskæftigelsespolitik, og det er ikke en tilfældighed, idet Ishøj Kommune i mange år har haft en af landets højeste ledighedsprocenter. Det er der et politisk ønske om at ændre, således at Ishøj Kommune i fremtiden ikke er kendetegnet ved en høj ledighed. Derfor afspejler den nye politik også et stærkt fokus på beskæftigelse, og beskæftigelse vil være et oplagt centralt tema for samarbejdet mellem Ishøj Kommune og erhvervslivet.

Udover beskæftigelse, er der en række andre områder, som det er helt naturligt at Ishøj Kommune og det lokale erhvervsliv har et tæt samarbejde omkring. Det gælder fx grøn omstilling, klimatilpasning, udvikling af erhvervsområder, lærepladser på erhvervsuddannelsesområdet, kommunal udbudspolitik, lokale partnerskaber etc. For at styrke de dagsordner, og skabe et forum hvor alle relevante parter og aktører kan mødes, foreslås etablering af "Ishøj Erhvervsråd". Ishøj Erhvervsråd skal etableres som et politisk/strategisk samarbejde, hvor der skabes mulighed og rammer for en strategisk dialog om erhvervsudviklingen i kommunen med de mange aktører, som har indflydelse på dette.

Konkret foreslås Ishøj Erhvervsråd at blive etableret med deltagelse af repræsentanter fra det lokale erhvervsliv. Derudover skal Ishøj Erhvervsråd også indeholde repræsentation fra arbejdsmarkedets parter og fra relevante lokale uddannelsesinstitutioner. Sammensætningen af Ishøj Erhvervsråd skal afspejle de komplekse udfordringer, som Ishøj Kommune står med, især på beskæftigelses- og uddannelsesområdet, og som kræver en bred involvering af mange forskellige aktører for at kunne ændres. Ishøj Erhvervsråd er tænkt som en helt central aktør for erhvervssamarbejdet i Ishøj Kommune, og skal derfor betragtes som en katalysator for et endnu tættere samarbejde mellem det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutionerne og Ishøj Kommune.

Ishøj Erhvervsråd erstatter dermed:

 • "Beskæftigelsesudvalget", der havde bred repræsentation af byrådsmedlemmer, arbejdsmarkedets parter og lokale uddannelsesinstitutioner, og
 • "Erhvervskontaktudvalget", der havde repræsentation af borgmester og andre byrådsmedlemmer samt Ishøj Erhvervsforenings bestyrelse.

Se bilag 1 for forslag om nedsættelse af Ishøj Erhvervsråd.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Med etablering af Ishøj Erhvervsråd følger en række opgaver som f.eks. sekretariatsbetjening, kommunikationsaktiviteter og afholdelse af arrangementer, hvilket vil medføre ressourcetræk på administrationen og udgifter for Ishøj Kommune. I forbindelse med etableringen af Ishøj Erhvervsråd vil Ishøj Kommune:

 • ophøre med sekretariatsbetjeningen af Ishøj Erhvervsforening med udgangen af 2022. Vedtægterne for foreningen angiver, at et ophør af Ishøj Kommunes sekretariatsbetjening af Ishøj Erhvervsforening skal ske med senest 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.
 • nedlægge "Erhvervskontaktudvalget", der hidtil har været det formelle samarbejdsforum mellem kommune og erhvervsliv. Erhvervskontaktudvalget har ikke haft møder i 2022, da der har været ønske om at nytænke organiseringen af erhvervssamarbejdet.

De sparede administrative ressourcer og omkostninger til sekretariatsbetjeningen af Ishøj Erhvervsforening og til sekretariatsbetjening af Erhvervskontaktudvalget vil tilsammen kunne dække omkostningerne i forbindelse med Ishøj Erhvervsråd, og det vil derfor ikke medføre øgede omkostninger for Ishøj Kommune samlet set, men kan holdes inden for eksisterende budget.


Indstilling

at oprette Ishøj Erhvervsråd i løbet af 2. halvår af 2022.

at nedlægge Erhvervskontaktudvalget.

at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget opsiger aftalen om sekretariatsbetjening af Ishøj Erhvervsforening.Beslutning fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 22. juni 2022, pkt. 49:

Tiltrådt, idet

- det tilføjes i bilaget, at "øvrige" medlemmer af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tilforordnes Ishøj Erhvervsråd med såvel møde- som taleret.

- Udvalget ønsker at forslaget sendes til høring hos Ishøj Erhvervsforening inden behandling i byrådet.Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 27. juni 2022, pkt. 144:

Tiltrådt.


Supplerende sagsfremstilling:

Der er efter behandlingen i Økonomi- og Planudvalget modtaget vedhæftede høringssvar fra Ishøj Erhvervsforening (bilag 2).


Beslutning

Tiltrådt.


Ishøj Erhvervsråd evalueres ved valgperiodens udgang.


Annelise Madsen (M) kan ikke tilslutte sig beslutningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.


Bilag

Resume

Regulativ for husholdningsaffald har været i offentlig høring og kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 1. marts 2022, at pap indsamles i 240 liters beholder ved en-familieboliger, og at mad- og drikkekartoner indsamles sammen med plast. Byrådet besluttede samtidig at sende forslag til et ændret regulativ for husholdningsaffald med de nye ordninger i offentlig høring i fire uger.


Forslag til ændret regulativ for husholdningsaffald har været i høring fra den 10. marts 2022 til og med den 8. april 2022. Der er indkommet ni høringssvar til regulativforslaget, som har givet anledning til én ændring, idet administrationens bemyndigelse til at ændre i bilag 1 udgår.


Derudover har administrationen foretaget enkelte ændringer, som er præcisering eller af redaktionel karakter.

De indkomne høringsforslag er vedlagt i et skema sammen med administrationen bemærkninger i bilag 1.

De indkomne høringssvar i fuld længde er vedlagt i bilag 2.

Regulativet med ændringer er vedlagt i bilag 3.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Økonomi

Der er ingen økonomiske ændringer til Byrådets tidligere beslutning om indsamling af pap samt mad- og drikkekarton.

Indstilling

at forslag til regulativ for husholdningsaffald vedtages endeligt.Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 21. juni 2022, pkt. 53:

Tiltrådt.Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 27. juni 2022, pkt. 141:

Tiltrådt.


Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet.


Bilag

Resume

Støj fra veje og motorveje opleves som et stigende problem i Ishøj. Det foreslås, at der i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger tages stilling til, hvorvidt der skal laves en støjkortlægning af hele kommunen. Herunder om der skal udarbejdes en egentlig støjhandleplan.

Sagsfremstilling

Støj fra veje og motorveje opleves som en stigende gene i hele Hovedstadsområdet, herunder også i Ishøj. Flere kommuner - heriblandt Hvidovre, Brøndby og Vallensbæk - er i dag omfattet af statslige krav om kortlægning af støj samt udarbejdelse i støjhandleplaner. Andre kommuner arbejder frivilligt med støjkortlægning og støjhandleplaner. Senest har Greve kommune nedsat et §17, stk. 4 udvalg vedr. bekæmpelse af støj.


Ishøj Kommune er ikke omfattet af de statslige krav, og den seneste støjkortlægning for hele kommunen er fra 2014. Kommunen har i de senere år bl.a. etableret en støjvold langs motorvejen.


En støjkortlægning indebærer en kortlægning af arealerne i kommunen ift. støjkilder samt ift. graden af støjpåvirkning. En generel støjkortlægning giver et bedre vidensgrundlag ift. konkrete forebyggende tiltag samt for beslutninger vedr. byudvikling og behovet for eventuel støjafskærmning i den forbindelse. En støjhandleplan er en sammenhængende plan, der beskriver hvilke handlinger kommunen allerede har gennemført, samt hvilke initiativer kommunen påtænker at gennemføre inden for en bestemt periode for at forebygge og nedbringe støjen. Handleplanen kan indeholde mange forskellige typer af initiativer og indsatser, f.eks.:


 • Løbende dialog med statslige styrelser og ministerier om støjforbedrende tiltag på og omkring de statslige veje, ex. støjdæmpende asfalt, støjafskærmning mv.
 • Kommunalt initieret støjforebyggelse såsom brug af støjdæmpende asfalt, udbygning af eksisterende støjvold eller andre større og mindre tiltag, der kan bidrage til at reducere støjen
 • Formaliserede samarbejder med nabokommuner, Gate 21 m.fl. om støjforebyggende indsatser samt overfor Regeringen og Folketinget ifm. motorvejsudvidelser mv.
 • Mere tydelig kommunikation og dialog med berørte borgere om hvilke prioriterede tiltag, kommunen arbejder med på området.


Støj og forebyggelse af støj er en stor og kompleks opgave, som ikke løses i ét snuptag. Men med en opdateret støjkortlægning af hele kommunen, samt en egentlig støjhandleplan, kan indsatserne fokuseres, ligesom der kan skabes større transparens omkring kommunens indsats og prioritering.

Økonomi

En støjkortlægning af hele kommunen, inklusive anbefalinger til indsatser, vurderes at koste ca. kr. 200.000.

Indstilling

at forslaget om en støjkortlægning samt udarbejdelse af en støjhandleplan indgår i de kommende budgetforhandlinger.


Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 21. juni 2022, pkt. 57:

Tiltrådt.Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 27. juni 2022, pkt. 142:

Tiltrådt.


Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet.


Bilag

Resume

Kommunerne har pligt til at forebygge og bekæmpe rotter samt at udarbejde en handlingsplan for dette. Denne skal revideres hvert tredje år og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Sagsfremstilling

Center for Park, Vej og Miljø har udarbejdet et revideret forslag til en rottehandlingsplan for 2022 til 2024, der ligger i forlængelse af mål og indsatser i planen 2019-2021.


Handlingsplanen indeholder i overensstemmelse med Rottebekendtgørelsen:

- overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen.

- tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen.

- målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen.

- konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål.


Udviklingen i anmeldelser af rotteforekomster i Ishøj Kommune følger overordnet udviklingen på landsplan. Center for Park, Vej og Miljø vurderer derfor, at den kommunale indsats mod rotter har et rimeligt omfang. Indsatsen går blandt andet på information til borgere, nem anmelderordning, hurtigt overblik via en GIS-baseret database for både myndighed, rottebekæmpelsesfirma og Ishøj Forsyning, hurtig indsats for anmeldelser, og endelig den forebyggende indsats mod skrald, foder og mad på jorden. Ishøj Forsyning har 14 flytbare elektroniske fælder, der kan sikre mod rotter på terræn i særlige indsatsområder. Dette koordineres med de kommunale anmeldelser i "Driftweb", som gør det nemt at indberette forekomsten af rotter til kommunen for borgere og virksomheder.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, BEK nr. 2307 af 06/12/2021.

Økonomi

Omkostningerne for den målrettede rottebekæmpelse androg i 2021 ca. 200.000 kr. til skadedyrsfirmaet Kiltin A/S. Denne udgift forventes ikke at ændre sig væsentligt.

Området er gebyrfinansieret og skal ”hvile i sig selv” over tid. Beløbet opkræves hos grundejerne over ejendomsskatten.

Det vurderes, at kommunens ressourcer til administration og håndhævelse af rottebekæmpelsen, som tidligere, vil udgøre 1/20 årsværk.

Indstilling

at rottehandlingsplanen for 2022-2024 vedtages.


Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 21. juni 2022, pkt. 62:

Tiltrådt.Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 27. juni 2022, pkt. 143:

Tiltrådt.


Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Bilag

Resume

I forbindelse med vedtagelse af Økonomisk politik 2022-2025 for Ishøj Kommune har Byrådet besluttet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger til udgifter, omfattet af servicerammen, med mindre de kan finansieres af tilsvarende mindreudgifter.
Det betyder, at udfordringer i forhold til det korrigerede budget, bør håndteres ved, at der arbejdes på at finde modsvarende mindreudgifter, for at sikre overholdelse af servicerammen.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal komme med forslag til kompenserende besparelser på i alt 7 mio. kr.
Merforbruget skyldes, dels at der er en tilgang af 7 sager med unge borgere, der er overgået til voksenområdet fra børn- og ungeområdet, og skal have et botilbud i løbet af 2022. Udgifterne til 4 af sagerne har været kendt, men er blevet væsentlig højere end budgetteret på grund af sagernes kompleksitet. Endvidere er der mistede indtægter på 3 mio. kr. i forbindelse med køb og salg af plejepladser, hvilket blandt andet skyldes, at Ishøj Kommune sælger færre plejepladser til andre kommuner end budgetteret.

Administrationen indstiller følgende besparelsesforslag på i alt 7 mio. kr. i budgetår 2022:


- Tilbageholdelse af driftsbudget til nye plejepladser (1,2 mio. kr.). Der kan dog blive tale om en udgift til tomgangsleje. Udgiften tages af driftsudgifterne.
- Ekstra rengøring i Hjemmeplejen (0,35 mio. kr.)
- Mindre julefrokost (0,6 mio. kr.)
- Reduktion af åbningstid i Det Gule Hus (0,3 mio. kr.)
- Fokuseret brug af døgntilbud og ekstern stofmisbrugsbehandling (0,75 mio.kr.)
- Nedjustere budget til specialiserede rehabilitering (0,3 mio. kr.)
- Et vurderet ansættelsesstop i Center for Voksne og Velfærd (0,5 mio.kr.)
- Fastholdelse af budgetforudsætninger for salg af plejehjemspladser til udenbys-borgere (3 mio. kr.)

Forslag er nærmere beskrevet i bilag.

Indstilling

at forslag til besparelser på de angivne områder i forbindelse med budgetopfølgning (BO1) godkendes.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 23. juni 2022, pkt. 65:

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at restbeløb fra skovtur nedskriver reduktion på Det Gule Hus med 176.000 kr.

Sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget.


Annelise Madsen (M) kan ikke godtage løsningen på problematikken, men mener at denne mangel på midler til løft af almindelige hændelser som 7 ekstra sager, må klares med ekstra bevilling til Social- og Sundhedsudvalget for 2022.Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 27. juni 2022, pkt. 133:

Økonomi- og Planudvalget tilslutter sig Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Annelise Madsen (M) fastholder særindstilling.

Steen Skovhus (L) kan ikke tilslutte sig indstillingen.

Efter Økonomi- og Planudvalgets møde er der vedhæftet korrigeret bilag (ændringer/præciseringer i forhold til tidligere er markeret rødt).

Beslutning

Annelise Madsen (M) stillede ændringsforlsag: I stedet for besparelser gives tillægsbevilling.


Antal stemmer for forslaget: 3 (Annelise Madsen (M) + Steen Skovhus (L) + Milishia Moradi (L)).

Antal stemmer imod forslaget: 14 (A+V+C+F+Ø).


Økonomi- og Planudvalgets indstilling blev tiltrådt.


Annelise Madsen (M), Steen Skovhus (L) og Milishia Moradi (L) kan ikke tilslutte sig beslutningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Bilag

Resume

Kasper Bjering (A) fremsætter på vegne af den Socialdemokratiske gruppe følgende forslag til behandling på førstkommende byrådsmøde:

“Nedsættelse af krævet antal stemmer for oversendelse af borgerforslag."

Sagsfremstilling

I december 2021 lancerede Ishøj Kommune muligheden for at fremsætte borgerforslag. Ved igangsættelsen fastsattes reglerne til, at et forslag på 6 måneder skulle samle 500 stemmer fra borgere, for at gå til behandling i byrådet. Grænsen blev blandt andet fastsat for at forhindre for mange forslag i at gå videre til behandling.


Imidlertid er det endnu ikke lykkedes et forslag at komme i nærheden af at blive bragt til behandling. Det lige nu største antal stemmer, der på et halvt år er opnået for et forslag, er 126. Det foreslås derfor at byrådet drøfter at slække på kravene, før et forslag skal fremsendes til behandling i byrådet.

Indstilling

Byrådet beslutter, at borgerforslag fremover sendes til behandling i byrådet, hvis de har opnået 250 stemmer på 6 måneder.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Administrationen fremlægger hvert kvartal opfølgning på budget 2022. Dette er den anden opfølgning i 2022.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en opfølgning på budgetaftalen 2022, der har til formål at anskueliggøre administrationens arbejde med at implementere budget 2022. Proces og form på budgetopfølgningen er vedtaget på budgetseminar i marts. Der er i opfølgningen en beskrivelse af det pågældende initiativ, hvilken direktør og centerchef, der er ansvarlig for at implementere initiativet, hvilket udvalg initiativet behandles i, samt hvad status er på behandlingen.
Opfølgningen er vedhæftet som bilag. Se bilag 1.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Orienteringen har ikke økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 27. juni 2022, pkt. 135:

Tiltrådt.

Beslutning

Til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Beslutning

Godkendt.