Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 9. august 2022 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj - det åbne møde begynder kl. 19.00

Resume

På konstitueringsmødet den. 9. december blev Thomas Hjort Rasmussen (A) valgt som personlig stedfortræder for Ole Wedel-Brandt (Ø) til Børn og unge-udvalget.

Det foreslås, at Betina Havmand Demir (A), udpeges som personlig stedfortræder for Ole Wedel-Brandt i stedet for Thomas Hjort Rasmussen for den resterende byrådsperiode, der løber til og med den 31. december 2025.

Sagsfremstilling

Udvalget består af to medlemmer, der vælges af Byrådet blandt dets medlemmer. Der udpeges tillige en stedfortræder for hvert medlem, som indkaldes til at give møde ved medlemmets forfald. Stedfortræderne for de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen, vælges af de grupper i kommunalbestyrelsen, der har udpeget medlemmerne.

Udvalget består endvidere af en byretsdommer, der udpeges af retspræsidenten i retskredsen samt to pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af Familieretshuset. Møderne afholdes i dagtimerne og kan i akutte sager indkaldes med relativ kort varsel.

På byrådsmødet den 9. december blev følgende valgt som Byrådets repræsentanter i Børn og unge-udvalget.

Valgt som medlemmer:
Jeannette Merklin (A)
Ole Wedel-Brandt (Ø)

Valgt som personlige stedfortrædere:
Henrik Olsen (A)
Thomas Hjort Rasmussen (A)

Udvalget træffer afgørelser i sager om anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældrenes samtykke, jf. § 74 i lov om social service og godkender indstilling til adoption uden samtykke, jf. § 68e i lov om social service.

Udvalget træffer endvidere afgørelser i sager om overvåget samvær, afbrydelse af samvær, undersøgelser af børn uden samtykke, ændring af anbringelsessted, tilbageholdelse af et barn eller ung på anbringelsesstedet o.a., jf. § 74 i lov om social service.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nr. 453 af 10. juni 1997 §§ 18-21 og bekendtgørelse nr. 727 af 10. juli 2019 om forretningsorden for Børn og unge-udvalgene.

Økonomi

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv.

Indstilling

at Byrådet udpeger Betina Havmand Demir som personlig stedfortræder for Ole Wedel-Brandt til Børn og unge-udvalget i perioden fra 10. august 2022 - 31. december 2025, så der for Byrådet er udpeget to medlemmer og to personlige stedfortrædere.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Bilag