Referat
Ishøj Byråd onsdag den 19. maj 2021 kl. 18:00

Rådhuset, Byrådssalen - Ekstraordinært møde - OBS ! - der er ikke adgang for offentligheden

Resume

Der har været en stigning i smittetallene i Ishøj de seneste uger, og der har været en stigning på næsten 50 i den testjusteret incidens inden for den seneste uge. Hvis stigningen fortsætter er der en bekymring for, at kommunen vil nå grænseværdien på 250 i den testjusteret incidens. Hvis Ishøj Kommune testjusteret incidens overstiger 250 vil det betyde, at kommunen underlægges automatisk nedlukning. Der er indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde, for at byrådet kan drøfte iværksættelse af evt. tiltag for at nedbringe smitten, herunder de muligheder, som der ligger i modellen for automatisk nedlukning.

Sagsfremstilling

I modellen for automatisk nedlukning af kommuner og sogne, ligger der en mulighed for at lukke en række områder eller tilbud ned, hvis den testjusteret incidens overstiger 100, og smitteforebyggende hensyn tilsiger hurtig handling, som ikke kan afvente Styrelsen for Patientsikkerhed. Det drejer sig om tilbud inden for børne- og undervisningsområdet og kultur- og fritidsområdet. Det vil sige:

- Dagtilbud og private pasningsordninger

- Grundskoler

- SFO og klubtilbud

- Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner

- Lokaler og lokaliteter hvor der udøves kultur-, idræts, fritids- og foreningsaktiviteter.

Det vil desuden være en betingelse, at det vurderes at et påbud om lukning af de pågældende institutioner, lokaler og lokaliteter er nødvendigt for at sikre en hurtig og effektiv forebyggende indsats, som ikke kan afvente sundhedsmyndighedernes vurdering og rådgivning. Det er i sidste ende Styrelsen for Patientsikkerhed, som vurderer om der er grundlag for at opretholde en lukning af det konkrete område, hvilket de skal gøre inden for 48 timer, af en evt. nedlukning. Lovgivningen er udarbejdet for, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke skal være det forsinkede led, når der er behov for at handle hurtigt, omvendt kan de træffe en kontrabeslutning, såfremt de ikke vurderer, at der er tilstrækkelig grundlag for at opretholde lukning af pågældende område. Det betyder i praksis, at der bør søges rådgivning hos Styrelsen for Patientsikkerhed, såfremt der ønskes en nedlukning af konkrete områder, som en del af en smitteforebyggende indsats.

Det aktuelle smittebillede
Det aktuelle smittebillede i Ishøj er, at smitten overvejende sker inden for familien. Det betyder, at når smitten først er kommet ind i familien, så er det mere reglen end undtagelsen at andre i husstanden også bliver smittet, trods smitteforebyggende tiltag. Når der sker et smitteudbrud på en institution eller et område, så kan det hurtigt sprede sig, når de smittede personer, får bragt smitten videre ind i deres familier. Omkring 26 smittetilfælde i Ishøj kan lokaliseres til udbruddet på Ådalens Privatskole. Det svarer til ca. 16 % af de aktuelle smittetilfælde inden for de sidste 3 uger. Derudover er det stadigvæk billedet, at smitten ofte bringes ind i familierne via mors eller fars arbejde. Aktuelt er der også spredt smitte via Next gymnasium, som der lige nu kan lokaliseres 5 smittetilfælde til, skoletilbud i andre kommuner og så er der også tilfælde, hvor den smittede ikke ved, hvorfra vedkommende er blevet smittet. De seneste opgørelser viser, at det er omkring 1/3 af smittetilfældene, hvor smittekilden er ukendt.

Administrationen har rådført sig hos Styrelsen for Patientsikkerhed, og som det aktuelle smittebillede ser ud, er der ikke umiddelbart grundlag for nedlukning af skoler og daginstitutioner. En nedlukning af tilbud i lokaler og lokaliteter på kultur- og fritidsområdet, kan være en mulighed, dog er der aktuelt intet billede af, at der sker smittespredning på dette område. Her skal det også overvejes, at lukkes der ned for aktiviteter på kultur- og fritidsområdet, så kan det betyde, at aktiviteten flyttes over i private og uorganiserede sammenhænge, hvor evt. smittespredning kan have langt mere gunstige forhold.

Kommunikationsindsatser

Administrationen har igangsat en række indsatser, som tilskynder borgerne til test og overholdelse af restriktioner og anbefalinger. Budskabet er at alle kan være med til at gøre en forskel, så Ishøj forhåbentligt kan udgå en nedlukning. Det betyder i praksis, at vi:

- rækker ud til boligforeningerne. Der er indkaldt til ekstraordinært møde i Dialogforum samt møde med corona-ambassadørerne onsdag den 19. maj, hvor vi drøfter den aktuelle situation og mulige indsatser.

- sender ekstraordinært nyhedsbrev til erhvervslivet samt brev til forældre via Aula og Børneintra

- har igang sat en konkurrence, hvor der kan vindes biografbilletter i Kulturium. Konkurrencen handler om at gætte hvor mange der bliver testet i Kulturium i uge 20

- har sendt sms ud til borgere. Der kan via sms-kæde nås ca. 6.000 borgere i Ishøj

- laver opslag via facebook-annoncer, TV-Ishøj mv.

- uddeler flyers til bl.a. take-away steder mv.

- får besøg af 10 testambassadører fra Styrelsen for Patientsikkerhed torsdag og fredag i uge 20 samt tirsdag til fredag i uge 21.

Lovgrundlag

Epidemiloven samt bekendtgørelse om lukning og genåbning på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 samt bekendtgørelse om lukning og genåbning på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.

Indstilling

Byrådet drøfter den aktuelle smittesituation i Ishøj, herunder mulige indsatser.

Beslutning

Byrådet vedtog, at

  1. sende hele klasser hjem ved positiv næsetest, så længe det testkorrigerede incidenstal er over 100,
  2. afholdelse af byhavekoncert den 5. juni behandles på byrådsmødet den 1. juni,
  3. der sendes et klart budskab til regionen om bedre pcr-testdækning og hurtigere testsvar,
  4. vagterne i bycentret skærper tilsynet med overholdelse af Corona-retningslinjer,
  5. der indkaldes til ekstraordinært byrådsmøde, hvis det testkorrigerede incidenstal overstiger 200,
  6. obligatorisk fremvisning af Coronapas ved indendørs kultur- og fritidsarrangementer behandles i Kultur- og Fritidsudvalget.