Referat
Ishøj Byråd mandag den 23. august 2021 kl. 19:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj - det åbne møde begynder kl. 19.00

Resume

Forslag til kommunens budget for 2022 og overslagsårene 2023-2025 skal udarbejdes af Økonomi- og Planudvalget senest den 15. september. Budgetforslaget skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Budgetforslaget for 2022 og overslagsårene 2023-2025 forelægges til Byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Hermed forelægges Budgetforslaget for 2022 og overslagsårene 2023-2025. Budgetforslaget er suppleret med Budgetredegørelsen, der giver overblik over budgettets centrale elementer og problemstillinger.

Med udgangspunkt i Byrådets beslutning den 24. juni 2021 er der udarbejdet et sparekatalog, der er udsendt til Byrådet den 13. august 2021. Kataloget danner grundlag for de politiske prioriteringer, der skal ske for, at der kan vedtages et budget, der overholder servicerammen, og som er i økonomisk balance.  

Der er i indstillingen forudsat, at budgetforslaget (inkl. sparekatalog) gøres tilgængeligt for MED-udvalg, Handicapråd, Seniorråd og Udsatteråd den 1. september 2021, med frist for høringssvar den 14. september 2021, kl. 10.00. De indkomne høringssvar vil herefter blive udsendt til Byrådet.

Idet det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune ophæves den 1.1.2022 indgår der i budgetforslaget også en oversigt over de økonomiske konsekvenser af ophævelsen, som de kan vurderes på nuværende tidspunkt.

Som en del af samarbejdets ophør overtager Ishøj Kommune beskæftigelsesområdet. Administrationen har i samarbejde med Vallensbæk Kommune gennemgået prognose og forudsætningerne for de budgetterede overførselsudgifter, som fx udgifterne til ledighedsydelse og førtidspensioner. Korrektionerne er indarbejdet i de tekniske korrektioner. Opmærksomheden henledes på, at der forventes et markant løft i udgifterne på området i 2022. De forøgede udgifter kan dog næsten udlignes med de puljer, der var afsat på beskæftigelsesområdet i budget 2021-24. Det samlede budget øges således kun med 1,3 mio. kr., jf. de tekniske korrektioner.

Budgetforslaget fremlægges til Byrådets 1. behandling.

Der afholdes budgetseminar den 9. september 2021.

Budgettet 2. behandles af Byrådet den 5. oktober 2021.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

Budgetforslaget udgør kommunens samlede budget for årene 2022-25.

Forslaget indeholder bl.a.:

De beregnede serviceudgifter på i alt 1.354 mio. kr., hvor der er en ubalance (merbudget) i forhold til regeringens serviceramme på 3,9 mio. kr.

De prognosticerede udgifter til overførsler (ledighedsydelse, førtidspension m.m.) på i alt 442,5 mio. kr.

Investeringsoversigten, hvor udgifterne udgør i alt 57,7 mio. kr. Hertil kommer anlæg for 4,9 mio. kr. besluttet af Byrådet i 2021. Samlet set ligger forslaget ca. 16,0 mio. kr. under den beregnede anlægsramme for 2022.

Budgettet indebærer samlet set en finansiel ubalance på i alt -18,5 mio. kr. i 2022 (dvs. en styrkelse af kassebeholdningen), et kassetræk på hhv. 12,3 mio. kr. og 6,3 mio. kr. i overslagsårene 2023, 2024 og endelig en styrkelse af kassebeholdningen på -0,8 mio. kr. i 2025. 

Der er i budgetforslaget indregnet tekniske ændringer (jf. bilag 1 til budgetredegørelsen).

I budgetforslaget er der ikke indarbejdet politiske ønsker og udvidelsesforslag, herunder midler til løft af rengøringsstandarden, ekstra midler til hjemmeplejen, driftsudgifter ved flere plejeboliger m.m.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at 1. behandlingen sker på ekstraordinært byrådsmøde den 23. august 2021.

at der afholdes budgetseminar for Byrådet den 9. september 2021.

at budgettets høringsperiode påbegyndes den 1. september 2021 og afsluttes den 14. september kl. 10.00.

at eventuelle spørgsmål mv. der ønskes drøftet på budgetseminaret skal være borgmester og kommunaldirektør i hænde senest den 31. august 2021.

at budgetforslaget godkendes og oversendes til 2. behandling i Byrådet, som sker på Byrådets møde den 5. oktober 2021.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag