Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 2. juni 2021 kl. 19:00

Landsbysalen, Bredekærgård

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

 1. Tilbagemelding fra møder i Folkeoplysningsudvalget.
 • Lokalefordeling for idrætsfaciliteterne blev godkendt af Folu efter input fra idr. Rådet.
 • Bk. Ishøj Flammes ansøgning til Åben Skole. Get2sport medfinancierer med 10 Tkr. Folu bevilger 25 Tkr. fra den ekstraordinære pulje. Det ansøgte totalbeløb, som idrætsrådet tidligere behandlede var ca. 35 Tkr.
 • Ansøgningsmulighed til sommerferietræning for foreningerne i kommunens haller godkendt af forvaltningen.
 1. Referat af Idrætsrådets repræsentantskabsmøde 12-5-2021 - ligger på Ishøj Kommunes hjemmeside LINK

Resume

 1. Forlængelse af kontrakt med Region Hovedstaden for vaccinationscenter i Ishøj Idræts & Fritidscenter.
 • Idrætsrådet angav at en potentiel forlængelse af vaccinationscenterets aktiviteter vil udgøre et stort problem for idrætterne og at nødplanen bør revideres, da den er baseret på sæsonafslutning efter et lukket år. Der var konkrete forespørgsler fra. bl.a. Ældre i bevægelse ift. Linedance-lokalet og andre lokaler. Der var enighed om at Christian og Brian spørger i boligselskaberne for andre lokaler. Wagn i Vejleåparken, samt rette ved-kommende i Vildtbanegård I og II
 1. Præsentation af kulturministeriets pujler til genstart af kultur- og fritidslivet LINK
 2. Center for Kultur og Fritid har udsendt covid-19 retningslinier til forenings- og fritidslivet gældende fra 21-5-21
 3. Ishøj Lokalhistoriske Arkiv og Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske forening angiver et øget fokus på indsamlingen i foreningerne
 4. Den fælleskommunale Handicapidrætspulje har indgået aftale med IFEL Specialsport
 5. Drøftelse af det kommende renoveringsprojekt på Gildbroskolen
 • Idrætsrådet var enige om at en evt. renovering bør ligge hvor udeidrætterne er udenfor på græs – dvs fra marts-april 2022 og ½ år frem og ikke før vaccinecenterets aktiviteter i Idrætscenteret er ophørt.
 • Et alternativ kunne være at skubbe renoveringen til efter bygning af ny hal på Vibeholmsskolen - eller/og - benytte privatskolens hal via evt leje af lokaler dér


Indstilling

Punkt 1-6 taget til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Kassér fremlægger regnskab fra sidste måned.

 • Regnskab ikke fremlagt, da der kun var 1 postering siden sidst.

Beslutning

Ishøj Idrætsråd vedtager, at for at kassereren i fremtiden kan nå at have regnskabet klar til fremlæggelse på møderne, vil der i den kommende mødekalender for 2022 tilstræbes at møderne ligger på 2. onsdag i måneden. En sådan ændring vil også harmonere bedre med FOLU-møderækken.   

Resume

Drøftelse af plan for mulig kommende vedtægtsændringer ifht. vægtningen af foreningernes stemmer i Idrætsrådet.

Sagsfremstilling

Vedtægter for Ishøj Idrætsråd er vedhæftet dagsordenen.

Beslutning

Ishøj Idrætsråd vedtager, at vedtægsrevisionsudvalget påtager sig at komme med udkast til generelt reviderede vedtægter, herunder kontingent og udsendelsesformalia. Udkast vil blive gennemgået på et møde inden forslaget fremlægges på Idrætsrådets repræsentantskabsmøde i 2022.

Bilag

Resume

Der skal foretages valg til Ishøj Idrætsråds udvalg.

Sagsfremstilling

Efter afholdelse af repræsentantsskabsmøde den 12. maj 2021 skal der vælges medlemmer til Ishøj Idrætsråds udvalg.

Lokalefordelingsudvalget (udvalg nedsat af Folkeoplysningsudvalget) 5 medlemmer.

- Udvalget fortsætter uændret. Medlemmerne er: Brian Pirmo, Berit Olsen, Asmat Ullah, Pia Eriksen, Erling Böttcher

Udvalg vedrørende revision af Ishøj Idrætsråds vedtægter 2 medlemmer.
- Udvalget fortsætter uændret. Medlemmerne er: Brian Pirmo, Finn Hansen.

Arbejdsgruppe om kommunale tilskud 1 medlem.

- Arbejdsgruppen fortsætter uændret. Medlemmet er: Brian Pirmo

Arbejdsgruppe om revision af lokaleregulativet 1 medlem.

- Arbejdsgruppen fortsætter uændret. Medlemmet er: Brian Pirmo

Arbejdsgruppe om Ishøj Idrætsråds web-side 1 medlem.

- Arbejdsgruppen konverteres til et kommunikationsudvalg.

- Udvalgets medlemmer er: Brian Pirmo, Henrik Pedersen, Mette Sørensen


Distributionsudvalg (uddeling af Ishøj Nyt m.m.) 3 medlemmer.
- Udvalget fortsætter uændret, men mange vil gerne hjælpe til og efterlyser udmeldinger fra Berit når der skal lægges et ekstra stykke arbejde.

- Udvalgets medlemmer er: Berit Olsen, Mette Sørensen, Brian Pirmo

Nuværende udvalgsliste er vedhæftet dagsorden.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager, at

Beslutning

Ovenstående arbejdsgruppe og udvalgssammensætning er vedtaget.

Bilag

Resume

Drøftelse af Ishøj Karate Klubs ønske om udvidelse af faciliteter i Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Sagsfremstilling

Ishøj Karate Klub har fremsendt vedhæftet ønske til ændring i faciliteter i Ishøj Idræts & Fritidscenter.

I vedhæftet fremgår, at Ishøj Karate Klub ønsker at ændre i deres trænignsforhold og omgivelser, for dels at kunne få bedre kontakt til forældrene og samtidig nå ud til flere og derved skabe mulighed for at kunne træne flere unge medlemmer.

Der har været en drøftelse af det konkrete forslag til ændring mellem Ishøj Karate Klub og Center for Kultur og Fritid.

Det konkrete forslag indebærer, at gymnastiksalen samt tilstødende depot i Ishøj Idræts & Fritidscenter inddrages og omdannes til kampsportsfaciliteter.


Det vil få betydning for de nuværende brugere af gymnastiksalen, som der skal findes plads til andetsteds. Dog vil Ishøj Karate Klubs timer i det nuværende kampsportslokale frigives.

Der lægges op til en drøftelse af Ishøj Karate Klubs ønske til faciliteter i Ishøj Idrætsråd.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at

Beslutning

- At der ses på muligheder for et decideret kampsportshus, der kan rumme flere klubber

- At en udbygning afhænger af den overordnede investeringsplan og mulighederne for en ny hal på Vibeholmsskolen (der har 1. prioritet).

- At der arbejdes videre med tankerne om etablering af kampsportsfaciliteterne i Gymnastiksalen.

- At der udtales ros for ideerne og engagementet bag ansøgningen og arbejdet med selv at indhente fonds-del-financiering

- At en udbygning beror på afdækning af hvorvidt eksisterende brugere – herunder skoler – kan finde acceptable faciliteter andetsteds / benytte det frigjorte (gamle) kampsportslokale.


Bilag

Resume

Drøftelse af status for, vision, konkrete samarbejdspartnere og nedsættelse af arbejdsgruppe der kan varetage processen frem mod den kommende opstartsfestdag.


Beslutning

Ishøj Idrætsråd vedtager;

- At køre videre med projektet

- At nedsætte arbejdsgruppe til, med udgangspunkt i Henriks oplæg, at konkretisere projektet. + spørge Ibus og FOU ifht. omfang af deres deltagelse. Arbejdsgruppen består af Henrik Pedersen + Finn Stokholm + Mette Sørensen (Mette = opstartsfasen)

- At alle i idrætsrådet summer over om de kender ressourcepersoner i baglandet der vil være oplagte i arbejdsgruppen. Hvis ingen ekstra tilbagemeldinger tager Brian og Henrik stilling til arrangementets videre skæbne i 2021.

- At det tilstræbes at lave yderligere samarbejder med andre foreninger og aktører

- At Søge puljerne fra kulturministeriet til eventet.

- At lave fælles flyer for eventet. Brian hører LHConcept om pris.

Sagsfremstilling

Ang. den kommende Vibeholms-hal:

- Der blev udtrykt ønske om at man dér laver et underlag der passer til an-dre end de gængse idrætter – eks. tennismulighed.


Ang. hunde på udendørs-arealerne ved Ishøj idræts & Fritidscenter.

- Udfordring: hunde defækerer i stor stil på banerne (angivet af både Cricket og Ishøj IF)

- Crickets divisionsnivauet gør at banen skal have en hvis standard og hundeefterladenskaber på banen forsinker kampens afvikling og livestreamingen af eventet – ishøj Cricket fremstår skidt (og får potentielt bøder).

- Mulig årsag - folk misforstår eksisterende skiltning – der står: ”ikke have løse hunde med” – dvs – det er ikke specificeret at hunde = forbudt.

- mulig løsning: opsættelse af hunde-forbudt-skilte ved Ishøj idræts & Fritidscenters udendørs-faciliteter.


Ang. at arken-walk har spærret en overbæring for kajaksejlende og Nikon.

- Arken-walk.. overgangen fra ishøj havn til jægersøen, er en vej der tidligere kunne benyttes til at overbære kajakker. Denne kan ikke benyttes til søsætning mere da arken-walk går lige henover (spærrer vejen). (strandparken er forsøgt kontaktet.. intet svar)


Ang. nye navneskilte til møderne.

- Pia varetager den kunstneriske udfærdigelse af skilte med logoer etc. og printer navneskilte.


Ang. Mesterskabsdeltagelser

- Ishøj Karateklub har haft en kæmper til EM, tilkæmpede sig Bronze og skal nu potentielt med til OL.


Ang. afvikling af strandhåndbold-arrangement:

- Ishøj Håndbold afholdt Strandhåndbold sidste weekend, 1300 mennesker, coronabobler af 75 – stor logistisk indsats men et brag af en afvikling.

Beslutning

Ovenstående taget til efterretning.