Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 7. april 2021 kl. 19:00

Virtuelt

Indstilling

Ptk. 1-5 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

  1. Der er sat ny dato for afholdelse af Fritidskonferencen, som oprindeligt skulle være afholdt i 2020, men blev udskudt grundet Covid-19 situationen. Dato for afholdelse er rykket til den 15.-16. oktober 2021 og fortsat med Helsingør som destination.
  2. Center for Kultur og Fritid har den 23. marts 2021 sendt brev ud til foreningerne omkring en en yderligere åbning af udendørsidrætten og datoer for genåbningsplanen. Brevet er vedhæftet dagsordenen.
  3. Ishøj Kommune har undersøgt muligheden for udvidelse af det eksisterende stadion ved Ishøj Idræts & Fritidscenter. Bolig- og Planstyrelsen har meddelt, at det ikke er muligt under de eksisterende planforhold. Brev til Ishøj Idrætsforening er vedhæftet dagsordenen.
  4. Center for Kultur og Fritid har fået en henvendelse fra Ishøj Forsyning, som planlægger en lanceringsevent af en 20 km lang klimatur gennem Ishøj, der er opdelt på fire mindre klimaruter. Eventen forventes afholdt den 26. august 2021. Opfordringen til deltagelse i afvikling af eventet videregives til paraplyorganisationerne. Der kan ses mere på Ishøj Forsynings hjemmeside og i vedhæftet folder.
  5. DIF og DGI's Foreningspulje er igen åben for ansøgninger. Formålet med puljen er at støtte hverdagens fællesskaber og skabe rum til udvikling i idrætsforeningerne. Se retningslinjer og ansøgningsfrister på DGI's hjemmeside.

Bilag

Resume

Lokalefordelingsudvalget fremlægger forslag til fordeling af faste træningstider i idrætslokaler for sæsonen 2021/2022.

Sagsfremstilling

Forslaget har været sendt i høring hos ansøgerne med svarfrist den 19. marts 2021.

Der er indkommet tre indsigelser fra ansøgerne, som efterfølgende har været behandlet i lokalefordelingsudvalget.

Lokalefordelingsudvalget anbefaler,
- at indsigelsen fra Ishøj United vedrørende torsdage i hallen på Gildbroskolen imødekommes, således at træningstiden om torsdagen bliver i hal I i Ishøj Idræts & Fritidscenter kl. 20.30-22.00. Ved hjemmebanekampe vil hallen være til rådighed fra kl. 20.00.

- at indsigelsen fra Trampolinklubben Viben vedrørende onsdage kl. 17:30-20:00 i hal II i Ishøj Idræts & Fritidscenter imødekommes, således at de tildeles tiden fra kl. 16.30-20.00.

- at indsigelsen fra Ishøj International Badminton Klub vedrørende fredage i halllen på Strandgårdskolen kl. 20:00-22.30 imødekommes, såldes at de tildeles tid om torsdagen i hallen på Gildbroskolen kl. 20.00-22.30.  

Oversigt over indsigelser kan ses i vedhæftet bilag.

Lokalefordelingsudvalgets forslag til fordeling af faste træningstider er vedhæftet dagsorden.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at lokalefordelingsudvalgets forslag til lokalefordeling for idrætslokaler i sæson 2021/2022 godkendes. Dog med den ændring, at Ishøj IF's træingstid om onsdagen i hal I, reduceres til kl. 16.00-17.00 og Ishøj Håndbold Forening fastholder tiden kl. 17-21. Dette efter aftale med begge foreninger.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

BK Ishøj Flamme søger om et ekstraordinært tilskud på 35.745,75 kr. inklusiv moms til afvikling af "Åben skole" forløb på fem folkeskoler.

Sagsfremstilling

BK Ishøj Flamme ønsker at styrke den lokale foreningsdeltagelse og basketballkendskabet og ansøger derved om et ekstraordinært tilskud til at afvikle et koordineret ”Åben Skole” -samarbejdsforløb med de fem kommunale folkeskoler i Ishøj Kommune; Strandgårdskolen, Gildbroskolen, Vejlebroskolen, Vibeholmskolen og Ishøj Skole.

Ansøgningen om et ekstraordinært tilskud dækker over skolesamarbejde, der skal afvikles i skoleåret 2021-2022. Der vil blive arbejdet for at finde tidspunkter, der passer ind hos den enkelte skole, således at skolesamarbejdet kan indtænkes i skolernes planlægning af årshjulet for undervisningen. Det er derfor ikke utænkeligt, at nogle forløb vil blive afviklet i 2021 og andre vil blive afviklet i 2022.

På hver af de fem respektive folkeskoler lægges der op til, at BK Ishøj Flamme står for idrætsundervisningen på tre forskellige årgange mellem 0. – 5. klasse. På hver af de tre årgange er ønsket at gennemføre tre dobbeltlektioner (2 x 45 min.). Planen for basketballundervisningen vil blive udarbejdet i samarbejde med årgangens idrætslærer, som forventes at være til stede ved lektionerne. Dermed bliver der ca. 45-50 elever pr. årgang, én instruktør fra BK Ishøj Flamme og to idrætslærer fra skolen.

Da BK Ishøj Flamme indgår i Get2Sport-indsatsen i Ishøj Kommune, vil det være muligt at få understøttende hjælp til kontakt og koordinering med ledelsen på folkeskolerne til at igangsætte planlægningen af de enkelte samarbejdsforløb.
BK Ishøj Flamme vil også lave en evaluering, når forløbene er afsluttede.

Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen.

Økonomi

Der ansøges om tilskud på i alt 35.745,75 kr., som dækker over følgende udgifter:

Instruktørløn v. 5 folkeskoler

22.500 kr.

Koordinering og planlægning

5.000 kr.

Materiel

7.395,75 kr.

Brobygning - flyer

850 kr.

I alt

35.745,75 kr.


Udspecificeret budget kan ses i vedhæftet ansøgning.

Pr. 31.12.2020 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 6.707,77 kr.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at ansøgningen sendes videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling og med opfordring til en generel drøftelse af ansvarsfordeling og økonomi ved "Åben Skole" samarbejder.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der lægges op til en drøftelse i Ishøj Idrætsråd om afvikling af en foreningsevent.

Sagsfremstilling

Forslaget om at Ishøj Idrætsråd kan stå for at koordinere og afvikle en foreningsevent, i forbindelse med genåbning af foreningslivet, skal drøftes og eventuelt konkretiseres.

Der har været fremlagt ideer som afvikling af et stor event, hvor de forskellige foreninger kunne have mulighed for at fremvise sig selv og skabe opmærksomhed på de mange tilbud i Ishøj.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager, at arbejde videre med planlægningen af et sommer/en-dags arrangement som en kickstart af foreningslivet. Der var bred opbakning til arrangementet.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

  1. Det blev efterspurgt, om der på referatet kan stå deltagende foreninger, fremfor hvilke foreninger, der har afbud til mødet.
  2. Ishøj IF oplyste, at de igen har fået mulighed for at afvikle Get2Sport fodboldskole. Det bliver i uge 26 og med 80 pladser i alt.
  3. Ishøj Gymnastikforening takkede Folkeoplysningsudvalget for beslutningen om medlemstilskud, der sikrer foreninger med medlemsnedgang samme tilskud som i 2020.
  4. Der stilles ønske om, at Ishøj Idrætsråd høres i forbindelse med opstregning i den nye hal på Vibeholmskolen.


Indstilling

Pkt. 1-4 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Indstilling

Pkt. 1 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

  1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på Ishøj Kommunes hjemmeside.

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger regnskab pr. 31. marts 2021.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager at godkende regnskabet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag