Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 7. december 2022 kl. 18:00

Norén Catering, Baldersbækvej 2, 2635 Ishøj (Flemming Bech, tlf. 43574515, aftentelefon 43574500)

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at tage punktet/punkterne til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Sagsfremstilling

 1. Tilbagemeldinger fra Folkeoplysningsudvalget FOLU den 25. oktober og 22. november 2022.
  Referater for møderne kan løbende ses på Ishøj kommunens hjemmeside
  https://ishoj.dk/borger/demokrati/dagsordener-og-referater/
 2. Øvrige meddelelser meddeles på mødet.

  Idrætsråd Region Hovedstaden IRH afholder en workshop om idrætsråd i Idrættens Hus i Brøndby den 28. februar 2023 kl. 17.30-20.30.
  Ishøj Idrætsråd kan deltage med op til 5 personer.
  Tilmeldingsfrist til Brian Pirmo senest den 21. februar 2023

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at tage punkterne til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Sagsfremstilling

1. Ishøj Idræts & Fritidscenter:
- Stadion har fået nyt flot hegn og fliseindgang ved hovedindgangen.
- Den traditionelle pensionsjulefrokost afholdes i idrætscenteret den 6. - 7. december 2022 med ca. 200 personer pr. dag.

2. Ishøj Svømmehal:
Flytning af reception/billetsalg for at skabe fleksibilitet og tryghed i den daglige drift
påbegyndes mandag den 5. december 2022.

3. Gildbroskolehallen
Efter renovering af halgulv og den tilstødende vandskade er Gildbroskolens hal og sal igen åben. Foreninger kan benytte hal og sal fra onsdag den 7. december. Det midlertidige nødplan bortfalder og den
godkendte sæsonfordeling træder i kraft pr. 7. december.

4. Trampolinklubben Viben
Klubben har ikke kunnet opretholde deres aktiviteter i denne sæson grundet trænermangel. Deres to træningstider i hal II tildeles Falcons Cheerleaders og deles fortsat med Ishøj Gymnastikforening.
Trampolinklubben Viben arbejder på at opstarte træning igen i den nye sæson.

5. Ishøj Karate Klub
Ishøj Byråds beslutning om at tildele Ishøj Karate Klub træningstid i gymnastiksalen i Idrætscentret i en prøveperiode, forventes at opstarte efter vinterferien og frem til sommerferien. Der er en
igangværende dialog med foreninger og skoler, der har bookinger i gymnastiksalen om at finde gode alternativer til afvikling af aktiviteter samt opbevaring af materiel.

Sagsfremstilling

Regnskabsfremlæggelse pr. den 30. november 2022.

Kasseren fremlægger regnskabet pr. den 30. november 2022.

Regnskab er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at godkende regnskabet og tage økonomien til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

På baggrung af en ansøgning fra en idrætsforening, hvor der søges om tilladelse til opsætning af reklamer og navngivning af idrætsfacilitet, har Kultur- og Fritidsudvalget drøftet retningslinjer herfor, jf. sag 79, der er vedlagt dagsordenen i bilag og godkendt en høringsproces for reklameregulativet.

Reklameregulativet er den 18. november 2022 sendt til høring i Ishøj Idrætsråd, med henblik på afgivelse af høringssvar på møde i december.
Ishøj Idrætsråds høringssvar vil blive forelagt Folkeoplysningsudvalget på decembermødet.

Kultur- og Fritidsudvalget vil på baggrund af høringssvarene arbejde videre med reklameregulativet i januar, hvorefter det endeligt vedtages i Ishøj Byråd.


Økonomi

Ingen.

Indstilling

 Ishøj Idrætsråd afgiver følgende høringssvar:

Beslutning

Ishøj Idrætsråd finder det meget positivt, at der er udarbejdet et reklameregulativ, da der tidligere har været efterspurgt rammer for området. Idrætsrådet er generelt meget tilfredse med regulativet og særligt, at der er taget hensyn til, at det ikke må blive for bureaukratisk at ansøge samt alt økonomi tilfalder den enkelte forening. Ishøj Idrætsråd har følgende kommentarer til reklameregulativet:

Pkt. 4. Hvor må der reklameres.
Er der taget stliing til, om der må reklameres på klubhuse i havnen?

Pkt. 5. Hvem må reklamere.
Vedr. efterspørgsel. Det er vigtigt, at store sponsoraftaler ikke priroteres højere end mindre sponsoraftaler.

Pkt. 6. Ansøgning om opsætning af permanente reklamer.
Det skal sikres, at to foreninger ikke kommer i en situation, hvor de sælger samme plads.

Pkt. 11 Ved navngivning af faciliteter med flere brugere, f.eks. i haller og på stadion, anbefaler idrætsrådet, at ansøgningen kommer til høring i Ishøj Idrætsråd, inden der træffes beslutning herom.

Beslutningskompetence

Ishøj Byråd

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget har sendt reklameregulativ til høring i Ishøj Idrætsråd, hvor der afgives høringssvar på mødet.

Bilag

Sagsfremstilling

På Ishøj Idrætsrådsmøde den 17. august 2022 blev det ønsket at få etableret et cafebrugerudvalg i Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Tre foreninger Ishøj Volley og Beachvolley, Ishøj I F og Ishøj Karate Klub har indtil videre meddelt, at de gerne vil være med til at få etableret et cafebrugerudvalg.
Det videre forløb ønskes drøftet på mødet.

Det skal bemærkes, at Kultur og Fritidsudvalgets på sit møde den 22. juni 2022 har drøftet en analyse af cafedriften i Ishøj Idræts & Fritidscenter og den fremtidig drift.
På møde blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med mulighederne for implementering af udvalgte driftsmodeller, som skal fremlægges til politisk stillingtagen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at idræts- og fritidsinspektøren indkalder til et første møde.

Beslutning

Tiltrådt.
Fritids- og idrætsinspektøren indkalder Ishøj Volley og Beachvolley, Ishøj I F, Ishøj Karate Klub, Ishøj Håndbold Forening og SB50 Ishøj Badminton til cafebrugerudvalgsmøde i starten af januar måned 2023.

Sagsfremstilling

Ishøj I F foreslår en foreningsoprydningsdag udendørs.
Foreningen har ved flere lejligheder konstateret, at det kniber med at holde særligt kunstgræsbanerne rene for diverse affald.
Af forskellige årsager bliver affald ikke løbende samlet op og lagt i de opstillede skraldespande.
Forslaget og det evt. videreforløb ønskes drøftet.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at fritids- og idrætsinspektøren igangsætter en foreningsoprydningsdag.

Beslutning

Tiltrådt.
Fritids- og idrætsinspektøren arrangerer en oprydningsdag med Ishøj I F, Strandgårdsparkens Boldklub, FC Ishøj, Vestegnens Hockey Klub og Ishøj Cricket Club samt Ishøj Idræts & Fritidscenters medarbejdere.

Sagsfremstilling

Følgende punkter fremkom på mødet:

1. Frømandsklubben Nikon meddelte glædeligt, at deres nye båd langt om længe er modtaget og er ved at blive "sejlet til".

2. Budo Sportskarate Ishøj meddelte, at klubben ved de nordiske mesterskaber fik en sølv- og bronzemedalje med hjem.
Klubben takkede for modtaget tilskud til NM-rejseudgifterne.

3. Ishøj Cricket Club meddelte, at klubben U-DM i alle tre haller i Ishøj Idræts & Fritidscenter er flyttet fra den 25. marts til den 9. marts 2023.

4. Ishøj Karate Klub takkede for "lån" af haltid fra anden forening til afholdelse af graduering for ca. 90 deltagere.

5. Bordet rundt var der en del driftsspørgsmål til Ishøj Idræts & Fritidscenter, som fritids- og idrætsinspektøren vil følge op på.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager at tage punkterne til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt