Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 16. marts 2016 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Sagsfremstilling

Formanden bød velkommen, hvorefter Finn Hansen blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt. Antallet af stemmeberettigede blev kontrolleret. Der var i alt 19 stemmeberettigede deltagere (repræsenterende 14 foreninger). Af mødeindkaldelsen fremgår det, at det maksimale antal stemmer er 92.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

Beretning 2015

Vi har tre foreninger under vores vinger, som er i Danmarks bedste række inden for den enkelte sportsgren.

Det er vi stolte over. Lad det fortsætte sådan, så længe der er råd til det – både på klubniveau og i

kommuneregi.

Disse tre foreninger var naturligvis repræsenteret ved den årlige pokalfest i maj, sammen en masse andre

dygtige sportsudøvere, og modtagere af de store priser: Idrætslederpris, Foreningslederpris osv.

Ishøj Boldklub er vokset igen i år, men heldigvis findes der løsninger på, hvordan vi huser diverse klubber.

Jeg vil kæmpe videre for vores klubforhold, herunder bedre træningsfaciliteter til vores bokseklub og

beachvolley-baner til volley-klubben. 2015 blev desværre året, hvor regionspolitikerne lukkede idrætsklinikken. Vores mand på Glostrup, Leif

Braunstein, har kæmpet bravt, men kassen blev lukket, fordi man mente, at ikke alle regionsborgere havde

lige vilkår på området. 

Den projekterede lethal ved Strandgårdskolen er droppet, da den viste sig at blive dobbelt så dyr som

antaget, så fondene ville ikke være med. Strandgårdskolens hal vil dog fortsat få en kraftig overhaling, som

afslutning af hele skolens forvandling og modernisering. 

Der vil kommende ske store forandringer i svømmehallen, som især vil komme til at mærkes af Nikon og

Ældre i bevægelse, men svømmeklubben vil måske også blive påvirket.

 

Året har administrativt været præget af ”støj på bagsædet”: manglende kasserer, manglende opkrævning,

fejlagtige opkrævninger, dobbelte udbetalinger, revisionsproblemer, klager over de valgte og Ishøj

Idrætsråd til kommunen.

Jeg har af flere årsager været ved at kaste håndklædet i ringen, men efter at bestyrelsen valgte, at Niels og

jeg kunne rydde op i det administrative rod, kom der langsomt, og ved hårdt arbejde styr på sagerne, så vi

forhåbentlig i dag kan overdrage en nogenlunde velsmurt maskine til en ny kasserer. Jeg tog mig af

opkrævninger og udbetalinger, mens Niels fandt hoved og hale på regnskabet, og de manglende bilag. Vi fik

i fællesskab dokumenteret beløbet, vi havde til gode for udbringninger, og dette beløb blev indbetalt af

Ishøj Kommune lige inden jul.

 

Tiden er også brugt på udkast til revision af rejseregulativet og de tilhørende satser, som vi skal behandle

idag, en lovet vejledning om kassererskifte, samt en håndbog til de valgte, så procedurerne ikke er en

ukendt størrelse. Det kommende år skal vi kigge vedtægterne igennem.

 

Vi har også opdateret layout og indhold på hjemmesiden, så alt burde være up-to-date. Kim har stået for

layout – også i forbindelse med fællespublikationen, 3i, som igen kom i trykt udgave, samt digitalt på

hjemmesiden. Jeg har ryddet op i vores drev ”i skyen”, samt opdateret tekster, hvor jeg mente det

nødvendigt – og givet Kim input til layout-ændringer.

Beslutning

FORMANDENS BERETNING BLEV GODKENDT

Sagsfremstilling

Næstformanden gennemgik udvalgsberetninger

Sundheden og idrætsklinikkerne:

Lukningen af klinikkerne var ikke overraskende, klinikkerne havde en løjerlig konstruktion, som vores nordlige kommuner i Regionen ikke ville deltage i, hvilket var fair nok.

IRH’ repræsentantskab har på sit årlige møde i marts 2016 besluttet, at man fremadrettet vil søge at sikre, at der er tilbud til behandling af idrætsskader og en forebyggende indsats i Regionen.

 Idrætten i skolereformen:
 
Det er glædeligt, at den nye skolereform allerede nu er begyndt at fylde meget på idrættens dagsorden. Vi er på den rette vej til at få ændret alle børns forhold til idræt.  

I vores idrætsråd følger man løbende kommunernes arbejde med implementering af bevægelse i skolen. Nogle kommuner er kommet langt, andre er knap nok begyndt. IRH’s rolle på området er ide- og erfaringsspredning.

 Det sker efterhånden på mange forskelle platforme, bl.a. på http://skolenivirkeligheden.dk/
Hvor 13 af vores kommuner i regionen har lagt deres kommunes tilbud ind. Der er megen god inspiration at hente på disse sider.

Tilsvarende kan man glæde sig over indsatsen hos Dansk Skoleidræt.

Der var en god drøftelse og debat om emnet på IRH’s konference, og det vil igen være på programmet i 2016.

Konferencen i 2015:

Peter Forsberg, fra Idrættens Analyseinstitut, IDAN, gav en god orientering om de analyser, IDAN havde gennemført i en lang række kommuner. Analyserne skal bl.a. være med til at fastlægge behovet for fremtidens idrætsfaciliteter.

 
Connie Bach, fra Dansk skoleidræt orienterede om Skoleidrættens Forårsfestival, en god aktivitet, som idrætten i kommunerne tilsyneladende kendte alt for lidt til.

Michael Christiansen, fra Frederiksberg, orienterede om deres skoleprojekter på Frederiksberg og deres ny idrætsvision. Og tag ikke fejl af ”gamle konservative” Frederiksberg, både politikerne og idrætslederne er på forkant med udviklingen på Frederiksberg.        

Flemming Carlslund Larsen, fra Gribskov orienterede om portalen "Skolen i Virkeligheden". Hvilket er en meget spændende portal, hvor vi er mange, som kan hente ideer og inspiration.

Den fælles kursusaktivitet:

De gennemførte fælleskurser i det forløbne år omfattede 49 kurser, herudover blev der gennemført 29 førstehjælpskurser ude i de enkelte foreninger, altså 78 kurser i alt.
Antallet af tilmeldte til idrætskurserne er meget tilfredsstillende.. 

Alle idrætsudøvere i regionen kan deltage på IRH’s kurser. Tilsvarende kan alle klubber og kommuner i regionen låne/leje ”KAI’s lege og hoppeudstyr”.

IRH sender e-mail ud, til over 11.000 til idrætsledere i vores kommuner. Generelt tager folk pænt imod kursustilbuddet pr. mail. 

Samarbejdet med DIF fungerer fortsat særdeles godt på kursusområdet.

IRH ønsker gerne nye kurser, derfor er man er meget åbne over for forslag om nye kurser. Herunder også kurser, der udbydes i den enkelte kommune.

DIF regionsrepræsentant:

John Borelli fra Høje Taastrup er fortsat regionsrepræsentant i DIF og deltager dermed i DIF’s årlige repræsentantskabsmøde, som Idrætsrådenes repræsentant.

Luftmateriel mv.:

Udlånsaktiviteten er fortsat langsom faldende, idet man for nogle år siden stoppede med indkøb af nye hoppeborge. Der var varslede stop af udlånsaktiviteten i 2015, men der snuppes lige lidt mere, men forvent ikke at materiellet vil være til rådighed året rundt.  

ISU:

Det gode samarbejde i ISU, bestående af DIF, DGI, DFIF og IRH fortsætter. Et samarbejde som alle tager alvorligt og er engageret i.  

TV2 Lorry:

IRH er fortsat repræsenteret med fire personer i repræsentantskabet.

Økonomi:

IRH’s aktivitet har
igen i år har været tilpasset de aktiviteter, som man får aktivitetstilskud til.

Vestkommunernes Idrætsklinik: 

År 2016 kommer desværre til at være det sidste. I 48 år har Vestkommunernes Idrætsklinik været til gavn for alle, der har været så uheldige at pådrage sig en idrætsskade.

Rigtig mange af klinikkens patienter beklager lukningen, ligesom kommunerne har henvendt sig for at høre om det virkeligt kunne være rigtigt at Idrætsklinikken ikke kunne fortsætte.

Men Region Hovedstaden har ikke været til at forhandle med denne gang. Selv om det var en rigtig god forretning for Regionen, og en stor succes.

I klinikkens vedtægter står, at ved en lukning skal repræsentantskabet indstille til FKKA og Københavns Amt hvordan overskydende midler skal fordeles. Der er opnået enighed med Region Hovedstadens økonomiafdeling om, at de penge der er tillbage fordels efter samme nøgle, som der er modtaget tilskud på i 2015. Derfor er de sidste kr. fordelt her i løbet af marts 2016.

De 3 idrætsklinikker Gentofte, Herlev og Amager har modtaget samme besked ang. fordelingen af overskud.

I år er der ca. 100.000 kr. i overskud. Dette fordi personalet har været tilbageholdende med at tage kurser, og der ikke har været brugt ret mange penge på rekvisitter.  Man har klaret sig med det man havde.

 

Beslutning

DELBERETNINGERNE BLEV TAGET TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2015 blev fremlagt.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Regnskabet er vedhæftet referatet.

 

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

Budget for 2016 blev omdelt, hvorefter næstformanden gennemgik de enkelte poster. Kontingent blev uændret fastsat til kr. 1,00. Budgettet er vedhæftet referatet.

 

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

Sagsfremstilling

  1. Ishøj Idrætsråd besluttede på mødet den 6. januar 2016 at anbefale Budo Sportskarate Ishøj, som medlem af Ishøj Idrætsråd. Dette skal dog endelig bekræftes på repræsentantskabsmødet.
  2. Formanden og næstformandens forslag til revidering af rejseregulativ, som er fremsendt pr. mail den 19. februar 2016. Formanden gennemgik ændringerne i rejseregulativet. Der blev spurgt til, om det er muligt at ændre aldersgrænsen fra under 19 år til under 21 år. Det reviderede rejseregulativ samt ansøgningsblanket vil blive lagt ud på hjemmesiden. Disse er også vedhæftet referatet.

 

 

Indstilling

  1. Ishøj Idrætsråd besluttede endeligt at godkende Budo Sportskarate Ishøj som medlem af Ishøj Idrætsråd.
  2.  Ishøj Idrætsråd besluttede at godkende ændringerne i rejseregulativet med den pasus, at det undersøges, om aldren kan sættes op fra under 19 år til under 21 år.

 

Beslutning

PKT. 1. & 2.

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

Brian Pirmo modtog genvalg

Beslutning

Brian Pirmo blev enstemmigt valgt.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

Berit Olsen blev enstemmigt valgt - foreløbig for 1 år.

Beslutning

TILTRÅDT

Sagsfremstilling

Peter Langballe Sørensen modtog ikke genvalg. Mette Sørensen modtager valg.

Ole Møller ønskede af helbredsmæssige grunde at træde tilbage et år før tid. Günther Meincke modtager valg foreløbig for et år.

Beslutning

Mette Sørensen & Günther Meincke blev enstemmigt valgt.

Sagsfremstilling

Kim Herskov modtager genvalg.

Beslutning

Kim Herskov blev enstemmigt valgt.

Sagsfremstilling

  1. Formanden har den 15. marts 2016 modtaget dokumentation fra Ishøj Kommune omkring aftale af distribution af Ishøj Nyt. Ishøj Idrætsråd honoreres med kr. 1,00 + moms pr. omdelt tryksag. Aftalen af vedhæftet referatet.
  2. Vejledning omkring kassererskifte blev omdelt. Vejledningen er vedhæftet referatet.
  3.  Der blev givet stor ros til både formand og næstformand for deres store arbejde med at få orden på regnskabet.
  4.  Formanden takkede for god ro og orden og ikke mindst de foreninger, som var mødt op.

Beslutning

PKT. 1. - 4.

TIL EFTERRETNING

Bilag