Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 4. december 2013 kl. 16:30

Mødelokale 2D/Svedala, Rådhuset - Efterfølgende spisning på Spisestedet Mosen, Vallensbæk kl. 18.30.

Resume

Orientering om at HOFOR indstiller vandindvindingen på St. Vejleå Kildeplads.

Sagsfremstilling

HOFOR har frem til 1987 indvundet vand til produktion af drikkevand på St. Vejleå Kildeplads. På dette tidspunkt blev det konstateret, at vandet var forurenet med klorerede opløsningsmidler. Siden 1993 har Region Hovedstaden (tidligere Københavns Amt) afværgepumpet fra kildepladsen og samtidig gennemført en omfattende indsats med at kortlægge, undersøge og rydde op på forurenede grunde i oplandet til kildepladsen. Indholdet af forurening er faldet som følge af indsatsen.
 
HOFOR har i sommeren 2012 udarbejdet den seneste vurdering af vandkvaliteten fra St. Vejleå Kildeplads. Konklusionen er, at HOFOR ikke ønsker at indvinde drikkevand i området, da vandkvaliteten både med hensyn til nikkel, pesticider (BAM) og klorerede opløsningsmidler fortsat ikke er tilfredsstillende.
 
Region Hovedstadens afværgepumpning havde til formål at sikre drikkevandsindvindingen i området. Med HOFORs beslutning ophører behovet og Region Hovedstadens lovhjemmel i Jordforureningsloven til at fortsætte afværgeoppumpningen. Afværgeanlægget leveres ifølge brugs- og råderetsaftalen tilbage til HOFOR, der er ejer af anlæg og kildepladsareal.
 
Som følge af den vedtagne indsatsplan (Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord) har en teknisk arbejdsgruppe bestående af Albertslund, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Ishøj kommuner, HOFOR og Region Hovedstaden siden efteråret 2011 arbejdet på teknisk at afklare og forberede rammerne for at stoppe oppumpningen på St. Vejleå Kildeplads. Konklusionen er, at der ikke længere er fagligt, teknisk eller lovgivningsmæssigt grundlag for at fortsætte oppumpningen på St. Vejleå Kildeplads.
 
Et permanent stop i oppumpningen på St. Vejleå Kildeplads vil få grundvandet til at stige til det naturlige niveau, der er i området uden vandindvinding. Lige omkring kildepladsen vil vandspejlet stige op til 2,5 meter. Stigningen vil være mindre længere væk fra kildepladsen
 
En konsekvens af nedlukningen er, at stigningen i grundvandet kan medføre indtrængen af vand i bygninger og kældre. Det vil især kunne berøre nogle af boligområderne i den østlige del af Høje-Taastrup Kommune, hvor der er allerede i dag er problemer med fugt og vand i kældre. Ud fra den forventede stigning i grundvandsniveauet og terrænkoten i området er det vurderet, at der kan være risiko for indtrængning af vand i kældre, hvis grundvandet stiger, så det kommer tættere på terræn end 3 meter. På vedlagte kortbilag er vist det område, hvor der er risiko for, at boliger med kældre kan blive berørt.
Ishøj Kommune vil i følge modelberegningen ikke blive berørt af en stigning i grundvandsniveauet som følge af lukningen af kildepladsen.
 
En enig arbejdsgruppe har besluttet, at nedlukningen af St. Vejleå Kildeplads skal annonceres i god tid, så borgerne har mulighed for at iværksætte forholdsregler mod en eventuel stigning af grundvandet. Det er derfor besluttet, at oppumpningen på kildepladsen stoppes den 31. juli 2014, og at nedlukningen annonceres mindst et halvt år inden. Forslag til annonce er vedlagt som bilag.

Indstilling


Klima- og Miljøudvalget vedtager
, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven

Bilag

Resume

Grønt Forum ønsker ændringer i kommissorium for Grønt Forum vedrørende medlemskab af forummet.

Sagsfremstilling

Grønt Forum har på møde den 28. november 2013 foreslået, at kommissorium for Grønt forum ændres, for at præcisere, hvor mange medlemmer en organisation, forening eller virksomhed kan have i forummet.
 
I nuværende kommissorium af den 12. januar 2012 fremgår det at
’ Deltagere i Grønt Forum kan udover kommunen være repræsentanter fra organisationer, virksomheder og foreninger. Grønt Forum afgør, hvor mange repræsentanter fra hver, der kan deltage’
 
I Grønt forums forslag til nyt kommissorium er dette ændret til  
’Deltagere i Grønt Forum kan udover kommunen være repræsentanter fra organisationer, virksomheder og foreninger. Større foreninger og virksomheder med mere en 200 ansatte/medlemmer kan repræsenteres ved 2 medlemmer - øvrige kan vælge 1 medlem’  

Forslaget skal godkendes af Grønt Forum på møde den 28. november. Forslag til nyt kommissorium udleveres derfor på Klima- og Miljøudvalgsmøde.

Indstilling


Klima- og Miljøudvalget vedtager,
at nyt kommissorium for Grønt Forum godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Staten har fremsendt den sammenfattende redegørelse efter afsluttet høring af forslag til kommuneplantillæg for HOFORs regionale vandindvinding.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har fremsendt statens sammenfattende redegørelse efter afsluttet høring af forslag til kommuneplantillæg for HOFORs regionale vandindvinding.

Høringsbemærkninger har medført at i kommuneplantillæggets retningslinje 1 ændres indvindingen på Ishøj Kildeplads fra 1.000.000 m3/år til 700.000 m3/år, således at der tages hensyn til Ishøj Forsynings uudnyttede vandindvindingstilladelse på 400.000 m3/år.

Redegørelsen er til udtalelse hos kommunerne indtil den 8. januar 2014. Herefter tager Naturstyrelsen endelig stilling til sagen, og beslutter, om kommuneplantillægget skal udstedes. Hvis Naturstyrelsen vælger at udstede kommuneplantillægget, forventes det at ske efter vedtagelse af de statslige vandplaner.

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger til redegørelsen.

Indstilling


Klima- og Miljøudvalget vedtager,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Forslag til vandløbsregulativ for Smågårdsrenden sendes i høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

På møde i Klima og Miljøudvalget den 12. november 2013 blev sag nr. 68 om forslag til vandløbsregulativ for Smågårdsrenden udsat, da udvalget ønskede supplerede oplysninger.
 
Sagen forelægges nu med et supplerende notat og uændret indstilling.
 
Smågårdsrenden afvander området omkring Toftegårdsvej og løber til Baldersbækken ved Vejleåvej. Vandløbet er optaget som offentligt vandløb og vedligeholdes af kommunen.
 
I 1998 blev et regulativforslag sendt i høring, men blev aldrig endeligt vedtaget. Regulativforslaget har uden problemer været anvendt som grundlag for administration og vedligeholdelse af vandløbet.
 
En aktuel sag gør det nu påkrævet, at der tilvejebringes et entydigt administrationsgrundlag for vandløbet. Sagen drejer sig om en grøft på ca. 100 m i forlængelse af tilløb I syd for Ishøj Stationsvej langs Merlegårdsparken, som ikke er en del af regulativet, men hvor Merlegårdsparkens grundejerforening og en anden lodsejer ønsker, at kommunen overtager vedligeholdelsen af grøften. Der er intet i vandløbsloven som forhindrer, at kommunen optager grøften som offentligt vandløb, men normalt vil en lille drængrøft, som grøften ved Merlegårdsparken, ikke blive optaget som offentligt vandløb. Der er vedlagt et notat, som redegør for sagen.
 
Park og Vejcenter har ikke fundet anledning til at ændre i regulativforsalget fra 1998, bortset fra opdateringer som følge af nyere Regionplan og Vandplanforslag. Regulativforslaget foreslås sendt i høring i 8 uger.

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling


Klima- og Miljøudvalget vedtager, at sende forslag til vandløbsregulativ for Smågårdsrenden i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Ifølge vandløbslovens § 12 udarbejder vandløbsmyndigheden et regulativ, som foruden en tydelig betegnelse og placering af vandløbet skal indeholde bestemmelser om bl.a. vandløbets skikkelse og vedligeholdelse.
 
Et regulativforslag skal sendes i offentlig høring i 8 uger, hvor borgere og interessenter har mulighed for at komme med indsigelser til regulativet. Byrådet behandler derefter indsigelserne og vedtager et endeligt regulativ, som kan ankes til Natur og Miljøklagenævnet inden for 4 uger efter offentliggørelsen.

Bilag