Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2015 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ishøj Kommune skal træffe beslutning om de ydelser, som skal indgå i et EU-udbud af kontrakten for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner, når den gældende kontrakt med M.Larsen udløber 31. marts 2016.

Der foreslås ændrede ydelser som følge af de øgede krav til sortering og genanvendelse, der følger af Regeringens Ressourcestrategi. Disse krav må foruses at øge udgifterne til nyt indsamlingsmateriel og vognmænd.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommunes gældende regulativ for husholdningsaffald vedlægges sagen, og de større ændringer i forhold til de gældende ydelser og regulativ er følgende:

- Dagrenovation, sorteres ved husstanden i fraktionerne restaffald og madaffald og afhentes ugentligt i en 2-kammer beholder.

- Glas, papir, plast og metal afhentes ved husstanden, og der indhentes pris på afhentning af: 1) en 4-kammer beholder eller 2) to 2-kammer beholdere.

- Beholdere vil kunne afhentes på grunden op til 20 meter fra skel.

- Haveaffalds- og storskraldsordningerne bevares, og der indhentes pris på såvel månedlig afhentning som en bestillingsordning med afhentning hver 14 dag.

- Yderligere tilbydes hver enkelt husstand en rød miljøboks til batterier, småt elektronik og farligt affald, som afhentes ugentligt sammen med rest- og madaffald.

I sagens bilag er der redegjort mere detaljeret for de ændrede ydelser.

På Klima- og Miljøudvalgets møde vil specialkonsulenterne Carsten Vest Rasmussen og Cicilie Senderovitz deltage for at orientere om de anbefalede ydelser.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at ydelserne i den nye indsamling af affald i Ishøj Kommune godkendes som grundlag for EU-udbud.

Beslutning

Tiltrådt.

Dagsordenspunktet er efter mødets afholdelse omformuleret. Punktet er tilrettet efter faldne bemærkninger på mødet.
Bilag er rettet i overensstemmelse hermed og nyt bilag er vedhæftet.  

Økonomi

Udgifterne afhænger af kommende udbud. Det tilstræbes at fastholde gebyret på det nuværende niveau, og omkostningerne for en gennemsnitsvilla forventes at ligge på ca. 4.000 kr. årligt for en 240 liter beholder.

Vestforbrænding overvejer at indføre en fællesordning for Indkøb eller leasing af affaldsbeholdere med henblik på, at effektivisere og mindske kommunernes omkostninger.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen, miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.
Regulativ for Husholdningsaffald

Bilag

Resume

København-Ringstedbanens passage af Vallensbæk Sø reducerer søens kapacitet til opsamling af regnvand. Derfor er der udarbejdet et forslag til tillæg 2 til spildevandsplan for Ishøj Kommune 2014-2022, som beskriver ændringer som skal kompensere for den manglende kapacitet i søen.  

Sagsfremstilling

For at sikre at Store Vejleå-systemet kan håndtere regnvandet, er der ændringer i Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj Kommuner. I Høje Tåstrup skal vandføringen ændres, og der skal etableres flere regnvandssøer mv.

Projektet omfatter bl.a. følgende:

- Diger ved Vallensbæk Mose renoveres.

- Vallensbæk pumpestation renoveres.

- Nødpumpestation ved Ishøj Havn etableres.

- Mulighed for at ændre nødoverløbet fra Vallensbæk Sø.

- Tranegilde og Vallensbæk Moser anvendes som nødbassiner i skybrudssituationer.

- Der etableres et beredskab ved ekstreme nedbørshændelser.

- Der etableres et styrings- og overvågningssystem og anskaffes mobile pumper til tømning af Tranegilde og Vallensbæk Moser efter skybrud.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til tillæg 2 til Spildevandsplan for Ishøj Kommune 2014-2022 sendes i høring fra 4. juni 2015 til 30. juli 2015. 

 

Beslutning

Tiltrådt. 

Økonomi

Økonomi til projektet afholdes af forsyningsselskaber i de involverede kommuner. Der indgår et erstatningsbeløb på 39.1 mio.kr. fra Banedanmark.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen

 

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har udarbejdet forslag til risikostyringsplan. Planen er i offentlig høring frem til 22. juni 2015.

Sideløbende hermed er udarbejdet en miljøscreening, som konkluderer, at planens indhold ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Det er vurderet, at de beskrevne indsatser i Risikostyringsplanen,  som forhøjelse af diger og  arealer til opmagasinering af vand, herunder rekreative arealer, potentielt kan medføre påvirkninger, der skal miljøvurderes.

Men fordi planen ikke udpeger indsatser, der p.t. skal udføres, vurderes det at der ikke er behov for en miljøvurdering.

Der er modtaget et enkelt høringssvar fra Kroppedal Museum, som anbefaler en arkæologisk analyse af de berørte områder, med henblik på at vurdere risikoen for skade på den faste kulturarv.

Bliver en miljøvurdering aktuel på et senere tidspunkt, når planen er konkretiseret, vil en arkæologisk analyse indgå i denne.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Risikostyringsplanen ikke skal miljøvurderes 

Beslutning

 Tiltrådt.

Lovgrundlag

Risikostyringsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 03.7.2013).

Bilag

Resume

Staten har sendt vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 og udkast til bekendtgørelse om miljømål og bekendtgørelse om indsatsprogrammer i høring til 23. juni 2015. Staten offentliggør de endelige vandområdeplaner samt tilhørende bekendtgørelser senest d. 22. december 2015.  

Høringssvar fra Ishøj og Vallensbæk kommuner fremlægges til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling


Af høringsmaterialet fremgår det, at der er enkelte ændringer i miljømålene for søer i forhold til den første vandplan samt at der indgår nye indsatser i Lille Vejleå i Ishøj Kommune. Foranstaltningerne skal være gennemført 3 år efter, at de er fastlagt.

Ishøj og Vallensbæk Kommuner har udarbejdet et samlet høringssvar til vandområdeplanen. Der er også udarbejdet et notat vedr. Store Vejleå og indsats over for fysisk spærring ved Vallensbæk Sø.

Høringssvar:
Høringssvaret indeholder for den del der vedrører Ishøj Kommune bemærkninger om:

  • At Lille Vejleå er angivet med ukorrekt tilstandsvurdering, at vandløbet på den flisebelagte strækning ikke omfattes af indsatsen "udlægning af groft  bundmateriale", men deriomod omfattes af indsatsen "udskiftning af bundmateriale"
  • En anerkendelse af at vandområdeplanen foreslår en indsats over for den fysiske spærring ved Ishøj Sø, idet det ved en omlægning af åen udenom søen vil muliggøre at fisk kan vandre op gennem vandløbet.   
  • At den foreslåede målsætning om "god økologisk tilstand" af Vallensbæk Sø, Jægersø og Lille Vejlesø muligvis kan medføre nogle uforholdsmæssige store omkostninger at opnå og opretholde. Den nuværende målsætning for søerne er "godt økologisk potentiale", hvilket svarer til søernes karakter som kunstige vandområder med regulerede vandstand
  • At indsatsen over for spærringen ved Vallensbæk Sø igen optages i statens vandplanlægning, idet det vil muliggøre at fisk kan vandre op gennem vandløbet   
  • Orientering om at Ishøj Kommune gennemfører faunaundersøgelser i Lille Vejelå og Store Vejleå med henblik på dialog med staten om vandløbsforbedrende indsatser

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at godkende høringssvaret fra Ishøj og Vallensbæk kommuner til forslag til vandområdeplan for Sjælland.  

Beslutning

Til indstillingen tilføjes:

.. og at Kommunen søger om tilskud fra Staten til at gennemføre indsatserne.

Tiltrådt. 

Økonomi

Kommunerne kan ansøge om tilskud fra staten til gennemførelse af indsatserne. Opnår en kommune ikke tilskud er kommunen ikke forpligtet til at gennemføre indsatsen.  

Lovgrundlag

Lov om vandplanlægning (LOV nr. 1606 af 26/12/2013) 

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.