Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 13. december 2017 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ishøj og Høje Taastrup Kommune er gået sammen om at udarbejde en fælles indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for hhv. Ishøj og Solhøj Kildeplads Indsatsområde. Udkast til indsatsplan skal i 12 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Staten udpeger indsatsområder, der er områder, hvor der er konstateret et særligt behov for beskyttelse af vandressourcerne til sikring af drikkevandsinteresserne på baggrund af arealanvendelse, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse mod forurening. Da Ishøj Indsatsplan endnu ikke er udarbejdet og Indsatsplanen for Solhøj Kildeplads er forældet, er Ishøj og Høje Taastrup Kommuner gået sammen om at udarbejde en fælles indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Ishøj og Solhøj Kildepalds Indsatsområde.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse sikrer et overblik over, hvilke initiativer der skal iværksættes for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevands- og grundvandsressource. Indsatserne i indsatsplanen er afvejet i forhold til grundvandsressourcens forsyningsmæssige betydning. Det bliver bl.a. vandforsyningerne, Region Hovedstaden, virksomheder, kommunen og den enkelte borger, der bliver ansvarlige for gennemførslen af indsatserne. Rent drikkevand er en væsentlig forudsætning for alles sundhed og trivsel. Med denne indsatsplan for grundvandsbeskyttelse sættes rammen for arbejdet med at sikre dette.

Indsatsplanen er blevet screenet for potentielle miljøpåvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Det er ud fra screeningen afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af indsatsplanen.

Sagen fremlægges på mødet.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at udkast til Ishøj - Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse samt miljøscreeningsskema udsendes i 12 ugers offentlig høring.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der vil ikke være nogen omkostninger for kommunen, udover et mindre ressourceforbrug i forbindelse med en opfølgning og evaluering af, om de nødvendige indsatser gennemføres af Region Hovedsatden, HOFOR og Ishøj Forsyning, som det fremgår af indsatsplanen.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven §13 og §13a

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Bilag

Resume

Ishøj Sportsfiskerklub ønsker at regulere antallet af skarv ved udmundingen til St. Vejleå. Sportsfiskerklubben redegør for, at skarven truer aborrebestanden. Ny bekendtgørelse giver mulighed for at regulere skarv i et større omfang end tidligere.

Sagsfremstilling

Den lokale sportsfiskerforening Ishøj Sportsfiskerklub ønsker, at der bliver søgt tilladelse hos Naturstyrelsen til at regulere antallet af skarv ved udmunding af St. Vejleå. Området ejes af Ishøj Kommune og Strandparken I/S. Det er grundejere, der skal søge tilladelsen. Området er et yndet og kendt sted for lystfiskeri. Dog er der gennem en årrække observeret, at skarven udnytter de sårbare steder ved sluserne og langs udmundingen ved St. Vejleå til at udgøre en trussel mod især aborrebestanden. Studier fra Københavns Universitetet har vist, at aborrebestanden er unik, og at den sandsynligvis vil få svært ved at genetablere sig, hvis forvaltningen af bestanden ikke forbedres. Fiskerne fanger aborrerne efter ”catch and release” fangstmetoden (fiskene genudsættes) for at bevare bestanden.

Udvalget skal tage stilling til, om Ishøj Kommune vil søge om tilladelse til regulering af skarv. I den forbindelse, bør følgende hensyn inddrages i beslutningen:

  • Strandengene/sumpene beliggende umiddelbart vest for udmundingen for St. Vejleå er leve- og opholdssted for et unikt og varieret fugleliv. Der er risiko for at forstyrre de andre fugle i forsøget på at skræmme skarven væk.
  • Strandparken er et yndet rekreativt naturområde, hvor der hele året færdes folk. En evt. regulering af skarv skal vurderes ud fra et hensyn til tilstedeværelsen af mange mennesker.

Ishøj Kommune og Strandparken I/S har tidligere søgt Naturstyrelsen om regulering af skarv uden at opnå tilladelse. Det vurderes, at en ny bekendtgørelse om vildtskade samt en ny forvaltningsplan for skarv (se bilag) giver nye muligheder for regulering af skarv.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at der søges tilladelse hos Naturstyrelsen til at regulere skarv

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om vildtskade (BEK nr. 1210 af 28/09/2016)

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.