Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 15. januar 2014 kl. 18:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj - BEMÆRK MØDETIDSPUNKT!

Resume

Gennemgang  af forslag dateret Januar 2014  til  forretningsorden for Udvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse fastsætter udvalgene selv deres forretningsorden.

Forretningsordenen er gældende for alle udvalg. Det enkelte udvalg har dog mulighed for at tilrette forretningsordenen, såfremt der er særlige forhold som ønskes indarbejdet.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalg vedtager, at forretningsorden for stående udvalg godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.
Udvalget ønsker §5, stk. 2: "Udvalgets medlemmer kan 14 dage inden udvalgsmødet anmode om at få punkter på dagsordenen" genindsat i Forretningsordenen.

Bilag

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommune blev godkendt af Byrådet på mødet 7. Januar 2014.

På udvalgsmødet gennemgås indholdet af styrelsesvedtægten for udvalget. I gennemgangen deltager de ansvarlige centerchefer for de opgaver, der hører under udvalgets område.

Opgaverne vil mundtligt blive gennemgået overordnet, ligesom organiseringen og de medarbejderressourcer og den økonomi er er afsat til opgaverne vil blive gennemgået overordnet.

Det foreslås at udvalget på kommende møder vil bliver præsenteret lidt mere grundigt for opgaver og nøglemedarbejdere på områderne, fx ved besøg på centrene i forbindelse med udvalgsmøder.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at tage styrelsesvedtægten og den tilhørende orientering til efterretning. Der tilrettelægges plan for  besøg på centrene.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Som følge af strukturreformen i 2007 overtog Ishøj Kommune de opgaver som ved amternes nedlæggelse blev overført til kommunerne på natur- og miljøområdet.

Da Vallensbæk var for lille en kommune til at opfylde indbyggertallet på 20.000 indbyggere for at overtage opgaverne, blev det i samarbejdsaftalen mellem Ishøj og Vallensbæk, aftalt at Ishøj overtog opgaverne i Vallensbæk på Natur og Miljøområdet, inkl. driftsopgaverne for renovation, vand- og spildevand. Driftsopgaverne vedr. vand og spildevand er efterfølgende blevet selskabsgjort, som følge af lovgivningen, og er derfor udgået af samarbejdet.
 
Der vil på udvalgsmødet blive givet en overordnet redegørelse for indholdet af de opgaver, der er overtaget, samt for samarbejdsaftalens betydning mht. kompetencefordeling, beslutningsprocesser og informationsudveksling mellem samarbejdsparterne.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at tage samarbejdsaftalen og orienteringen om denne til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Valg af næstformand til Grønt Forum 
Valg til Grønt Forum følger perioden for kommunens valg til Byrådet iflg. Grønt Forums forretningsorden (bilag A).
  
Ifølge kommissoriet for Grønt Forum (Bilag B) er Klima- og Miljøudvalgets medlemmer tillige medlemmer af Grønt forum. Desuden fremgår det, at formands- eller næstformandsposten, skal besættes af et medlem af Klima- og Miljøudvalget.

 

I første periode var posten som formand stillet til rådighed for et medlem af en af de foreninger, der deltager i Grønt forum, og Klima- og Miljøudvalget havde valgt et af udvalgets medlemmer til næstformandsposten.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at formandsposten stilles til rådighed for et medlem af en af de foreninger, der er medlem af Grønt Forum og at Seyit Ozkan vælges som næstformand.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Lovgivningsinitiativet "Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge", der trådte i kraft i juli 2010, pålægger kommunerne at udarbejde en plan for forbyggelse af kriminalitet blandt børn og unge.

Sagsfremstilling

Arbejdet med at udvikle den strategiske ramme for Ishøj Kommunes kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats tager afsæt i, og udmønter, de værdier og politiske prioriteringer, som beskrives i Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik samt i Medborgerpolitikken.

Forebyggelsesplanen skal læses i forlængelse af disse politikker, og er en tilføjelse til Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik.

Byrådet behandlede Plan for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge på mødet den 7. januar 2014, og besluttede at sende Plan for forebyggelse af kriminaltet blandt børn og unge samt tillægsrapporten Kriminalitet og Tryghed i tal til høring i de stående udvalg og Ungerådet. Byrådet besluttede endvidere, at planen og tillægsrapporten skal forelægges Koordinationsgruppen for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse.

De indkomne høringssvar behandles på Byrådsmødet den 4. februar 2014.

Plan for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge i Ishøj Kommune er vedhæftet dagsordenen sammen med tillægsrapporten "Kriminalitet og Tryghed i tal", som beskriver hvilke kriminalitetsproblematikker, der er presserende og viser kriminalitetsudviklingen i de seneste fem år.


Indstilling

Klima- og Miljøudvalget drøftede "Ishøj - en tryg by" samt tillægsrapporten "Kriminalitet og Tryghed i tal" og besluttede følgende høringssvar til behandling i Byrådet:  

Beslutning

Udvalget besluttede, at indstille, Plan for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge, til godkendelse i Byrådet.

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om social service § 19, stk. 3.

"Som en del af den sammenhængende børnepolitik skal kommunalbestyrelsen udarbejde en  plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet."

Bilag