Referat
Klima- og Miljøudvalget tirsdag den 15. februar 2022 kl. 19:00

Mødelokale Vandværket, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ishøj Kommune deltager i DK2020, hvor 95 af landets kommuner arbejder for CO2-reduktion og klimatilpasning. Her orienteres om kommunens opgave og opdelingen af faser i arbejdet.

Sagsfremstilling

Kirsten Christensen, projektleder for DK2020 i Ishøj Kommune, præsenterer DK2020.


Ishøj kommune deltager i 2. rul af kommuner, der arbejder med DK2020. Det betyder, at 95 af Danmarks 98 kommuner til sommer 2023 vil have en plan for at blive CO2-neutrale og klimatilpasset til fremtiden. DK2020-planen skal behandles politisk i Ishøj Kommune og derefter godkendes af C40. C40 er et internationalt bynetværk med store byer rundt i verden, der arbejder for grøn omstilling i byerne. C40 har udarbejdet et værktøj, som netop er det værktøj, som de danske kommuner skal bruge i arbejdet med CO2-reduktion og klimatilpasning.


Arbejdet med DK2020 kan opdeles i to overordnede skridt:

1) Udarbejdelse af plan (nu - medio 2023)

2) Implementering af planen (2023 - 2050, monitorering og tilpasning af planen undervejs)


Udarbejdelse af planen kan yderligere inddeles i forskellige faser.

 • Kortlægning af nuværende status
 • Målsætning og analyse af mulige tiltag - med inddragelse af nøgleaktører i Ishøj
 • Prioritering af mål og indsatser, samt plan for implementering af tiltagene
 • Høring, tilbagemeldinger og tilpasning af planen
 • Endelig vedtagelse af planen


DK2020-planen skal sendes til endelig godkendelse i C40 i juni 2023. Planen skal indeholde mål for CO2-reduktion og klimatilpasning og tiltag til at nå de mål. Nærmere tidsplan kan ses i bilag.


Klimatilpasning har længe været lovbundet arbejde, hvilket betyder, at det i regi af DK2020 er en videreførelse af allerede eksisterende planer og initiativer. CO2-reduktioner af alle aktiviteter i kommunen (kommunen som geografisk område) har ikke tidligere haft lige så stort fokus. Der sker dog stadig tiltag, som skal medregnes i CO2-beregningerne. Det betyder, at arbejdet med CO2-reduktion har et sparsomt grundlag at bygge på, men at der dog skal skabes et overblik over igangværende initiativer. Beregninger af CO2 og scenarier for reduktion beregnes i samarbejde med et eksternt firma.


Verdensmål i DK2020

Verdensmål 13 - 'Klimaindsats' har netop fokus på klimatilpasningen. CO2-reduktionen i DK2020 bidrager til verdensmål 7 - 'bæredygtig energi', 9 - 'industri, innovation og infrastruktur' og 11 - 'bæredygtige byer'. Det skal dog bemærkes at alle verdensmål taler ind i arbejdet med DK2020, og at DK2020 således er et væsentligt bidrag til kommunens arbejde med Verdensmålene.


Økonomi

Der er afsat 1 mio. driftsmidler pr. år i 2022, 2023, 2024 og 2025 til udarbejdelse af en klimahandlingsplan og implementering af denne. Til implementering af planens tiltag er det muligt at bruge midler fra CO2-puljen. Dette blev behandlet på Klima- og Miljøudvalgsmødet den 18. januar 2022 og byrådet den 1. februar 2022.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Vestforbrænding har gennemført en brugerundersøgelse hos boligselskaberne af affaldsordningerne. Brugerundersøgelsen viste en generel stor tilfredshed. Enkelte steder er der problemer med sortering. Der er udlevereret sorteringsguides og skilte for at afhjælpe problemet. Der blev efterlyst information på andre sprog. Derudover er materiel og tømmefrekvenser justeret efter behov.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har i forår og efterår 2021 gennemført en brugerundersøgelse med henblik på at kortlægge, hvordan den nuværende affaldsordning fungerer i boligselskaber. Der er blevet taget telefonisk kontakt til 15 boligselskaber. Det er hovedsagelig viceværterne, der har givet tilbagemeldingerne.

Undersøgelsen er foretaget ved, at hver forening er kontaktet telefonisk, og der er blevet gennemført et interview på baggrund af foruddefinerede spørgsmål. Brugerundersøgelsen er en del af initiativerne i Tema 3 i Affaldsplanen 2019-2030 ”Sammen om affald”, hvor målet er mere dialog med borgerne.

Overordnet er der stor tilfredshed blandt de adspurgte vedrørende den nuværende håndtering af affaldet. Der opleves en stabil drift, og at affaldet hentes til tiden. Den stabile drift er afgørende for, at viceværterne ikke oplever udfordringer med affaldssorteringen. Så snart der er tale om forsinkelser, får viceværterne ekstra at lave, da der ikke er plads til affaldet.

En del af områderne oplever udfordringer med, at der ikke sorteres korrekt. Dette gør, at der kan være problemer med tømning, grundet fejlsortering. For at en fejlsorteret beholder kan tømmes, skal der sorteres i affaldet. Dette ønsker viceværterne ikke at gøre.

Der efterspørges informationsmaterialer på andet en dansk – både hvad angår sorteringsguides og informationsskilte. Et håb er, at dette vil hjælpe på nogle af udfordringerne.

Brugerundersøgelsen har medført justeringer af materiel og tømmefrekvenser således, at der ikke sker overfyldninger. Særligt er der foretaget justering på plastfraktionen. I forbindelse med undersøgelsen har viceværterne også påpeget defekte beholdere. Disse er efterfølgende blevet repareret/ombyttet.

Ved driftsudfordringer kontakter boligselskaberne Vestforbrændings Kundeservice enten via telefon eller ved at anvende selvbetjeningsportalen.

I forbindelse med brugerundersøgelsen er viceværterne blevet tilbudt at modtage sorteringsguides, da der har været et restlager af disse. En del af foreningerne har takket ja til disse og efterfølgende omdelt dem.

Vestforbrænding har i 2020 udviklet informationsskilte, der kan sættes ved hver enkelt beholder. Disse er fremsendt elektronisk til viceværterne.

Brugerundersøgelsen forventes at blive gennemført igen i løbet 2022.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Resume

Med ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” skal kommunerne fremover indsamle 10 affaldsfraktioner ved husstanden. Det betyder, at Ishøj Kommune skal indføre nye indsamlingsordninger for pap og mad- og drikkekarton inden udgangen af 2022. De nye indsamlingsordninger er indarbejdet i forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald, som skal i offentlig høring i fire uger.

Sagsfremstilling

Den nye affaldsbekendtgørelse pålægger kommunerne at indsamle 10 affaldsfraktioner ved husstanden. Der er tale om mad- og restaffald, glas, papir, metal, plast, pap, mad- og drikkekarton, farligt affald og tekstiler. Ishøj Kommune har ligesom mange andre kommuner fået dispensation for den oprindelige tidsfrist, så fristen er 31. dec. 2022. Miljøstyrelsen har meddelt kommunerne, at indsamling af tekstiler er udsat til 2023.


Ændringer af affaldsordninger

Ishøj Kommune skal indføre indsamlingsordninger for pap og mad- og drikkekarton. Indsamling af de øvrige affaldsfraktioner sker allerede i dag. Dog har få boligområder endnu ikke fået fuld sortering, det gælder f.eks. i Vildtbanegård afd. I, II og IV samt Vejleåparken, som forventes at få nye affaldsløsninger i 2022. Boligområderne skal blandt andet beslutte, om ordningerne skal bestå af nedgravede affaldssystemer, som er dyrere i anlæg og drift end traditionelle affaldscontainere på hjul.


Pap indsamles allerede i de fleste boligselskaber. Derfor handler det primært om indsamling af pap i en 240 liter beholder hos en-familieboliger, dvs. villaer og rækkehuse med egne beholdere.


Forvaltningen indstiller, at mad- og drikkekarton indsamles sammen med plast. Derved undgår borgerne en yderligere beholder. Afsætning af plast og mad- og drikkekarton til modtageanlæg er sikret ved udbud hos Vestforbrænding. På modtageanlægget sorteres plast i forskellige plasttyper. Mad- og drikkekarton frasorteres ligeledes. Sorteringen foregår maskinelt ved hjælp af scannere.


Vestforbrænding har udarbejdet regulativforslag til fire af de fem kommuner i affaldsindsamlingsselskabet Ressourceindsamling. I den forbindelse er regulativerne ensartet så meget som muligt. Affaldsselskabet Ressourceindsamling blev dannet af Ishøj, Ballerup, Vallensbæk, Furesø og Albertslund til at varetage affaldsindsamlingen efter vognmandsfirmaet Remondis, som ikke ønskede at fortsætte. Derfor har forslaget flere ændringer, som er af redaktionel karakter.


De væsentlige ændringer i forslaget er:

• Indsamlingsordning for pap.

• Indsamlingsordning for mad- og drikkekarton sammen med plast.

• Præcisering af bilag 1, af hensyn til arbejdsmiljø for skraldemænd.

• Bemyndigelse til forvaltningen til at opdatere bilag 1 i særlige tilfælde.


Forslag til regulativ for husholdningsaffald er vedlagt som
bilag.


Implementering og kommunikation
Forlag til Regulativ for husholdningsaffald offentliggøres på kommunens hjemmeside. Der vil være en nyhed på Vores Ishøj og mail til grundejerforeningene med oplysning om høringsfrist og mulighed for indsendelse af kommentarer til kommunen.

Det forventes, at den nye pap-beholder til en-familieboliger leveres efterår 2022. Kommunikation til borgere sker med pressemeddelelse, e-brev, piktogram på beholder og sorteringsvejledning. Der afholdes affaldsdage for ejendomsfunktionærer, hvor ordningerne præsenteres med fokus på sortering og genanvendelse. Implementering og kommunikation er skitseret i bilag 2, Implementering- og kommunikationsplan.


Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsaktørbekendtgørelsen

Økonomi

Der er afsat 1,4 mio. til indkøb og levering af beholdere til pap samt 600.000 kr. til kommunikation, hvoraf størstedelen anvendes til trykning og forsendelse af ny sorteringsvejledning og påsætning af piktogram på beholdere.

Forbruget tages af renovationsområdets mellemværende til kommunen, som udgør 10.247.729 kr. pr. 1. jan. 2021.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

at pap indsamles i 240 liter beholder ved en-familieboliger

at mad- og drikkekarton indsamles sammen med plast

at forslag til regulativ for husholdningsaffald sendes i høring i 4 uger.

Beslutning

Tiltrådt med bemærkning om at det undersøges, hvordan andre kommuner i vores opland håndterer indsamling af pap.

Bilag

Resume

Vestforbrændings bestyrelse har den 17. marts 2021 anmodet om kommunens godkendelse af en låneramme på 215 millioner kroner til finansiering af varmeplaner i 2022 og fremefter.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter forsyning af større forbrugere i den centrale del af Virum-Sorgenfri i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det samlede marked udgør 58.000 MWh/år ved 91% tilslutning af kundepotentialet. I de tidligere gennemførte varmeprojekter er erfaringen en tilslutning på 95-98%.

Salgsarbejdet startes umiddelbart efter, at bevillingen er godkendt i Vestforbrændings bestyrelse. Den samlede investering er opgjort til 215 mio. kr. Der er dog allerede givet forhåndstilsagn om tilslutning fra kunder svarende til ca. 8.000 MWh års forbrug, og der er mange forespørgsler om muligheden for fjernvarme.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Vestforbrændings vedtægter

Økonomi

Godkendelse af lånerammen har ikke konsekvens for kommunens likviditet, men kommunen hæfter for optaget lån til investeringen i regi af Vestforbrænding.

Ultimo 2020 udgjorde Ishøj Kommunes andel 40,6 mio. kr. af Vestforbrændings fremmedkapital på ca. 1.683 mio. kr. svarende til 2,41%.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Vestforbrænding får godkendt en låneramme på 215 millioner kroner til finansiering af varmeplaner i 2022 og fremefter.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Udkast til Strategi for ladeinfrastruktur i Ishøj fremlægges til politisk drøftelse. På baggrund af input fra fagudvalgene samt byrådet forventes det, at en ladestanderstrategi kan fremlægges til endelig politisk beslutning i marts eller april 2022.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune ønsker at fremme grøn mobilitet gennem etablering af flest mulige ladestandere til opladning af elbiler. En kommende ladestanderstrategi skal beskrive, hvordan denne udrulning kan ske, herunder hvilke redskaber og roller, kommunen kan gøre brug af.
Strategien har i særlig grad fokus på, hvordan kommunen understøtter, at der etableres tilstrækkeligt med offentligt tilgængelige ladestandere i byrummet. Derudover skal strategien bidrage til at sikre, at kommunen nu og i fremtiden har tilstrækkelig ladestanderkapacitet til opladning af kommunens egen bilflåde.

Opsummering af handlinger strategien afstedkommer:

 • udarbejdelse af en plan for, hvordan og hvornår kommunens bilflåde kan omstilles til nulemissionskøretøjer.
 • arbejde for at have en nulemissionsflåde inden udgangen af 2025, i det omfang det er økonomisk realistisk og teknologisk muligt. Nulemission er et mål i DK2020 klimamålsætningen.
 • løbende frem mod 2025 opstille ladestandere ved kommunens bygninger med mere end 20 parkeringspladser.
 • stille de kommunale ladestandere tilgængelige for offentligheden, under hensyntagen til kommunens eget behov for opladning.
 • sikre at lovgivningen om ladestandere bliver overholdt igennem byggesagsbehandlingen.
 • sørge for den nødvendige parkeringsregulering og skiltning ved ladestandere opstillet på kommunal grund, så ladeinfrastrukturen bliver udnyttet optimalt.
 • sørge for et strategisk udbud af kommunal ladeinfrastruktur, så det under gældende lovgivning dækker flest mulige behov.


Ishøj Kommune vil herudover i forbindelse med DK2020 overveje følgende initiativer:

 • udbredelse af generel information til borgere, virksomheder og boligforeninger om elbiler og den offentlige tilgængelige ladeinfrastruktur i kommunen.
 • yderligere dialog med boligforeningerne og hjælpe dem med at få svar på de spørgsmål, de har i forhold til opstilling af ladestandere.
 • i dialog med det lokale erhvervsliv udbrede viden blandt kommunens virksomheder om Ladestanderbekendtgørelsen, elbiler, omstilling af en bilflåde og opstilling af ladestandere.Sagen behandles sideløbende i Teknik- og Bygningsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Ladestanderbekendtgørelsen og kommende AFI-lovgivning (sidstnævnte er under behandling i Folketinget og forventes at træde i kraft d. 1. april 2022).

Økonomi

Foreløbige undersøgelser tyder på, at kommunen gennem et offentligt udbud kan sikre, at der opstilles et tilstrækkeligt antal ladestandere på markedsvilkår i Ishøj kommune. Dette vil i givet fald betyde, at strategien kan realiseres med ganske begrænsede omkostninger for Ishøj kommune. Der arbejdes pt. på yderligere at afdække mulighederne for, at markedet leverer det ønskede antal ladestandere. Et konkret budgetforslag ventes fremlagt ifbm. strategiens endelige vedtagelse.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget drøfter Strategi for ladeinfrastruktur i Ishøj.


Beslutning

Klima- og Miljøudvalget ønsker, at vi kommer hurtigt i gang med en trinvis udrulning, og at vi har en offensiv tilgang, dvs. at vi udbyder flere lokaliteter, end vi er forpligtet til, men også der hvor vi vurderer, at der er behov. Strategien ønskes evalueret efter et år fra vedtagelsen.

Særindstilling fra Ishøjlisten: Ishøjlisten indstiller, at der etableres infrastruktur, således at firmaer kan etablere ladestandere bag ved parkeringspladsen ved Aldi, Idrætscentret, Ishøj station, strandparken og Ishøj havn. De eksisterende ladestandere bevares og åbnes op, så borgerne frit kan benytte sig af dem.

Bilag

Resume

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune har sendt miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark i offentlig høring. Anlægget består af opstilling af havvindmøller ud for bl.a. Ishøjs kyst og et landanlæg ved Avedøreværket. Det foreslås, at Klima- og Miljøudvalget godkender at sende vedlagte høringssvar til miljøkonsekvensrapporten.

Sagsfremstilling

Københavns Kommune har besluttet, at København vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Det betyder bl.a. at der skal ske en grøn omstilling af hovedstadens energiproduktion. Som et led i denne omstilling vil Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) indpasse en samlet kapacitet på 460 MW (megawatt) fra vindenergi, hvoraf 410 MW planlægges dækket af to nye vindmølleparker i Øresund. Miljøkonsekvensrapporten omhandler forundersøgelsesområdet syd for Aflandshage i Øresund. Vindmølleparken forventes at være fuldt udbygget og i drift ved udgangen af 2025.

Da projektet er vurderet omfattet af lov om miljøvurdering, er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark, som er i høring i perioden 29. november 2021 – 20. februar 2022. Høringsmaterialet kan tilgås via https://ens.dk/presse/hoering-miljoekonsekvensrapport-aflandshage-vindmoellepark. Den 12. januar blev der afholdt et virtuelt informationsmøde for interessenter om projektet. Administrationen har desuden holdt et møde med HOFOR om planerne og blev på dette møde præsenteret for en interviewundersøgelse, der viser en opbakning til projektet og den grønne omstilling generelt blandt Ishøjs borgere.

Projektet indebærer:

 • Opstilling af mellem 26-45 havvindmøller på op til en højde på 220 meter i et område i Øresund syd for Aflandshage, som ligger i en afstand af 17 km til nærmeste mølle og 27 km til fjerneste mølle fra Ishøjs kystlinje. Vindmøllerne vil være synlige både dag og nat fra kysten. Antallet af vindmøller afhænger af, hvilken størrelse møller der opsættes.
 • Etablering af transformerstation på Avedøre Holme indenfor forundersøgelsesområdet på land eller på havet inden for vindmølleområdet.
 • Etablering af højspændingskabler til transport af strøm. Kablerne på havet placeres inden for kabelkorridoren, og kablerne på land placeres inden for forundersøgelsesområdet på land.

I Miljøkonsekvensrapporten er der alene vurderet at være væsentlige visuelle påvirkninger på de nærmeste kyster dvs. udfor Stevns, det sydlige Amager samt Falsterbo i Sverige, mens virkningen for Køge Bugts vedkommende vurderes at være moderat.

Der er ikke identificeret væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til andre miljømæssige forhold, hvoraf nogle dog forebygges gennem forskellige afværgeforanstaltninger.

 Høringssvar

Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar til miljøkonsekvensrapporten. Se vedhæftet bilag. I høringssvaret lægges særligt vægt på det manglende fokus på konsekvenserne af de mange projekter, der er igang eller planlægges igangsat i Køge Bugt samtidigt.

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer samt af konkrete projekter (VVM)

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at vedlagte høringssvar godkendes og afsendes, og at sagen efterfølgende sendes til orientering i byrådet.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Naturstyrelsen har opkøbt 2 arealer indenfor det planlagte skov- og naturområdet ved Solhøj Fælled samt udarbejdet tilplantningsplan for 8 ha areal beliggende i Høje Taastrup Kommune. Administrationen har sendt et høringssvar.

Sagsfremstilling

Projektområdet ved Solhøj Fælled udgør i alt 445 ha, og er beliggende i Høje-Taastrup og Ishøj Kommuner (se vedlagte Bilag 1). Naturstyrelsen opkøber, når det er muligt, private landbrugsarealer indenfor projektområdet med henblik på rejsning af skov og udlægning af pesticidfri græsningsarealer for at beskytte grundvandet ved Solhøj Kildeplads. En stor del af projektområdet er i kommuneplanerne udpeget til skovrejsning uønsket, grundet den statslige reservation til transportkorridor jf. Fingerplanen samt grundet kulturhistoriske interesser. Dette medfører, at det er muligt at rejse skov på ca. 160 ha indenfor projektområdet, og de resterende arealer vil blive udlagt til græsfælleder og vådområder.


I 2020 har Naturstyrelsen erhvervet yderligere to arealer i projektområdet på i alt ca. 15 ha (se vedlagte Bilag 2). Det nordlige areal er bortforpagtet til fortsat – pesticidfri - landbrugsdrift i yderligere 4 år. Det sydlige areal, på godt 8 ha umiddelbart vest for det senest tilplantede areal i 2019, tænkes tilplantet til foråret.


Naturstyrelsen har udarbejdet tilplantningsplan og kort (se vedlagte Bilag 3 & 4), og inviteret Skovrådet for Solhøj Fælled til at komme med bemærkninger hertil. Administrationen har udarbejdet et høringssvar til materialet (se vedlagt Bilag 5). Høringssvaret er blevet drøftet med Ishøj Kommunes repræsentant i Skovrejsningsrådet inden afsendelse til Naturstyrelsen. I høringssvaret kommenteres, udover tilplantningsplanen, på Energistyrelsens og Energinets mulige planer om placering af en transformerstation i området ved Solhøj Fælled, herunder hvilken negativ forstyrrelse et anlæg af denne størrelse vil kunne have på områdets natur- og rekreative værdier.


Naturstyrelsen svarer i mail af 2. februar på kommunens høringssvar (mail vedlagt som Bilag 6), herunder at høringssvaret kan sendes videre til Energistyrelsen, såfremt kommunen ønsker dette. Ishøj Kommune har følgelig bedt Naturstyrelsen om at videresende høringssvaret til Energistyrelsen.


Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Oversigt over miljøsager.


Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.