Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Tidligere har Ishøj Kommune selv udbudt og indgået kontrakten om indsamling af affald fra husholdninger. Vestforbrænding tilbyder nu en fællesordning, hvor Vestforbrænding udarbejder udbudsmaterialet, gennemfører EU-udbudet, indgår kontrakten med vognmanden og efterfølgende administrerer kontraktopfølgningen. Ved at indgå i fællesordningen med andre kommuner vurderes det, at det større volumen kan medføre lavere priser.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har i forvejen gennem en årrække bistået kommunen med EU-udbud af kommunens kontrakt med vognmanden og efterfølgende administreret kontraktopfølgningen ligesom alle regninger fra vognmanden stiles til Vestforbrænding, der herefter afregner med Ishøj Kommune.

Kontrakten med vognmanden har også gennem flere år dækket både Ishøj og Vallensbæk Kommuner, selvom kommunerne har forskelligt serviceniveau og gebyr.

Ishøj Kommune deltager i andre af Vestforbrændings fællesordninger eksempelvis med tømningen af kuber til glas og papir, farligt affald fra borgere og virksomheder og drift af genbrugsstationer. I disse ordninger er Vestforbrænding også kontraktholder overfor transportørerne.

I praksis vil kommunens deltagelse i fællesordningen betyde samarbejde med Furesø, Albertslund og Ballerup Kommuner, som har tilkendegivet deres interesse for fællesordningen.

Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved en samlet vurdering af service, miljø, arbejdsmiljø og pris. Endvidere indgår sociale klausuler som en del kontrakten.

Ishøj Kommunes nuværende kontrakt om indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner, udløber 31. marts 2016. Ved indtrædelse i Vestforbrændings fællesordning vil Ishøj Kommune være klar med ny kontrakt til 1. april 2016.

På Klima- og Miljøudvalgets møde vil udviklingschef Yvonne Amskov fra Vestforbrænding deltage og orientere om Vestforbrændings ”Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner”.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at det godkendes, at Ishøj Kommune indgår i Vestforbrændings ”Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner” 

Beslutning

 Tiltrådt.

Punktet
Økonomi rettes til:
Der forventes, at der via deltagelse i fællesordningen kan opnås stordriftsfordele gennem mulighed for at hamonisere, effektivisere og tilrettelægge en fleksibel drift samt administration af de kommunale indsamlingsordninger.
Det tilstræbes, at fastholde affaldsgebyrerne på det nuværende niveau.

Yvonne Amskov fra Vestforbrænding deltog i sagens fremlæggelse.

Økonomi

Det forventes, at der via deltagelse i fællesordningen opnås en mere effektiv og fleksibel drift samt administration af de kommunale indsamlingsordninger.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Bilag

Resume

Det skal træffes beslutning om, at miløscreeningen ikke medfører udarbejdelse af en miljøvurdering (Miljørapport) af forslag til lokalplan 1.72 Rækkehusene Musvitten, Jægerbuen.

Sagsfremstilling

 Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 1.72 Rækkehusene Musvitten, Jægerbuen med Kommuneplantillæg nr. 1, foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen fremgår af Bilag A. Bilaget er indsat i lokalplanforslaget.

Screeningen viser efter Plan-, Bygge- og Miljøcenterets vurdering, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som planen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der udarbejdes derfor ikke en egentlig miljøvurdering (miljørapport) af forslag til lokalplan 1.72 Rækkehusene Musvitten, Jægerbuen samt Kommuneplantillæg 1 (Bilag B og C).

Efter politisk behandling i Byrådet offentliggøres afgørelsen med en klagefrist på 4 uger. Offentliggørelsen sker den 11. maj 2015, samtidig med offentliggørelsen af forslag til lokalplan 1.72 Rækkehusene Musvitten, Jægerbuen med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 1.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at det besluttes ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1.72 Rækkehusene Musvitten, Jægerbuen, og at dette offentliggøres med en klagefrist på 4 uger.

Beslutning

Tiltrådt. 

Lovgrundlag

 I henhold til Lov om Miljøvurdering, LBK nr. 939 af 03/07/2013, af planer og programmer skal der gennemføres en screening af planer, som skal afdække, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Bilag

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har i perioden juni 2012 til december 2013 udsendt i alt 11 forebyggelsespakker. Forebyggelsespakkerne omhandler følgende temaer: Alkohol, Fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skoler, mad og måltider, mental sundhed, overvægt, seksuel sundhed, solbeskyttelse, stoffer og tobak.

Formålet med forebyggelsespakkerne er at bidrage til at styrke folkesundheden gennem en kommunal forebyggelses- og sundhedsfremmende indsats af høj kvalitet. Alle forebyggelsespakker er udarbejdet på baggrund af den aktuelt bedste viden på området.

Forebyggelsespakkerne indeholder konkrete, faglige anbefalinger, der skal bidrage til, at kommunerne på et kvalificeret grundlag kan prioritere indsatser på forebyggelsesområdet og bruge ressourcerne der, hvor der er viden om, hvad der virker.

Hver forebyggelsespakke har anbefalinger på to niveauer: et grundniveau (grundlæggende forebyggelsesindsatser, der på kort sigt kan styrke kvaliteten af forebyggelsesarbejdet) og et udviklingsniveau (indsatser, der kan videreudvikle forebyggelsesindsatsen på længere sigt) og inden for fire typer af indsatser: rammer, tilbud, informationsindsatser og undervisning samt tidlig opsporing.

I 2013 blev ”Center for Forebyggelse i praksis” etableret i KL efter bevilling fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Centret har til formål at hjælpe kommunerne med implementeringen af forebyggelsespakkerne i perioden 2013-15. Centret skal bidrage til, at flere kommuner implementerer og forankrer forebyggelsespakkerne, således at der skabes større ensartethed og højere kvalitet i kommunernes samlede sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats. Centeret for forebyggelse i praksis følger årligt op på implementeringsgraden i de enkelte kommuner via spørgeskemaundersøgelser.

På Byrådsmødet d. 3. september 2013, blev det besluttet, at administrationen af forebyggelsespakker skal ske i de enkelte fagudvalg. Anbefalingerne i de enkelte forebyggelsespakker, er således fordelt ud i fagudvalgene. De enkelte udvalg har ansvaret for at der bliver fulgt op og koordineret internt på deres område.     

Siden Byrådsmødet den 3. september er der udkommet 2 nye forebyggelsespakker – ”Overvægt og stoffer”. Disse to pakker er ikke politisk behandlet.

Alle anbefalinger for forebyggelsespakkerne forelægges de enkelte fagudvalg i marts 2015.

Oversigt over anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker er vedhæftet. Inddelt efter udvalg, samt implementeringsstatus på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at den skematiske gennemgang tages til efterretning, og indstiller at niveauet for indsatser, i forhold til forebyggelsespakkerne, fastholdes i 2015.

Beslutning

Tiltrådt. 

Bilag

Sagsfremstilling

Politisk Forum 2015, 27.-28. april.
Status for deltagelse, transport, indkvartering. 

Beslutning

Til efterretning.  

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.