Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 15. maj 2019 kl. 17:00

Mødelokale 8D, etage 8, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

Resume

Etablering og finansiering af kuber eller nedgravede systemer til indsamling af affald i etageboliger og rækkehuse.  

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har udarbejdet et notat, som beskriver forskellige finansieringsmodeller og anbefaler en delt finansiering, hvor kommunen indkøber, ejer og vedligeholder materiel. Boligselskabet håndterer og finansierer den del af etableringen, der består af gravearbejde, nedsætning af betonkasse, belægning og evt. belysning mm.

De boligselskaber, der har tilkendegivet interesse for de nedgravede affaldssystemer er de 4 afdelinger i Vildtbanegård samt Vejleåparken. Gadekæret har også tidligere vist interesse, men er mere usikker på nuværende tidspunkt.

Heidi Juhl Hansen fra Vestforbrænding vil deltage under sagens behandling.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at boligselskaber tilbydes kuber og nedgravede systemer med delt finansiering.
at boligselskaber tilbydes kuber til glas, papir, plast, metal og nedgravede systemer til mad- og restaffald, papir, glas, plast og metal.
at boligselskaber som benytter kuber (udover kuber til glas og papir) og nedgravede systemer opkræves et særgebyr på 250 kr. med moms pr. bolig pr. år.
at boligselskaber tilbydes pap i nedgravede systemer, hvis pap indgår i en samlet affaldsø.

Beslutning

Tilføjelse til indstilling:
at Vestforbrænding i dialog med boligselskaberne afklarer pris og krav.

Tiltrådt.

Økonomi

Kommunens investering i materiel ved en delt finansiering afhænger af, om boligselskaberne ønsker denne løsning og selv investerer i deres del af anlægget.

Ud fra boligselskabernes hidtidige tilkendegivelser er Renovationsområdets investeringsbehov ved delt finansiering af nedgravede systemer til mad- og restaffald, glas, papir, plast og metal vurderet til 12,6 mio. kr. Dette er vurderet til at være den maksimale investering, kommunen skal foretage, hvis alle boligselskaber vælger at følge deres tilkendegivelser. Da økonomien i kommunens renovationsordning skal hvile i sig selv, vedtager byrådet hvert år nye gebyrer. Det giver mulighed for at justere gebyrerne afhængig af, hvor mange og hvor hurtigt de nedgravede systemer skal etableres.

Renovationens mellemværende med kommunen er ca. 12 mio. kr. i Renovationens favør, og underskudet på 0,6 mio. kr. skal dækkes af gebyrindtægter.

Et særgebyr kan dække kommunens udgifter til indkøb af nedgravede systemer til papir, glas, plast og metal. I så fald kan et årligt særgebyr fastsættes til 200 kr. eks. moms eller 250,- med moms pr. etagebolig.

Øgede driftsudgifter til nedgravede systemer til glas, papir, plast og metal kan dækkes solidarisk over grundgebyret. Det kan på sigt medføre en årlig stigning af grundgebyret på ca. 100 kr. eks. moms eller 125 kr. med moms pr. bolig for alle boliger i Ishøj Kommune.

En etagebolig kan derfor regne med på sigt maksimalt at skulle betale 375,-  kr. med moms mere om året plus den omkostning, boligselskabet vælger at pålægge huslejen som følge af investeringen i det nedgravede anlæg, belægning, beplantning og lys mv.

De nævnte estimerede gebyrer er baseret på de aktuelle kendte forudsætninger og indeholder derfor en vis usikkerhed.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Bilag

Resume

Klima- og Miljøudvalget orienteres om statusnotat 2018 og handlingsplan 2019 for affaldsområdet.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding udarbejder hvert år en status over den indsats, der er udført i løbet af året på renovationsområdet. De udarbejder også en oversigt over initiativer i det kommende år. Dette sker som følge af aftale om varetagelse af de administrative opgaver på området.

Initiativer, der er udført i 2018:

 • Fortsat implementering af affaldssortering i have- og etageboliger
 • Udarbejdelse af ny affaldsplan til færdiggørelse i 2019
 • Fokus på medicinrester – kampagne i 2019
 • Bedre udnyttelse af sjældne metaller i elskrottet
 • Film om affaldets vej  

Ishøj Kommunes genanvendelsesprocent er steget fra 17,5% i 2015 til 27,7% i 2018 som følge af de gennemførte initiativer.

Handlingsplanen for 2019 beskriver i overordnede træk de initiativer, der skal gennemføres i det kommende år for at nå de mål, som kommunalbestyrelsen har vedtaget i affaldsplanen samt de mål, der er formuleret i regeringens ressourcestrategi.

Initiativer i 2019:

 • Udrulning af nye affaldsordninger til rækkehuse og etageboliger – fortsættelse fra tidligere år
 • Information om bortskaffelse af fedtrester og brugt madolie
 • Fremtidens genbrugsstation
 • Indsamling af genanvendelige fraktioner fra kommunale institutioner
 • Skraldemanden som kommuneambassadør
 • Affaldets vej – udarbejdelse af kortfilm
 • Bygge- og anlægsaffald – mere genanvendelse og korrekt sortering  

Heidi Juhl Hansen fra Vestforbrænding vil deltage under sagens fremlæggelse.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager statusnotat 2018 og handlingsplan 2019 for affaldsområdet i Ishøj til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

Økonomi

Initiativer fra handlingsplanen er indarbejdet i budget 2019.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Bilag

Resume

Forslag til affaldsplan 2019-2030 sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

Sagsfremstilling

Affaldsplanen skal revideres mindst hvert sjette år. Det er den overordnede strategi for 2019 til 2030. I den seks-årige periode fra 2019 til 2024 skal mål og handlinger for affaldsområdet beskrives.

Forslag til Affaldsplan 2019-2030 er udarbejdet på baggrund af:

 • Den nuværende nationale affaldsplan, også kaldet ressourcestrategien ”Danmark uden affald”.
 • Den nationale ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018.
 • EU’s reviderede affaldsdirektiver fra 2018, også kaldet den cirkulære pakke. 

 Forslaget forventes desuden, at være i overensstemmelse med den kommende nationale affaldsplan, som baseres på EU’s cirkulære pakke og forventes at udkomme i 2020.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af Vestforbrændings fælles paradigme for affaldsplaner og har været præsenteret for Grønt Forum på møde den 21. marts 2019 på Vestforbrænding.

Grønt Forum lagde vægt på viden, information og motivation til borgere, viceværter, hjemmeplejen eller lignende. Dette har givet anledning til, at forslaget nu indeholder et indsatsområde om kommunikation. Således bliver der i planperioden lagt vægt på formidling af de gode historie om miljøgevinster. Desuden afholdes informationsmøder eller lignede med forskellige målgrupper.

Forslaget til Affaldsplan 2019 til 2030 indeholder en gennemgående vision: Affald + mennesker = ressourcer. Derudover er der fire overordnede temaer:

 • Mere og bedre genanvendelse
 • smartere affaldsløsninger
 • sammen om affald
 • skadelige stoffer ud af affaldet. 

Forslaget indeholder 14 indsatsområder og en række aktiviteter. Nogle aktiviteter gennemføres af Vestforbrænding i samarbejde med de øvrige ejerkommuner, mens andre aktiviteter er Ishøj Kommunes egne aktiviteter. 

Heidi Juhl Hansen fra Vestforbrænding vil deltage under sagens fremlæggelse.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til affaldsplan 2019-2030 sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Forslagets aktiviteter gennemføres inden for den normale driftsramme. Der afsættes årligt ca. 100.000 kr. til affaldsplansaktiviteter. Hvis en aktivitet giver anledning til yderligere omkostninger, vil det blive forelagt til politisk behandling.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har vedtaget at omdanne Det lille erhvervsområde til et boligområde. Det betyder, at der vil tilkomme nye fjernvarmekunder i området. Byrådet har besluttet en prissætningsmodel for Solkysten, således at byggeprojektet skal betale for de konkrete etableringsomkostninger for fjernvarmen. Derudover skal Solkysten betale et kvadratmetertillæg, som skal sørge for, at Ishøj Varmeværk kan tilbagebetale på anlægslånet, som blev optaget i forbindelse med etablering af fjernvarme i hele området. Der har hidtil ikke kunnet tilbagebetales på grund af den gældende prissætningsmodel (gasprismodellen). Det foreslås, at de kommende byggeprojekter følger samme prissætningsmodel.

Sagsfremstilling

Den hidtidige prissætning (gaspris-modellen), som erhvervskunderne i det lille industriområde blev tilbudt i forbindelse med etableringen af fjernevarme i området, har ikke kunne generere en overdækning til tilbagebetaling af anlægslånet. Forventningen dengang var, at gaspriserne ville stige hen over årene, så anlægslånet kunne tilbagebetales. Det har dog ikke været tilfældet. Anlægslånet på 12 mio. kr. blev optaget i 2015. Der er sidenhen næsten ikke blevet betalt af på lånet.

Da der ikke kan afskrives på lånet med den nuværende gasprismodel, foreslog Ishøj Varmeværk i november 2018 en anden prissætningsmodel i forbindelse med, at den første boligblok, Solkysten, skulle indgå aftale om fjernvarme. Denne model svarer til den hvile-i-sig-selv model, som også gælder for værkets øvrige aftagere. Det betød, at Solkysten skulle betale for etableringsomkostninger for fjernvarme og et fast kvadratmetertillæg til afskrivninger på anlægslånet over en 10-årige periode. Solkysten blev koblet på i marts 2019 og er indtil videre de eneste i Det lille erhvervsområde med denne prissætningsmodel.

Varmeværket foreslår, at implementere samme prissætningsmodel på alle de nye kunder i Det lille erhvervsområde. Det faste tillæg er beregnet på baggrund af forventningerne til udviklingen af området. Varmeværket forventer med denne model at kunne afskrive anlægget fuldt ud i år 2035. Allerede fra 2019 forventer varmeværket nu, at der kan afskrives ca. 100.000 kr.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at prissætningsmodellen for Solkysten, hvor projekter betaler for etableringsomkostninger og et kvadratmetertillæg på varmeprisen i 10 år, udbredes til alle de nye kunder i Det lille erhvervsområde.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

Ishøj Byråd drøftede en strategi for kunst i det offentlige rum på byrådsseminaret i maj. På baggrund af drøftelserne er oplægget tilrettet, og sendes til drøftelse i alle stående udvalg.

Sagsfremstilling

Strategiens afsæt er, at Ishøj Kommune udvikler en helhedsorienteret og langsigtet plan for, hvordan kunst indgår i de offentlige rum og bygninger. Strategien angiver en række mulige indsatsområder og muligheder, der kan gribes for at indarbejde kunsten i det offentlige rum. Der udarbejdes efterfølgende handleplaner eller projektbeskrivelser for strategiens foreslåede indsatsområder.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at strategien for kunst i det offentlige rum godkendes.

Beslutning

Ny indstilling:

Klima- og Miljøudvalget lægger sig op af TBU´s indstilling og udvalget ønsker derudover en drøftelse af vision og hvordan kommunen skal pofilere sig i relation til kommunikationsstrategien og de økonomiske implikationer i den forbindelse.

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Lister over administrativt meddelte afgørelser

Beslutning

Til efterretning.

Bilag