Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 16. januar 2019 kl. 17:00

Mødelokale 2E / Trzebinia, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

I 2017 trådte den nye miljøvurderingslov i kraft. Den samler reglerne for miljøvurdering af planer og programmer med reglerne om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM).

Sagsfremstilling

Formålet med loven er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at fremme en bæredygtig udvikling. Det betyder, at der for en plan, et program eller et projekt tidligt i processen foretages en vurdering af indvirkningerne på miljøet. Det er afgrænsningen af en plan, program eller projekt samt en konkret vurdering, der afgør, om en plan, program eller projekt skal underkastes en miljøvurdering i form af en miljørapport eller om der skal foretages en screening først, for at fastslå om indvirkningen på miljøet kan være væsentlig – og dermed føre til, at der skal udarbejdes en miljørapport eller om screeningen fastslår, at indvirkningen ikke er så væsentlig, hvilket fører til en afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Både miljørapporten og en screening af en plan, program eller et projekt tager udgangspunkt i et bredt miljøbegreb, som afspejler EU-rettens overordnede målsætninger for EU’s miljøpolitik, som er ”bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten, beskyttelse af menneskers sundhed, en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne, og fremme på internationalt plan af foranstaltninger til løsning af de regionale og globale miljøproblemer, og navnlig bekæmpelse af klimaændringer”.

En miljøvurdering giver myndigheden et miljømæssigt oplyst grundlag for planen, programmet eller projektet forud for beslutningen om at vedtage eller afvise at vedtage planen eller programmet eller at tillade eller afvise tilladelse til et ansøgt projekt.

Miljøvurderingsloven implementerer to EU-direktiver, hvilket betyder at der gælder tilsvarende regler i de øvrige EU-lande.

Louise Ochmann og Lone Jacobsen vil orientere om emnet.

Beslutning

Til efterretning

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Bilag

Resume

Ishøj Vand har fået godkendt lokalplan 1.78, der muliggør byggeri af et nyt vandværk ved Ishøj Landsby. Da området ikke er omfattet af Spildevandsplan 2014-2022, skal der godkendes et tillæg for områdets håndtering af regnvand, spildevand fra produktionen af drikkevand og selve husspildevandet.

Sagsfremstilling

Ishøj Vand har fremsendt en ansøgning omkring håndtering af regnvand, skyllevand og husspildevand, der er i overensstemmelse med bestemmelserne i Spildevandsplan 2014-2022 og lokalplan 1.78.

Forslag til spildevands tillæg nr. 4 indeholder bestemmelser om separatkloakering, og at regnvand delvist skal håndteres på egen grund inden udledning til regnvandsanlægget, Baldersbækken. Vandværket producerer spildevand i form af skyllevand ved produktionen af drikkevand. Dette tillæg giver mulighed for at tilslutte delstrømme af skyllevandet på henholdsvis regnvandsanlægget, Baldersbækken og spildevandsledningen til renseanlægget BIOFOS i Avedøre. Øvrigt husspildevand skal tilsluttes spildevandsledningen.

Overfladevand fra veje, stier og p-pladser skal igennem rensning for sand og olie. Dette kan ske traditionelt som en integreret del af et vådt forsinkelsesbassin eller f.eks. i vadier med filterjord. Overfladevand fra veje , stier og p-pladser må
ikke nedsives.

Tagvand skal derimod nedsives, da det vurderes at have en god kvalitet og kan indgå i den sekundære grundvandsdannelse i området.

Ved godkendelse af spildevandstillæg nr. 4 vil det blive sendt i 8 ugers offentlig høring og herefter forelægges med indkomne bemærkninger til endelig godkendelse.

Tillægget er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og det er vurderet, at spildevandsprojektet ikke påvirker miljøet væsentligt. Der udarbejdes derfor ikke en miljøvurderingsrapport. Screeningen vil indgå i den offentlige høring som bilag til tillægget. Kroppedal Museum har været hørt i forbindelse med lokalplanens høring og de gennemfører arkæologiske undersøgelser, inden projektet igangsættes.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at forslag til spildevandstillæg 4 til Ishøj Kommunes spildevandsplan 2014 - 2022 godkendes og sendes i 8 ugers høring.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Anlægget udføres som et privat anlæg med tilslutning til Ishøj Forsynings regnvandsledning og Biofos renseanlæg i Avedøre.
Ishøj Kommune har ingen økonomiske udgifter i sagen.  

Lovgrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse, Lovbek. nr. 1121 af 3. september 2018
Bek.nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
Lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer.  

Bilag

Resume

Projektforslag om forblivelsespligt i Tranegilde Fjernvarme har været i offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på mødet den 6. november 2018 VEKS’s forslag om indførelse af forblivelsespligt i Tranegilde Fjernvarme og vedtog, at forslaget om indførelse af forblivelsespligt i Tranegilde Fjernvarme sendes i 4 ugers høring, og at kommunen i høringsbrevet tilkendegiver, at byrådet ikke ønsker forblivelsespligt, men ønsker sagen fuldt belyst inden endelig stillingtagen.

Et pålæg om forblivelsespligt i Tranegilde Fjernvarme vil medføre, at allerede tilsluttede ejendomme har pligt til at forblive tilsluttet fjernvarmen. Det medfører dog ikke en pligt til at aftage fjernvarme. Det indebærer heller ikke, at ejendommen skal være tilsluttet fysisk. Et påbud om tilslutningspligt og forblivelsespligt er derimod en forpligtelse til at bidrage økonomisk til det kollektive varmeforsyningsanlæg.

Den offentlige høringsperiode udløb den 12. december 2018, og der er indkommet 6 svar, som er samlet i bilaget Hvidbog - Tranegilde fjernvarme - Forblivelsespligt.

På baggrund af byrådets tidligere indstilling og de indkomne høringssvar, som alle støtte byrådets indstilling anbefaler Park-, Vej- og Miljøcenter, at VEKS`s projektforslaget om forblivelsespligt til Tranegilde Fjernvarme ikke godkendes. Når der ikke pålægges forblivelsespligt, medfører dette, at ejendommene er fritstillet i forhold til hvilken varmeforsyning grundejeren ønsker.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at VEKS`s projektforslag for forblivelsespligt i Tranegilde Fjernvarmes forsyningsområde i Ishøj Kommune ikke godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

 

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven
Projektbekendtgørelsen

Bilag

Sagsfremstilling

Pap

Klima- og Miljøudvalget ønskede på mødet i december 2018, at administrationen undersøgte om indsamling af pap kunne foretages på samme måde som kuber til glas og papir.

Jf. Ishøj Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald kan man, hvis man bor i havebolig lægge pap ud sammen med storskrald eller køre på genbrugsstationen. I bebyggelser med fælles opsamling anvender vi beholdere til pap frem for bunker i et storskraldsrum. Pap i bunker er uhensigtsmæssigt, da pap er let og kan flyve rundt, det kan være svært at holde orden, og pappet bliver ødelagt af nedbør.

Affaldskuberne er konstrueret således, at løftearmen går fra bund til top igennem kuben. Dette medfører, i forhold til store papkasser eller andre store emner, at løftearmen opdeler kuben i to – på hver side af løftearmen. Når papkasser har passeret indkastet, har det en tendens til at folde sig ud. Store papkasser sætter sig fast mellem kubens side og løftearmen. Det får kuben til at virke fyldt, selvom der reelt set er meget lidt i. Yderligere kan kuben ikke tømmes, da pappet vejer relativt lidt og ikke falder ned, når kuben løftes.

Der er pt. ikke udviklet en kube med papindkast, da kuben er uegnet til pap.

Derfor anvender vi 1000 liter mini-containere med en speciel bred sprække eller vip-containere. To steder i Ishøj anvender vi komprimatorer. Vores erfaring med 1000 liter mini-containere er gode. Hjulene bliver låst, så de ikke triller.

Æstetisk adskiller containerne sig fra de nedgravede systemer og kuber, og vi skal formentlig etablere en fastgørelsesfunktion, hvis de skal placeres ved kuber til glas og papir, så de ikke kan flyttes ud på kørebaner og i nærheden af skure. Af samme årsag skal der tages højde for faren ildspåsættelse af containerne.

Vi har ved forelæggelsen af forslaget til affaldsplan foreslået, at der i planperioden arbejdes med hvordan vi kan indsamle pap-fraktionen mere hensigtsmæssigt i Ishøj Kommune. Vi vil Derfor arbejde videre med at finde en god løsning.Skraldiade 2019

Kampagne "Ren By Rar By" købte i 2015 en skolekampagne kaldet ”Skraldiaden” af firmaet Kampagnekompaniet.  ”Skraldiaden” var en stor succes. Ca. 550 elever fra indskolingen deltog i kampagnen. Det hele sluttede med en musicalforestilling i kulturcaféen, hvor de deltagende børn blev udnævnt til affaldsdetektiver i Ishøj.

Skraldiaden lærer børn om affald gennem leg og historiefortælling. Det er en gennemprøvet affaldskampagne, som har til formål at give børnene gode skralde- og genbrugsvaner.

Klima- og Miljøudvalget besluttede dengang, at samme kampagne skulle tilbydes skolerne hver tredje år til brug for 0. til 2. klasse, så alle elever gennemgik skraldiadeforløbet. Desværre havde for få kommuner tilmeldt sig kampagnen i 2018, og efterårsskraldiaden blev derfor udsat til efteråret 2019, hvor Ishøj Kommune nu er tilmeldt.

Børne- og Undervisningsudvalget bliver orienteret.

Bilag: Brochure


Liste over administrativt meddelte afgørelser.

Beslutning

Til efterretning

Bilag