Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 16. august 2017 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Danmarks Naturfredningsforening har sammen med 12 øvrige organisationer udarbejdet en fælles erklæring om beskyttelse af Øresund. Danmarks Naturfredningsforening har anmodet Ishøj Kommune om at bakke op om den fælles erklæring.

Sagsfremstilling

Danmarks Naturfredningsforening er blandt 13 NGO’er, der ønsker at opfordre den danske og svenske stat til at indgå en ny fælles aftale om beskyttelse af Øresund. En aftale som tager udgangspunkt i principper og ideer om naturbeskyttelse, bæredygtig benyttelse og udvikling.

Ishøj Kommune har ikke myndighed til at træffe afgørelser vedrørende havområder, og Park-, Vej- og Miljøcenter har derfor udarbejdet vedlagte forslag til svar på Danmarks Naturfredningsforenings om, at Ishøj Kommune er positivt indstillet overfor Danmarks Naturfredningsforenings opfordring, når det sker med respekt for mulighederne for udvikling af kystområder og havmiljø.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Danmarks Naturfredningsforenings opfordring om at bakke op om organisationernes fælles erklæring om beskyttelse af Øresund imødekommes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der er behov for en fælles forvaltningspraksis for de sjællandske kommuner og en ensartet forvaltning i sagsbehandlingen af byggeaffald. En vejledning for håndtering for byggeaffald skal være det nødvendige grundlag for en sådan praksis. 
Et netværk af sjællandske kommuner har udarbejdet et kommissorium for udarbejdelse af vejledningen. Kommissoriet beskriver indholdet i vejledningen, og hvordan den skal udarbejdes.

Sagsfremstilling

Byggeaffaldsområdet er et fagligt stort og komplekst område, og der er ikke en fast praksis på området. Det er den enkelte kommune, der i høj grad må fortolke reglerne. 

Der er derfor behov for at samle viden og synliggøre, hvordan byggeaffald sorteres korrekt, så der opnås bedst mulig genanvendelse og at det farlige affald håndteres efter reglerne.

Som det er nu, er det uklart blandt mange aktører, hvordan affaldet skal håndteres korrekt, og flere aktører omgår reglerne. Det er derfor vigtigt, at alle led i håndteringen, dvs. bygherrer, entreprenører, rådgivere, transportører og indsamlere, har adgang til den nødvendige viden om materialernes indhold af farlige stoffer og kendskab til hvilke regler, der er gældende.

Med Byggeaffaldsvejledningen for Sjælland forventes det, at  sagsbehandlingen i kommunerne kan ensartes, og at der kan skabes mere klarhed i branchen. Det vil forbedre service overfor borgerne, der vil vide, hvad de kan forvente, og det vil forhindre den skævvridning i konkurrencen, der opstår mellem aktørerne, når ikke alle følger reglerne.

En ensartet forvaltningspraksis mellem kommunerne vil således også sikre en mere effektiv udskillelse af det forurenede og det farlige affald, og dermed mere og renere affald til genbrug. Og da byggeaffald udgør en tredjedel af affaldet i Danmark, er der tale om betydelig mængder.

Miljøstyrelsen er ved at udarbejde en vejledning, der skal præcisere regler og bestemmelser i affaldsbekendtgørelsen, men den vil ikke beskrive den kommunale praksis. Kommissoriet for Sjællandsvejledningen for bygge- og anlægsaffald vil blive tilpasset Miljøstyrelsens vejledning, når den foreligger.

Projektet forventes gennemført indenfor 2 år.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager,
at
orientering om kommissorium for Sjællandsvejledning for bygge- og anlægsaffald tages til efterretning samt
at Ishøj Kommunes bidrag til udarbejdelse at vejledningen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Projektet finansieres i fællesskab af de sjællandske kommuner. Den enkelte kommunes andel af finansieringen er fastsat ud fra en fordelingsnøgle baseret på antallet af borgere i kommunen.
Dele af projektet vil efter styregruppens godkendelse kunne gennemføres med viden fra Videncenter for genanvendelse og håndtering af bygge og anlægsaffald (VHGB).

Ishøj Kommunes andel af udgifterne forventes at være i alt 16.060 kr. fordelt således, at udgiften i 2017 vil være 5.353 kr. og i 2018 vil udgiften være 10.707 kr.
Kommunernes andel af udgifterne kan ses af vedlagte fordelingsnøgle.  

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Bilag

Resume

Som et resultat af den struktur, der ligger i Ishøjblomsten, har Ishøj Byråd på deres møde den 7. marts 2017 truffet beslutning om, at alle politiske styredokumenter revideres og samles i 6 hovedpolitikker.

Sagsfremstilling

Formålet med revideringen er at samle kommunens politikområder i 6 hovedpolitikker, så det bliver enkelt og overskueligt at se, hvilken retning der ønskes for Ishøj. Arbejdet sættes i gang med en række indledende drøftelser i de berørte stående udvalg på udvalgsmøderne i august 2017. Herefter sættes revideringen/udviklingen af de 6 politikker i gang som 6 selvstændige projekter med hver deres organisering og proces. Revidering af politikker starter fra august 2017 og afsluttes med politisk behandling i løbet af 1. og 2. kvartal 2018.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget drøfter inddragelsen af relevante interessenter i processen samt særligt vigtige fokusområder og politiske pejlemærker for en ny Miljøpolitik.
Klima- og Miljøudvalget indstiller, at kommissorium for revidering af politikker godkendes. 

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget vedtog følgende proces for inddragelse:

·         Administrationen laver et oplæg med forslag til, hvordan man kan inddrage de relevante og berørte med henblik på at få input til miljøpolitikken og sikre lokalt ejerskab, herunder hvordan man fx kan afvikle et kick-off møde i efteråret 2017.

·         Det vil sandsynligvis være relevant at inddrage Grønt Forum og måske supplere med fx skoler og andre uddannelsesinstitutioner, idrætsforeninger, spejderne, Danmarks Naturfredningsforening, landboforeningen, de almene boligselskaber og nogle grundejerforeninger.

·         Administrationen udarbejder et diskussionsoplæg på baggrund af udvalgets drøftelser af muligt indhold i miljøpolitikken, som drøftes i udvalget sammen med oplægget til inddragelse og et oplæg til proces for miljøpolitkkens tilblivelse.

·         Vigtigt at sikre sammenhæng og synergi imellem de forskellige politikker i Ishøj Blomsten.

Klima- og Mijløudvalget drøftede
fokusområder og politiske pejlemærker ud fra følgende spørgsmål:

1)      Hvad er den bærende politiske vision på området
·         En grøn kommune, hvor natur og miljø er i højsædet, men der også er plads til udvikling
·         Et miljø, det er godt at bo i

2)      Hvad er særligt vigtigt for Ishøj i en miljøpolitik?
·         At kommunen er pæn og ren - både by og landområder
·         At borgerne er i centrum – både som brugere og som miljøbevidste og ansvarlige borgere
·         Fokus på borgernes adfærd og forsøg på tidlig påvirkning og adfærdsændringer

3)      Hvad er særligt vigtigt for jer som politikere?
·         Pæn og ren natur, som gerne må bruges
·         Mindre affald i byerne og i naturen
·         Mere affaldssortering og større genanvendelse
·         Mindre støj
·         Mere grønne transportformer
·         Klimatilpasning, som skaber et godt miljø på flere måder
·         Energieffektivisering og –renovering (belysning, byggeri osv.)
·         Miljøvenligt landbrug  

Bilag

Resume

Midtvejsrapport for Energihandleplan 2017

Sagsfremstilling

Energihandleplanen gennemføres af Energiprogrammet, som er en gruppe medarbejdere fra CEB, der varetager energiperspektivet i forhold til den måde kommunen arbejder med de kommunale ejendomme.

I januar 2017 forelagde Energiprogrammets nye formål og mission, som fremadrettet primært fokuserer på at understøtte og vejlede planlagte anlægsprojekter samt større vedligeholdelsesopgaver frem for enkeltstående projekter.

Derudover arbejder Energiprogrammet forsat med at udvikle og afprøve energirelevante teknologier og løsninger. Midtvejsrapporten for Energiprogrammets handlingsplan 2017 (bilag A) viser status på projekterne, som alle er godt i gang. Bibliotekets facaderenovering er i skrivende stund ved at være afsluttet, Rådhusrenoveringen har nået ca. 20 % af de planlagte opgaver, og renoveringen af Strandgårdskolens bygning O er igangsat. Opfølgning af Energimærkninger i 2016 igangsættes efter sommerferie.

Generelt drøftes vedligeholdelsesopgaver nu i højere grad med Energiprogrammet, og der arbejdes intenst på at finde en løsning for at etablere en virksom køling af biografen, som viste sig at være en mere kompleks opgave end antaget. Derudover er der blevet arbejdet med opfølgning af tidligere års indsatsområder samt at skabe forudsætninger for bedre at kunne vurdere de konkrete effekter af indsatser.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalg tager midtvejsrapporten til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Orientering om, at CEICAD, som er del af ELENA – støtteprogrammet, er afsluttet og godkendt af EU.

Sagsfremstilling

Ishøj har fra 1. december 2013 til 30. november 2016 deltaget i det EU-støttede projekt CEICAD, som havde til formål at fremme energibesparelser i regionens og kommunernes bygninger. Projektet er nu afsluttet og rapporten (Bilag B) er godkendt af EU.

Støtten har betydet, at Ishøj Kommune har modtaget rådgivning for at optimere energiprojekter på en del skoler, kulturejendomme og rådhuset (se oversigt i bilag A) på i alt ca. 775.000 kroner med en egenbetaling på små 130.000 kroner.

Økonomisk set var det i princippet en gevinst, men da rådgiverne blev koordineret af CEICAD havde kommunen ikke stor indflydelse på, hvilke rådgivere, der varetog opgaverne. Dette gav i nogle tilfælde en del udfordringer samt deraf afledte ekstraomkostninger, som forringede besparelsen. Under stregen kan det dog konkluderes, at kommunen har haft et acceptabelt udbytte af at deltage i projektet. Desuden gav det begrænsede tidsrum et godt incitament til at gennemføre en række energiprojekter her og nu, med en god energibesparelse og bedre indeklima for mange bygningsbrugere til følge.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalg tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.