Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 16. november 2016 kl. 17:00

Ishøj Varmeværk, Industrivangen 34, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Dagsorden:

1. Regnskab og budget
2. Varmepriser
3. Lejekontrakt
4. Automatisering
5. Havari
6. 2 nye fjernvarmeområder
7. Ledningsstatus
8. Organisation
9. Træpiller – Bæredygtighed

Beslutning

Til efterretning.

Resume

Godkendelse af forslag til rottehandlingsplan for 2016 til 2018.

Sagsfremstilling

I juni 2016 udsendte Miljøministeriet en ny Rottebekendtgørelse, hvorefter kommunerne skal udarbejde en handlingsplan til forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og revideres hvert 3. år. Der er ikke krav om offentlig høring inden offentliggørelsen.

Park-, Vej- og Miljøcenter har udarbejdet et forslag til rottehandlingsplan for 2016 til 2018.

Handlingsplanen indeholder i overensstemmelse med bekendtgørelsen:
- Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen.
- Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen.
- Målelige succekriterier for rottebekæmpelsen.
- Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål.

I Ishøj Kommune er der ikke registreret rotteforekomster i et omfang, som afviger fra, hvad der kan forventes i sammenligning med niveauet på landsplan. I bilaget opgørelse over rotteanmeldelser er der redegjort for antallet af anmeldelser fra 2010 til 2016, og Park-, Vej- og Miljøcenteret har vurderet, at den eksisterende indsats mod rotter har et rimeligt omfang, hvilket afspejles  i initiativerne i Rottehandlingsplanen.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at forslag til Rottehandlingsplan 2016 - 2018 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Omkostningerne til rottebekæmpelse i Ishøj var i 2015 kr. 97.300,-, der bestod af udgift til skadedyrsfirmaet Kiltin.
Gebyrindtægterne udgjorde samlet kr. 95.545,- i 2015

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bilag

Resume

Vestforbrænding har den 10. oktober 2016 anmodet om kommunens godkendelse af foreløbig låneramme på 413 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2017 og 2018.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har anmodet om alle ejerkommunernes godkendelse af en foreløbig låneramme på 413 mio. kr.

Lånet skal finansiere strategiske investeringer på 173 mio. kr. i:

  • Kraftvarmeanlæg - Halosep (Blandt andet nyttiggørelse af flyveaske)
  • Fjernvarme - Forsyning udenfor varmenet (Vinge i Frederikssund og Sydlejren i Furesø)
  • Varmeplaner - Lyngby, Etape A
  • Omlastning i Høje-Taastrup (omlastning af genanvendelige materialer fra husholdningerne)
  • Akkumuleringstanke - varmenet (Optimering af fjernvarmen med tanke, der opmagasinerer varmt vand, som kan sendes ud i systemet, når der er behov)

 

Lånet skal finansiere driftsmæssige investeringer på 240 mio. kr. i:

  • Letbaneprojekt - eksisterende varmenet (Omlægning af fjernvarmeledninger som ligger i jorden på "gæsteprincip", hvorefter ledningsejeren skal bekoste omlægningen)
  • Varmenet tilslutning til eksisterende net (Blandt andet tilslutning af nye fjernvarmekunder)
  • Kraftvarmeanlæg - anlægsudgifter (Udskiftning af nedslidte komponenter og nye kraner)
  • Bygninger - Kraftvarmeanlæg (Forbedringer på anlægget i Glostrup)

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at
Vestforbrænding får godkendt en foreløbig låneramme på 413 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2017 på 266 mio. kr. og i 2018 på 147 mio. kr.
at lån optages med hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Godkendelse af lånerammen har ikke konsekvens for kommunens likviditet, men Kommunen hæfter for optaget lån til investeringen i  regi af Vestforbrænding.

Ultimo 2015 udgjorde Ishøj Kommunes andel 36 mio. kr. af Vestforbrændings fremmedkapital på 1.500 mio. kr. svarende til 2,41%. Med den nye låneramme forøges kommunens andel af Vestforbrændings fremmedkapital med ca. 10 mio. kr.

Lovgrundlag

Vestforbrændings Vedtægter.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.