Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 16. december 2020 kl. 19:00

Microsoft Teams

Resume

Der er lavet et forslag til Risikostyringsplan 2021 for Køge Bugt - Ishøj. Der lægges op til, at det vedtages, at risikoplanen sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

På KMU-mødet den 19. august 2020 blev der orienteret om, at arbejdet med en ny risikostyringsplan for oversvømmelser fra Køge Bugt var påbegyndt. Som nævnt på mødet, så er der en stram tidsplan, da der er krav om, at risikostyringsplanen skal være i offentlig høring i 6 måneder og endelig vedtaget senest den 22. oktober 2021.

Der foreligger nu et Forslag til Risikostyringsplan 2021 for Køge Bugt - Ishøj. Risikostyringsplanen indeholder målsætninger, en status på tidligere tiltag samt nye tiltag, der skal arbejdes med i den kommende planperiode. Arbejdet omkring sikringsniveau, fx. digehøjder, sker i planperioden i samarbejde med nabokommunerne.

Lone Jacobsen fra Center for Park, Vej og Miljø deltager ved sagens fremlæggelse for Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at forslag til Risikostyringsplan 2021 for Køge Bugt - Ishøj sendes i offentlig høring i seks måneder.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med risikostyringsplanen. Tiltagene i planen kan dog have væsentlige økonomiske konsekvenser, som forelægges til politisk behandling i forbindelse med iværksættelsen af de enkle tiltag.

Lovgrundlag

Oversvømmelsesdirektivet - Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen, LBK nr. 1085 af 22. sep. 2017, bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af  søterritoriet, Bek. nr. 894 af 1. juni 2016.

Bilag

Resume

Der gives en orientering om implementering af affaldssortering i kommunens ejendomme.

Sagsfremstilling

Der er i 2019 og 2020 arbejdet med implementering af affaldssortering i kommunens ejendomme. Der er indført affaldssortering i kommunens skoler, børnehaver, vuggestuer, plejehjem og sociale tilbud. For at fremme sortering og øge genanvendelsesprocenten anbefales opfølgning hos elever, brugere og personale i kommunens ejendomme.

På grund af coronapandemien er tidsplanen skredet og særligt opfølgning på sortering, undervisning og kampagner har været svære at gennemføre. Det er ligeledes svært at vide, hvornår man kan lave de tiltag, da coronapandemien stadig sætter grænser for at afholde kurser, gøre brug af Vestforbrændingens formidlingstjeneste eller indføre flere relger om hygiejne og adfærd. Derfor udestår stadig dele af opfølgning og undervisningen.

Desuden udestår implementering af affaldssortering på kommunens institutioner, der huser foreninger og klubber. Der er cirka 20 steder, som skal have mulighed for sortering. Der påtænkes at lave mindre affaldsgårde (standpladser) med plads til små skraldespande af samme type, som haveboligerne har fået udleveret. Disse standpladser skal laves som standpladsen ved mandskabshuset ved Bredekærgård, Tranegilde Bygade 12. De små standpladser skal dog laves ca. 0,5 meter længere, så der er er plads til i alt fire skraldespande for at sikre plads til den fremtidige affaldssortering. Standpladserne skal mindske risikoen for påsat brand og nedbrænding at bygninger til følge. Ved at fastlåse skraldecontainerne bliver det sværere at køre containerne hen til bygninger og påsætte ild. Hvis der bliver sat ild til containerne, mens de står på standpladsen, vil branden sandsynligvis ikke nå hen til bygninger. Man kan stadig risikere, at der sættes ild til containerne, men det vil sandsynligvis ikke medføre brand i andet end containerne. Det har medvirket til et gunstitgt tilbud på forsikring af kommens ejendomme.

Kirsten Christensen fra Center for Ejendomme deltager under dette punkt. Bilag A er præsentation til punktet.

Økonomi

Der blev i 2020 afsat 1,1 mio. kr. til implementering (og 1,0 mio. kr. i 2019). Disse beløb er anvendt til opgaven.

Estimat over udgifter til etablering af ca. 20 standpladser ved foreninger og klubber er 400.000 kr. Dette beløb foreslås finansieret over puljen til forebyggende forsikringsopgaver i 2021.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen om implementering af affaldssortering i kommunens ejendomme til efterretning.

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at der i 2021 afsættes 400.000 kr. til bygning af standpladser til affaldssortering i kommunens klubber og foreninger, og at beløbet finansieres fra midler til forebyggende forsikringsopgaver i 2021.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Endelig vedtagelse af Tillæg 6 til Spildevandsplan 2014 til 2022 - Ørnekærsvænge

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtog på mødet den 16. september 2020 at godkende forslag til Tillæg 6 til Spildevandsplan 2014 til 2022 - Ørnekærsvænge og sende forslaget i offentlig høring.

Der er ikke modtaget bemærkninger til forslaget, og derfor anbefales det, at Tillæg 6 til Spildevandsplan 2014 til 2022 - Ørnekærsvænge godkendes endeligt.

Lovgrundlag

Spildvandsbekendtgørelsen

Økonomi

Ingen bemærkninger

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Tillæg 6 til Ishøj Kommunes spildevandsplan 2014-2022 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Potentialet i Ishøj Kommune for omkonvertering af naturgas - og olieområder til fjernvarme er stort. Der fremlægges forslag om udarbejdelse af projektforslag for etablering af fjernvarme.

Sagsfremstilling

Til KMU mødet i august orienterede Ishøj Varmeværk om, at en forundersøgelse var bestilt hos varmeværkets rådgiver. Rapporten, vedhæftet dagsordenspunktet, viser i tal, hvor stort potentialet for nye fjernvarmeforbrugere er i Ishøj Kommune. Rådgiver ser fordele ved konverteringsprojektet, og anbefalingen er, at Ishøj Varmeværk bør gå videre med omkonventeringen fra fossilt brændsel til grøn energi. Første fase er at udarbejde et projektforslag.

Udarbejdelse af et projektforslaget er anslået til at koste de nuværende forbrugere ca. 180.000 kr. og vil besvare relevante spørgsmål som:
- Samfundsøkonomien i projektet
- Priserne for de nye kunder
- Tilslutningsprocenten, hvor projektet kan betale sig

Når projektforslaget er udarbejdet, fremsendes til Varmemyndigheden i Ishøj og fremlægges for KMU. Deter Ishøj Varmeværks opfattelse, at det er rette tidspunkt og fornuftigt at undersøgelse muligheden for udvidelse af fjernvarme som et led i klimamålsætningen om 70% reduktion i CO2-udledningen.

Lovgrundlag

Ishøj Varmeværk er underlagt varmeforsyningsloven.

Økonomi

Udgifterne for udarbejdelse af projektforslaget er anslået til 180.000 kr., som de kan finansieres over varmeværkets drift i 2021.

Indstilling

Klima - og Miljøudvalget vedtager, at projektforslaget bestilles, og udgifterne hertil finansieres over varmeværkets drift i 2021.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der er i forbindelse med lokalplanforslag 1.90 Strandgårdsparken udarbejdet en miljøvurdering. Det vurderes på baggrund af screeningen, at påvirkningen ikke er væsentlig, og at der således ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter Strandgårdsparken. Lokalplanen sikrer, at området fastholdes til tæt-lavt boligområde, hvor en række af de relevante dispensationer, de såkaldte standardprojekter, er blevet indarbejdet. Lokalplanen har derudover præciseret bestemmelser om terrasseoverdækning, udestuer, hegn, tage, vinduer og farver/materialer på facader, udestuer, skure, skralderum o.l. Derudover muliggøres opførelsen af et fælleshus på et grønt fællesområde. Området er allerede påvirket af miljøstationen, og derfor er placering af et nyt fælleshus mest hensigtsmæssig på denne matrikel.
Fælleshuset skal have samme bygningsudtryk som den eksisterende bebyggelse i området, dog er der givet mulighed for at bygge facadehøjden lidt højere. Facadehøjden må ved fladt tag ikke overstige 6 m. Ved bygning med taghældning må højden til tagryg ikke overstige 6 m, hvor loftet kan føres til kip.
Planforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er udført en screening af, hvorvidt lokalplanforslaget har væsentlige indvirkninger på miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Afgørelsen offentliggøres samtidig med planforslaget og kan påklages inden for 4 uger.

Screeningsafgørelsen jf. § 10 offentliggøres på kommunens hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 425 af 18. maj 2016.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport til forslag til lokalplan 1.90 Strandgårdsparken.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Oversigt over miljøsager.


Film om genanvendelse i Ishøj - under fortsat produktion.

Klima- og Miljøudvalget har anmodet om, at der udarbejdes en film om affaldssortering og indsamling med fokus på, hvordan det går i Ishøj. Der forligger nu dette forslag, som endnu ikke er fuldt færdigt, til at supplere de mange øvrige film på Youtube m.m. om affaldsindsamling generelt. Filmen bliver udsendt på mail inden udvalgsmødet.


Opfølgning vedr. indkøb af elbiler til hjemmeplejen.

KMU besluttede på sidste møde at anskaffe 8 brugte vwup elbiler.

Forhandlingerne, og rette tid og sted har betydet, at der opnås stor rabat på fem nye biler og rimelig rabat på tre, så der indenfor det samlede budget incl. byttepris af nuværende benzinbiler kan anskaffes 8 nye el-biler.
Fordi der kan opnås så markant nedsatte priser, er det samlet set fordelagtigt at anskaffe nye biler fremfor gode, brugte biler.

Bilerne er købt lokalt, og der indgås aftale om, at de serviceres lokalt.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.