Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 18. februar 2015 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Vestforbrænding har udarbejdet status for 2014 for affaldsområdet, som beskriver nogle af de områder, der var i fokus i løbet af året.

Endvidere har Vestforbrænding, på baggrund af Affaldsplanen, beskrevet en handlingsplan for planlægningen på affaldsområdet i 2015. 

Sagsfremstilling

Vestforbrænding er forpligtet til at udarbejde en årsplan/handleplan for det kommende år i Ishøj Kommune ifølge aftale om varetagelse af administrative opgaver på affaldsområdet.

Vestforbrænding har udarbejdet en status for arbejdet med affaldsplanen i 2014. Status beskriver de aktiviteter, der er udført i 2014. Af Statusnotatet fremgår det, at Vestforbrænding har rådgivet en del boligselskaber om affaldshåndtering, der er igangsat en udredning af de fremtidige muligheder for genbrugsstation i Ishøj. Desuden er der udviklet informationsmateriale, der skal forbedre håndtering af problemaffald på virksomhederne, samt effektivisere kommunens affaldstilsyn på virksomhederne. Endelig er der arbejdet på en forbedring af indsamlingen af bl.a. elektronik affald i hele kommunen.

Vestforbrænding har derudover udarbejdet handlingsplan for 2015, der i overordnede træk beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres i det kommende år for at nå de mål, som Byrådet  har vedtaget i Affaldsplanen samt de mål, der er formuleret i Regeringens Ressourcestrategi.

Handlingsplanen omfatter:

  • videre undersøgelser af forskellige muligheder for en fremtidig genbrugsplads i kommunen.
  • planlægning af nye affaldsordninger for kommunens institutioner
  • udvikling af mere målrettet formidling til borgerne med henblik på bedre udnyttelse af ressourcerne
  • forbedring af sortering af byggeaffald fra virksomheder.  

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at Statusnotatet for 2014 på affaldsområdet tages til efterretning og Handlingsplan 2015 for affaldsområdet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt. 

Økonomi

Initiativer fra Handlingsplanen 2015, som kan betyde en øget økonomisk udgift, vil blive forelagt Byrådet til godkendelse, da det på nuværende tidspunkt er svært at forudsige den nøjagtige konsekvens af de enkelte initiativer.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.