Referat
Klima- og Miljøudvalget torsdag den 18. februar 2016 kl. 18:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Godkendelse af aftale om døgnbemandet miljøvagtrådgivning ved akutte miljøopgaver.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune er med i Østsjællands Beredsskab (ØSB), som har et ønske om, så vidt det er muligt, at have ens procedurer ved beredsskabshændelser i de kommuner ØSB dækker.

ØSB har derfor foreslået, at Ishøj Kommune indgår aftale om en miljøvagtordning med Dansk Miljørådgivning, som også anvendes af andre kommuner i ØSB's dækningsområde.

Fordelen for ØSB er, at det er den samme kontakt ØSB anvender uanset, hvilken kommune beredsskabshændelsen sker i, hvilket mindsker risikoen for misforståelser i kommunikationen. For Ishøj Kommune vil fordelen være en døgnbemandet miljøvagt, hvor der ikke skal betales abonnement, og omkostningen ved udkald til miljøuheld og efterfølgende sagsbehandling ofte kan pålægges, den der er årsag til uheldet. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at Ishøj Kommune indgår Aftale om døgnbemandet miljøvagtrådgivning ved akutte miljøopgaver, idet reguleringssatsen indarbejdes i aftalen.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der betales ikke abonnement, men der afregnes efter medgået tid med 900 kr. i timen fra kl. 07.00 til 17.00 og 1.350 kr. i timen fra kl. 17.00 til 07.00. Omkostningen pålægges skadevolder. 

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at miljøscreeningen ikke medfører udarbejdelse af en miljøvurdering (miljørapport) af forslag til lokalplan 1.70 Campingpladsen på Ishøj Havn.

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af forslaget til lokalplan sker på baggrund af et ønske om at lovliggøre campingpladsen. Den blev etableret på Ishøj Havn i 1981 og i den forbindelse fik den en midlertidig tilladelse indtil 1. oktober 1991.

Campingpladsens kystnære placering betyder, at den ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Samtidig ligger den inden for Store Vejleås åbeskyttelseslinje med en afstand på mindre end 150  meter til åen for en del af campingpladsen. De to beskytelseslinjer giver restriktioner til bebygelse og ændringer af landskabet i områder, der ikke er udpeget til havneformål. Desuden er havnen en del af kystkilen udpeget i Fingerplan 2013, der betyder, at forpagterboligen ikke kan få helårsstatus.

Screeningen viser efter Plans vurdering, at de bebyggelsesmuligheder, som planen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Lokalplanen giver kun mulighed for opføring af en forpagterbolig på 175 m2 og et område til vinteroplag. Herudover fastholdes eksisterende bebyggelse og beplantning. Der udarbejdes derfor ikke en egentlig miljøvurdering.

Efter endt politisk behandling i Byrådet offentligøres afgørelsen med en klagefrist på fire uger. Offentliggørelsen sker 3. marts 2016 samtidig med offentliggørelsen af forslag til lokalplan Campingpladsen på Ishøj Havn.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at det besluttes ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1.70 Campingpladsen på Ishøj Havn og at dette offentliggøres 3. marts 2016 med en klagefrist på fire uger.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.