Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 18. juni 2014 kl. 17:00

Park og Vej, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Mødet afholdes som et fællesmøde mellem Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget.

Mødet indledes med en orientering om udvalgte emner fra Park og Vej´s ansvarsområde. Præsentationen foretages af nogle medarbejdere på områderne.

Mødet vil blive afsluttet med fælles middag for de to udvalg.              

Beslutning

Til efterretning.     

Resume

Vandløbsregulativ for Smågårdsrenden skal vedtages efter at have været i høring i 8 uger. Der er indkommet 1 indsigelse i høringsperioden fra grundejerforeningen Merlegårdsparken.             

Sagsfremstilling

Klima og Miljøudvalget besluttede på møde den 4. december 2013 at sende forslag til vandløbsregulativ for Smågårdsrenden i offentlig høring i 8 uger. Forslaget har været i offentlig høring fra den 19. december 2013 til den 19. februar 2014.
 
Smågårdsrenden afvander området omkring Toftegårdsvej og løber til Baldersbækken ved Vejleåvej. Vandløbet er optaget som offentligt vandløb og vedligeholdes af Ishøj Kommune.
 
Der er indkommet 1 indsigelse i høringsperioden fra grundejerforeningen Merlegårdsparken, som ønsker at Ishøj Kommune overtager vedligeholdelsen af en 100 m lang grøft syd for Ishøj Stationsvej. Grøften løber mellem Merlegårdsparken og en anden grund, som dyrkes og i øvrigt anvendes ved det årlige kræmmermarked.
 
Kommunen har tidligere modtaget en række henvendelser om samme sag fra beboere i Merlegårdsparken og fra ejeren af nabomatriklen, som alle ønsker, at kommunen optager grøften, som offentligt vandløb og dermed overtager vedligeholdelsespligten.
 
Normalt vil man ikke optage en så lille grøft som offentligt vandløb, medmindre der gør sig helt specielle forhold gældende. Park og Vejcenter vurderer, at dette ikke er tilfældet her og anbefaler at indsigelsen ikke imødekommes.

Regulativet forelægges derfor uændret i forhold til det regulativforslag, som blev sendt i høring.              

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.              

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at nyt vandløbsregulativ for Smågårdsrenden godkendes.             

Beslutning

Tiltrådt.  

Lovgrundlag

Ifølge vandløbslovens § 12 udarbejder vandløbsmyndigheden et regulativ, som foruden en tydelig betegnelse og placering af vandløbet skal indeholde bestemmelser om bl.a. vandløbets skikkelse og vedligeholdelse.
 
Et regulativforslag skal sendes i offentlig høring i 8 uger, hvor borgere og interessenter har mulighed for at komme med indsigelser til regulativet. Byrådet behandler derefter indsigelserne og vedtager et endeligt regulativ, som kan ankes til Natur og Miljøklagenævnet inden for 4 uger efter offentliggørelsen.              

Bilag