Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 19. november 2014 kl. 18:30

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Kommunen skal godkende, at taksten overholder det prisloft, der er besluttet af Forsyningssekretariatet, samt at selskabets budget balancerer efter princippet ”hvile i sig selv”. Endvidere skal kommunen godkende, at der stilles garanti for forsyningens optagelse af et lån på 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Ishøj Forsyning har fastsat 3 spildevandstakster ekskl. moms:

  • Takst 1 til 25,92 kr./m3 ved vandforbrug til og med 500 m3/år
  • Takst 2 til 23,85 kr./m3 ved vandforbrug mellem 500 og 20.000 m3/år
  • Takst 3 til 19,70 kr./m3 ved vandforbrug over 20.000 m3/år.

Taksterne overholder således det prisloft på 28,26 kr./m3 ekskl. moms, som Forsyningssekretariatet har fastsat.
Taksterne tager hensyn til, at planlagte investeringer på 18 mio. kr. kan gennemføres med låneoptagelse på 2 mio. kr.

Plan-, Bygge- og Miljøcenter vurderer taksterne for 2015 således, at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab.

For at gennemføre de planlagte anlægsinvesteringer, optages en byggekredit hos Kommunekredit, der efterfølgende konverteres til anlægslån, når byggekreditten udløber. Lånene optages på baggrund af en kommunal garantistillelse. Kommunen kan garantere for lånene, uden at det belaster kommunens låneramme. Ishøj Spildevand betaler en provision til Ishøj Kommune på 1% ved garantiens indgåelse.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at
taksterne i 2015 for spildevand på henholdsvis 25,92 kr., 23,85 kr. og 19,70 kr./m3 ekskl. moms for takst 1, 2 og 3, godkendes,
at kommunen stiller garanti på 2 mio. kr. til Ishøj Spildevands anlægsinvesteringer. Godkendelsen betinger en indbetaling af provision til Ishøj Kommune fra Ishøj Forsyning på 1% af den angivne garantistillelse.

Beslutning

 Tiltrådt.

Ole Beckmann Skourup deltog ikke ved sagens behandling.

Lovgrundlag

Vandsektorloven af den 12. juni 2009.

Betalingsloven af den 7. juni 2010

Ændring af betalingsloven af den 4. juli 2013

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v. af den 2. september 2013

 

Bilag

Resume

Kommunen skal godkende, at vandtaksten for Ishøj Vand for 2015 overholder det prisloft, som Forsyningssekretariatet har oplyst skal gælde for forsyningsselskaberne og, at selskabets budget balancerer efter "hvile i sig selv"-princippet.

Sagsfremstilling

Forsyningssekretariatet har fastsat rammen i prisloft-2015 til 21,64 kr./m3 ekskl. moms

Bestyrelsen for Ishøj Forsyning har for Ishøj Vand i 2015 valgt at fastholde vandtaksten fra 2014 på 18,08 kr./m
3 ekskl. moms. Ved at fastholde vandtaksten fra 2014 tages der hensyn til, at planlagte investeringer på 6 mill. kr. kan gennemføres med en byggekredit på 4 mio. kr.

Driftsbudget og anlægsbudget er vedlagt som henholdsvis bilag 1.B og 1.C. Ishøj Vands bidrag og gebyrer for 2015 fremgår af bilag 1.D, og skal godkendes samtidig med vandtaksten.

Plan-, Bygge- og Miljøcenter vurderer, at taksten for 2015 balancerer således, at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab.

For at kunne gennemføre de planlagte anlægsinvesteringer, vil Ishøj Forsyning som nævnt skulle optage en byggekredit hos Kommunekredit, der efterfølgende konventeres til anlægslån, når byggekreditten udløber. Lånene optages på baggrund af en kommunal garantistillelse. Kommunen kan garantere for lånene, uden at det belaster kommunens låneramme. Ishøj Forsyning betaler en  provision til Ishøj Kommune på 1% ved garantiens indgåelse.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at vandtaksten for vand på 18,08 kr./m3 ekskl. moms, samt de tilhørende gebyrer og bidrag for 2015 godkendes
at kommunen stiller garanti på 4 mio. kr. til Ishøj Forsynings anlægsinvesteringer. Godkendelsen betinger en indbetaling af provision til Ishøj Kommune fra Ishøj Forsyning på 1% af den angivne garantistillelse.

Beslutning

 Tiltrådt.

Ole Beckmann Skourup deltog ikke ved sagens behandling.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens §2, stk 1 og §6, stk. 2.

Bilag

Resume

Varmeværket har udarbejdet nyt budget og nye takster for regnskabsår 2015 på baggrund af estimat 2014 og det varme efterår. 

Sagsfremstilling

Det har været et meget mildt efterår, og VEKS nedsatte varmeprisen 1. juli 2014 for det sidste halve år i 2014. Herudover har VEKS´s bestyrelse vedtaget nye takster for 2015.Yderligere er det i budgettet forudsat at lejeaftalen med VEKS godkendes. På den baggrund har varmeværket udarbejdet nyt budget og nye takster for 2015. Byrådet godkendte i oktober 2014 en gennemsnitlig varmepris på 179,80 kr. per Gigajoule ekskl. moms. Den nye gennemsnitlige varmepris bliver nedsat med godt 12 % til 157,50 kr. per gigajoule, ekskl. moms svarende til samme niveau som i år. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalg indstiller, at nyt budget og takster for 2015 godkendes. 

Beslutning

 Tiltrådt.

Økonomi

Ifølge det nye budget 2015 ændres den gennemsnitlige varmepris for 2015 fra 179,80 kr. til 157,14 kr. per gigajoule ekskl. moms. 

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

 Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

  Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

  Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

 Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.