Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 20. juni 2018 kl. 17:00

Mødelokale 2E / Trzebinia, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ishøj Kommune skal ifølge affaldsbekendtgørelsen udarbejde og vedtage en 12-årig affaldsplan. Miljø- og Fødevarestyrelsen har meddelt kommunerne, at vedtagelsen af den ny affaldsplan kan udskydes til 2020, hvor det forventes, at regeringen vedtager en ny national affaldsplan.

Sagsfremstilling

Kommunerne har skullet vedtage en ny affaldsplan inden udgangen af 2019. Miljøstyrelsen har den 23. marts 2018 imidlertid udskudt fristen til 2020. Vestforbrænding har, som ved tidligere affaldsplaner, allerede udarbejdet et fælles paradigme til kommunerne. Paradigmet har en vision, fire temaer samt en handleplan bestående af indsatområder og aktiviteter. Handleplanen indeholder en række fællesaktiviteter, der gennemføres af Vestforbrænding i samarbejde med kommunerne. Dertil kan kommunerne selv indføre kommunespecifikke aktiviteter i planen således, at den nye affaldsplan kan vedtages i løbet af 2019 i god tid før Miljøstyrelsens nye frist. Dette giver tid til en god proces, inden affaldsplanen sendes i høring. Processen indledes med en temadrøftelse i Klima- og Miljøudvalget udvalget på mødet den 19. sept. 2018, som afholdes på Vestforbrænding. På temamødet får udvalget et oplæg om aktuelle affaldstendenser og en rundvisning i modtagehallen på Vestforbrænding. Derudover kan Klima- og Miljøudvalget drøfte planforslagets kommunespecifikke aktiviteter, og hvordan indragelse af borgere og Grønt Forum forud for høringen skal gennemføres.

Forslag til Procesplan for udarbejdelse og vedtagelse af affaldsplan 2019-2030:

  • Temamøde for Klima- og Miljøudvalget den 19. september 2018
  • Udarbejdelse af planforslag Oktober 2018
  • Borgerinddragelse November 2018
  • Færdiggørelse af planforslag December 2018
  • Klima- og Miljøudvalgets og Byrådets behandling af planforslag februar 2019
  • Offentlig høring af planforslag, 8 uger Marts-april 2019
  • Endelig vedtagelse af affaldsplan 2019-2030 på Klima- og Miljøudvalget samt Byrådet Juni 2019

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Økonomi

Udarbejdelsen af paradigmet for affaldsplan 2019-2030 er afholdt af Vestforbrænding gennem kommunernes betaling af A-gebyrer.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Bilag

Resume

Lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg, der giver mulighed for et nyt erhvervsområde ved Vejleåvej, sendes i fornyet høring, da anvendelsesmulighederne ønskes udvidet til at rumme etableringen af et selskabslokale i området.

Ændringen i planforslagene vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt. 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 1.85 Erhvervsområde ved Vejleåvej og kommuneplantillæg nr. 7, der muliggør etableringen af nyt erhvervsområde.

Lokalplan og kommuneplantillæg har været i offentlig høring i otte uger. Da kommunen ønsker at udvide anvendelsesmulighederne til også at omfatte et selskabslokale, bliver planforslagene samt miljøvurderingen af disse sendt i fornyet høring i fire uger.

Planerne er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet planerne fastlægger rammer for fremtidige anlæg og arealanvendelser og udarbejdes som grundlag for myndighedens opgavevaretagelse. Som udgangspunkt er planerne omfattet af lovens § 8, stk. 1 nr. 1. Planforslagene vil muliggøre projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, 10. Infrastrukturprojekter a) Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål.

Der er udarbejdet en samlet screening af planforslagene, da den geografiske afgrænsning og mulighederne er ens.

Screeningen har været i høring hos berørte myndigheder jf. § 32 (Kroppedal Museum og Park-, Vej- og Miljøcenteret).

På baggrund af screeningen, som er udført i henhold til de relevante kriterier i lovens bilag 3 samt resultaterne af høring af berørte myndigheder, er det Ishøj Kommunes vurdering, at planforslagene ikke vil betyde væsentlige påvirkninger af miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Screeningsafgørelsen offentliggøres samtidig med planforslagene på kommunens hjemmeside og kan påklages indenfor 4 uger.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for forslag til Lokalplan 1.85 og Kommuneplantillæg nr. 7 vedtages og offentliggøres på Ishøj Kommunes hjemmeside med en klagefrist på 4 uger.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Bilag

Resume

Miljøscreeningerne er blevet udført i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget 1.81 Dagsinstitution i Det lille Erhvervsområde, der muliggør opførelsen af en dagsinstitution til 100 børn med 40 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn samt ca, 25 ansatte. Det vurderes på baggrund af en screening, at miljøpåvirkningen ikke er væsentlig, og at der således ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et lokalplanforslag 1.81 Dagsinstitution i Det lille Erhvervsområde, der muliggør en dagsinstitution i Det lille Erhvervsområde,.

Planerne er omfattet af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet planerne fastlægger rammer for fremtidige anlæg og arealanvendelse og udarbejdes som grundlag for mydighedens opgavevaretagelse.

Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer.

Der er udarbejdet en screening til planforslaget.

Screeningen har været i høring hos berørte mydigheder jf. § 32 (Kroppedal Museum og Center for Park, Vej og Miljø).

På baggrund af screeningen samt resultaterne af høring af berørte myndigheder, er det Ishøj Kommunes vurdering, at planforslaget ikke vil betyde væsentlige påvirkninger af miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Screeningsafgørelser jf. § 10 skal offentliggøres på kommunens hjemmeside med en klagefrist på 4 uger.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for lokalforslag 1.81 vedtages og offentliggøres på Ishøj Kommunes hjemmeside med en klagefrist på 4 uger.

Beslutning

Indstillingen ændres:
... med en klagefrist på 10 uger, så den følger lokalplanen.

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 af 10. maj 2017.

Bilag

Resume

VEKS's bestyrelse har på sit møde 26.april 2018 drøftet og besluttet et forslag til ejerstrategi for VEKS. Forslaget skal fremlægges og besluttes i ejerkommunernes byråd. Forslag til ejerstrategi for VEKS fremlægges til beslutning.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe har udarbejdet et forslag til Ejerstrategi for VEKS, som blev præsenteret for – og godkendt – af VEKS’ bestyrelse den 26. april 2018. (Ejerstrategi vedlægges som bilag1).

På bestyrelsesmødet i VEKS d. 26. april 2018 blev forslaget til ejerstrategi fremlagt. VEKS’ administration understregede, at der nogle steder i oplægget var anvendt brede vendinger for at kunne dække alle 12 kommuners ønsker.

VEKS’ næstformand, Henrik Rasmussen opfordrede til, at det bliver respekteret, at der er svært at få et fælles dokuemnt, hvis der skal varetages lokale særinteresser.

Den samlede ejerstrategi er hermed til politisk behandling i alle VEKS’ ejerkommune, og der lægges op til, at kommunerne inden den 31. august 2018 fremsender beslutning fra den kommunale politiske behandling, mhp. at ejerstrategien fremlægges for VEKS’ bestyrelse den 28. september 2018.

Generelt er strategien så bred, så det kan dække VEKS og ejerkommuners interesser, også når de ikke er helt sammenfaldende. Ishøj Kommunes respræsentant i VEKS's bestyrelse kan foreslå, at der tilføjes en sætning til strategien, som kan være med til at præcisere, at VEKS også har en konkret forpligtelse til at indgå i samarbejde med ejerkommunerne om lokale tiltag, og det fremstår klarere, at det ikke kun er ejerkommunerne, der skal støtte de fælles tiltag i regi af VEKS. Der kan tilføjes, ”At VEKS bakker op om og understøtter lokale strategier og hensyn, så VEKS’s og ejerkommunernes fælles og lokale tiltag spiller sammen, og der opnås synergi.”

 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til ejerstrategi for VEKS godkendes, dog vil Ishøj Kommune foreslå, at der til strategien tilføjes: "At VEKS bakker op om og understøtter lokale strategier og hensyn, så VEKS’s og ejerkommunernes fælles og lokale tiltag spiller sammen, og der opnås synergi.”

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Ejerstrategien har ikke direkte økonomisk konsekvens.

 

Bilag

Resume

Som et resultat af den struktur, der ligger i Ishøjblomsten har Ishøj Byråd den 7. marts 2017 truffet beslutning om, at kommunens politiske styredokumenter revideres og samles i seks hovedpolitikker.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd vedtog kommissorium for revidering af kommunens politikker på mødet den 5. september 2017. Politikkerne er værdibaserede og skal fungere som overliggeren for strategier, indsatsområder og projekter.

Medborgerpolitikken er en tværgående politik, der sikrer et fælles værdigrundlag. De fem øvrige hovedpolitikker viser, hvilke visioner, Ishøj Kommune har for indsatser på områderne børn & unge, velfærd, erhverv & beskæftigelse, kultur samt miljø.

Hver politik har defineret og udfoldet temaer, der er centrale for netop det område, som politikken repræsenterer. I udviklingen af de enkelte politikker har der været afholdt involverende processer for de relevante interessenter og målgrupper. Alle politikker med tilhørende høringssvar er godkendt i de stående udvalg, der har været primært udvalg for de respektive politikker. Alle seks hovedpolitikker behandles på alle stående udvalg forud for den endelige behandling på byrådsmødet den 26. juni 2018.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Ishøj Kommunes seks hovedpolitikker godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Udvalget ønsker en drøftelse af, hvorfor turisme har fået fokus i Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken og ikke i Kulturpolitikken.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Administrationen har foretaget den første budgetopfølgning ud af to, jf. kommunens Økonomiregulativ, som fremlægges til politisk behandling. Der forventes på nuværende tidspunkt en samlede mindreudgift på 3,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

I kommunens økonomiregulativ fremgår det, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året til politisk forelæggelse. Der er nu foretaget den første opfølgning for 2018 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. Opfølgningen viser overordnet en forventet mindreudgift på 3,6 mio. kr. Det er endnu tidligt på året, og der kan ske bevægelser i retning af både mer- og mindreforbrug i den resterende del af året, og budgetopfølgningen skal derfor ses i dette lys. Den anden budgetopfølgning foretages til efteråret.

De forventede mindreudgifter fordeler sig med 3,9 mio. kr. inden for servicerammen, mens der uden for servicerammen forventes merudgifter på 0,3 mio.kr. Der er til denne første budgetopfølgning ikke skønnet afvigelser på anlæg og finansiering.

Der er ingen væsentlige afvigelser til budgetopfølgningen under Klima- og Miljøudvalget.

Der er udarbejdet notat af 4. juni 2018 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser en specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder der varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at budgetopfølgningen tages til efteretning.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Som angivet i notatet og oversigten.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Liste over administrativt meddelte afgørelser.


Ishøj Varmeværk holder Varmeaftagermøde d. 28. juni.
Ishøj Varmeværk afholder d. 28. juni det årlige møde for varmeaftagerne. IVV leverer primært varme til større enheder, herunder boligselskaber, der så fordeler varmen til de enkelte brugere. På varmeaftagermødet deltager det tekniske personale, der tager sig af de praktiske ting i forbindelse med den lokale varmefordeling. Dagsorden til varmeaftagermødet vedlægges til orientering.

Beslutning

Til efterretning

Bilag