Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 23. maj 2018 kl. 16:30

Mødelokale 2E / Trzebinia, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Miljøscreeningerne er blevet udført i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 1.78 Vandværk i Ishøj Landsby og Kommuneplantillæg nr. 8, der muliggør opførelsen af et vandværk samt videreførelse af det grønne område. Det vurderes på baggrund af en screening, at miljøpåvirkningen ikke er væsentlig, og at der således ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til lokaplan 1.78 Vandværk i Ishøj Landsby og kommuneplantillæg nr. 8, der muliggør et vandværk i Ishøj Landsby.

Planerne er omfattet af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet planerne fastlægger rammer for fremtidige anlæg og arealanvendelse og udarbejdes som grundlag for myndighedens opgavevaretagelse.

Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer.

Der er udarbejdet en screening til hver af de to planforslag.

Screeningerne har været i høring hos berørte myndigheder jf. § 32 (Kroppedal Museum og Center for Park, Vej og Miljø).

På baggrund af screeningen samt resultaterne af høring af berørte myndigheder, er det Ishøj Kommunes vurdering, at planforslagene ikke vil betyde væsentlige påvirkninger af miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Screeningsafgørelser jf. § 10 skal offentliggøres på kommunes hjemmeside med en klagefrist på 4 uger.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for forslag til Lokalplan 1.78 og Kommuneplantillæg nr. 8 vedtages og offentliggøres på Ishøj Kommunes hjemmeside med en klagefrist på 4 uger.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter(VVM) nr 448 af 10. maj 2017.

Bilag

Resume

Vejdirektoratet har sendt Forslag til Støjhandlingsplan for Statens veje i offentlig høring med svarfrist 8. juni 2018.

Sagsfremstilling

Støjhandlingsplanen indeholder oplysninger om støjbelastningen fra de statslige veje, principper for arbejdet med at forebygge og reducere støjen, samt en beskrivelse af gennemførte og mulige støjreducerende tiltag langs det statslige vejnet. Derudover er der udpeget særligt støjbelastede boligområder. I forhold til sidste støjkortlægning i 2012, er der på landsplan sket et fald i antallet af kortlagte støjbelastede boliger med ca. 11%, fra ca. 120.000 boliger til ca. 106.000 boliger som følge af Vejdirektoratets støjreducerende foranstaltninger. Den største reduktion ses i hovedstadsområdet.

Ud af de ca. 106.000 støjbelastede boliger over 58 dB er ca. 5.600 boliger stærkt støjbelastede med støjniveauer over 68 dB.

Vejdirektoratet oplyser, at trafikken på det overordnede vejnet fremadrettet vil være stigende. En stigning i trafikken på fx 30% vil medføre et forøget støjniveau på ca. 1 dB - en ændring i støjen, som i praksis ikke kan høres.

Ishøj Kommune påvirkes af støj fra Køge Bugt Motorvejen og Motorring 4. I Ishøj er der 2189 støjbelastede boliger, hvor 37 boliger har et støjniveau over 68 dB, hvor grænseværdien er 58 dB. Der er i Ishøj udpeget to boligområder, Ishøj Strand (Hvor Køge Bugt Motorvejen krydser Ishøj Stationsvej) og Tranegilde, som er udsat for støj over 65 dB, hvilket er et område mere end i forhold til støjkortlægningen i 2012. Tranegilde var ikke udpeget som støjplaget område i 2012. Områderne indgår ikke i Vejdirektoratets videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning. Derfor anbefaler Center for Park, Vej og Miljø, at fremsende et høringssvar, som opfordrer Vejdirektoratet til at prioritere støjreducerende foranstaltninger i Ishøj, herunder Ishøj Strand og Tranegilde. 

 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at der fremsendes høringssvar til Vejdirektoratet

Beslutning

Tiltrådt

Høringssvar tilrettes efter udvalgets bemærkninger om støjvold og støjreducerende asfalt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1065 af 12. september 2017 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner.

Bilag

Resume

Center for Park, vej og miljø har meddelt miljøgodkendelse til etablering af støjvold langs østsiden af Køge Bugt motorvejen.

Sagsfremstilling

Anlægget er godkendelsespligtigt som et anlæg, der nyttiggør ikke farligt affald. Tilladelsen omfatter anlæg af støjvold langs E20 på en 3 km strækning langs Køge Bugt Motorvejen i Ishøj Kommune.

Den eksisterende vold er 4-7 meter i højden og planlægges udvidet og forhøjet. Den varierende højde og åbninger i den nuværende vold, skyldes placering af stier, ejendomme og regnvandsbassiner.

Generelt skal den færdige støjvold være op til 12 m i højden, hvor foden af volden er placeret 15 meter fra motorvejens vejkant. Bredden på støjvolden bliver 60-100 m.     

Indstilling

Klima og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Lovgrundlag

§ 33 i miljøbeskyttelsesloven

Bilag

Resume

Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose ønsker at sænke overløbskoten fra Vallensbæk Sø for bedre at sikre Restaurant Mosen og nærliggende stiunderføringer ved større regnhændelser.

Sagsfremstilling

Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose, som består af de seks spildevandsselskaber: Glostrup Spildevand A/S, HOFOR Spildevand Albertslund A/S, HOFOR Spildevand Brøndby A/S, HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S, HTK Kloak A/S og Ishøj Spildevand A/S (i det følgende kaldet ”Kloaksammenslutningen”) ønsker at sænke overløbskanten fra Vallensbæk Sø og til Vallensbæk og Tranegilde moser.

Vallensbæk Sø og det nedstrøms moseområde er en del af ”Store Vejleå Projektet”, der er et projekt for Store Vejleå oplandet, hvor der er iværksat en række tiltag som kompensation for en indskrænkning af vandvolumenet i Vallensbæk Sø ved København – Ringsted Banens anlæggelse. Samlet set bidrager de mange tiltag til at mindske oversvømmelsesrisiciene samt at forbedre vandkvaliteten i Store Vejleå (notat om St. Vejleå Projektet er vedlagt som bilag)

Med henblik på at optimere styringen af vandstrømmene i Store Vejleå Projektet ønsker Kloaksammenslutningen som et nyt tiltag at sænke overløbskanten fra Vallensbæk Sø og til mosen. Overløbskanten fra Vallensbæk Sø er oprindelig i projektet anlagt i kote 2,46 (en kote er højden for et bestemt terrænpunkt og angives i meter). For at undgå oversvømmelser af restaurant Mosen samt nærliggende stiunderføringer anbefales det, at sænke koten til 2,36. Dette medfører en reduktion af volumenet i Vallensbæk Sø på ca. 27.000 m3. Overløb til Mosen vil derfor kunne ske lidt hyppigere end ved det oprindelige projektdesign. Rådgiverfirmaet Sweco skønner, at en sænkning af overløbskanten til kote 2,36 vil kunne give overløb ved en 13 års hændelse i stedet for ved en 15 års hændelse som ved det oprindelige projektdesign. Mosen kan rumme i alt 900.000 m3. Projektændringen vurderes ikke at få konsekvenser for Tranegilde Landsby. Mosen er afgrænset af et dige, og det ekstra vandvolumen der kan tilføres moseområdet vil ikke ændre forholdene ved landsbyen.  

Ishøj Kommune er ejer af store arealer i Tranegilde Mose og skal derfor godkende projektændringen med sænkning af overløbskoten. Store Vejleå Projektet er tidligere behandlet af Ishøj Byråd d. 1. september 2015 og Klima- og Miljøudvalget d. 15. juni 2016.

En tilsvarende sagsfremstilling har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget i Vallensbæk Kommune, idet Kommunen ejer store arealer i Vallensbæk Mose.

Notat med anbefaling fra Sweco om en sænkning af overløbskote fra Vallensbæk Sø er vedlagt som bilag.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at Ishøj Kommune som ejer af arealer i Tranegilde Mose godkender sænkningen af overløbskoten.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Projektændringen med sænkning af overløbskoten fra Vallensbæk Sø bliver finansieret af Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose og har ingen økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune.

Lovgrundlag

Projektet er tidligere behandlet efter vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven. I forbindelse med behandlingen har projektet været forelagt i offentlig høring. Ishøj Kommune vurderer som vandløbs-, natur- og spildevandsmyndighed, at en sænkning af overløbskoten til kote 2,36 kan holdes inden for de eksisterende tilladelser til projektet. En fornyet offentlig høring vurderes ikke nødvendig.

Bilag

Resume

Klima- og Miljøudvalget drøfter budgetsituationen for 2019 inden for udvalgets områder.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af den politiske tids- og handleplan og ”drejebogen” for budget 2019, drøfter fagudvalgene budgetsituationen på møderne i maj og juni.

På Byrådsseminaret i april blev der givet en orientering om den aktuelle og kendte ubalance i budgettet med forbehold for, at der er en række ukendte forhold, ikke mindst i relation til indtægtssiden. Endvidere blev byrådet præsenteret for den demografiske udvikling frem til 2025.

På mødet vil administrationen give en orientering om de kendte udfordringer og muligheder, der tegner sig inden for udvalgets budget. Udvalget kan herefter drøfte mulige tiltag – fx omprioriteringer, råderumsbeløb mv. – til den videre budgetproces.

På Klima- og Miljøudvalgets møde i juni kan behandlingen af mulige tiltag fortsætte.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager administrationens orientering til efterretning og drøfter eventuelle tiltag til den videre budgetproces.

Beslutning

Til efterretning

Oversigt over Gate21´s projekter forelægges udvalget.

Sagsfremstilling

Liste over administrativt meddelte afgørelser.

Beslutning

Til efterretning

Tilføjes flere detaljer.

Bilag