Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 23. oktober 2019 kl. 16:30

Mødelokale Tårnbjerget, etage 2, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

I 2015 vedtog byrådet en helhedsplan for det lille erhvervsområde. Helhedsplanen fastlægger en række principper for den fremtidige udvikling af området. Principperne er udarbejdet i forhold til områdets anvendelse, bebyggelse, trafikale forhold og den grønne struktur og klimatilpasning.

På temamødet gennemgås det udarbejdede klimaprojekt for området.

Sagsfremstilling

Helhedsplanen fastlægger en række principper for klimatilpasning af området, herunder følgende:

Der skal indarbejdes et klimaprojekt for hele området bestående af klimaveje, der opsamler tagvand fra området, et spildevandsteknisk anlæg, der samler vandet og tilbageholder det ved ekstreme regnvandshændelser og et rensebassin syd for om rådet, som renser vandet, inden det løber til LilleVejleå.

Klimatilpasning skal være et potentiale for byudviklingen i området og der skal indarbejdes LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) både langs bygninger, i vejforløbene, på pladser i området ol, som kan skabe en rekreativ merværdi og bidrage til en tværgående grøn forbindelse gennem hele bydelen.

På temamødet gennemgås det udarbejdede klimaprojekt for området.


Dagsorden for mødet:

Medfinansiering


Baggrund

- Byomdannelse, klimatilpasning, vejrum

Løsningsforslag
- Industriskellet, Den Grønne plads og Industrivangen

Tids- og økonomiplan
- Hydraulik, vejprofiler og Den Grønne Plads 

Beslutning

Til efterretning

Resume

Forslag til Vandforsyningsplan 2019 for Ishøj Kommune er udarbejdet med det formål at sikre grundlaget for den fremtidige vandforsyning i kommunen, så forbrugerne også i fremtiden kan forsynes med drikkevand af god kvalitet.

Sagsfremstilling

Vandforsyningsplan 2019 beskriver den politik og de mål som Ishøj Kommune arbejder efter. Planen redegør for hvordan Ishøj Kommune sikrer en god og sikker vandforsyning til alle borgere. Den beskriver hvilke anlæg, forsyningen skal bygge på, hvor meget vand borgere og erhverv forventes at forbruge, og hvor ejendomme med egen brønd eller boring skal få vand fra, hvis vandforsyningen må opgives. Vandforsyningsplanen er således grundlaget for Ishøj Kommunes forvaltning og Ishøj Forsynings drift af vandforsyningsområdet.

Forslaget til Vandforsyningsplan er udarbejdet i samarbejde med Ishøj Forsyning og er blevet screenet for potentielle miljøpåvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Det er ud fra screeningen afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

 

Lone Jacobsen, Center for Park-, Vej- og Miljø vil deltage ved sagens behandling.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Forslag til Vandforsyningsplan 2019 for Ishøj Kommune samt afgørelse om miljøvurdering sendes i otte ugers offentlig høring.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Vandforsyningsplan 2019 forventes ikke at medføre væsentlige udgifter for kommunen og Ishøj Forsyning.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser

Lov om miljøvurderinger af planer og programmer og konkrete projekter

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

Forslag til affaldsplan 2019-2030 har været i offentlig høring og skal godkendes og offentliggøres.

Sagsfremstilling

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne udarbejde en seksårig plan for håndtering af affald. Kommunens nuværende affaldsplan udløb den 31. december 2018. Klima- og Miljøudvalget har den 15. maj 2019 besluttet at sende forslag til Affaldsplan 2019-2030 i høring.

Høringsperioden løb fra den 21. juni 2019 til den 25. august 2019, og der er modtaget ét høringssvar fra grundejerforeningen Ørnekærgård.

I høringsperioden blev forslag til Affaldsplan 2019-2030 præsenteret for Grønt Forum.

Det indkomne høringssvar er vedlagt som bilag. Center for Park-, Vej- og Miljøs bemærkninger til det indkomne høringssvar fremgår ligeledes af bilag. Center for Park-, Vej- og Miljø har vurderet, at det indkomne høringsvar ikke giver anledning til ændringer af planforslaget. Efter Ishøj Byråds behandling af sagen vil der blive udarbejdet et uddybende skriftlig svar til grundejerforeningen.

Under udarbejdelsen af forslag til affaldsplanen gennemførte Vestforbrænding forundersøgelser af etablering af et forsorteringsanlæg til storskrald. Forundersøgelserne har vist, at økononien i anlægget ikke er rentabelt. Derfor er projektet i mellemtiden blevet nedlagt, derfor slettes aktivitet 6.2.

Forslag til affaldsplan 2019-2030 med de to tilhørende bilag er vedlagt sagen. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til affaldsplan 2019-2030 godkendes og offentliggøres

 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Forslagets aktiviteter gennemføres inden for den normale driftsramme. Der afsættes årligt ca. 100.000 kr. til affaldsplansaktiviteter. Hvis en aktivitet giver anledning til yderligere omkostninger, vil det blive forelagt udvalget til politisk behandling, jf. forslagets afsnit om økonomi.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Bilag

Resume

En ny bekendtgørelse er i høring, og der skal oprettes et vandråd, såfremt en interesseforening indenfor natur, landbrug eller friluftsliv ønsker dette. Ved oprettelse af vandråd skal der vælges en sekretariatskommune til at betjene vandrådet, og der skal vælges repræsentanter til vandrådet. Grundet de korte tidsfrister foreslås en bemyndigelse til administrationen.

Sagsfremstilling

Der har i 2014 og 2017 været etableret vandråd. På initiativ fra en eller flere interesseorganisationer, der har natur, miljø, rekreative eller erhvervs interesser som hovedformål, kan oprettes et vandråd inden for hvert hovedvandopland. Ishøj Kommune har medio oktober endnu ikke modtaget henvendelser om oprettelse af vandråd, men det er vurderingen, at vandrådet sandsynligvis skal oprettes. Et vandråd består af højest 20 medlemmer med en ligelig repræsentation af natur-, miljø- og friluftsinteresser på den ene side og erhvervsinteresser på den anden side.Vandrådet kan rådgive kommunalbestyrelserne forud for vandområdeplan 2021 – 2027 (vandplan 3), herunder eksempelvis komme med forslag til vandplanindsatser. Opgaven defineres nærmere i en ny vandrådspakke med rammer, vejledning og IT værktøj, som ministeriet sender ud senere på efteråret. Ishøj Kommune ligger indenfor Køge Bugt hovedopland, der dækker 21 kommuner.

Miljø- og Fødevareministeriet har d. 16. september 2019 sendt en bekendtgørelse om vandråd i 4 ugers offentlig høring (se bilag 1 og 2). Ifølge bekendtgørelsen skal kommunalbestyrelserne senest d. 24. oktober 2019 meddele Miljøministeriet hvilken kommune, der bliver sekretariatskommune for vandrådet. Kommunerne skal indbyrdes aftale, hvem der er sekretariatskommune. Senest d. 31. oktober 2019 skal kommunalbestyrelserne godkende vandrådets sammensætning.

Køge Kommune har været sekretariatskommune for vandrådet ved dets virke i 2014 og Solrød Kommune i 2017. I 2017 valgtes en løsning, hvor at NIRAS blev tilkøbt til facilitere møderne i vandrådet. Der er endnu ikke nogen kommuner, der har givet tilsagn om, at varetage sekretariatsbetjeningen. Ishøj Kommune ønsker ikke umiddelbart at påtage sig sekretariatsfunktionen.

Grundet de korte tidsfrister foreslås en bemyndigelse til administrationen til at indgå i dialog med de øvrige oplandskommuner om valg af sekretariatskommune samt beslutning om vandrådets sammensætning. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at administrationen bemyndiges til at indgå i dialog med de øvrige oplandskommuner med henblik på valg af sekretariatskommune samt til at godkende vandrådets sammensætning.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Sekretariatskommunen vil skulle økonomisk kompenseres af de øvrige oplandskommuner. De samlede udgifter for hele oplandet og udgifterne for Ishøj Kommune er ikke kendt endnu. Ved vandrådets virke i 2017 var sekretariatsbistanden pr. oplandskommune ca. 15.000 kr. i form af et engangsbeløb. Kommunerne kompenseres delvist i DUT midler for 2019 og 2020.  

Lovgrundlag

Lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26/01/2017)
Bekendtgørelse om vandråd (UDKAST) 

Bilag

Resume

Ishøj Varmeværket kan konstatere, at afkølingen på frem- og returvandet generelt er for lav, hvilket er med til at øge varmetabet i ledningen. Et højt varmetab er en omkostning for varmeværket, og derved for forbrugerne. Varmeværket foreslår at indføre en motivationstarif for at mindske varmetabet.

Sagsfremstilling

Ishøj Varmeværk arbejder hele tiden på at effektivisere arbejdsgange og processer. Varmeværket foreslår i den forbindelse at indføre en adfærdsregulerende motivationstarif på afkølingen. Tariffen skal have til hensigt, at boligselskaberne forbedrer deres anlæg, hvormed temperaturen på fremløbet sænkes, og afkølingen forbedres på returvandet. De selskaber, som efterlever varmeværkets krav, får en bonus i belønning i form af tilbagebetaling, og de, som ikke efterlever, får en straf i form af højere varmeregning.
Varmeværket vil starte tarifafregningen ved 34 grader med 1,25 kr./GJ. Herefter vil kravet skærpes med 1 grader for hvert år. Det fremtidige mål er, at afkølingstemperaturen når 37 grader. Håbet er, at boligselskaberne vælger at investere i deres anlæg, fremfor at betale straf for dårlig afkøling.

Andre varmeværker har indført prisreguleringen med den ønskede effekt.

Det er en forudsætning, at værkets vedtægter opdateres, og at tarifferne bliver anmeldt til energitilsynet, førend varmeværket kan opkræve afkølingstariffer. Varmeværket forventer at indføre tarifafregningen fra 2020.

Varmeværket har både pr. brev og under det årlige varmeaftagermøde i august 2019 informeret boligselskaberne om muligheden for at indføre tarifafregning, og foreslaget blev modtaget uden indsigelser.

Indstilling

Klima og Miljøudvalget vedtager, at varmeværket indfører en tarif for afkøling, samt at vedtægterne opdateres så dette er muligt.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Afhængigt af varmeværkets krav til afkøling, som skærpes fra år til år, bliver udslaget for tarifafregningen anderledes. De første år forventer varmeværket at tilbagebetale cirka 0,5 mio. kr. tilbage, fordi mange selskaber allerede køler bedre af end kravet. De efterfølgende år forventer varmeværket at "straffe" flere boligselskaber. Det hele indgår i et samlet regnskab, som kun vil have en mindre betydelig effekt på varmeprisen for borgerne.

Konsekvenser for afregningen på de kommunale institutioner vil blive vurderet, og evt. tiltag vil indgå i Energiplanen for 2020.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven

Bilag

Resume

Byrådets beslutning om, at kommunale institutioner skal sortere på lige fod med borgerne i Ishøj Kommune, betyder, at Rådhusets affald skal håndteres separat via den kommunale ordning. Det medfører, at der skal findes en ny placering til rådhusets affald. Indtil nu har rådhuset haft fælles affaldshåndtering med Bycentret, men dette er ikke en mulighed fremover, da centrets affald kategoriseres som erhvervsaffald og ikke må sammenblandes med det kommunale. Placering af et miljøhus på rådhuspladsen vurderes at være den mest optimale løsning.

Sagsfremstilling

Da arealet til det nye miljøhus ikke er kommunens, men hører under ejerforeningen, bliver punktet også behandlet på ejerforeningsmødet d. 30. oktober. Opførelse af et nyt miljøhus, er under forudsætning af, at ejerne godkender projektet, samt at der dispenseres fra lokalplanen.

Den mest optimale løsning vurderes at være placering af et miljøhus på rådhuspladsen, da afstanden er forholdsvis kort for rengøringen og rådhusservice, og i gadeplan med gode parkeringsmuligheder for renovationsfirmaet.

Miljøhuset vil kræve, at der inddrages to af de seks parkeringspladser, der er blevet frigivet ifm., at byggecontainerne til rådhusrenoveringen er fjernet. Det vurderes således ikke at skabe udfordringer i forhold til den nuværende parkeringssituation.

Miljøhuset vil være omkring 40 m2, og materialerne vil passe ind i den eksisterende indretning på rådhuspladsen med mørkegrå stolper (ligesom skraldespandene på pladsen), træbeklædning (ligesom bænkene på pladsen). Der bliver etableret sedumtag, som både er kønt at kigge på, godt for insekter – herunder bier - og som kan optage en del regnvand.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at der placeres et miljøhus til affaldssortering på rådhuspladsen jf. vedlagte tegning, og at der gives anlægsbevilling på 300.000 kr. til formålet. Dette finansieres over mindreforbrug på anlægsbevillingen vedrørende tag/gavle på Ishøj Fritids- og Idrætscenter. Beslutningen forudsætter, at ejerne godkender projektet, og at der kan dispenseres fra lokalplanen.

Beslutning

Indstillingen vedtages ikke, idet udvalget ønskede at alternative placeringer undersøges.

Økonomi

Der er indhentet tilbud fra tre forskellige leverandører, og det tilbud, der anbefales, vil samlet set koste ca. 290.000 kr. Der bør desuden tages højde for, at benyttelsen/lejen af det givne areal kan resultere i en udgift, og derfor søges der om bevilling på 300.000 kr.

Bilag

Sagsfremstilling

Lister over administrativt meddelte afgørelser

Beslutning

Til efterretning.

Bilag