Referat
Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 10. december 2019 kl. 16:30

Kursuslokale 3, Ishøj Idræts & Fritidscenter, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

  1. Kulturium fremsender program for børn for perioden jamuar - juni 2020.
    Programmet uddeles på mødet.
  2. Kulturium fremsendes "Kultur for alle" for perioden december 2019 - februar 2019.
    Programmet uddeles på mødet. 
  3. Regnskab 2018 for IBUS, Ishøj Idrætsråd og Foreningsunionen er vedhæftet dagsordenen.
  4. Thorslunde - Ishøj Lokalhistoriske Forening fremsender medlemsblad fra november 2019.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Folkeoplysningsudvalget har på intern konference i august 2019 i arbejdsgrupper drøftet krav til holdfællesskaber og tilhørende samarbejdsaftaler.

Sagsfremstilling

Holdfællesskaber defineres som én eller flere foreninger, som slår sig sammen om at stille fælles hold i en eller flere årgange.

Formålet med holdfællesskaber er at sikre en bedre platform i forhold til at kunne tilbyde aktiviteten til alle interesserede medlemmer, således at træningsforhold optimeres og hold består.
Specialforbundene stiller krav om indgået aftale for holdfællesskaber, som omhandler involverede hold, økonomi mv.

Aftalen for et holdfællesskab kan være udformet forskelligt i forhold til medlemmets tilhørsforhold.
Eksemplerne på måden at registrere medlemmet på kan medføre en risiko for dobbelt kommunalt tilskud. Risikoen kan blandt andet begrundes i, at kommunen ikke løbende får kendskab til aftaler om holdfællesskaber og deres indhold.
Når Ishøj Kommune yder tilskud efter Folkeoplysningsudvalgets retningslinjer for tilskud til frivillige foreninger, er det på baggrund af foreningernes opgørelse over de angivne aktive medlemmer i foreningen. Et aktivt medlem betegnes i Ishøj Kommune som et kontingentbetalende medlem med rettigheder, som aktivt medlem.

På den interne konference i august 2019 har Folkeoplysningsudvalget drøftet kravene til holdfællesskaber og tilhørende samarbejdsaftaler.
Uddrag af referat fra Folkeoplysningsudvalgets interne konference vedrørende holdfællesskaber er vedhæftet dagsordenen.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at
- Center for Kultur og Fritid skal orienteres om holdfællesskaber og modtage den bagvedliggende samarbejdsaftale. Aftalen fremlægges for Folkeoplysningsudvalget som orientering.
- Et medlem i et holdfællesskab ikke kan være aktivt medlem i begge foreninger, men kun hvor medlemmet har sit tilhørsforhold.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at følge Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Bilag

Resume

Folkeoplysningsudvalget har på intern konference i august 2019 i arbejdsgrupper drøftet præciseringer af kriterierne gældende for eliteidrætspuljen.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets interne konference i 2017 blev kriterierne for eliteidrætstilskud drøftet, og det gav anledning til, at nye kriterier i 2018 blev vedtaget.

Efter at de nye kriterier trådte i kraft og blev benyttet ved de seneste ansøgningsrunder, har der været behov for, at Folkeoplysningsudvalget evaluerede kriterierne.
Kriterier for eliteidrætspuljen vedtaget af Ishøj Byråd den 8. maj 2018 er vedhæftet dagsordenen.

I 2018 blev det besluttet at afsætte midler til kursusvirksomhed inden for temaerne sportsernæring, skadesforebyggelse, mental træning og individuelle klubudviklingsforløb. Puljen er endnu ikke blevet anvendt af foreningerne, og der var i drøftelserne på den interne konference enighed om, at midlerne skulle tilbagelægges i puljen.

Kriteriernes formulering muliggør endvidere, at en forening kan ansøge om tilskud til flere elitehold. Det kunne være et seniorhold på højeste niveau samt et ungdomshold, som også begår sig på højeste niveau. Folkeoplysningsudvalget drøftelse endte med et flertal for, at der udelukkende kan søges til et hold. Dog vil øvrige hold, evt. ungdomshold, blive taget med i den samlet vurdering ved tildeling af elitestøtte, som det også fremgår i kriterierne.

I drøftelserne tydeliggjorde Folkeoplysningsudvalget, at der er behov for en tydeliggørelse af talent og elite i kampsportsregi, idet der søges til udøvere optaget på talentcenter. Derudover var der også ønske om en præcisering af det organisatoriske forhold mellem forskellige forbund og stilarter i karate. Center for Kultur og Fritid har afholdt møde med Dansk Karate Forbund for at afklare dette. Udøvere udtaget til talentcenter betragtes som talenter, medmindre der er resultater, som viser et eliteniveau. Jf. kritierne vil talenter blive taget med i den samlede vurdering ved tildeling af elitestøtte. I vedhæftet bilag er en præcisering af ovenstående.

Folkeoplysnigsudvalget indstiller, at
- de forhåndsreserverede midler til kursusvirksomhed vil fremadrettet indgå i eliteidrætspuljen til uddeling
- foreninger med holdsport kun kan søge støtte til ét elitehold og øvrige elitehold tages med i den samlet vurdering.
- udøvere, der i kampsportregi er udtaget til talentcenter, som udgangspunkt er talenter, medmindre der kan fremvises resultater opnået på højeste niveau. Talenter tages med i den samlede vurdering jf. kriterierne.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at følge Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Ishøj Kommunes retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger
§ 13.

Bilag

Resume

Center for Kultur og Fritid fremlægger forslag til ændringer af kriterier for foreningers brug af kunstgræsbaner.

Sagsfremstilling

Kriterier for foreningers brug af kunstgræsbaner taget op til revision, da der er etableret endnu en kunstgræsbane ved Ishøj Idræts & Fritidscenter, således at der nu er to 11-mands baner i alt. Dette har givet anledning til en justering af kriterierne for fordeling og brug af banen.

Forslag til ændringer i kriterierne for brug af kunstgræsbanen blev præsenteret og drøftet på Folkeoplysningsudvalgets interne konference i august 2019.
Disse er ligeledes blev præsenteret og drøftet med samtlige fodboldklubber på fordelingsmøde i september, hvor der var opbakning til justeringerne.

Hovedtrækkene i ændringerne er:

  • Tidligere kunne fodboldklubber senest få bookinger endeligt bekræftet 14 dage før kampafvikling. Dette rykkes til 30 dage og gør det lettere for fodboldklubberne at planlægge kampe og stævner.
  • Der lægges også op til, at kommunens højest rangerende seniorhold kan booke tidligere end 30 dage før.

Det forventes også, at udlejning af banerne vil kunne foregå mere smidigt, idet det bedre kan planlægges i forhold øvrige aktiviteter.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at kriterierne for foreningernes brug af kunstgræsbaner af 12. november 2019 godkendes.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at følge Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Jf. § 33 stk. 9 i Folkeoplysningsloven.

Bilag

Resume

I 2019 bevilligede udvalget midler fra udvalgets puljebeløb til fortsættelse af projektet "Kulturpakker for plejecentre", som blev afviklet med og for en gruppe ældre med demens fra plejecenter Torsbo, samt et forløb for en gruppe ældre fra plejecenter Kærbo for at modvirke ensomhed.

Sagsfremstilling

På baggrund af øget efterspørgsel og meget positive erfaringer og tilbagemeldinger fra plejecentrene og kulturinstitutionerne foreslås det at kunne tilbyde Kulturpakker til plejecentrene også i 2020.
For at kunne tilbyde endnu flere ældre borgere muligheden for at deltage, foreslås det at gennemføre i alt 4 forløb – dvs. forløb for Torsbo og Kærbo, både i  foråret og efteråret 2020.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at der etableres 4 forløb i 2020. Der overføres 60.000 kr. fra 2019 puljen og bevilges 60.000 kr. fra 2020 puljen.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Budgettet for de i alt 4 forløb i 2020 er: Total 119.000.- som ansøges finansieret af KUs pulje som udgør 206.500 kr.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Bilag

Resume

Ishøj Lokalhistoriske Arkiv har fremsendt årsberetning for 2019, årshjul 2020 og virksomhedsplan 2020.

Sagsfremstilling

Ishøj Lokalhistoriske Arkiv har haft et flot 2019, hvor der har været fokus på registrering, indsamling og formidlingsaktiviteter i samarbejde med forskellige samarbejdspartnere.
I 2020 sættes der fokus på formidlingen af arkivets daglige arbejde samt formidlingen af nyere tid. Derudover vil der være fokus på den strategiske indsamling således, at historien bevares for eftertiden. Her bemærkes det, at der er en udfordring med at opbevare indsamlingsgentande sikkert og forsvarligt.
I forbindelse med et formidlingsfokus på nyere tid vil Ishøj Loklahistoriske Arkiv i samarbejde med Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening sætte fokus på Strandparkens 40 års jubilæum gerne med en aktiv platform i Ishøj Bycenter. Det forelåes i den forbindelse at nedsætte en tværfaglig arbejdsgruppe, der kan være med at synligggøre jubilæet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at sagen godkendes og at der bevilges 15.000 kr. fra udvalgets puljebeløb.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Akrivets aktiviteter afholdes inden for rammerne af den gældende driftsaftale med Kroppedal Museum.
Der søges særskilt 15.000 kr. til markering af Strandparkens 40 års jubilæum.

Lovgrundlag

Bibliotekslovens bestemmelser om lokalhistoriske arkiver.

Bilag

Resume

Bestyrelsen for Torslunde Festivalen ved Karsten Kehlert ansøger om tilskud til festivalen i 2020 med 300.000 kr. Festivalen afholdes den 15. og 16. maj 2020.

Ansøgningen vedhæftes dagsordenen. Ansøgningen indeholder ligeledes budget for 2018 - 2020 samt regnskab for 2019.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget har tidligere den 20. november 2017 og den 15. maj 2018 behandlet ansøgning om udvikling af Torslundefestivalen. Her blev der i 2017 givet et særligt tilskud til festivalen på 100.000 kr. og sat en række betingelser for den videre udvikling. I 2018 behandlede Kultur og Fritidsudvalget en fornyet ansøgning om yderligere støtte til festivalen og en grundlæggende ændring af konceptet for festivalen. Der blevet givet et tilskud på 175.000 kr., samt aftalt faste datoer for afviklingen af festivalen frem til og med 2023.

Svar brevene på udvalgsagerne vedhæftes dagsordenen.

Torslunde Festivalen har realiseret en vækst på 13% i 2019 i forhold til 2018. Der har været omkring 1.100 betalende gæster over 2. dage. Ialt har ca. 1.300 personer deltaget i festivalen. Der er i 2019 efter aftale investeret i nye tiltag for afviklingen af festivalen på det praktiske og logistiske område.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at der bevilges 175.000 kr. til festivalen i 2020. Kultur- og Fritidscentret optager en dialog med Thorslunde Festivalen.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er i budgettet for 2020 afsat 188.000 kr. til at støtte Torslunde Festivalen. 

Lovgrundlag

Der anvendes kommunalfuldmagten.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har i en årrække haft fokus på ledelse og bl.a. udarbejdet grundlag for anerkendende ledelse og følgelskab (vedhæftet). Grundlaget står på tre ben; ledelse i fire perspektiver, lederskab/følgeskab og ledelse hele vejen rundt. I tråd med tankerne i grundlaget,samt ledelseskommunisionens anbefalinger for god ledelse er alle Ishøj kommunes lederes bedt om at udarbejde et personligt ledelsesgrundlag.

I Kultur og Fritid har arbejdet med ledelsesgrundlag været en rigtig god proces, hvor der er sat en fælles ramme for udformningen i et lækkert visuelt design, mens den enkelte leder selv har udfyldt indholdet og valgt en måde at arbejde med sit grundlag der passer til den enkelte organisation.

Der er til sagen vedhæftet personligt ledelsesgrundlag for centerchefen og de fire områders driftsstedsledere; Kulturium, Ungdomsskole, Kulturskole og Svømmehal/Idrætscenter.

Beslutning

Til efteretning.

Bilag