Referat
Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 11. februar 2020 kl. 16:30

Mødelokale Arken, Ishøj Rådhus, etage 2

Sagsfremstilling

 1. Danmarks Biblioteksforening holder topmøde den 16. og 17. april 2020
  Invitation er vedhæftet dagsordenen.
 2. Vikingemarked på Ishøj Tange
  Foreningen Ishøj Vikingemarked fremsender regnskab for 2019 og budget for 2020. Oversigt over besøgstal og regnskab er opdateret med tallene for 2019. Vedhæftes dagsordenen.
 1.  Nyt Træningshold for demensramte i Ishøj Roklub: Ishøj Roklub har i samarbejde med Ishøj Kommune taget initiativ til at opstarte et hold for demensramte og deres pårørende . Ishøj Roklub tilbyder både et træningshold for dig med en demenssygdom og et fællesskab for dig som er pårørende. Forløbet varer 10 uger med opstart den 26. februar.
  Vedhæftet folder om initiativet og invitation til opstart.
 2. Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje afvikler specialsportskursus: Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje er et tværkommunalt samarbejde om at sikre fritidstilbud for børn og unge med særilige behov. Den 29. februar er Ishøj Kommune vært, når der afvikles kursus for frivillige foreninger. Kursets formål er at give konkrete redskaber og viden til at arbejde med børn og unge, der har særlige behov - og derigennem give flere foreninger mod til at opstarte seperate hold eller inkludere på ordinære hold. Ishøj Kommune har frivillige med fra 3 foreninger: Ishøj Gymnastikforening, Ishøj Håndboldforening og Vestegnens Hockey Klub.
 3. Ishøj Gymnastikforening havde 40 års jubilæum den 8. februar 2020, der blev afholdt reception i Ishøj Idræts & Fritidscenter, Bevægelseshallen, kl. 11.00.
 4. Vinterferieaktiviteter der er uddelt flyer til skolerne med vinterferie sjov.
  Flyer uddeles på mødet.
 5. Kultur og Fritidscenteret udleverede status på Alsang 2020 til udvalgetsmedlemmer.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til Kommuneplan 2020 i offentlig høring i 8 uger sideløbende med den tilhørende miljørapport.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske planlægning i kommunen. I kommuneplanen kan borgere og investorer orientere sig om, hvordan Ishøj Byråd vil realisere de visioner, som byrådet besluttede med Planstrategi 2016 samt byrådets 6 hovedpolitikker. Kommuneplanen sammenfatter således den fysiske udvikling af kommunen i de næste 12 år og tydeliggør hvilke udviklingsområder, der er i spil.

Af
kommuneplanens rammer fremgår de konkrete byggemuligheder, som danner rammen for de efterfølgende lokalplaner. Af kommuneplanens retningslinjer fremgår det, hvordan der vil blive prioriteret indenfor en række fagområder både i lokalplanerne og i sagsbehandlingen samt en redegørelse herfor.

Ændringerne i kommuneplanen relaterer sig hovedsageligt til en opdatering og fastsættelse af rammer og retningslinjer i henhold til de:

 • byudviklingsmuligheder, som er blevet muliggjort i forbindelse med ændringer i den overordnede planlægning, herunder landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning - Fingerplan 2019 og landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet.
 • nye krav i planloven - herunder bl.a. udpegning af grønt danmarkskort, områder til produktionsvirksomheder og forebyggende planlægning for oversvømmelse.de visioner, som byrådet vedtog med Planstrategi 2016.
 • de 6 hovedpolitikker, som byrådet vedtog i 2018.
 • de kommuneplantillæg, der er vedtaget siden den seneste kommuneplan.

Derudover er alle kommuneplanrammer, retningslinjer og redegørelser gennemgået, opdateret og tilpasset ny digital struktur i det statslige plansystem - plandata.

Kommuneplanen opdateres som udgangspunkt hvert 4. år og i den mellemliggende periode udarbejdes der kommuneplantillæg for enkelte rammeområder ved behov.

Kommuneplanen har været under udarbejdelse over en længere periode. Emner, som planlovsændringer og nye landsplandirektiver samt temaerne; "Ishøj i udvikling", "Grønt danmarkskort", "Strandparken", "Mobilitet" og "Byens grønne struktur", har været en del af Byrådsseminar og Budgetseminar i 2019. I forhold til de nye muligheder i landsbyerne har der været afholdt borgermøde omkring landsbyudvikling i Vestervang i 2018.

Ishøj Kommuneplan er digital og kan tilgås med følgende link:

http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=15

Der afholdes et borgermøde i høringsperioden, hvor interesserede borgerne kan få lejlighed til at spørge ind til forslaget.

Af vedlagte bilag er der redegjort nærmere for ændringerne.

I henhold til gældende lovgivning er der udarbejdet en miljørapport af planen, som sendes i høring sideløbende med forslaget til Kommuneplan 2020. Miljørapporten fremgår af den digitale portal (benyt link ovenfor) under fanen 'Om planen' - klik derefter på Miljøvurdering.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller,

- at forslag til Kommuneplan 2020 vedtages og sendes i høring i 8 uger
- at der afholdes et borgermøde i høringsperioden

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning kapitel 4

Resume

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. De udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter FN's 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Byrådet besluttede på mødet den 7. januar 2020, at bevillige 100.000 kr. fra Økonomi- og Planudvalgets pulje til afholdelse af ”Danmark for Målene” den 15. maj i byhaven.

Sagsfremstilling

Som forberedelse til arrangementet den 15. maj opfordres Kultur- og Fritidsudvalget til at drøfte, hvorledes udvalget og udvalgets område kan bidrage til arrangementet med aktiviteter, debatter og lign.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, hvorledes udvalget og udvalgets område kan bidrage til arrangementet “Ishøj for målene”.
 

Beslutning

- samarbejde med biblioteket
- åbent i biblioteket i arrangements tiden
- sundhed og Kultur
  - fokus på initiativer for særligegrupper med specielle behov.
- forebyggelse af livstilssygdomme / børn og voksne
- "Far laver mad" projektet.

Tiltrådt

Resume

Kultur og Fritidscenteret fremlægger status for arbejdet med Ishøj Kulturpakke – en kulturgaranti for børn og unge i Ishøj, som for 7. år i træk nu planlægges for den kommende sæson 2020/21.

Sagsfremstilling

I Ishøj Kommune ønsker vi, at børn og unge møder kunst og kultur i deres hverdag. Vi har derfor på tværs af Center for Kultur og Fritid og Center for Dagtilbud og Uddannelse, i samarbejde med lokale kulturinstitutioner, skoler og dagtilbud udviklet denne kulturpakkeordning – en kulturgaranti for børn.
De udvalgte workshops finansieres af Kultur og Fritid, og er obligatoriske og gratis for skoler og dagtilbud.

Kulturpakkeordningen skal både samle og styrke de tiltag, der allerede eksisterer i Ishøj Kommune, og derudover skabe grobund for videreudvikling og nye samarbejder på tværs af kultur-, skole- og dagtilbudsområdet, samt med eksterne kulturinstitutioner.

Intentionen er en ordning, der sikrer at alle børn i Ishøj Kommune får mulighed for gode og kvalificerede oplevelser med kunst, kultur og kreative arbejdsprocesser – og som samtidig støtter op om, og passer ind i både mål, krav og hverdag for dagtilbud og skoler.

Kulturpakken består af kreative workshops for børn i folkeskoler og dagtilbud samt forberedende kurser for lærere og pædagoger.
De udvalgte workshops følger folkeskolens Fælles Mål samt de pædagogiske læreplaner, og er derfor tænkt som et supplement til den daglige læring. På alle folkeskoler og i dagtilbud er der udpeget en Kulturambassadør. De deltager i udviklingen og løbende evaluering af ordningen, i samarbejde med Kultur- og Fritid og kulturinstitutionerne.

Tilbuddet har udviklet sig støt over årene fra første år med ordningen, og flere og flere børn deltager i en kreativ workshop hvert år. For sæsonen 2020-21 ser programmet ud som følger. For vuggestuerne er der kommet ny aktør og indhold, og for første gang vil også 9. klasserne være en del af Kulturpakkeforløbene.

ALDERSGRUPPE

AKTØR

INDHOLD

Vuggestue 1-3 årige

Dansehallerne

Bevægelse og sanser

Børnehave 3-4 årige

Dansk Arkitektur Center

Arkitektur

Børnehave fra 4½ år

ARKEN (& Ishøj Bibliotek)

Billedkunst

0. klasse

Arbejdermuseet

Kulturarv

1. klasse

Ishøj Bibliotek & Dunkelblå

Teater

2. klasse

Ishøj Kulturskole & Figura

Musik

3. klasse

Kroppedal

Kulturarv

4. klasse

Dansehallerne & MYKA

Dans

5. klasse

ARKEN

Billedekunst

6. klasse

KulturNørd

Digital formidling

7. klasse

KØS

Billedekunst

8. klasse

Dansk Arkitektur Center

Arkitektur

9. klasse

Ishøj Teater

Teater

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker en orientering om evalueringerne af aktiviteterne.

Tiltrådt.

Økonomi

Budgettet for Ishøj Kulturpakke er på 350.000 pr. sæson. 

Bilag

Resume

Thorsbro Vandværks Museumsforening har siden 2016 afviklet Vandværkets Dag med stor succes.

Sagsfremstilling

Thorsbro Vandværks Museumsforening ansøger om tilskud til afvikling af Vandets Dag. Arrangementet afholdes den 17. maj kl. 13-16. Her vil være forskellige indslag med vandleg, musik, foredrag og besøg fra Greve Ungdoms Brandvæsen. Derudover vil Museumsforeningen fremvise et mobilt vandværk fra 1929.

I 2019 var der 350 besøgende på Vandets Dag.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at bevilge 10.000 kr. til afvikling af Vandværkets Dag 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Thorsbro Vandværks Museumsforening ansøger om et tilskud på 10.000. Der vil være budgetmæssig dækning fra KUs puljebeløb.

 

Bilag

Resume

Ishøj Harmonika Klub ansøger om et øget tilskud til afviking af Ishøj Harmonikafestival på 25.000 kr. Harmonikafestivalen afholdes i dagene 5. - 7. juni 2020

 

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret har afholdt møde med repræsentanter for Ishøj Harmonika Klub. Foreningen oplever, at det gennem de sidste år har været svært at fastholde gæster fredag og lørdag aftener, når det kun er amatørmusikere, der er på programmet. Foreningen vil gerne udbygge og fastholde gæster på disse tidspunkter for at kunne fastholde den samlede økonomi i festivalen gennem salg fra boderne. Der er derfor et behov for at kunne tilbyde mere profesionelle kunstnere på disse tidspunkter. Der er ikke i øjeblikket mulighed for indenfor de økonomiske rammer at kunne foretage disse investeringer i musikprogrammet.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at sagen genoptages på næste møde.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der vil være dækning for udgiften på Kultur og Fritidsudvalgets puljebeløb. Ishøj Harmonika Klub modtager fast 70.000 kr. i tilskud til afviklingen af festivalen.

Oversigt vedhæftes dagsordenen.