Referat
Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 16:30

Mødelokale Tårnbjerget,Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Beslutning

Ad 9 - Aflyses hvis ikke annonceret.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Efter aftale med formanden flyttes Kultur- og Fritidsudvalgets møde fra den 15. november til den 29. november, så sammenfald med kommunalvalget undgås.
 2. Det endelige program for Folkeoplysningsudvalgets Fritidskonference er nu offentliggjort. Det er vedlagt i bilag.
 3. Den nyeste version af Det sker i Ishøj er vedlagt digitalt. Den fysiske version uddeles på mødet.
 4. Kulturmetropolen: Indsatsområdet "Et bedre liv med kultur" starter op med to forløb i Ishøj Kommune. Et forløb med skrivekunst på Ishøj Bibiliotek og et forløb med billedkunst på Ishøj Kulturskole. Begge forløb henvender sig til borgere, der er et sted i livet, hvor et alternativt tilbud, kan give lys. Se vedlagte flyers.
 5. Kulturium: Kulturium orienterer om, at der afvikles et særevent op til kommunalvalget "Kulturium fejrer demokratiet" den 26. oktober, det er en del af en landsdækkende indsats på landets folkebiblioteker.
 6. Ishøj Ungdomsskole: Ungdomsskolens nye program er nu klart. Programmet er vedhæftet, og ungdomsskolens medarbejdere har i august og den første halvdel af september lavet massiv kampagne for aktiviteterne på skolerne og i boligområderne ved en række events rundt omkring i Ishøj. Søgningen til undervisningen og ungdomsskolens aktiviteter er stor. De unge har gennem fokusgrupper og aktiviteter på de sociale medier bidraget til at forny programmet. Blandt nye aktiviteter kan nævnes, at der nu tilbydes online-undervisning i samarbejde med Rødovre, Hvidovre, Høje-Taastrup og Herlev på smalle hold, som ellers ikke kunne få nok deltagere, samt at det på baggrund af de unges ønsker har været muligt at starte nye hold op på så forskellige områder som ”Tyrkisk dans” og ”Kinesisk”.
 7. Ishøj Ungdomsskole: TV2 ECHO flytter i uge 40 ind i en lejlighed i Ishøj for at blive klogere på Ishøj’s unge, og hvorfor nogle af de unge ikke stemmer til kommunalvalget. Optagelserne skal bruges til programmer til TV2 ECHO – TV2s Ungdomsafdeling, der primært udkommer på TV2 PLAY og på de sociale medier. Planen er, at de første programmer kommer lidt tid inden valget, og at det sidste program skal bruges på forskellige TV2-kanaler på selve valgdagen. Ungdomsskolen har ikke indflydelse på programmet og det redaktionelle indhold, men har bidraget med at finde almindelige unge i Ishøj og med at perspektivere arbejde med unge. Ungdomsskolen har i de kommende måneder frem mod kommunalvalget en række tiltag for at understøtte, at de unge stemmer.
 8. Ishøj Idræts & Fritidscenter: Nedtagning af vaccinecentret er påbegyndt, og det skal nu vurderes, om der er skader, der skal udbedres, inden områderne igen overtages af foreningerne. Det er forventingen, at foreningerne kan genoptage deres brug af centret mandag i uge 43.
 9. Ishøj Svømmehal: Ishøj Svømmehal gennemfører - som tidligere besluttet i Kultur- og Fritidsudvalget - et forsøg med udvidet åbningstid i efterårsferien. Herefter laves en analyse af brugsmønstrene, der forelægges udvalget.

Bilag

Resume

Dette Kultur- og Fritidsudvalgsmøde afholdes med temaet "Kulturium".

Beslutning

..

Sagsfremstilling

Dette møde i Kultur- og Fritidsudvalget afholdes med temaet "Kulturium". Punkterne på dagsordenen handler alle om Kulturium, og der vil i forbindelse med mødet være en rundvisning i Kulturiums nyindrettede lokaler.

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget besøger Kulturium Musikteater for at se på det igangværende arbejde med indretning og fornyelse af Kulturium Musikteater samt Ishøj Østergade.

Sagsfremstilling

Kulturium Musikteater og Biograf har siden 2019 arbejdet med en mere imødekommende og tidssvarende indretning. Indretningen er en del af den helhedsoplevelse gæsterne får og derfor vigtig for den samlede oplevelse for gæsterne.

Biograf og Musikteater havde 18. oktober 2019 en omfattende vandskade. Her bredte kloakvand sig fra toiletterne ved biografen sig ud over ca. en fjerdedel af caféens gulvareal. Vandet løb også igennem gulvet og ned i lyd- og lysudstyr i kælderen. Dette fremskyndede processen med nyindretning og nødvendiggjorde bl.a. at der blev lagt et flot nyt gulv i huset.

Under Covid-19 valgte byrådet at fremskynde anlægsprojekter for 2021. Det betød, at et anlægsprojekt omkring indretning af biografer, foyer og barområde på 270.000 kr. blev fremrykket til realisering i 2020.

Under nedlukningen har Kulturiums medarbejdere selv stået for en stor del af indretningen, herunder bl.a. malerarbejde.

Følgende områder er blevet istandsat: Foyerbar, bar i salen, caféområder, toiletter, artcinema, backstageområde, samt nyt lys- og lydanlæg.

Der er nu et projekt igang i Ishøj bycenter med modernisering af Ishøj Østergade, herunder også etablering af nye indgangspartier ved biograf og teaterindgang.

Ved besøget i musikteateret præsenteres udvalgets medlemmer for resultaterne af arbejdet med indretningen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager at tage status på indretningen til efterretning.

Beslutning

Vedtaget.

Resume

I denne sag beskrives arbejdet med at udbedre vandskaden i Kulturium Bibliotek fra september 2020.

Sagsfremstilling

Kulturium Bibliotek havde i september 2020 en omfattende vandsskade, hvor 80-90 % af gulvarealet var dækket af vand, der kom fra et ødelagt vandrør i adskillelsen mellem Sushi restauranten og Kulturium Bibliotek.

Arbejdet med udbedring af områderne og genanskaffelse af materialer og møbler har siden været igang i flere etaper. Kulturium arbejder altid ud fra en målsætning om at komme styrkede igennem udfordringer. I tilfældet med vandsskaden er det således valgt ikke bare at erstatte alt 1 til 1, men at samtænke genopretningen med den langsigtede strategi for forbedring af publikumsområderne.

1. etape: Bygningsdele udbedret, det har bl.a. indebåret reetablering af gipsvægge, malerarbejde og udbedring af gulve. Afsluttet.

2. etape: Herefter er de største faste møbler som bl.a. udstillingsvæggen ved hovedindgangen nedtaget, udbedret og sprøjtelakeret på ny, ligesom lys og irrede ledninger er udskiftet. Næsten afsluttet.

3. etape: Genanskaffelse af beskadigede materialer, det har særligt været materialer i børnebiblioteket der var ødelagt. Afsluttet.

4. etape: Sidste etape er udbedring og udskiftning af mindre inventar, bl.a. tæpper, reoler, computerborde mv. Denne etape kobles med arbejdet med arbejdet med en tidssvarende indretning der imødekommer borgernes behov i endnu højere grad.

På udvalgsmødet præsenteres arbejdet med etape 4, hvor genanskaffelsen tænkes ind i en større helhed på baggrund af den strategi, der blev udarbejdet i samarbejde med borgere og medarbejdere i forlængelse af den nationale brugerundersøgelse af folkebibliotekerne tilbage i 2016. Derudover tager arbejdet i etape 4 også højde for den ændrede brug af biblioteket som følge af den nye byhaveindgang, hvor biblioteket har to udgange. Ligesom der indtænkes tiltag for at reducere tendens til uro i dele af voksenbiblioteket.

Notatet på baggrund af brugerundersøgelsen er vedhæftet til udvalgets orientering, ligesom en oversigtsplan og udsnit af det nye velkomstområde er vedhæftet.

Følgende områder er igangsat og forventes afsluttede inden udgangen af 2021:

 • Velkomstområde: Infopoint flyttes mod vinduerne, så personalet kan tage imod gæster fra begge indgange. Etablering af nye læsepladser, kvikpc (nyhed) og udlånsområde.
 • Samværsområde langs rampe: Et uudnyttet areal langs bibliotekets rampe udnyttes til siddepladser og udstillingsområde til spil.
 • Udstillingsområder: Der etableres flere udstillingsmuligheder omkring på biblioteket. Ligesom i butiksverdenen, har det stor betydning for inspiration til borgerne at materialer udstilles på en god og vedkommende måde. Det er der i dag for få områder til.
 • Forbedring af PC-område og print: PC-området forbedres og kopi- og print faciliteter rykkes tættere på pc´er: Dermed frigives plads i den eksisterende kopimaskine- niche til et siddemøbel.

Ved afslutning af ovenstående er arbejdet med vandsskaden afsluttet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager at tage status på udbedring efter vandskade fra september 2020 til efterretning.

Beslutning

Vedtaget.

Bilag

Resume

Kulturium fremsender notat om status på frivillighed i organisationen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev det besluttet, at "frivillige tilbydes arbejde i forbindelse med løsning af arbejdsopgaver på biblioteket". Vedlagte notat giver i den forbindelse en status og indblik i de strategiske prioriteringer ift. arbejdet med medborgerskab og frivillighed i Kulturium. Der arbejdes sammenhængende med medborgerskab og frivillighed i hele Kulturium, hvorfor notatet ikke alene fokuserer på biblioteket, men også biografen og musikteatret.

Muligheden for involvering af frivillige har været stærkt begrænsede under Covid-19, men grupperne og de frivillige er begyndt at vende tilbage. Der er mange forskellige måder at være frivillig i organisationen, enten som del af en forening eller koblet direkte på opgaver/aktiviteter hos Kulturium. Der er f.eks. frivillige i læsekredse, i bibliotekets IT-café og i biografklubberne.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager at tage notatet om frivillighed i Kulturium til efterretning.

Beslutning

Vedtaget.

Bilag

Beslutning

Ingen bemærkning.