Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 15. februar 2021 kl. 16:30

Mødet indkaldes på teams

Beslutning

Ad. 6 Charlotte Jørgensen nævner, at der er problemer med registering af lån af bøger i det automatiske registreringssystem.

Ad. 6 Der ønskes mulighed for afhentning af reserverede matrialer i dagtimerne.

Ad. 7 Skiltningen er en vigtigt del af synligheden omkring testcentrene.

Ad 7 Det undersøges om der kan lukkes adgangsveje til Ishøj Bycenter.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Ishøj Kulturskole. Kulturskolelederens status på Kulturskolens arbejde er vedhæftet i bilag.
 2. Ishøj Svømmehal. Startfælleskabet GTI svømning har siden 21. januar efter reglerne om adgang til idrætsfaciliteter for professionelle idrætsudøvere fået adgang til Ishøj Svømmehal tirsdage og torsdage 5.45 - 7.30. GTI har efter henvendelse til Dansk Svømmeunion fået godkendt 10 svømmere under ordningen. Ishøj Svømmehals ledelse fortæller om fint samarbejde, og at det passes godt ind mellem de igangværende øvrige opgaver i svømmehallen.
 3. Det sker i Ishøj. Der er udarbejdet en særudgave af publikationen "Det sker i ishøj". I særudgaven er der fokus på de ting der kan opleves i Ishøj - også under nedlukningen. Publikationen er hustandsomdelt fra d. 5-8. februar 2021.
  Publikationen vedhæftes dagsordenen.
 4. Bredekærgårds legeplads: Det samlede projekt for legepladsen er godkendt og etableringen afventer, at frosten slipper jorden. Ishøj Teater og Ishøj Lokalhistoriske Arkiv er igang med udarbejde formidlingen af 1950'ernes landbrug, som bliver en del af legepladsens legeunivers.
 5. Kulturium Bibliotek har siden nedlukningen i december givet borgere mulighed for aflevering og afhentning af reserverede materialer. Reserverede materialer har kunnet hentes i Bib-boksen (som biblioteket er det eneste i landet der har) eller fra 16-17 i hverdage og fra 11-12 i weekenden. Der har været rigtig god respons fra bibliotekets lånere for denne mulighed, hvilket også ses af de - trods nedlukningen - høje udlånstal. Således havde biblioteket tæt ved en tredjedel så mange udlån i 2021 som 2020 i det fysiske bibliotek, mens der var mere end en fordobling i udlånet fra bibboksen. Reserveringer er steget med mere end 1000, hvilket naturligvis skyldes at lånerne kun kan få adgang til at låne via en forudgående reservering. Det er vurderingen, at det er lykkedes rigtig godt at efterkomme borgernes behov samtidig med at overholde retningslinjerne for nedlukning. Denne balancegang er løst meget forskelligt i forskellige kommuner.

Januar

Udlån biblioteket

Udlån Bibboks

Aflevering

Reserveringer til vores

lånere

Reserveringer fra andre

biblioteker

Reserveringer i alt

Personer gennem

døren

2020

8955

302

8686

1641

1070

2711

12659

2021

2758

693

4809

2685

772

3457

1119


 1. Kulturium Bibliotek. Under nuværende nedlukning har børnebiblioteket fra slutningen af januar givet børnefamilier en nem og let adgang til vigtig litteratur – i form af to nye tiltag: pakker med letlæsningsbøger og lykkeposer med blandede billedbøger. Begge initiativer er blevet modtaget med stor begejstring og siden muligheden er blevet en realitet er der på få uger blevet pakket 23 letlæsningspakker og 29 billedbogsposer. Fordelen for forældre er at de ikke selv skal sidde og reservere hver enkelt letlæsningsbog, hvilket kan være uoverskueligt, men får en pakke svarende til deres barns niveau. Tiltaget høster stor ros fra brugerne og flere andre biblioteker har kontaktet Kulturium Bibliotek for at give deres brugere lignende muligheder
 2. Kulturium Biograf og Musikteater. Siden 4. januar og frem til 14. februar har Kulturium Biograf og Musikteater dannet ramme om Regionens midlertidige testcenter i regionen. Der er samlet foretaget 10.176 test hos Kulturium fra uge 1 til uge 5, som fordeler sig som følger:
  Uge 1
  : 1638
  Uge 2: 1954
  Uge 3: 2256
  Uge 4: 2035
  Uge 5: 2293

  Ungdomsskolen, Ungerådet, kommunens kommunikationsafdeling og Kulturium har i samarbejde udarbejdet en kampagne i uge 5 og 6 for at få flere unge til at blive testet. Det er lykkedes at skabe en del omtale bl.a. med tre liveindslag i P4 og artikel i lokalavisen, samt naturligvis på de sociale medier.
 3. Formanden orienterede om at hun har forladt Socialdemokratiet og stiftet Ishøj listen i samarbejde med andre.

Bilag

Resume

Kultur og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 15. december 2020 sagen om nye ordensregler og øget skiltning. På baggrund af beslutningen er der kommet nye nabohenvendelser. Disse er vedlagt sagen.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har på baggrund af nabohenvendelserne afholdt møde med naboerne den 28. januar 2021 og afholdt møde med Tranegilde Landsbylaug den 1. februar 2021.

Center for Kultur og Fritid har behandlet og fremlægger henvendelserne.
Både naboerne og Tranegilde Landsbylaug fastholder et ønske om begrænset åbningstid - også i sommerperioden. Der stilles spørgsmål til håndhævelse af åbningstiden, når der ikke er personale på gården i hele åbningstiden. Tranegilde Landsbylaug har i dialogen foreslået et guideteam til viderebringelse af den nye åbningstid og påminde besøgene om bålreglerne. Der er derfor truffet aftale med Gadeteam om, at de i forårsperioden kører forbi Bredekærgård omkring lukketid. Derudover er vagtaftalen nu opgraderet. Beboerne skal fortsat kontakte Jysk Vagtcentral. Jysk Vagtcentral viderestiller til Securitas, som så vurderer henvendelsen. Det er vigtigt at påpege, at Securitas kun kan henstille til, at man forlader området. Magtbeføjelser er fortsat en politiopgave.

Der har været dialog med naboerne om placering af bålsteder og ændret brug af bålhatten jf. Kultur og Fritidsudvalgets beslutning den 15. december 2020. Der er vedhæftet et oversigtskort, som viser de ændrede faciliteter. Bålhatten omdannes til en flisebelagt formidlingsstation uden fast bålsted, men mulighed for bålovn eller bålfad. Der etableres to nye mindre bålsteder med en diameter på 80 cm i den modsatte ende af have uden overdækning. Der er i den nye placering taget højde for at få bålpladserne væk naboerne, men samtidig have mulighed for at have nære formidlingsstationer for dagsinstitutioner og skoler.

Efter Kultur og Fritidsudvalgets godkendelse af ny skiltning den 15. december 2020, er skiltene blevet produceret. Ordensreglerne for Bredekærgård og Dyregården er opsat. Regler om bål opsættes, når de nye bålfaciliteter er etableret.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget tager sagen til efterretning og fastholder beslutningen fra mødet den 15. december 2020.
Ordningen evalueres i 2022.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Ishøj Svømmehal har været udfordret af forhøjet KIM tal i flere bassiner i vinteren og foråret 2020. I den forbindelse blev spabadet i samråd med Teknologis Institut lukket.

Sagsfremstilling

Center for ejendomme oplyser, at de vurderer, at en af de afgørende årsager til de høje KIM tal var spabadet, og at det derfor fortsat er lukket.

Spabadet er ikke forsynet med sit eget vandbehandlingsanlæg, men er koblet på varmtvandsbassinets vandbehandlingsanlæg. Dette er i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse i vejledning om og kontrol med svømmebade, men det har vist ikke at være tilstrækkeligt for Ishøj Svømmehal.

Svømmehallens ledelse foreslår, at spabadet forbliver lukket for nuværende, og at beslutningen om spabadets fremtid kommer til at indgå i en kommende visionsplan for Ishøj Svømmehal, der vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget i første halvår 2021

Hvis spabadet skal åbnes igen, skal det først vurderes, om der rent fysisk er plads til et separat vandbehandlingsanlæg.

Spabadet blev i 2019 anvendt ca. 100 gange á 15 min. (105 kr. pr bad)

Økonomi

Center for ejendomme vurderer, at prisen for et separat vandbehandlingsanlæg til spabadet vil være ca. 1. mill.kr. og skønner at fjernelse af Spabadet vil koste ca. kr. 25.000.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager at spabadet forbliver lukket for nuværende, og at beslutningen om spabadets fremtid kommer til at indgå i en kommende visionsplan for Ishøj Svømmehal.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Som det fremgik af tidligere behandlinger i både Byrådet og Kultur- og Fritidsudvalget i januar måned er store dele af Ishøj Idræts- og Fritidscenter udlejet til vaccinationscenter for Region Hovedstaden. På mødet i januar lovede administrationen løbende orienteringer til Kultur- og Fritidsudvalget. I denne sag orienteres om udviklingen siden Kultur- og Fritidsudvalgets møde i januar 2021.

Sagsfremstilling

I skrivende stund (uge 5) er der endnu ikke sat gang i vaccinationerne i Ishøj Idræts- og Fritidscenter. I følge Region Hovedstaden skyldes det, at der i øjeblikket ikke er vacciner nok til at åbne vaccinationscentret. Region Hovedstaden forventer, at der i uge 6 holdes åbent i begrænset tidsrum mandag og tirsdag, hvor der forventes givet 250 vacciner dagligt. Herefter holdes lukkes resten af uge 6. Planen for uge 7 er endnu ukendt.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet en midlertidig lokalefordeling gældende for idrætsforeninger, idet etablering af vaccinecenter i Ishøj Idræts og Fritidscenter lægger beslag på idrætsfaciliteter. Frem til 30. juni 2021 Fordelingen sker i dialog med foreningerne. Fordelingen er blevet behandlet i Ishøj Idrætsråd den 3. februar 2021 og fremlægges til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget den 23. februar 2021. En vigtig faktor i den nye midlertidige lokalefordeling er at flytte flere aktiviteter udendørs, så snart vi får mulighed for at starte aktiviteterne op igen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Skiltning for både gående, cyklende og kørende trafik revurderes endnu engang.

Tiltrådt.

Resume

Ishøj Kulturskole har fået flere henvendelser fra forældre til elever i kulturskolen, der har mistet deres arbejde i forbindelse med Covid-19 og derfor ønsker at udmelde deres børn fra kulturskolen af økonomiske årsager.

Sagsfremstilling

Det er jvf. kulturskolens tilmeldings- og betalingsbetingelser ikke muligt at udmelde sit barn fra kulturskolen efter de første 3 måneders prøvetid på kulturskolen med mindre, det er pga. flytning. Forældrene accepterer dette ved tilmelding af deres barn til kulturskolen.

Forældrene kan ansøge om hel eller delvis friplads. Friplads bevilges ud fra en beregning efter forrige års indtægt. Det betyder, at selvom forældrene er økonomisk udfordrede nu, så får de ikke tildelt en hel eller delvis friplads, hvis deres indkomst forrige år har været over de nuværende takster for tildeling af hel eller delvis friplads.

Flere forældre har givet udtryk for utilfredshed med dette. Det foreslås derfor, at Ishøj Kommune i den specielle situation som Covid-19 er, og uden at det skal danne præcedens for andre lignende situationer, ser bort fra de gældende regler om friplads, og at friplads beregnes ud fra den pågældende forældre/værges nuværende økonomiske situation resten af denne sæson i kulturskolen.

Økonomi

Den økonomiske konsekvens kendes ikke, men forventes at kunne holdes inden for kulturskolens samlede budget.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at i den specielle situation som Covid 19 er, og uden at det skal danne præcedens for andre lignende situationer, ser bort fra de nuværende regler om fri-plads, og at friplads beregnes ud fra den pågældende forældre/værges nuværende økonomiske situation resten af denne sæson i kulturskolen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Til efterretning