Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 15. marts 2021 kl. 16:30

Mødet afholdes på Teams

Beslutning

Til efterretning

Sagsfremstilling

 1. Kulturaftalen Kulturmetropolen er nu underskrevet af alle de deltagende kommuner og Kulturministeren. Kulturaftalen løber i årene 2021-2024.
  Kulturaftalen er vedlagt.
 2. I skrivelse fra Slots - og Kulturstyrelsen den 25.1.2021 har Ishøj Kulturskole modtaget tilsagn om refusion af de tilskudsberettigede lønudgiftet for 2021. Tilskuddet opfylder de budgetmæssigige forudsætninger for 2021.
  Tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsen er vedlagt.
 3. Ishøj Harmonika Festival 2021 har meddelt, at de ikke vil afholde Harmonika Festival i 2021 på grund af afstandskrav ved Corona.
  Mailen er vedlagt.
 4. Regeringen har den 24. februar 2021 udmeldt nye retningslinjer for udendørs organiseret idræts- og foreningsliv.
  Brev til foreninger er vedhæftet dagsordenen.
 5. I forbindelse med etablering af vaccinecenter i Ishøj Idræts & Fritidscenter, hvor der lægges beslag på udvalgte idrætsfaciliteter, er der udarbejdet en midlertidig lokalefordeling for de berørte foreninger. Lokalefordelingen er godkendt i Folkeoplysningsudvalget den 23. februar og træder i kraft, når der sker en genåbning af indendørsidræt og gælder frem til sommer.
  Lokalefordelingsplanen er vedhæftet dagsordenen.
 6. Til Vestegnens Kulturuge (uge 37) har VKIR bestyrelsen besluttet at opføre et tværgående kunstværk af kunstner Camilla Berner, under temaet "Naturens steder - stedernes natur".
  Skitseprojekt vedlagt
 7. Kultur og Fritidscentret kan oplyse, at Datatilsynet på baggrund af klage fra en bruger har rettet henvendelse til Ishøj Svømmehal omkring anvendelse af sundhedskortet, som baggrund for registrering af svømmehallens gæster.
  Henvendelse og svar vil blive udleveret på mødet.
 8. Ishøj Bibliotekhar ændret åbningstider:
  mandag til lørdag kl. 11-13
  + mandag - fredag kl. 16-17

Bilag

Resume

På mødet i januar lovede administrationen løbende orienteringer til Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Vaccinecentret, som er bygget til at kunne klare 5.000 vaccinebesøgende har indtil videre kun haft åben kl. 9-17 med et dagligt besøgtstal på mellem 500 og 1.000.

Fra mandag den 8. marts 2021 bliver åbningstiden udvidet til kl. 7-21 alle ugens dage, idet man håber på og forventer, at der snart skrues op for vaccinemængderne. Vaccinecentret blev i sidste uge udvidet med hal 3 til venterum og bevæggelseshallen blev ombygget og opdelt til personalevaccinelokale, mellemgang til hal 3 og lagerlokale.

Onsdag den 24. februar fik en elektriker ved et uheld aktiveret brandalarmsystemet ABA, hvilket resulterede i, at alle omkring 150 vaccinebesøgende og personale m.fl. måtte forlade alle bygninger i ca. 20 minutter og brandbiler ankom. Dette uheld var en god generalbrandprøve, hvor det fungerede med at få folk hurtigt ud og brandbiler ankom hurtigt. Samme dag havde vi besøg af testbussen, som mange benyttede sig af både vaccinebesøgende og vores eget personale.

Medarbejdere fra nedlukket svømmehal hjælper med rengøringsopgaver i både testcentret i Kulturium og i vaccinecentret i idrætscentret.
 
Vi har haft mange rundvisninger af brand- og politifolk.

Park og Vej sørger omhyggeligt for at sne- og frostbekæmprelse af fortove, stier, veje og P-pladser fungerer.

Udendørsidrætten uden omklædningsfaciliteter blev genåbnet tirsdag den 2. marts og vi har været i dialog med alle behørte foreninger, således at alt har fungeret fint og ikke været i konflikt med driften af vaccinecentret.
Park og Vej fik hurtigt og effektivt klargjort kunstgræs- og beachvolleybanerne til stor glæde for foreningerne.

Vi er løbende i kontakt med naboskolens ledelse omkring P-pladsudfordringer og evt. kommende skoleidrætstimer i hal 2.

Idrætscentrets café har mandag den 1. marts åbnet for dagens ret mandag - torsdage.

I næste uge har vi inviteret et par eksperter på besøg, som vil klæde vores personale på med, hvordan man kan nedsætte risikoen for at blive COVID-19 smittet i det daglige arbejde som f.eks. halvagt og rengøringsmedarbejder med mange besøgende. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

Resume

Ishøj Lokalhistoriske Arkiv ønsker et stærkere strategisk fokus på deres indsamlingsvirksomhed således, at der i højere grad gøres en strategisk fokuseret indsats for indsamlingen til glæde for eftertiden.

Sagsfremstilling

Ishøj Lokalhistoriske Arkiv har leveret en strategisk indsamlingsplan i samarbejde med Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening. Den strategiske indsamlingsplan har fokus på foreninger og institutioner i Ishøj Kommune, og målet er at sikre væsentlige dokumenter og viden for eftertiden. Erfaringer viser, at der er mange arkivalier af lokalhistorisk værdi i vores lokale frivillige foreninger. Det kan være vedtægter, væsentlige korrespondancer, forhandlingspapirer mv. Desværre er arkivet ikke i besiddelse af særlig meget på nuværende tidspunkt og derfor gøres denne ekstraordinære indsats for indsamlingsvirksomhed. Ishøj Lokalhistoriske Arkiv ønsker at begynde det opsøgende arbejde med bolig- og grundejerforeninger samt idrætsforeninger. Herefter evalueres indsatsens omfang og det vurderes om det opsøgende arbejde fortsættes til de øvrige foreninger.

Center for Kultur og Fritid sikrer, at paraplyorganisationernes orienteres om arbejdet og herunder at foreningerne indgår som strategisk fokus. Ønsket er, at mange foreninger bliver bevidste om, at de har lokalhistorisk værdi og er med til at fortælle Ishøjs historie.

Økonomi

Afholdes inden for Ishøj Lokalhistoriske Arkivs budget.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.


Bilag

Resume

I Foreningshuset 45 B opstod der lørdag den 13. februar 2021 en vandskade i huset, der har medført, at det ikke bliver muligt at åbne for brugerne igen, inden huset skal rives ned.

Sagsfremstilling

Ishøj Idræts & Fritidscenter fører tilsyn med det kommunale foreningshus, som er beliggende på Vejlebrovej 45B. Foreningshuset er på nuværende tidspunkt lukket for brugere grundet Covid-19 nedlukningen. Der har været ført tilsyn i huset fredag den 12. februar.

Mandag bliver Ishøj Kommune kontaktet af vandværket grundet et uregelmæssigt vandforbrug i Foreningshuset og vandskaden opdages. Vandskades skyldes spængte vandrør og der er sket et vandudspil på 40 kubikmeter vand. Det har primært medført skader på gulve. Vandet er ikke trukket ind i skabe, hvor foreninger opbevarer størstedelen af deres materiel,
 
Alt vand er suget op og inventar er blevet sikret. En del af inventaret er flyttet i Idrætscentret, imens andet er opbevaret i Brohuset, hvor det senere skal bruges. Noget inventar forbliver i Foreningshuset, indtil det skal flyttes i Brohuset.

Alle brugerne er orienterede om situationen og har fået mulighed for at tilse deres materiel i skabe og på kontorer.
Brevet til foreningerne er vedhæftet dagsordenen.

Da vandskaden i Foreningshuset er omfattende, vil det ikke kunne svare sig at udbedre skaderne, hverken økonomisk eller tidsmæssigt, idet det er planlagt at huset skal rives ned inden sommer, som et led i arbejdet med udviklingen af Brohuset.

Såfremt der åbnes op for foreningslivet inden foreningerne kan flytte ind i Brohuset til sommer, vil der være en udfordring med at huse de mange foreningers aktiviteteter. Center for Kultur og Fritid danner sig et overblik over de mange bookinger og hvad der eventuelt kan være af muligheder for lokaler andetsteds i kommunen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at tage sagen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.


Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at referatet godkendes.


Beslutning

Tiltrådt