Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 16. januar 2017 kl. 16:30

Mødelokale 2E, Trzebinia, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Der er modtaget vedhæftede mail vedr. tværkommunalt samarbejde om skolehaver på Vestegnen, henvendelsen er også sendt til udvalg i de øvrige Vestegnskommuner.
  Mailen vedhæftes.
 2. Ishøj Bibliotek - Girafklubben sender kulturoplevelser 2017 til børn og familier.
  Pjecen uddeles på mødet.
 3. Ishøj Kultur Café udsender forårs katalog for 2017.
  Uddeles på mødet.
 4. Takkebrev fra Arken vedrørende tilskud til jubilæumsbogen
  Takkebrev vedhæftes dagsordenen.

Beslutning

Kultur og Fritidscenteret udleverede pjece/flyer om debataften - "Kan medborgerskab forebygge marginalisering og radikalisering", den 25. januar 2017, kl. 19:00 i Ishøj Kultur Café.

Bilag

Resume

Ishøj Lokalhistoriske Arkiv har udarbejdet årsberetning for 2016, årshjul 2017 og virksomhedsplan 2017.

Sagsfremstilling

Ishøj Lokalhistoriske Arkiv har udarbejdet årsberetning for 2016, hvor fokus især har været at få rammerne på plads efter ombygningen. Derudover har Ishøj Lokalhistoriske Arkiv bla. haft følgende arbejder:

 • Registering og scanning af det omfattende billedemateriale. Nu er rammerne klar og det er et arbejde, der også vil have et særligt fokus i 2017.
 • Skoletjenesten har været en stor succes og gennem samarbejdet med Kulturpakken har 10. klasser været igennem et læringsforløb om Fyrsten.
 • Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening har lagt et flot arbejde i at få etableret publikumsområdet i arkivet.
 • Der har været fokus på videreudvikling af aktiviteterne i Historiebasen, som er en del af projektet Bredekærgårds Formidlingsbaser. Den anden rute, Landsbyens Fortælling, åbnede til julestuen. Ishøj Lokalhistoriske Arkiv har haft meget fokus på aktiviteter, som relaterer sig til de to første fortælleruter, Christens Rundvisning og Landsbyens Fortælling.

2017 vil Ishøj Lokalhistoriske Arkiv arbejde videre med registreringen af det store billedmateriale, herunder negativer. Derudover vil der bl.a. være fokus på

 • Registrering af øvrige arkivalier
 • Udvikling af de sidste 2 aktiviteter i Historiebasen
 • Deltagelse i Bredekærgårds årligt tilbagevendende aktiviteter (Forårsfesten, Det Grønne Ishøj og Julestue)
 • Deltagelse med Fyrsten i Kulturpakken for Ishøj Kommunes 5. klasser
 • Sommer- og efterårsferieaktiviteter for familier

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at tage årsberetningen, årshjulet og virksomhedsplanen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Aktiviteterne afholdes indenfor rammerne af gældende driftsaftale med Kroppedal Museum.

Bilag

Resume

Ishøj Bibliotek deltog i april 2016 i Slots- og Kulturstyrelsens landsdækkende benchmark og brugerundersøgelse. Resultaterne forelå i oktober 2016, hvorefter Ishøj Bibliotek har arbejdet med strategier ift. rapporternes anbefalinger til fremtidige indsatsområder, hvilket er uddybet i bilaget over fremtidige aktiviteter.

Sagsfremstilling

På landsplan deltog 53.405 danskere, heraf 440 deltagere fra Ishøj. Resultatet foreligger i form af en samlet national rapport og delrapporter for hver enkelt deltagende kommune. De to rapporter er vedlagt som bilag til dagsordnen, ligesom bibliotekets uddybbende beskrivelser af fremtidige indsatsområder Ishøj Bibliotek vil arbejde med som resultat af undersøgelsens anbefalinger.
Indsatsområderne er de områder hvor det giver bedst mening at sætte ind for at øge de ikke-hyppige brugeres brug af biblioteket. Områderne er fundet ved at se på hvilke områder der har størst betydning for dem og hvor biblioteket samtidig scorer forholdsvist lavt. Der er fem punkter, som det giver særlig god mening at Ishøj Bibliotek arbejder med:
 

1) Det gode mødested, 
2) At børn har glæde af biblioteket,
3) At brugerne inspireres når de bruger biblioteket,
4) At skabe gode rammer for læsning/fordybelse på biblioteket
5) At computerne/ netadgang passer til brugernes behov.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at Ishøj Bibliotek i 2017 arbejder med de udpegede indsatsområder i overensstemmelse med notatet

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Udgifterne til indsatserne afholdes indenfor Ishøj Biblioteks egen budgetramme, samt anlægsbevillingen til at åbne biblioteket mod byhaven/ny facade. Det er en forudsætning, at Biblioteket får den forventede overførsel fra 2016 til 2017 til etablering af nyt fleksibelt aktivitets- og møderum.

Bilag

Resume

I forlængelse af beslutning på sag nr. 253 på byrådsmøde den 1. november 2016, skal der udpeges et medlem til bestyrelsen for foreningen Øresunds Solist.

 

Sagsfremstilling

Vedtægterne indeholder mulighed for at Ishøj Byråd udpeger et medlem til bestyrelsen af foreningen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer kan udpeges af Musikskolerne i Danmark, musikskolerne i Skåne, de professionelle symfoniorkestre i Hovedstadsregionen og Det Kongelige Musikkonservatorium.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at Sengül Deniz (A) udpeges til bestyrelsen for Øresunds Solist.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Ishøj Svømmehal fremsender oversigt over faste aktiviteter og tilbud til gæsterne efter åbningen i marts 2017 og frem til 1. juni 2017, hvor sommeråbningen begynder. Herefter vil der blive udarbejdet et nyt forslag til aktiviteter og tilbud til svømmehallens gæster med virkning fra 14. august 2017.
Notat af 5. januar 2017 vedhæftes dagsordenen. 

Sagsfremstilling

Ledelsen og personalet har i forbindelse med videreudannelsen af personalet i lukkeperioden arbejdet med et mere tidssvarende tilbud til svømmehallens gæster. Resultatet af dette arbejde er herefter indarbejdet i videreuddannelse for give medarbejderne de fornødne kvalifikationer til at forestå aktiviteterne.
Forslagene til nye aktiviteter i svømmehallen bygger på personalets oplevelse af henvendelser fra gæster, der har efterspurgt nye aktiviteter og en research af tilbudene i andre svømmehaller.
Personalets videreuddannelse forsætter frem til juni 2017, hvorfor der vil blive udarbejdet et nyt katalog over aktiviteter og tilbud gældende fra mandag den 14. august 2017.
 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at forslagene til nye aktiviter og tilbud i Ishøj Svømmehal godkendes. 

Beslutning

Notatet påføres oplysninger om hvor aktiviteten udføres.

Tiltrådt

Økonomi

Den økonomiske virkning af de ændrede tilbud er svære at vurdere inden igangsætningen. Derfor tages udgangspunkt i at indtægterne i budgettet for 2017 for disse aktiviteter fastholdes.

Bilag

Resume

Ishøj Svømmehal fremsender forslag til takster gældende fra marts 2017.

Sagsfremstilling

Ledelsen i Ishøj Svømmehal har i forlængelse af det nye forslag til aktiviteter og tilbud gennemgået svømmehallens gældende takster.
Med de nye initiativer har det været nødvendigt at fastlægge takster for nye tilbud.
De af byrådet i forbindelse med budgetgodkendelsen for 2017 godkendte entrépriser berøres ikke.
Forslag til takstblad for Ishøj Svømmehal er vedhæftet dagsordenen.
På vedhæftede takstblad fremgår nye forslag med rød markering.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at forslaget til nye takster for Ishøj Svømmehal godkendes.

Beslutning

Udvalget vil orienteres om de kommende salgstal.

Tiltrådt

Økonomi

På baggrund af de nye tiltag forventes og kræves der i budget 2017 en merindtægt på 150.000 kr. i forbindelse med indtægtsgivende aktiviteter. Målet forventes at kunne imødekommes ved at øge indtjeningen gennem nye tilbud.
Ishøj Svømmehals administration kan fastsætte priser på særlige events.

Bilag

Resume

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag til revison af Ordensreglementet for Ishøj Svømmehal til i krafttræden ved genåbningen af svømmehallen marts 2017.

Sagsfremstilling

I forbindelse med videreuddannelsen af personalet er der foretaget en gennengang af og drøftet ordensreglementet for Ishøj Svømmehal med henblik på at opdatere ordensreglementet for mangler i forhold til oplevelsen af dagligdagen i svømmehallen.
Dette har medført forslag til redaktionelle ændringer og enkelte nye forslag til tilføjelser i ordensreglementet.
Kultur og Fritidscentret har drøftet forslagene med svømmehallens ledelse og personale.
Der er udarbejdet notat om forslagene til ændringer i ordensreglementet. Notatet  er udformet således, at det tidligere godkendte ordensreglement er opstillet overfor forslagene til ændringer således, at der kan foretages en sammenligning mellem de gældende ordensregler og forslagene til ændringer.
Notatet af 5. januar 2017 vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at forslaget godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Resume

Ishøj Svømmehal fremlægger forslag til rammeprogram for genåbningen af Ishøj Svømmehal i begyndelsen af marts 2017.
Forslaget til rammeprogram vedhæftes dagsordenen.

Sagsfremstilling

Ledelsen og personalet ved Ishøj Svømmehal har udarbejdet forslag til et rammeprogram for genåbningen af Ishøj Svømmehal i marts måned 2017efter renoveringen.
Det bringes i forslag at der holdes "Åbent hus" i åbningsweekenden således, at der er gratis adgang for alle på lørdagen og søndagen. Der foruden vil åbningsdagene have en række aktiviteter og tilbud, der relaterer sig til de tilbud, som svømmehallen vil tilbyde efter genåbningen. Alle aktiviteter vil være gratis i åbningsweekenden også de aktiviteter, der herefter vil være fastsat takster for.
I forbindelse med den officielle åbning, der foretages om lørdagen, vil der efter åbningen være et mindre traktement for alle gæster i løbet af lørdagen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at forslaget til rammeprogram godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Omkostningerne i forbindelse åbningen afholdes af Ishøj Svømmehals samlede budget for 2017. Ishøj Svømmehals  budget for 2017 reguleres ved forventet regnskab pr. 30. april 2017.

 

Bilag

Resume

Facaderenovering på Ishøj Bibliotek
Det er tidligere besluttet, at hele facaden på Ishøj Bibliotek skal renoveres, samt at der skal etableres en udgang fra biblioteket til Byhaven.
Sagen har været fremlagt i Ishøj Byråd den 3. maj.2016 - sag 82.20.00-P20-2

Det forventes, at den samlede opgave udbydes i nyt samlet udbud.

Det forventes, at projektet starter d. 1. april 2017 med udførelse herover foråret og sommeren 2017.

Sagsfremstilling

Ishøj Bibliotek finder at der er en række fordele ved placeringen af en åbning mod Byhaven:

Fordelene ved indgang i den nederste ende af biblioteket

·         Fungerer bedst udefra i fht nedgang fra byhaven

·         Sætter mere af biblioteket i spil for de besøgende (det er ikke alle der opdager den bagerste del af biblioteket)

·         Fin og enkel løsning med rampe og trappe

·         Vi kan måske lukke den anden nødudgang som vi oplever at unge af og til smutter ud af

·         Hvis gaten indbygges i ”bunden” af rampen så den naturlige indgang ikke er trappen men kun rampen, så kan vi stadig have ”fælles” velkomstområde

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

På det fælles udvalgsmøde den 21. november besluttede Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget at sende tre modeller for ny klubstruktur til høring i skolebestyrelserne, Ungdomsskolens bestyrelse, Ishøj Fælles Elevråd og Ungerådet med høringsfrist den 4. januar 2017. Udvalgene besluttede endvidere, at administrationen udarbejder forslag til principper for fordeling af økonomiske ressourcer og for åbningstid.

Sagsfremstilling

 I det vedhæftede notat beskrives principper for åbiningsdage og ressourcetildeling samt den særlige koordinatofunktion, som bliver en del af den nye klubstruktur.

Høringssvar fra skolebestyrelserne, Ungdomsskolens bestyrelse, Ishøj Fælles Elevråd og Ungerådet er vedhæftet sagen til drøftelse.

Udtalelser fra Ungdomsskolens MED-udvalg, skolernes MED-udvalg samt Fælles MED-udvalg for dagtilbud og skoler er vedhæftet sagen til orientering.

IndstillingForslag til beslutning: 16. januar 2017, pkt. 1:

Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget drøfter de indkomne høringssvar.

Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

 • at model A, B eller C danner grundlag for den fremtidige klubstruktur i skolernes aftenklubber
 • at der etableres et klubtilbud for kommunens 15 - 17årige på Ungdomsskolen
 • at der ansættes en koordinator, der både skal lede det nye klutilbud for de 15 - 17årige i Ungdomsskolen og koordinere det faglige og pædagogiske indhold i kommunens klubtilbud samt koordinere åbningstider i skolernes aftenklubber
 • at koordinatorens løn finansieres med midler fra den vakante afdelingslederstilling i Ungdomsskolen (Kufferten)
 • at åbningstider i skolernes aftenklubber og klubben i Ungdomsskolen er tre timer pr. aften i tidsrummet 17 - 22
 • at tre aftenklubber holder åbent hver dag i ugens fem dage i 47 uger om året, og at åbningstiden fordeles jævnt over ugens fem dag, jf. eksempel fra bilag. Ved særlige lejligheder kan en hverdag veksles til weekend åbent
 • at ressourcer til aftenklubberne fordeles efter den i notatet foreslåede model indenfor det eksisterende budget til formålet
 • at klubtilbuddet i Ungdomsskolen har åbent tre timer alle fem hverdage samt lørdag eller søndag i 52 uger om året
 • at klubtilbuddet i Ungdomsskolen har åbent for alle kommunens 13 - 17årige i weekender og i ferieperioder, hvor aftenklubberne ikke holder åbent
 • at klubtilbuddet i Ungdomsskolen finansieres indenfor Ungdomsskolens budget (inkl. budgettet til Kufferten)
 • at den nye klubstruktur træder ud kraft ved starten af skoleåret 2017/2018.

Beslutning

Tiltrådt

Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at aftenklubberne arrangeres efter model A, og at der ved udmøntningen lægges særlig vægt på koordinering og tiltag, der kan bringe de unge sammen på tværs af skoledistrikter.

Udvalgene indstiller endvidere, at de unge kan blive i ungdomsskolens klub til det klubår, de fylder 18 år, er afsluttet (klubåret afsluttes i august). 

Lovgrundlag

Kommunerne kan oprette klubtilbud under flere forskellige love. Det kan ske under Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven, Folkeoplysningsloven og Lov om dag-, fritids og klubtilbud m.v. til børn og unge.

Bilag