Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 16. august 2021 kl. 16:30

Mødelokale Tårnbjerget,Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Kultur og fritidscentret oplyser, at Ishøj Ungdomsskole og Kulturium Bibliotek og Musikteater deltager i de særlige tiltag omkring vaccinationsindsatsen. Der er tale om indsatser for Ungerådet rettet mod de yngre årgange. For Kulturium Bibliotek er det særligt hjælp til bestilling af vaccinationstider. Kulturium Musikteater har igen dannet rammen om frivilligt testcenter mandag og tirsdag samtidig med at fungere som bloddoner-sted og afvikling af børnekoncerter i relation til testindsatsen for familier.
 2. Kulturium Bibliotek lægger fra september lokaler til Studievalg Danmarks satellit-vejledningsmulighed, hvor unge vejledes i, hvordan de kommer i gang med en videregående uddannelse. Studievalg Danmark er en organisation under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vejledningen er særlig målrettet til såkaldte ”sabbatister”, som efter ungdomsuddannelser ikke er kommet i gang med en uddannelse, og de som får afslag på deres uddannelsesvalg. Vejledningen vil foregå ca. hver anden uge.


Resume

Der afholdes Verdensmålsdag i Ishøj Byhave den 22. september kl. 10-18. Alle centre er blevet bedt om, at melde ind på, hvilke områder og aktiviteter, der er relevante for det pågældende område. Kultur og Fritidsudvalget har tidligere påpeget områder, som Center for Kultur og Fritid kan deltage med.

Sagsfremstilling

Forslag til Center for Kultur og Fritids deltagelse i Verdensmålsdagen 2021 er:

 • Kulturium
  • Bogsalg
  • Verdensmål til hverdagsmål
  • Tegnekonkurrence: I perioden op til verdensmålsdagen vil der være en tegnekonkurrence for alle skolebørn i Ishøj om at tegne årets Verdensmålsplakat. Alle bidrag udstilles i Kulturium Bibliotek og borgmester Ole Bjørgstorp udråber vinderen på dagen.
  • Information om certificering af Kulturium Bibliotek
 • Kulturmetropolen og fokusområde ”Et bedre liv med kultur”
 • Tilbud for sårbare borgere i voksengruppen:
  • Ishøj Roklub: Ro med demens
  • Ishøj Golf: Golf, diabetes og andre kroniske sygdomme
  • Ishøj Kulturskole: Syng dig glad, Dans og Parkinson
  • Ishøj Fitness: træn dig glad


 • IFEL – Det tværkommunale samarbejde på handicapområdet for børn og unge
 • Tilbud for børn og unge med fysiske og mentale funktionsnedsættelser
  • Ishøj Håndbold
  • Ishøj Svømmeklub
 • Jump4fun med DGI, Ishøj Svømmeklub og Ishøj Gymnastikforening


Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at

Beslutning

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at sagen afventer en nærmere afklaring af det overordnede projekt.

Kultur og fritidsområdet kan eventuelt arbejde videre indenfor rammerne i dagsordenteksten.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Under corona-epidemien har en lang række af de normale kultur- og fritidstilbud været lukket som følge af restriktioner, men medarbejderne på kultur- og fritidsområdet har ydet en stor indsats med nye og anderledes opgaver.

Sagsfremstilling

Corona-epidemien er ikke slut endnu, men det er administrationens forventning, at kultur- og fritidslivet vil være tæt på normaliseret om kort tid. Der er ikke forventninger om nye restriktioner, men der kan stadig komme lokale nedlukninger og Ishøj Kommune har iværksat en række initiativer for at få endnu flere borgere vaccineret.

Siden marts 2020 har kultur- og fritidslivet dog været ramt af omfattende restriktioner, og det har betydet nedlukning af en lang række af de normale kultur- og fritidstilbud, som borgerne normalt har stor glæde af. Det har betydet afsavn for borgerne, og det har betydet at en lang række medarbejdere pludselig stod uden deres normale arbejdsopgaver.

Det har dog på ingen måde betydet, at medarbejderne har ligget på den lade side. Tværtimod. Medarbejderne på kultur- og fritidsområdet har vist meget stor omstillingsparathed og innovations- og initiativkraft. Her kommer en række eksempler, der på ingen måde er udtømmende.

 • Udvikling af nye digitale tilbud - på tværs af driftstederne er der blevet arbejdet med nye digitale tilbud til borgerne. F.eks. har Ishøj Kulturskole kørt helt digitalt i en lang periode, og Ishøj Ungdomsskole har udviklet et nyt særligt digitalt fokus. Flere af de nye muligheder fortsætter efter restriktionerne.
 • Testcenter - Kulturium har (med hjælp fra bl.a. Ishøj Svømmehals personale) løftet den store opgave med at være testcenter af flere omgange.
 • Vaccinecenter - Ishøj Idræts & Fritidscenter huser Region Hovedstadens vaccinecenter. Det har givet medarbejderne nye og anderledes opgaver med langt flere borgere og har krævet nye midlertidige lokalefordelingsplaner
 • Hjælp til andre områder - Kultur og Fritidsområdet har under hele forløbet hjulpet de andre kommunale områder, når de havde brug for det. Helt fra starten, hvor Ishøj Svømmehals lager af håndsprit kom ud på plejecentrene, og der blev 3D-printet visirer i Ungdomsskolen og Kulturium, frem til nu, hvor Kulturium og Ishøj Ungdomsskole er drivkræfter i den kommunale kampagne for at få flere til at vaccinere sig. Mange af områdets medarbejdere har været lånt helt eller delvist ud til andre områder og løst nye og anderledes arbejdsopgaver der.
 • Hjælp til kultur- og fritidslivet - Mange af Ishøjs borgere og foreninger har henvendt sig for at få hjælp til at vurdere og tolke de forskellige restriktioner. Medarbejderne har her haft en opgave med at fortolke, forstå og formidle de ofte komplicerede restriktioner.


Det er administrationens vurdering, at medarbejderne har ydet en indsats langt ud over, hvad man kunne forvente, og de har i den grad bidraget til, at Ishøj Kommunes borgere nu er ved at kunne se en mere normal hverdag forude. Den indsats har vi administrativt løbende udtrykt vores anerkendelse af, og vi vil med denne sag give Kultur- og fritidsudvalget mulighed for at udtrykke deres anerkendelse også.


Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget udtrykker sin store anerkendelse af Kultur og Fritidsområdets medarbejderes indsats under corona-epidemien og overbringer sin tak for indsatsen.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning

Udvalget drøftede mulighederne for en studietur.
Emner: Uderum i byen, kunst i det offentlige rum, oaser, sundhed og kultur.