Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 17. maj 2021 kl. 16:30

Mødelokale Kæmpen,Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Beslutning

Til efterretning

Sagsfremstilling

 1. Ishøj Golf Klub tilbyder nyt træningsforløb med "Golf og Diabetes": I samarbejde med Ishøj Golf Klub, Diabetesforeningen og Ishøj Kommune er det igen lykkedes at sammensætte et fem-ugers forløb for borgere, der har en kronisk sygdom som diabetes, kræft, KOL eller hjerte-kar. Forløbet er gratis og Ishøj Golf Klub udlåner udstyr i prøveperioden.
 2. Ny aftale om Jump4fun for sæson 2021/22/23: Der er indgået ny aftale med DGI om 2 Jump4fun hold i Ishøj Kommune, som er et træningstilbud for primært overvægtige børn og unge, men her er også plads til børn og unge, der af andre årsager har svært ved at finde ind i det ordinære foreningstilbud. Det ene hold er i Ishøj Gymnastikforening og det andet hold er i Ishøj Svømmeklub. Formålet med Jump4fun er at give børn og unge, som ellers ikke ville deltage i et idrætstilbud, en oplevelse af bevægelsesglæde og mulighed for fysisk træning. Derudover arbejdes der med at styrke deltagernes kropslige og sociale kompetencer i en fast fritidsaktivitet én gang ugentligt. På sigt er målet at give deltagerne mod til at prøve kræfter med ordinære hold i Ishøjs foreninger. Aftalen er vedhæftet.
 3. Ishøj Lokalhistoriske Arkiv styrker indsamlingen fra foreningerne i Ishøj Kommune i samarbejde med Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening. I første omgang fokuserer Ishøj Lokalhistoriske Arkiv på idrætsforeninger og grundejerforeninger. Se vedlagte brev.
 4. Kultur og Fritidscentret orienterer om sommerens kommunale kulturarrangementer.
  Pjecen Kulturen i Ishøj vedhæftes.
 5. Kulturium Bibliotek fremsender bibliotekets tilbud til skolerne for skoleåret 2021/22
 6. Kulturium Musikteater orienterer om at der er modtaget tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens aktivitetspulje til kulturaktiviteter i 2021. Der er fremsendt ansøgning til tre perioder og alle har opnået fuldt ansøgt beløb. Samlet er der bevilget 1,11 million.
 • Januar-Februar 2021: 389.000 kr.
 • Marts-April 2021: 242.000 kr.
 • Maj - Juni 2021: 479.000 kr. på 479.000 kr.


Bevillingen dækker op til 65% af udgifterne til kulturaktiviteter og kompenserer dermed ift. de restriktioner der er på kulturlivet ift. bl.a. max antal gæster i salen mv.
Der gøres opmærksom på at en stor andel af beløbene skal tilbagebetales da musikteateret har været nedlukket i størstelen af perioden og dermed har modtaget tilskud for ikke afholdte aktiviteter.

Kulturim Musikteater fremsender koncertprogram for maj-december 2021. Programmet er vedhæftet dagsordnen.

 1. Ishøj Kulturskole har åbnet for tilmelding til den nye sæson.

Bilag

Resume

Fagudvalgene drøfter budgettet inden for udvalgets områder på møderne i maj og juni.

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 4. maj 2021, at der arbejdes med en spare-/råderumsramme på 30 mio. kr. på serviceområderne. Fordeling af råderumsrammen drøftes på byrådsseminaret ultimo maj, og besluttes endeligt på byrådsmøde i juni.

I sagen beskrives den indledende status for Ishøj Kommunes budget 2022 – 2025, kravene i budgetloven om overholdelse af serviceramme og anlægsramme samt forslag til proces for håndtering af de økonomiske udfordringer.

Sagsfremstilling

Ubalancer i Budget 2022

Baggrunden for beslutningen om en råderumsramme er, at der på dette tidlige tidspunkt i budgetprocessen forventes et merforbrug på servicerammen på ca. 20 mio. kr. Hertil kommer, at byrådet ønsker at have prioriteringsmuligheder, hvorfor kataloget skal udgøre 30 mio. kr.

Det forventede merforbrug på servicerammen er sammensat af, at budget 2022 som udgangspunkt viser en overskridelse af servicerammen på 3 mio. kr. i 2022. Derudover er der kendte merudgifter til bl.a. omdannelse af ældreboliger med 6 mio. kr., samt forventede merudgifter på det specialiserede voksenområde i 2021, som forventes at række ind i 2022. Seneste skøn viser merudgifter på 10 - 11 mio. kr. årligt fra 2022. Hvis alle de ovenstående udgifter fastholdes i 2022, vil kommunen overskride servicerammen med ca. 20 mio. kr. i 2022. Det skal bemærkes, at der i ovenstående tal ikke indgår et permanent løft på rengøringsområdet, som byrådet drøftede på budgetseminaret i efteråret 2020. Hvis rengøringsniveauet fra 2021 ønskes videreført i 2022, øges udgiftsniveauet med yderligere 10,2 mio. kr.

Budget 2022 har i udgangspunktet en økonomisk ubalance på 20 mio. kr. (primært pga. højt anlægsniveau og øgede overførselsudgifter), hertil kommer ubalancen på servicerammen, som beskrevet ovenfor. Ishøj Kommunes budget har således en samlet ubalance på ca. 40 mio. kr. i 2022, med et tilsvarende træk på kassebeholdningen.

Overholdelse af service- og anlægsrammen

Budgetloven kræver, at kommunerne overholder service- og anlægsrammen i både budgettet og i regnskabet. En overskridelse medfører både kollektive og individuelle sanktioner.

For at overholde serviceramme skal udgifterne reduceres på områder som fx:

 • Undervisning og dagpasning
 • Ældrepleje
 • Specialiserede børne- og voksenområde
 • Rengøring
 • Vejvedligeholdelse, asfalt, striber mm.
 • Administration.

Med baggrund i ovenstående ubalancer har byrådet besluttet, at fagudvalgene drøfter budgettet inden for udvalgets områder på møderne i maj og juni med henblik på at afsøge områder, hvor økonomien kan tilpasses, og i hvilke retninger reduktionsforslagene kan formuleres. Administrationen vil til møderne bidrage med indledende eksempler på forslag til reduktionsmuligheder.

Som inspiration til arbejdet er der til sagen bilagt KL’s publikation ”Kend din kommune” der med nøgletal der sammenligner Ishøj Kommunes udgifter med andre kommunernes udgiftsniveauer.

Som konsekvens af byrådets beslutning har administrationen igangsat arbejdet med at udarbejde et beredskab til at håndtere udfordringerne. Dette gøres dels vedrørende driftens serviceudgifter, dels vedrørende vurdering af de budgetterede overførselsudgifter, samt grundlaget for og påbegyndelsestidspunkterne af kommunens anlægsaktiviteter.

Administrationen vil frem mod sommerferien foretage yderligere vurderinger og beregninger af mere teknisk karakter.

Der gives en fornyet status på budget 2022 inden sommerferien.

Det foreslås:

at udvalget drøfter budget 2022 inden for udvalgets områder på møderne i maj og juni med henblik på at finde råderum, herunder især forslag til mulige besparelser vedrørende serviceudgifter

at udvalget drøfter, hvilke sigtepunkter administrationen i forberedelse af råderumskataloget skal arbejde efter.


Lovgrundlag

Bekendtgørelse om budget og regnskabssystem, revision mv.

Økonomi

Administrationen foreslår, at der foretages indledende drøftelser i fagudvalgene af ovenstående, med henblik på at give retning og muligheder, for at skaffe budgetmæssigt råderum og overholde service- og anlægsrammen.

Administrationen forelægger generelle spareforslag på byrådsseminaret den 27. og 28. maj 2021.


Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at administrationen arbejder videre med konkrete forslag til mulige besparelser.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Kulturium Musikteater og Biograf fremlægger vision om nye indgangspartier;

A. Koncert & Teaterindgang
B. Biografindgang
C. Udgang til terasse & byhave.

Sagsfremstilling

Arbejdet hænger sammen med visionerne for Kulturium om imødekommenhed og gæstfrihed, ligesom Kulturium vil blive mere synligt for gæsterne i bycenteret. Derudover er der god sammenhæng til aktuelle planer for at gøre Ishøj Bycenter mere indbydende, et arbejde som pt. pågår.

Arbejdet med Koncert- og teaterindgangen (A) er helt nødvendig, da glaspartiet skal udskiftes pga. nedslidning. Derfor er det vigtigt inden der bruges 100.000 kr. på dette at tage stilling til den fremtidige indgangspartiløsning.
Projektet med indgangsparti imod byhaven er ikke prissat.

Økonomi

Der er indhentet pris på ændring af indgangspartierne i Bycentret. Det beløber sig til 236.000 kr. ex. moms. Beløbet financieres af bygningsvedligeholdelseskontoen og ved Kulturium med halvdelen hver.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at
- arbejdet med indgangspartierne i Bycentret sættes igang.
- der indhentes priser på projektet mod Byhaven.

Beslutning

1. Tiltrådt med forbehold for.

 • Godkendelse i ejerforeningen
 • Rengøring kan gennemføres
 • Drøftelse med tilgængelighedspanelet

2. Udsættes til der er større tryghed i byhaven.

Bilag

Beslutning

Intet at referere.           

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt