Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 17. juni 2019 kl. 16:30

Mødelokale 175 (stuen), Brohuset, Vejlebrovej 45 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Kulturskolen har udarbejdet et nyt katalog til mulige samarbejder med folkeskolerne. Der er pt. en dialog i gang med skolerne om samarbejder i det kommende skoleår.
  Katalog er vedhæftet dagsorden.
 2. Ishøj Bord-Tennis Klub på ekstraordinær generalforsamling d. 9. april 2019 besluttet at opløse klubben pr. 30. april 2019. 
 3. Torsdag den 23. maj 2019 kl. 19.00 afholdtes den årlige pokalfest i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Foruden de 4 hovedpriser blrv der i år uddelt 87 erindringsgaver. .
 4. Realdania inviterer alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for fællesskab og aktivitet, til at søge om økonomisk støtte til at føre gode og originale idéer ud i livet. Har man en ildsjæl i maven, er det nu man skal byde ind. Realdania har i alt afsat 45 mio. kr. til ildsjæleprojekter, og forventer samlet at støtte mellem 60-80 store og små projekter. Invitation er vedhæftet dagsordenen.
 5. Danmarks Biblioteksforening holder kulturkonference 2019 torsdag den 26. september i BLOX.
  Invitationen er vedhæftet dagsordenen.
 6. Kulturium har siden slutningen af 2018 arbejdet udviklingsorienteret med Ishøj Biograf, med fokus på at understøtte gode lokale biografoplevelser. Der er fokus på at videreudvikle Ishøj Biograf som en stærkt lokalt forankret biograf, et sted med mening og fællesskab og hvor gæsterne kan forvente en biografoplevelse+. Biografudviklingen følger fire spor; Artfilm, Klubbiograf, Eventbiograf og premierebiograf. Biografens Artcinema er bl.a. forbedret med gæsternes oplevelse for øjet. Ligesom der i begyndelsen af 2019 i samarbejde med en række lokale foreninger blev opstartet en månedlig visning af tyrkiske film. Fra september opstartes Kulturium Teen Bio som er en helt ny biografklub for de 11+ årige. Klubben opstartes i samarbejde med børn og forældre og medejerskab er et essentielt pricip og netop derfor inddrages børn og deres forældre i hele processen fra filmudvælglse og til værtsskabet på filmdagene. Der har været deltagelse af over 30 børn og forældre i udviklingsarbejdet til nu. - Premierebiograf.
 7. Kulturium deltager, grundet den store succes i 2018, igen i år på Ishøj Bycenters sommerferiebillet, dels med en biografoplevelse og dels med en lille lykkepose fra biblioteket. Sommerferiebilleterne sælges henholdsvis fra biblioteket og musikteaterets billetsalg.
 8. Ishøj Ungdomsskole har modtaget en bevilling fra Friluftsrådets udlodningsmidler på 250.000 kr.
  Notat vedhæftes dagsordenen.
 9. Bladet "Ungdomsskolen" blev uddelt på mødet.
  se artikel side 12 om Ishøj Ungebyråd.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at tage meddelelserne til efterretning

Beslutning

Meddelelserne blev taget til efterretning

Bilag

Resume

Folkeoplysningsudvalget har i forbindelse med behandling af sag nr. 10 i februar 2019, hvor Ishøj Kunstforening ansøgte om månedlig rengøring, efterspurgt en oversigt over hvad ekstra rengøringsordning i kommunale klubhuse vil kræve af ressourcer.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets møde i februar, blev sag nr. 10 behandlet, hvor Ishøj Kunstforening ansøgte om en udvidet rengøringsordning i klubhuset. Her ansøgte foreningen om én månedlig rengøring udover den årlige hovedrengøring.

Folkeoplysningsudvalget vedtog at fastholde nuværende ordning baseret på rengøringsnormen besluttet i 2007. Derudover efterspurgte Folkeoplysningsudvalget en generel opgørelse over, hvad en udvidet rengøringsordning for klubhuse, hvor der pt. ikke foretages månedlig rengøring, ville koste i mandskab og økonomi.

I beregningen er medregnet 20 kommunale klubhuse og -lokaler, som på nuværende tidspunkt tilbydes én årlig hovedrengøring. I vedhæftede oversigt fremgår beregning for udvidet rengøringsordning for de 20 kommunale klubhuse og -lokaler.
Bilag med oversigt over udgifter til rengøring for hele klubhusområdet er ligeledes vedhæftet.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at udvidelsen indgår i budgetforhandlingerne for 2020.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

En udvidet rengøringsordning for de 20 kommunale klubhuse og lokaler vil årligt udgøre en udgift på 59.125 kr.

Lovgrundlag

Folkeoplysningslovens § 22

Stk. 1. De i § 21 nævnte lokaler og udendørsanlæg stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afholder eventuelle udgifter til el, varme og rengøring i forbindelse med benyttelse af de i § 21, stk. 1, nr. 2-3, nævnte lokaler m.v.

Bilag

Resume

Kulturskolen har gennemført en proces for udarbejdelse af en vision og strategi for 2020-2023, hvor medarbejdere, Lokal MED-udvalg og bestyrelsen har været involveret.
Forslaget til en ny vision, strategi og handleplaner er vedhæftet dagsorden 

Sagsfremstilling

På pædagogisk dag og på personalemøder i 2019 har kulturskolens personale været involveret i udviklingen af en ny vision og strategi for kulturskolen. Kulturskolens MED-udvalg og ledelse har efterfølgende bearbejdet materialet, som er blevet forelagt bestyrelsen, der har bearbejdet dette og indstiller, at visionen for kulturskolen 2020-2023 er, at:

Kulturskolen er et kreativt værksted. Et sted hvor fællesskab, glæde og velvære skabes gennem kunst med fokus på både tradition og fornyelse. Kulturskolen er kendt og en attraktiv partner med lige adgang for alle borgere i Ishøj Kommune.

Kulturskolens bestyrelse indstiller, at strategi og handleplaner for 2020-2023 vedtages.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at kulturskolebestyrelsens indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Visionen & strategien holdes inden for de budgetmæssige rammer.

Lovgrundlag

Loven om musik nr. 306 af 10. juni 1976

Bilag

Resume

Ishøj Byråd har i sit møde den 3. januar 2017, sag nr 15 vedtaget de nuværende åbningstider for Ishøj Svømmehal. Det blev besluttet at 2017 og  2018 var forsøgsår med hensyn til åbningstiderne. Det blev lagt til grund at Ishøj Svømmehal skulle prioritere familieaktiviteter og børneaktiviteter.
Tidligere notater vedhæftes dagsordenen.

Sagsfremstilling

Ishøj Svømmehal fik i forbindelse med åbningstiderne efter renoveringen 360 åbningsdage om året med begrænsede åbningstider på helligdage og i skoleferier. Der har været enkelte henvendelser om ændring/udvidelse af åbningstiden i Ishøj Svømmehal, således at brugere i arbejde kunne anvende svømmehallen på de udvidede åbningsdage.
Ishøj Svømmehal har udarbejdet et notat om anvendelsen af Ishøj Svømmehal, der afdækker besøgene i udvalgte perioder og tidspunkter. Der har været særlig fokus på ændring/udvidelse af åbningstiderne på dage med åbningstider kl. 9.00 - 16.00. Notat af 3. juni 2019 redegør for besøgsantal og økonomiske konsekvenser for ændrede prioriteringer.
Notatet vedhæftes dagsordenen.

Der er udarbejdet notat om åbningstider og lukkedage i omliggende svømmehaller. Notatet vedhæftes dagsordenen. Det er drøftet og et ønske, at der årligt afsættes to ugers lukke tid i juli måned til nøvendige reparationer af tekniske anlæg for at undgå nedlukninger på åbningsdage og tekniske nedbrud med gener for brugerne.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,
- at prioriteringen af familier i ferieperioder fastholdes og at åbningstiderne fastholdes.
- at der lukkes i to uger i juli til reparationer af bygninger og tekniske anlæg.
- Forslaget om udvidet åbningstid indgår i budgetforhandlingerne med henblik på drøftelse af den forebyggende  økonomiske effekt især for udsatte grupper.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

En flytning af åbningstiden fra 9.00 - 16.00 til 6.30 - 13.30 vil betyde et indtægtstab på kr. 70.000.
En udvidelse af åbningstiden vil betyde en merudgift på 450.000 kr. og en merindtægt på 44.000 kr.

Lovgrundlag

Ishøj Svømmehal drives på baggrund af kommunalfuldmagten.

Bilag

Resume

Administrationen har foretaget den 1. budgetopfølgning for 2019 på driftsområderne, jf. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune. Resultatet viser forventede samlede mindreudgifter på 2,9 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages 2 budgetopfølgninger om året til politisk forelæggelse. Administrationen har foretaget den 1. budgetopfølgning for 2019 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. Budgetopfølgningen viser overordnet en forventet mindreudgift på 2,9 mio. kr. Det er endnu tidligt på året og der kan derfor ske bevægelser i retning af både mer- og mindreforbrug i den resterende del af året. Budgetopfølgningen skal derfor ses i dette lys. Administrationen vil foretage 2. budgetopfølgning 2019 til efteråret.

De forventede mindreudgifter fordeler sig med 0,4 mio. kr. indenfor servicerammen, mens der udenfor servicerammen forventes mindreudgifter på 1,7 mio. kr. Budgetopfølgningen vedrører driftsområderne, men der medtages også et konkret mindreforbrug på en anlægspost på 0,8 mio. kr.

Under Kultur- og Fritidsudvalgets områder er der ved denne budgetopfølgning ikke forventet afvigelser til budgettet. Der er et ophørt projekt med budget på 9.000 kr. som søges nulstillet. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Der er udarbejdet budgetopfølgningsnotat (Bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser en specifikation af den samlede budgetopfølgning. Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder der varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkender budgetopfølgningen, og at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område i henhold til budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Som angivet i notatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Bekendtgørelse om kommunerne budget og regnskabsvæsen.

Bilag

Resume

Som led i budgetprocessen fortsætter Kultur- og Fritidsudvalget drøftelserne om budget 2020 inden for udvalgets områder. Udvalget drøfter administrationens forslag til besparelser og prioriterer, hvilke forslag, der skal indstilles til den videre budgetproces.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene drøftede på møderne i maj budgetsituationen i 2020, som den kendes pt., herunder budgettet inden for udvalgenes områder. I følge tids- og handleplanen for budgetarbejdet, fortsætter fagudvalgene drøftelserne af budget 2020 på møderne i juni. 

Spareramme for Kultur- og Fritidsudvalget udgør 0,5 mio. kr. ud af i alt 10 mio. kr.

Administrationen fremlægger besparelsespotentialer på udvalgets område på mødet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter administrationens forslag til besparelser og prioriterer, hvilke forslag, der skal indstilles til den videre budgetproces.

Forslagene blev godkendt.

Beslutning

Tiltrådt.