Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 17. august 2020 kl. 16:30

Mødelokale Tårnbjerget, Ishøj Rådhus, etage 2

Resume

På baggrund af den besluttede disponeringsplan for Brohusets etape 1 er der i dialog med brugerne udarbejdet en opdateret disponeringsplan, som indeholder forslag til endelig indretning af Forenings- og Netværksområdet med tilhørende fællesarealer. Derudover beskrives forslag til den fremtidige anvendelse af kantinearealet og etableringen af en ”brobygger” funktion i Brohuset.

 

Sagsfremstilling

Dette punkt fremlægges som enslydende dagsordenspunkt for Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Disponeringsplanen for de 4 etaper i ombygningen af Brohuset blev godkendt af Ishøj Byråd d. 24/6-2019. På byrådsmødet d. 7/4-20 blev der givet anlægsbevilling til etape 1 til Forenings- og netværksområdet i stueplan, og d. 2/6-20 besluttede byrådet at udvide etape 1 med sundhedsfunktioner på 1. sal. Hele Brohusprojektet blev drøftet på byrådsseminar d. 17/6-20.

Byrådet har besluttet, at brugerne inddrages etapevis i den endelige indretning med udgangspunkt i disponeringsplanen. For etape1 er brugerne inddraget i foråret 2020, og der er udarbejdet forslag til opdateret disponeringsplan for etape 1.  Dialogen har handlet om, hvordan de nye faciliteter kommer til at fungere i praksis samt indretning af køkken- og fællesområder.

De nuværende brugere af Foreningslokalerne på Vejlebrovej 45B og Seniorlokalerne på Vejlebrovej 105 er blevet hørt. Derudover er repræsentanter for de kommende kommunale funktioner i Brohuset blevet hørt.

Som en del af renoveringen i etape 1 indgår det nuværende kantineområde. Der lægges op til, at der etableres et fælleskøkken og et anretterkøkken. Dialogen med brugerne har vist, at fælleskøkkenet i Brohuset kan have mange forskellige brugere, fx botræning og undervisning i sunde madvaner eller aktiviteter i de sociale foreninger og netværk. Køkkenfaciliteterne kan ikke bookes til kommercielle aktiviteter eller åbne arrangementer, som er offentligt tilgængelige eller minder om café-drift. Fælleskøkkenet kan bookes på samme måde som booking af et foreningslokale. Anretterkøkkenet er primært tiltænkt forenings- og netværksområdet og kræver ikke booking.

På baggrund af brugernes ønsker indrettes et fælles og fleksibelt opholdsområde foran køkkenet. Fællesområderne giver plads og rammer til at være sammen på tværs i Brohuset og understøtter visionen om at skabe grobund for øget sundhed, trivsel og livskvalitet for borgerne.

For at bygge bro mellem brugerne i Brohuset foreslås det, at der bliver etableret en ”Brobyggerfunktion”. Brobyggeren har sin daglige gang i Brohuset og skal fungere som kontaktperson og ”fødselshjælper” for nye fælles aktiviteter. Brobyggeren skal hjælpe til med at brugerne lærer hinanden at kende og grundlægge nye relationer og samarbejder. Brobyggeren kan fx i samarbejde med de kommunale funktioner og foreninger arrangere temaoplæg/arrangementer om kultur og sundhed, frivillighed, bevægelse, sunde madvaner mv.

Derudover vil en brobygger spille en stor rolle i dialogen med brugerne, som er en løbende opgave i de næste år, herunder udvikling af fælles spilleregler for brugen af de nye fællesarealer. Derfor er det oplagt, at Brobyggerfunktionen etableres samtidig med fællesområderne og fælleskøkkenet.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at

-          Etape 1 i stueplan indrettes som anført i den opdaterede disponeringsplan og køkkennotat

-          Der etableres en brobyggerfunktion i Brohuset for en 3-årig periode, med ansættelse fra 1. januar 2021. Finansiering på 600.000 kr. hertil forslås afklaret i budgetprocessen for budget2021.

Beslutning

Tiltrådt

Pia Beckmann Skourup (V) afventer stillingtagen til funktionen "brobygger" er beskrevet.

Økonomi

Finansieringen af renoveringen af den eksisterende kantine til det nye fælleskøkken, anretterkøkken og opholdsområde indgår i projektets samlede økonomi i etape 1 (dog ikke finansiering af løst inventar).

Brobyggeren er en ny funktion, hvor der skal findes finansiering udenfor anlægsudgifterne til Brohuset. Udgiften skønnes til et årsværk på ca. 600.000 kr. Stillingen foreslås etableret som tidsbegrænset på 3 år, hvorefter den evalueres.

 

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Børne- og Undervisningsministeriet har bevilget midler til sommeraktiviteter (846.000 kr.), der skal sikre, at børn og unge får en god og indholdsrig sommer trods corona situationen.
  Der er på kort tid skabt et fantastisk program for børn og unge i Ishøj.
  Programmet har været offentliggjort på www.detskeriishoj.dk

  Flyeren som er uddelt til alle skoleelever i kommunen er vedhæftet.
  Der vil blive udarbejdet en evaluering, der skal fremsendes til ministeriet og som vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget.
 2. Ny aftale om Jump4fun for sæson 2020/21: Der er indgået ny aftale med DGI om 2 Jump4fun hold i Ishøj Kommune, som er et træningstilbud for primært overvægtige børn og unge, men her er også plads til børn og unge, der af andre årsager har svært ved at finde ind i det ordinære foreningstilbud. Det ene hold er i Ishøj Gymnastikforening og det andet hold er i Ishøj Svømmeklub. Formålet med Jump4fun er at give børn og unge, som ellers ikke ville deltage i et idrætstilbud, en oplevelse af bevægelsesglæde og mulighed for fysisk træning. Derudover arbejdes der med at styrke deltagernes kropslige og sociale kompetencer i en fast fritidsaktivitet én gang ugentligt. På sigt er målet at give deltagerne mod til at prøve kræfter med ordinære hold i Ishøjs foreninger. Aftalen er vedhæftet.
 3. Fritidsmesse 2020: Den 3. september kl. 13-15 afvikles der Fritidsmesse i Ishøj Idræts og Fritidscenter for Ishøj Kommunes 5.-8. klasser. I år får alle skoleklasser tilsendt en forberedelsespakke, hvor eleverne sammen med deres lærer får mulighed for at forberede sig til Fritidsmessens muligheder. I forberedelsespakken er der lagt op til en fælles drøftelse af, hvad et indholdsrigt fritidsliv betyder for den enkelte og hvilken betydning det kan have for dannelsen af os som mennesker. Arrangementet anbefales aflyst under henvisning til forsamlings begrænsningerne.
 4. Sensommerfest på Bredekærgård: Den 19. og 20. september 2020 afholdes der Sensommerfest på Bredekærgård. Det bliver en weekend med meget indhold for både store og små. Den 19. vil Bredekærgård være vært for et stort arrangement med børneunderholdning, formidling, country music og jazz. Den 20. september afholdes med Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening som vært og indeholder bl.a. Høstmarked, Loppemarked og Rockabilly. Arrangementet anbefales aflyst under henvisning til forsamlings begrænsningerne.
 5. Ishøj Vikingemarked der afvikles på Ishøj Tange og som led i Vestegnens Kulturuge (uge 37) anbefales aflyst under henvisning til forsamlings begrænsningerne.
 6. Ishøj Kulturpakke for skoler og dagtilbud for 2020-2021
  kulturpakkerne er vedlagt.
 7. Kulturium: har udgivet "sommer jul.-aug. 20" arrangementer for børn
  Uddeles på mødet.
 8. Ishøj Golf Klub tilbyder nyt træningsforløb med "Golf og Diabetes": I samarbejde med Ishøj Golf Klub, Diabetesforeningen og Ishøj Kommune er det igen lykkedes at sammensætte et fem-ugers forløb for borgere, der har en kronisk sygdom som diabetes, kræft, KOL eller hjerte-kar. Forløbet er gratis og Ishøj Golf Klub udlåner udstyr i prøveperioden. Flyer er vedhæftet.
 9. Ishøj Svømmehal: Der vil igen i år være særlige træningstilbud i Ishøj Svømmehal for borgere med førtidspension og for borgere i afklaringsforløb. For borgere med førtidspension er træningstiden fredage kl.11.15-11.45. Tilmelding til til holdet sker via Ishøj Svømmehal eller via Ishøj Svømmehals hjemmeside under booking. For borgere i afklaringsforløb er træningstiden fredage kl. 12.00-12.30. Tilmelding til holdet sker via ishøj Svømmehal. Der er opstart for begge hold den 4. september.
 10. Nyt forløb for demensramte med Ishøj Roklub: Ishøj Roklub inviterer til nyt træningsforløb for borgere med hukommelsesudfordringer og deres pårørende. Der er opstart af nyt forløb den 9. september kl. 12.-13.30 og forløbet varer 10 gange. Folder er vedhæftet.
 11. Svar på henvendelse vedrørende etablering af legeplads på Bredekærgård: Center for Kultur og Fritid har svaret på henvendelsen fra Tranegilde Landsbylaug vedrørende etablering af legeplads på Bredekærgård. Svaret på henvendelsen er vedhæftet.

Beslutning

Ad 1 - 10 til efterretning

Ad 11 oplægget udsendes til udvalgets medlemmer.

Bilag

Resume

Ishøj Teater fik i 2016 en bevilling på 150.000 kr. fra Ishøj Byråd til udarbejdelse af prospekt. Ishøj Teater har indgået aftale med Wohlert Arkitekter om udarbejdelse af prospektet. Dette arbejde har udviklet sig undervejs og er nu klar til præsentation.

Sagsfremstilling

Formålet med ombygningen af Ishøj Teater er at skabe rum og rammer for at udfolde den kunsteriske vision. Ishøj Teater vil skabe et teater med højt til loftet i tanke, rum og indhold. De nuværende rammer begrænser visionen og Ishøj Teaters forsatte udvikling. Med udbygningen og fornyelsen ser Ishøj Teater mulighed for at levere mere kvalitet, flere forestillinger, flere kunsteriske samarbejder og bedre forhold for både publikum og ansatte.

Projektet er en gennemgående forandring af bygningen på Brentedalen 8. I projektet har der især været fokus på publikumsfaciliteterne og faciliteterne for teatrets ansatte. Med bedre betingelser for publikum gives en bedre teateroplevelse. Med forbedrede arbejdsbetingelser vil publikum opleve endnu mere kvalitet i forestillingerne. Især har prøvesalen været et stort ønske, da det både giver mulighed for at lave mere teater for andre målgrupper - og samtidig have et sted, hvor der kan øves teaterreplikker uden at der samtidig opsættes kulisser.

Projektet "Ishøj Teater - udbyning og fornyelse" kan være med til at give Ishøj og Vestegnen et løft som kulturbærer for den danske scenekunst. Ishøj Teater er i en rivende udvikling og leverer børneteater i høj kvalitet til glæde for børn og voksne. Derfor vil realiseringen af dette projekt være et stort skridt for Ishøj Teater som børneteater.

Det samlede projekt har en økonomi på ca. 47 mill., som Ishøj Teater skal ansøge om hos eksterne fonde.

Ishøj Kommune har udarbejdet en støtteerklæring, der bekræfter samarbejdet med Ishøj Teater og som kan vedlægges fondsansøgningerne.

Ishøj Kommunes advokat Ulf Andersen har udarbejdet notat i forbindelse med spørgsmål vedrørende moms og byggefond. Notatet er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager at:

 • godkende prospektet til videre fondsansøgning
 • godkende støtteerklæringen
 • tage notat om momsafklaring og byggefond til efterretning

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Det samlede projekt har en økonomi på ca. 47 mill., som Ishøj Teater skal ansøge om hos eksterne fonde. Ishøj Kommune har afsat 1 mill. til projektet i 2021.

Resume

Kulturskolen har modtaget i alt 17 mails fra forældre med forespørgsel om refusion for betaling af undervisning på kulturskolen i den periode, hvor der ikke har været fysisk undervisning på kulturskolen grundet corona. Derudover er der forældre, som har henvendt sig telefonisk, men ikke efterfølgende sendt en mail, som de var blevet bedt om.

Sagsfremstilling

Grundet corona har kulturskolen været nedlukket for fysisk undervisning i perioden 12. marts til 4. maj for soloundervisning og mindre hold i musik og i perioden 12. marts til 8. juni dans, billedskole, korsang og større hold i musik. Eleverne er blevet tilbudt undervisning via diverse digitale platforme. Efter en indkøringsperiode tog de fleste elever imod dette tilbud i soloundervisningen, men ved holdundervisningen har der været en del udfordringer, bl.a. fordi der ikke er den samme én- til- én kontakt som ved soloundervisningen.

Kulturskolen startede to nye billedskolehold op henholdsvis den 22. januar 2020 (de nåede at få 6 gange, inden vi lukkede ned og nogle af børnene startede først 2. og 3. gang) og den 4. marts (de nåede at få 2 gange, inden vi lukkede ned).

En stor del af forældrehenvendelserne kommer fra disse elever.  Enkelte af disse forældre fandt det heller ikke rimeligt, at de selv skulle sørge for materialer til undervisningen (en del af brugerbetalinger går til at dække undervisningsmaterialer).  Ligeledes er en del af henvendelserne fra elever, der lige var blevet tilbudt en plads, men kun havde modtaget undervisning få gange. De resterende henvendelser er fra forældre, hvor der har været udfordringer ift.  at få undervisningen til at fungere digitalt.

Børne og Undervisningsudvalget har i sit møde den 15. juni 2020 vedtaget at yde refusion af forældrebetaling for den periode, der ikke har været afholdt undervisning i modersmålundervisningen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at der ydes kompensation fra billedskoleholdene med 20.256,- kr.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

En refundering af brugerbetaling for undervisning i perioden 12. marts til henholdsvis 4. maj og 8. juni, vil betyde, at de forældre, der har henvendt sig pr. mail skal refunderes svarende til en samlet mindre indtægt  på kr. 11582,-

Såfremt man refunderer brugerbetalingen til alle elever på de to billedskolehold, der kun nåede at modtage ganske få gange undervisning, vil det svare til en samlet mindre indtægt for kulturskolen på kr. 20.256,-

Besluttes det at refundere betalingen som beskrevet, kan det ikke forventes at mindre-indtægten holdes inden for kulturskolens budget.

 

Resume

Der er indkommet klage fra Jeppe Blak, Tranegilde Bygade 6, 2635 Ishøj som er beboer i naboejendommen til Bredekærgård. Klagen går på ulovligt oprettet bålplads og generende støj fra aktiviteter i forbindelse med benyttelse af faciliteterne på Bredekærgård.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt et møde mellem Ishøj Kommune og klageren samt øvrig beboer på adressen Tranegilde Bygade 6. På mødet var Ishøj Kommune repræsenteret ved direktør Lisbet Lentz og centerchef John Romlund. Klageren og øvrig beboer på adressen Tranegilde Bygade 6 har afleveret en disposition for deres samtale med kommunens repræsentanter. Dispositionen vedhæftes dagsordenen.

Det blev på mødet aftalt at klagen over bålstedet og aktiviteterne blev forelagt Kultur og Fritidsudvalget på august mødet.

Der har efter mødet været spørgsmål fra klageren og en korrespondance mellem klageren og Ishøj Kommune.

Der blev i 2013 vedtaget et sæt ordensregler for Bredekærgård. Ordensreglerne fremgår af to store skilte ved indgangene til Bredekærgård. Foto vedhæftes dagsordenen.

Ordensreglerne i deres nuværende form tager ikke højde for regulering af aktiviteterne på Bredekærgård, idet Bredekærgård generelt er et offentligt tilgængeligt område og under publikums almindelige beskyttelse.

Klagernes indhold handler om unges samlinger omkring bål på det dertil indrettede bålsted og offentlighedens anvendelse af Bredekærgård i weekender.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtog, at sagen drøftes og klagen tages til efterretning.
Der tages kontakt til Tranegilde Landsbylaug med henblik på revision af ordensreglementet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Det er besluttet i forbindelse med behandling af budget 2021at der ikke udarbejdes et sparekatalog. Hvis der er ønsker om at igangsætte nye aktiviteter i 2021, der kræver financiering, kan udvalget drøfte og beslutte om eksisterende budget skal anvendes til nye aktiviteter.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtog, at drøftelsen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt