Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 18. maj 2020 kl. 16:30

Mødelokale Tårnbjerget, Ishøj Rådhus, etage 2

Sagsfremstilling

 

 1. Kulturium Bibliotek - Ny kommunal biblioteksforening: De danske folkebiblioteker har et enestående samarbejde på det digitale område. Et samarbejde som mange bibliotekssystemer i verden er foruden. I 2019 trådte staten ud af DBC; Dansk Bibliotekscenter med bl.a. ansvar for at producere og digitalisere metadata til de danske biblioteker og udvikle og drive bibliotekernes fælles IT-infrastruktur. Det gav anledning til en ny organisering af opgaverne i Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). KL´s bestyrelse har besluttet at DDB ophører i sin nuværende organisering. I stedet blev 4. maj stiftet en ny forening; Det Digitale Bibliotek.
  Den nye forening giver folkebibliotekerne muligheden for at konsolidere den digitale infrastruktur på biblioteksområdet i et endnu stærkere samarbejde. Samarbejdet skal sikre øget indflydelse for den enkelte bibliotekskommune og en bedre sammenhæng mellem de digitale tjenester på de danske folkebiblioteker. Det er afgørende for den fortsatte opgavevaretagelse af de opgaver, der på nuværende tidspunkt varetages i DDB, at bibliotekskommunerne melder sig ind i foreningen. Indmeldelse indebærer ikke nye forpligtelser for Ishøj Kommune, men sikrer at de opgaver som DDB hidtil har løst også fremadrettet vil være tilbud til Ishøjs borgere.

  Ishøj Kommune er indmeldt i den nye fælles kommunale forening og deltog ved den stiftende generalforsamling d. 4. maj. Vedhæftet er yderligere information om den nystiftede forening.
 2. Kulturium Bibliotek - Reserveringer/udlån: Biblioteket har pr. 8. maj haft åbnet for reserveringer af egne materialer siden  23.4 – i perioden er der indkommet 295 reserveringer. Der er i perioden afviklet tre afhentningsdage med åbent to timer i Byhaven, mandag 15-17 og onsdag 11-13. Borgerne kan stadig vente med at afhente indtil biblioteket åbner under mere normale former.

  Medarbejderne oplever en rigtig god modtagelse blandt borgerne, bl.a. var meldingen fra teamet mandag d. 4.5 rapportere medarbejderne a
  t ”Borgerne var glade og roste os meget for, at de havde mulighed for at få deres bestillinger, de savner os og glæder sig til vi åbner ”rigtigt”. Der var god ro og orden og alle regler blev overholdt!"

  Der er udleveret 316 materialer fordelt på 4 dage.

  27.4 – 41 lånere og 113 udlån
  29.4 – 23 lånere og 54 udlån
  4.5 - 29 lånere og 95 udlån
  6.5 - 28 lånerer og 54 udlån
 3. Kulturium Musikteater - Global Culture Club: I efteråret opstartes Kulturium Global Culture Club, som den nyeste world venue i Københavnsregionen. Ishøj er stedet hvor hele verden mødes og derfor er det vigtigt og vedkommende også at præsentere musik fra flere af de verdensdele som er repræsenteret i Ishøj - og på Vestegnen. Det forventes at der vil blive afholdt 4-6 koncerter årligt i regi af det nye koncept. Plakat vedhæftet dagsorden til orientering.
 4.  Kulturium Bibliotek - Sorteringsanlæg: Der er indgået kontrakt med Bibliotheca omkring indkøb af nyt sorteringsanlæg. Sorteringsanlægget opsættes i august måned. Økonomisk holder den indgåede kontrakt sig inden for den økonomiske ramme.
 5. Særudgave af publikationen Det sker i Ishøj: Der udarbejdes en særudgave af publikationen Det sker i Ishøj. Fokus vil være på den gode fortælling til borgerne og give et indblik til hvad der sker i en kultursektor hvor alle kulturaktiviteter udsættes og aflyses og medarbejdere er hjemsendte. Derudover kigges der i publikationen fremad mod genåbning og dens betydning. Publikationen uddeles til borgerne 29. maj.
 6. Kulturministeren har fremsendt skrivelse til Kommunernes Landsforening om forældrebetaling i musik og kulturskoler. Skrivelsen vedhæftes dagsordenen. Sagen vil senere blive optaget som punkt på dagsordenen.
 7. Kulturmetropolen - Orientering fra den politiske styregruppes møde fredag den 15. maj 2020

 

Indstilling

punkterne 1-7 tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Et flertal af Folketingets partier er enige om fase 2, 3 og 4 i genåbningen af Danmark. Her ses betydningen for for kultur- og fritidsområdet i Ishøj.

Sagsfremstilling

Torsdag den 7. maj og fredag den 8. maj blev et flertal af Folketingets partier enige om fase 2, 3 og 4 i genåbningen af Danmark. Planen og faseindelingen har betydning for, hvordan kultur- og fritidsområdet kan åbne efter corona-nedlukningen. Kultur- og fritidscentret har udarbejdet vedlagte notat med en oversigt over, hvordan faserne falder, og hvilken betydning faserne har for de forskellige kulturinstitutioner i Ishøj.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager at tage orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Kulturium fremsender genåbningsplan for biblioteket og biografen.

Sagsfremstilling

Som led i Regeringen og folketingets partiers aftaler omkring genåbning af samfundet fra henholdsvis 7. maj og 8. maj kan landets biblioteker genåbnes for udlån og afleveringer som del af fase 2 fra 18. maj og landets biografer kan genåbne som del af fase 3 forventeligt fra 8. juni. Kulturium har udarbejdet genåbningsplan for husene og ser frem til at kunne byde borgere velkomne i de fysiske rum igen. Musikteateret indgår ikke i nærværende genåbningsplan, da spillesteder som det er udmeldt pt. ikke må genåbne før fase 4 i august måned og udviklingen i retningslinjer forventligt er ændrede til august.

I den vedhæftede plan gennemgås;

 • Tidshorisont,
 • Rammen,
 • Grundlag
 • Åbningstid
 • Det fysiske rum
 • Ekspeditionstider
 • Principper for vagtsskema under genåbning
 • Rengøring

 

Elementerne i planen er drøftet på ekstraordinært møde.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at sagen tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning

Lovgrundlag

De indgåede aftaler af 7. og 8. maj melem regeringen og folketingets partier omkring genåbning af samfundet.

Bilag

Resume

Ishøj Ungdomskole har udarbejdet notat om ungdomskolens genåbning af klubtilbudet den 18. maj 2020. Notatet vedhæftes dagsordenen.

Sagsfremstilling

Genåbningen handler først og fremmest om klubtilbudet, der forsøges gennemført udenfor de fysiske lokaler, som klubben normalt bruger. Den største udfordring bliver at overholde forsamlingsforbuddet. Dette forsøges overholdt gennem aktiviteter i mindre gruper. Antallet af åbningsaftener halveres og personalet flyttes til de øvrige åbningsdage.

Samarbejdet med folkeskolen genoptages ligeledes, men på de vilkår der er beskrevet i vedhæftede vejledning.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager at tage sagen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Resume

Anlæg i Ishøj Idræts & Fritidscenter til beachvolley, strandhåndbold og strandfodbold er afleveret fra entreprenøren og klar til ibrugtagen.

Sagsfremstilling

Anlægget er kommunalt ejet og stilles til rådighed for godkendte foreninger, organisationer mv. der er hjemhørende i Ishøj Kommune. Udlån sker i henhold til Folkeoplysningsloven. 

Der arbejdes på muligheder for skiftende brug af anlægget for de foreninger, der har en kerneaktivitet, som afvikles på sand. Den skiftende brug af anlægget og derved opstilling af udstyr vil påfalde brugerne, ligesom det gør sig gældende for indendørsaktiviteter.

I henhold til lokaleregulativet varetages udlån af Ishøj Kommunes lokaler herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg af Folkeoplysningsudvalget og administreres af  Center for Kultur og Fritid. På den baggrund lægger Center for Kultur og Fritid op til, at anlægget administreres i det eksisterende bookingssystem (Ishøj Foreningsportal), hvori andre indendørs- og udendørsanlæg administreres fra. Fordeling af træningstider sker på baggrund af foreningernes ønsker og ud fra retningslinjerne i lokaleregulativet.

Der lægges endvidere op til, at år 2020 betragtes som et forsøgsår, hvor efterspørgsel og benyttelse af anlægget, skal være med til at danne grundlag for efterfølgende gældende retningslinjer, som udarbejdes i efteråret 2020. I den sammenhæng vil det være aktuelt at inddrage formanden for lokalefordelingsudvalget samt foreninger.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at anvendelsen af anlægget administreres af Center for Kultur og Fritid, og at 2020 frem til sommer 2021 er et forsøgsår med henblik på udarbejdelse af retningslinjer i efteråret 2021.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at følge Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Kulturium Bibliotek og Kulturskolen ansøger i fællesskab om midler til pilotprojektet: Ishøj Sammen, Læs, Syng & Spis for børnefamilier.

Sagsfremstilling

Covid-19 har som aldrig før vist hvor vigtigt fællesskab og forbundethed er for livskvalitet. Det har givet anledning til at udvikle et nyt lokalt koncept for Ishøjs familier. Et samarbejde mellem Kulturskolen og Kulturium Bibliotek.

Konceptet er kort at invitere familier med børn i indskolingen til aftner med læsning, sang og spisning. Det skal være nemt for familierne at deltage og målet er, at de går fra aftenen med fornyet overskud. Aftenen vil være tematiseret f.eks.; natur, årstid eller Haldan Rasmussen mfl. temaet knyttes sammen med læsning, bogudstilling, fællesang og spisning, som beskrives yderligere i den vedhæftede ansøgning.

Efter pilotprojektets afvikling indsendes en kort evaluering af initiativet.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at der bevilges kr. 22.000,- , såfremt evalueringen viser, at projektet er en succes, afholdes udgiften fremover indenfor kulturinstitutionernes driftsbudgetter.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der ansøges om 22.000 kr. Der er budgetmæssig dækning på udvalgets  puljebeløb.

Bilag

Resume

1. budgetopfølgning 2020.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2020 udarbejdet en oversigt med bemærkninger til Kultur- og Fritidsuvalgets budgetområde.

Som det fremgår af vedhæftede oversigt har flere af Center for Kultur og Fritids driftssteder lidt stort tab som konsekvens af coronakrisen. Krisen er endnu ikke ovre, og flere faktorer er endnu uafklarede.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at tage budgetopfølgningen til efterretning.

Beslutning

Til efteretning.

Bilag