Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 20. april 2015 kl. 18:00

Mødelokale 2A, Bad Salzungen, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Opdateret aktivitetsliste for Ishøj Kulturskoles aktiviteter
  Vedhæftes dagsorden.
 2. Fagbladet MODUS nr. 2, 2015 har en artikel, der beskriver samarbejdet mellem børneinstitutionen Trækronerne og Kulturskolen. Mulighederne er ret enestående set på landsbasis, idet Ishøj er et af de eneste steder, hvor daginstitution og Kulturskole er under samme tag. Artiklen er skrevet for flere måneder siden, i mellemtiden er samarbejdet udvidet med flere hold, både i musik, rytmik og bevægelse.
  Artiklen vedhæftes dagsorden. 
 3. MGK Hovedstaden (København - Ishøj - Frederiksberg - Helsingør) har afsluttet optagelsesprøver. Det nye hold forventes sammesat inden 1. maj.
  Efter sommer forventes Ishøj MGK at have 25-30 studerende, omfattende både rytmisk og klassisk linje. MGK Ishøj har fortsat samlet alle MGK studerende med hovedfag sangskrivning. komposition, lydproduktion. Dette er et stærkt udviklingsområde og ved at samle fagene, styrkes det kreative miljø med netop denne profil.
  Udgiften rummes inden for MGK budgettet.
 4. I forbindelse med indgåelse af ny overenskomst for musikskolelærere har Kulturskolen opsagt lokalaftaler og kutymer pr. 31. juli 2015. Baggrunden er at den nye overenskomst rummer helt nye aftaler vedr. arbejdstid mv., så musikskoleområdet i højere grad kommer til at ligne folkeskoleområdet. Samtidig lægger Kulturskolen op til fremtidige forhandlinger med medarbejdersiden om lokale forhold.
 5. Første del af Bredekærgårds Formidlingsbaser blev åbnet til Forårsfesten den 11. april. Den hedder Dyrebasen og indeholder 5 aktiviteter, som blev taget godt imod. Det forventes, at mange vil bruge aktiviteterne i løbet af sommeren. Der er opsat skilte til hver aktivitet, der foreklarer, hvordan man bruger aktiviteten og der er udarbejdet et læringshæfte, som er til inspiration for skoler og daginstitutioner. Læringshæfterne udsendes i uge 17 med en opfordring til at bruge basen. Projektet kommer til at forløbe over de næste 3 år og Friluftsrådet støtter med 110.000 kr. Næste base åbnes i foråret 2016.
  Læringshæfterne omdeles på mødet.
 6. Studietur 23. - 25. september 2015.
  Udvalgets medlemmer anmodes om at medbringe deres pas til kopiering af hensyn til bestilling af flybilletter.
 7. Ishøj Kultur Skole holder åbent hus den 9. maj 2015 kl. 10-12:
  flyer vedlagt referatet.

 

Beslutning

Til efterretning 

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

 Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

 Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

 Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

kandidat nr. 1 tildeles Initiativprisen 2015 

Resume

Forslaget til 'Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge' blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 8. december 2014 og i Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget den 15. december 2014. Det blev besluttet at sende forslaget til høring i skolebestyrelserne, dagtilbuddenes forældrebestyrelser, Ungdomsskolens bestyrelse og Kulturskolens bestyrelse. De indkomne høringssvar fremlægges.

'Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge' har været til information og drøftelse i de lokale MED-udvalg, og de indkomne udtalelser blev fremlagt for HovedMED den 26. marts 2015. HovedMED tog politikken til efterretning.
De indkomne udtalelser er vedhæftet dagsordenen til orientering. 

Sagsfremstilling

Centercheferne for PPR Center, Familiecentret og Center for Børn og Undervisning har gennemgået kommentarerne og har på den baggrund redigeret politikudkastet. Det redigerede politikudkast fremlægges.

Politikken bliver en del af Ishøj Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge som Byrådet, jf. servicelovens § 19, stk. 5, skal udarbejde. Byrådet skal revidere beredskabet løbende efter behov dog med maksimalt fire års intervaller.

Med henblik på revidering af det eksisterende beredskab har Familiecentret, PPR Center og Center for Børn og Undervisning iværksat en gennemgang af Ishøj Kommunes beredskab og tilhørende dokumenter. Som et led i arbejdet har centrene indledt et samarbejde med Videncenter for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle overgreb mod børn (SISO) under Socialstyrelsen. SISO har blandt andet gennemlæst politikudkastet og yder rådgivning i forbindelse med gennemgangen af beredskabet. Materialet i beredskabet bliver samlet i en samlet mappe til de relevante centre og driftssteder. Mappen vil indeholde:

 

 • Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge.
 • Handleguide ved overgreb.
 • Håndbog for samarbejde om sårbare børn.
 • Hæftet: Den Professionelle Tvivl, Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge (SISO).
 • En række refleksions- og dialogkort om overgreb mod børn og unge, som er udgivet af Socialstyrelsen.
 • Familiecentrets standard for samarbejdet med Børnehuset når en ny sag modtages.
 • Familiecentrets standard for samarbejdet med Børnehuset når der er en eksisterende sag.

 

Ungdomsskolebestyrelsen og Kulturskolebestyrelsen indstiller, at sagen tages til efterretning.

 

Indstilling

Kultur ogFritidsudvalget indstiller, at den reviderede 'Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge' godkendes.

 

Beslutning

 Tiltrådt

Lovgrundlag

 Servicelovens § 19, stk. 5.

Bilag

Resume

Ishøj Volley og Beachvolleyklub spiller i ligaen, der er landets bedste række. Dansk Volleyball Forbund stiller i den forbindelse krav til faciliteterne. I Ishøj er det kun hal III i idrætscentret, der kan godkendes til ligakampe, men det er en forudsætning, at der er en indfarvet volleyballbane. Der er i indeværende sæson givet en dispensation, så ligakampene kan spilles i hal II. En sådan dispensation gives ikke i næste sæson.

Sagsfremstilling

Såfremt Ishøj Volley og Beachvolleyklub ikke kan mønstre en hjemmebane til holdets ligakampe, der opfylder volleyballforbundets krav, har klubben to muligheder. Man kan lade sig tvangsnedrykke til 1. division, eller man kan spille alle sine kampe på udebane. Det sidste vil medføre ekstra udgifter forfor klubben.

Hvis Hal III skal godkendes til ligakampe, skal der være være en indfarvet bane, hvor indfarvningen tydeligt adskiller sig fra det omgivende friareal. For at løse dette problem er der to scenarier:

 1. Gulvet i hal III slibes, så streger og de grønne badmintonfarver fjernes. Derefter streges der op til badminton og volleyball, idet bøsningrne til volleyball flyttes lidt, så streger til volleyball ikke overlapper med badmintonstregerne. Der indfarves til volleyball. Volleyballforbundet har skrifligt meddelt, at der godt må være andre streger end dem til volleyball i hallen. Samlet pris ca. 180.000 kr.
 2. Der indkøbes et mobilt volleyballgulv. Volleyballforbundet oplyser, at det tager 10 mand 3 - 4 timer at lægge gulvet, og 10 mand 1½ - 2 timer at tage det ned igen. Gulvet skal lægges på 24 - 30 timer før brug og tapes 8 - 10 timer før brug. Det betyder, at aktiviteten i hal III skal aflyses et døgn før, der spilles kampe. Det kan både være på hverdage og i weekends. Timelønnen er ca. 200 kr. inklusiv diverse tillæg for medarbejderne i idrætscentret, og der skal benyttes ca. 55 timer hver gang. Det giver en udgift på ca. 11.000 kr. Dertil kommer ufgifter til tape på 4.000 kr. Der er således ekstra driftsudgifter på ca. 15.000 kr. pr. kamp. Der spilles mindst 10 kampe pr. år, hvilket betyder ekstra driftsudgifter for idrætscentret på ca. 150.000 kr. pr. år. Selve mobilgulvet koster ca. 200.000 kr. i anskaffelse.

Kultur og Fritidscentret og Ishøj Idræts & Fritidscenter anbefaler scenarie 1. Det giver ikke ekstra driftudgifter, der er ikke problemer med aflysning af aktivitet, og der er ikke opbevaringsproblemer.

Notat fra Dansk Volleyball Forbund er vedhæftet dagsordenen.  

 

Ishøj Idrætsråd indstiller, at der arbejdes videre med forslag 1, og at SB 50 Badminton inddrages i farvevalget.
Gert Mikkelsen fra SB 50 Badminton ønsker, at man som alternativ indfarver badmintonbaner i Hal II.


Folkeoplysningsudvalget indstiller, at scenarie 1 vælges, og at der søges om en ekstrabevilling på180.000 kr. eks. moms 

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at sagen oversendes til Økonomi- og Planudvalget med anbefaling, samt at Økonomi og Planudvalget finansierer sagen. 

Beslutning

Tiltrådt 

Økonomi

Den samlede udgift til scenarie 1 er 180.000 kr. eks. moms. Det foreslås, at sagen sendes via Kultur og Fritidsudvalget til Økonomi og Planudvalget med henblik på financiering.

Bilag

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har i perioden juni 2012 til december 2013 udsendt i alt 11 forebyggelsespakker. Forebyggelsespakkerne omhandler følgende temaer: Alkohol, Fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skoler, mad og måltider, mental sundhed, overvægt, seksuel sundhed, solbeskyttelse, stoffer og tobak.

Formålet med forebyggelsespakkerne er at bidrage til at styrke folkesundheden gennem en kommunal forebyggelses- og sundhedsfremmende indsats af høj kvalitet. Alle forebyggelsespakker er udarbejdet på baggrund af den aktuelt bedste viden på området.

Forebyggelsespakkerne indeholder konkrete, faglige anbefalinger, der skal bidrage til, at kommunerne på et kvalificeret grundlag kan prioritere indsatser på forebyggelsesområdet og bruge ressourcerne der, hvor der er viden om, hvad der virker.

Hver forebyggelsespakke har anbefalinger på to niveauer: et grundniveau (grundlæggende forebyggelsesindsatser, der på kort sigt kan styrke kvaliteten af forebyggelsesarbejdet) og et udviklingsniveau (indsatser, der kan videreudvikle forebyggelsesindsatsen på længere sigt) og inden for fire typer af indsatser: rammer, tilbud, informationsindsatser og undervisning samt tidlig opsporing.

I 2013 blev ”Center for Forebyggelse i praksis” etableret i KL efter bevilling fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Centret har til formål at hjælpe kommunerne med implementeringen af forebyggelsespakkerne i perioden 2013-15. Centret skal bidrage til, at flere kommuner implementerer og forankrer forebyggelsespakkerne, således at der skabes større ensartethed og højere kvalitet i kommunernes samlede sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats. Centeret for forebyggelse i praksis følger årligt op på implementeringsgraden i de enkelte kommuner via spørgeskemaundersøgelser.

På Byrådsmødet d. 3. september 2013, blev det besluttet, at administrationen af forebyggelsespakker skal ske i de enkelte fagudvalg. Anbefalingerne i de enkelte forebyggelsespakker, er således fordelt ud i fagudvalgene. De enkelte udvalg har ansvaret for at der bliver fulgt op og koordineret internt på deres område.     

Siden Byrådsmødet den 3. september er der udkommet 2 nye forebyggelsespakker – ”Overvægt og stoffer”. Disse to pakker er ikke politisk behandlet.

Alle anbefalinger for forebyggelsespakkerne forelægges de enkelte fagudvalg i marts 2015.

Oversigt over anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker er vedhæftet. Inddelt efter udvalg, samt implementeringsstatus på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at den skematiske gennemgang tages til efterretning, og indstiller at niveauet for indsatser, i forhold til forebyggelsespakkerne, fastholdes i 2015.

Beslutning

 Tiltrådt

Bilag

Resume

Helhedsplanen i Vejleåparken v/ Lasse Mathiessen ansøger i mail af 10. marts 2015 om støtte til Kulturbrofestivalen den 13. juni 2015 i Vejleåparken.

Sagsfremstilling

Ansøgeren anfører i sin ansøgning at helhedsplanen ønsker at udvide sit samarbejde med musikgrupper med henblik på at kunne præsentere musik, der henvender sig til de mange forskellige aldersgrupper og etniciteter, der er repræsenteret i Vejleåparken.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at yde et tilskud på 10.000 kr. fra udvalgets puljebeløb.

Beslutning

 Tiltrådt

Økonomi

Der er budgetmæssigdækning for et tilskud til ansøgningen, idet der resterer 80.000 kr. på udvalgets puljebeløb for 2015.

Oversigt over puljen vedhæftes dagsordenen.

Bilag

Sagsfremstilling

Der har gennem en længere periode været udfordringer med at nå at behandle alle sager på dagsordenen, da Børne- og Undervisningsudvalgets møder skal slutte kl. 18.00, hvor mødet i Kultur- og Fritidsudvalget starter. Derfor er der behov for at revurdere planlægningen af møderne.

Der er flere mulige løsninger:

 • Der kan byttes rundt på mødetiderne, så Kultur- og Fritidsudvalgets møde afholdes fra 17.00 til 18.00, hvorefter Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget kan spise sammen. Børne- og Undervisningsudvalgets møde kan starte kl. 18.30 og køre uden et fastsat sluttidspunkt.
 • Kultur- og Fritidsudvalgets møde kan skubbes, så det starter kl. 18.30.
 • Børne- og Undervisningsudvalgets mødet afholdes fra kl. 17.00 - 19.00 og Kultur- og Fritidsudvalgets møde fra kl. 19.00.


Der har været en henvendelse fra Ishøj Skoles bestyrelse, som ønsker at møde udvalget. Det giver anledning til at drøfte, om Børne- og Undervisningsudvalget skal mødes med skolebestyrelserne. Det kunne evt. være møder over to dage, hvor Børne- og Undervisningsudvalget og hver enkelt skolebestyrelse mødes på Rådhuset.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at udvalgets møder fremover begynder kl. 18.30

 

Beslutning

 Vedtager, at udvalget afholder møde kl. 16:30 og at der spises kl. 18:00 sammen med Børne- og Undervisningsudvalget