Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 21. juni 2021 kl. 16:30

Mødelokale Tårnbjerget,Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Beslutning

Ad3: Der blev orienteret 3 henvendelser omkring:

a. Strandvangen 54

b. Bredekærgård

c. Thorsbo Vandværk

Henvendelserne blev drøftet. Der udarbejdes en sag til byrådets møde i august om henvendelsen vedr. Thorsbro Vandværk.


Sagsfremstilling

 1. Kultur og Fritidscentret fremlægger programmer for Det Grønne Ishøj søndag den 20. juni 2021og Skt. Hans arrangementet onsdag den 23.juni 2021. Programmerne vedhæftes dagsordenen.
 2. Ishøj Kulturskole ansøger i samarbejde med Brøndby Musikskole og Glostrup Musikskole om støtte til projekt om "udvikling af lantidsholdbare
  modeller af forudsætningsfrie og demokratiske undervisningsaktiviteter, som kan give nye målgrupper adgang til musikudfoldelse". Musikskolerne ønsker at afprøve alternative/nye undervisningsformer med udgangspunkt i skabende praksis. Eleverne vil med musikteknologi blive introduceret til musikalske grundbegreber, instrumenter og selv skabe deres egen musik.
 3. Kultur og Fritidscentret informerer om borgerhenvendelser på udvalgets område.
 4. Der er udsendt brev til foreningerne om de seneste ændringer i corona restriktionerne. Brevet er tidligere tilsendt byrådetsmedlemmer.
 5. Der er udsendt brev til foreningerne om i brugtagningen af Brohuset, samt den vedtagne fordelingsplan for lokalerne
 6. Kulturium fremsender evaluering af årets første byhavekoncert. Evalueringen er baseret på en brugerundersøgelse hvor lidt under 30% af billethaverne svarede (hver billethaver havde billetter til 1-6 personer). Koncerten gik godt og gæsterne var meget positive. Brugerundersøgelsen gav en række konkrete input til de næste byhavekoncerter. Brugerundersøgelsen vedhæftes dagsordenen.
  Der er afviklet stort strandhåndboldstævne på Ishøj Strand med 1.300 deltagere og med stor succes. Arrangementet blev afviklet i henhold til retningslinier for idrætsarrangementer.
 7. Ishøj Idrætsråd har drøftet renoveringen af Gildbroskolens hal. Idrætsrådet anbefaler, at renoveringen sker hvor primærbrugerne er udenfor på græs - dvs. marts-april 2022 og ½ år frem og ikke før vaccinecentret er ude af Ishøj Idræts & Fritidscenter. Alternativer hertil kan være ved udskydelse til efter færdigbygget ny hal på Vibeholmskolen samt ved leje af hal på Ådalens Privatskole.
Bilag

Resume

På det ekstraordinære møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 27. maj 2021 drøftede udvalget, hvordan afviklingen af kultur- og fritidsaktiviteter kunne ske i et scenarie, hvor den testjusterede incidens oversteg 50 fra grænsen til automatisk nedlukning på 300. Siden udvalgets møde er der indgået en politisk aftale blandt partierne på Christiansborg om yderligere genåbning.

Kultur- og Fritidscentret foreslår, at enkelte af de nye lempelser rulles tilbage, hvis den testjusterede incidens skulle stige til over 250.

Sagsfremstilling

Hvis Ishøj Kommune passerer grænsen på 300 i testkorrigeret incidens, bliver Ishøj Byråd pålagt at lukke en række institutioner og faciliteter herunder skoler, klubtilbud og lokaler til forenings- og fritidsaktiviteter. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede derfor på sit møde den 27. maj at bede administrationen komme med forslag til, hvilke smittebegrænsende tiltage, der kan sættes i værk, hvis den testjusterede incidens stiger til mere den 250.

Det er administrationens erfaring, at forenings- og fritidslivet generelt tager deres ansvar meget alvorligt og overholder de gældende retningslinjer. Vi er ikke bekendt med større udbrud, der kan relateres til forenings- og fritidslivet. Der er således intet, der tyder på, at smitten spreder sig gennem kultur- og fritidslivet, men administrationen følger udviklingen tæt og er naturligvis helt klar til at reagere hurtigt og effektivt også med nedlukning af faciliteter og aflysning af arrangementer, hvis der skulle vise sig smitteudbrud eller større smittekilder i kultur- og fritidslivet.

Hvis den testjusterede incidens skulle overstige 250 vil det kræve en grundig analyse af de aktuelle smittetal og -kilder at finde ud af, hvor der kunne sættes effektivt ind. Det vil derfor være administrationens anbefaling, at man på baggrund af en sådan analyse, udvælger de tiltag, der måtte være relevante i den givne situation.

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget insisterer på at have automatiske tiltag, der træder i kraft, når grænsen på 250 overstiges, så anbefaler administrationen følgende:

For arrangementer med over 350 deltagere (f.eks. Sct. Hans på Ishøj Tange og Byhavekoncerterne) genindføres følgende restriktioner, der ellers blev ophæves efter politisk aftale 11. juni 2021 (bilag). Retriktionerne gælder fra dagen efter grænsen er overskredet og indtil incidensen igen er under grænsen. Dog maksimalt til og med 31. august 2021.

- Deltagerne placeres siddende på en fast plads.
- Deltagerne skal have mundbind på, når de ikke sidder på deres plads.

Det anbefales ikke at aflyse arrangementer, da de kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt indenfor sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Samtidig har kulturarrangementerne generelt en stor værdi for borgernes mentale sundhed og normaliseringen af samfundet.

Økonomi

Indførsel af ekstra restriktioner vil betyde større udgifter til forberedelse, afvikling og oprydning.

Indstilling

Kultur- og fritidsudvalget beslutter at tage sagen til efterretning og følge administrationens forslag.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Dato for Verdensmålsfestival i Ishøj bliver d. 22. september 2021.

Sagsfremstilling

Nu er det igen blevet muligt at afholde større udendørsarrangementer og, til orientering, er dato for Verdensmålsfestival i Ishøj blevet fastlagt til onsdag d. 22. september.

Festivalen vil løbe af stablen i Byhaven fra kl. 10 om formiddagen til kl. 18 om aftenen og vil fortrinsvis henvende sig til skoler og institutioner om formiddagen og mere bredt til alle borgere om eftermiddagen.

Festivalen bliver et vindue, hvor kommunen kan vise alle tiltag og indsatser frem, der fremmer FN's 17 verdensmål. Samtidigt er det en oplagt mulighed for at række ud til borgerne og mobilisere deres kræfter i omstillingen til en mere bæredygtig verden.

Da tiden er knap til Verdensmålsfestivalen skal afvikles, arbejdes der ud fra de vinkler og inputs, der allerede var fastlagt inden Covid-19 fik skubbet afviklingen af festivalen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Sagen genoptages i august mødet.

Til efterretning.

Resume

I april 2019 blev Ishøj Kommunes tværgående Strategi for kunst i det offentlige rum vedtaget i Byrådet som en tværgående strategi.

I strategien beskrives mulige metoder til implementering og finansiering af kunst i det offentlige rum samt potentielle indsatsområder for at gøre kunsten synlig i vores byrum, vores natur og vores boligområder. Siden vedtagelsen er der ikke blevet arbejdet videre med indholdet i strategien.

Kultur og Fritid fremlægger forslag om udarbejdelse af en handleplan for det videre arbejde med kunst i det offentlige rum. Handleplanen vil afsøge og udfolde de mulige metoder til implementering og finansiering af kunst i det offentlige rum samt de potentielle indsatsområder som identificeres i strategien.

Sagsfremstilling

Handleplanen vil som udgangspunkt have tre overordnede afsnit, som også er beskrevet i strategien

 1. De potentielle indsatsområder, og de tilhørende eksempler i opdateret form og tilføjet nye områder der er kommet til siden strategien blev vedtaget
 2. De mulige metoder til implementering, herunder finansiering, beslutningsprocesser og samarbejder samt arbejdsmetoder
 3. Skabelon til projektbeskrivelse af kommende kunstprojekter som sikrer, at vi kommer omkring alle relevante aspekter af både kunstnerisk og lokal karakter


Handleplanen udarbejdes som et katalog, som både med tekst, fotos og skitser af kunstværker illustrerer og formidler mulighederne og ambitionerne for Ishøj Kommune som Kunstens By.

Formålet med handleplanen er:

- At beskrive metoder og processer for hvordan vi arbejder med kunstprojekter
- At skabe rammer for hvordan vi arbejder på tværs af organisationen om kunstprpojekter
- At være beslutningsgrundlag for konkrete kunstprojekter

Til at udarbejde handleplanen for kunst i offentlige rum foreslås indgået en aftale med en kunstfaglig rådgiver/konsulent, der skal bidrage med viden om og erfaring med kunst i byrum, byggeri og landskab, men også i processen skal forholde sig til vores lokale forhold eksisterende kunst og kultur, relevante politikker, sociale og kulturelle forhold m.m. i kommunen. Derudover skal relevante fagcentre og professionelle kunstnere inddrages.

Økonomi

Der foreslås bevilget 75.000 fra Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til financiering af rådgiver/konsulent samt udarbejdelse af skitseprojekter for at kunne illustrere udvalgte kunstprojekter.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at der bevilges 75.000 til handleplanen for kunst i det offentlige rum fra udvalgets pujle.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Ishøj Byråd besluttede på byrådsmødet den 3. november 2020 at gennemføre en ny høring af Ungdomsskolen omkring en mulig organisatorisk placering af Ungdomsskolen i Center for Dagtilbud og Uddannelse

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har indhentet udtalelser fra ledelsen af Ishøj Ungdomsskole og fra ungdomsskolens MED-udvalg. Begge er vedhæftet i bilag.

Konklusionen fra begge udtalelser er, at den organisatoriske placering fungerer godt.

Center for Kultur og Fritid vurderer med baggrund i udtalelserne, at der ikke er behov for yderligere justeringer af organisationen på dette område.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at udtalelserne tages til efterretning og det konstateres, at der ikke er behov for yderligere justering af organisationen på dette område.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Med baggrund i byrådets drøftelser angående kompensation til foreningslivet for vaccinecenterets benyttelse af arealer i og omkring Ishøj Idræts & Fritidscenter, fremlægger Center for kultur og fritid forslag til kompensation af foreningslivet

Sagsfremstilling

Foreningslivet i og omkring Ishøj Idræts & Fritidscenter har på grund af vaccinecenterets tilstedeværelse afviklet deres aktiviteter efter en nødplan der har fungeret, men i høj grad har hæmmet aktiviteterne.

Med udgangangspunkt i byrådets tidligere drøftelser beskrives nedenfor kompensationsaktiviteter som følger:

 • Investere overskydende midler fra Region Hovedstadens vaccinationscenterleje i Ishøj Idræts & Fritidscenter.
 • Gentænke brugen af den tidligere grusbane (nu asfalteret parkeringsplads) til arena for flersidig idrætsanvendelse.

Sagen har været drøftet med Ishøj Idrætsråd, hvor formanden udtaler støtte til forslaget til kompensation.

Center for Kultur & Fritids forslag til kompensation fremgår af bilag 1 der vedhæftes dagsordenen.

Restbeløb efter vaccinecenterdrift


2.691.423

Sommerferieåbent i idrætsfaciliteterne
Idrætscenter

30.000


skolehaller

30.000

Nye faciliteter
Mobil hockey-bane

512.000


mobil pumptrack-bane til cykling, skate og rulleskøjte

190.000


2 paddlebaner (mobile paddlebaner)

606.000

Forbedringer på stadion
Bold-fange-hegn-bag-mål 2 styk á 20 meter, 4 m højde.

60.000


Tilskuerhegn ved målene

75.000


2 nye liga-mål

20.000


Strøm på begge sider af banen - 300 meter i alt

27.500


Tribuner - 4 styk moduler á 48 pax = 192 pladser

271.000


Halvtag ved billetindgang

89.000


- billetmølle, tæller gæster

46.000


- dobbeltlåge v. hegnet

10.000


- fliser under halvtag

15.000


2 X vandtog - dvs - 2 X mobile vandingsanlæg

50.000


Banedug - brugt

25.000


20 Fods container til opbevaring af udstyr + etablering af videoplatform

22.500

Totalpris


2.079.000

Totalpris inclusive 15% uforudsete udgifter.


2.390.850


Folkeoplysningsudvalget indstiller, at

- der gives bevilling til lejeindtægt på 4,2 millioner kr.
- der gives bevilling til de i bilag 1 foreslåede kompensationsinitiativer på 2,4 millioner kr.

- der gives en driftsbevilling på 250.573 kr. (Er omfattet af servicerammer).


Økonomi

Restbeløbet fra Regionens leje af Ishøj Idræts & Fritidscenter udgør pr. 31. august 2.691.423 kr.
Den samlede indtægt fra vaccinationscenteret udgør 4.209.403 Kr. og afledte udgifter for Ishøj Idræts & Fritidscenter: 1.517.980 Kr. Der er derfor et rest beløb på 2.691.423 kr. til dækning af udgifter ved forslaget til kompensation for foreningslivet.


Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Kulturium fremsender analyse af borgernes oplevelser med Kulturium som testcenter.

Sagsfremstilling

Kulturium har de seneste 5,5 måned fungeret som midlertidigt testcenter i Ishøj. Der er modtaget mange uformelle positive og glade tilkendegivelser fra borgerne omkring faciliteterne.Den løbende feedback fra borgerne har været overvældende positiv, men nærværende analyse er den første systematiske indsamling af viden om borgernes oplevelse af Kulturium som testcenter. Formålet med undersøgelsen er at blive klogere på borgernes oplevelse. Anledningen til igangsættelsen har været endnu en forlængelse af Kulturium som testcenter i juni måned koblet med at der har været politisk fokus på rengøringen hos Kulturium. Ishøj Kommune og Ishøj Byråd har borgernes sikkerhed som et vigtigt fokuspunkt, hvorfor denne analyse er væsentlig for at afdække bekymringerne.

Den er baseret på 329 besvarelser (heraf er de 100 udfyldt fysisk hos Kulturium og de øvrige online). Kulturium har også spurgt til hvor mange gange de er blevet testet hos os og halvdelen har været der mere end 10 gange, dermed svarer de 329 besvarelser forsigtigt beregnet til over 3.153 besøg eller 4-5% af de samlede testbesøg som siden januar er lige under 74.000. 89,4 % er Ishøj borgere og de resterende er omegnskommunerne.

Der er spurgt til følgende områder;

 • Alder
 • Postnr.
 • Antal besøg hos Kulturium som testcenter
 • Oplevelsen af Kulturiums værtsskab
 • Oplevelsen af sikkerhed og tryghed, herunder rengøring hos Kulturium
 • Anbefalingsvilligheden / NPS score
 • Kommentarer/forslag


Analysen viser en meget høj grad af tilfredshed blandt borgerne bl.a. opnår Kulturium som testcenter en NPS (Net Promoter Score) på 95 hvilket regnes som fremragende. Til sammenligning har Tivoli og Apple som ligger højt hver en NPS på 72. 99,1% syntes rigtig godt om eller godt om Kulturiums værtsskab og tilsvarende syntes 99,4 rigtig godt eller godt om sikkerhed og tryghed, herunder rengøring.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at tage undersøgelsen til efterretning. Kultur og Fritidsudvalget udtrykker sin anerkeldelse af Kulturiums og personalets indsats.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Drøftelse af Ishøj Karate Klubs ønske om udvidelse af faciliteter i Ishøj Idræts & Fritidscenter.


Sagsfremstilling

Ishøj Karate Klub har fremsendt vedhæftede ønske til ændring af faciliteter i Ishøj Idræts & Fritidscenter.

I vedhæftede fremgår, at Ishøj Karate Klub ønsker at ændre i deres træningsforhold og omgivelser, for dels at kunne få bedre kontakt til forældrene og samtidig nå ud til flere og derved skabe mulighed for at kunne træne flere unge medlemmer.

Der har været en drøftelse af det konkrete forslag til ændring, mellem Ishøj Karate Klub og Center for Kultur og Fritid.


Det konkrete forslag indebærer, at gymnastiksalen samt tilstødende depot i Ishøj Idræts & Fritidscenter inddrages og omdannes til kampsportsfaciliteter.


Det vil få betydning for de nuværende brugere af gymnastiksalen, som der skal findes plads til andetsteds. Dog vil Ishøj Karate Klubs timer i det nuværende kampsportslokale frigives.

Der lægges op til en drøftelse af Ishøj Karate Klubs ønske til faciliteter i Ishøj Idrætsråd.


Ishøj Idrætsråd indstiller;

- at der ses på mulighederne for et decideret kampsportshus der kan rumme flere klubber.

- at en udbygning afhænger af den overordnede investeringsplan og muligheder for en ny hal på Vibeholmskolen (der har 1. prioritet).

- at der arbejdes videre med tankerne om etablering af kamsportsfaciliteterne i hal II, gymnastiksalen

- at der udtales ros til ideerne og engagementet bag ansøgningen og arbejdet med selv at indhente fonds-del-financiering

- at en udbygning beror på afdækning af hvorvidt eksisterende brugere - herunder skoler - kan finde acceptable faciliteter andetsteds - eller - kan benytte det frigjorte (gamle) kampsportslokale

Folkeoplysningsudvalget indstiller,

- at Folkeoplysningsudvalget tager idrætsrådets indstilling til efterretning.

- at det undersøges, hvilke muligheder og konsekvenser karateklubbens forslag rummer.

- at det undersøges hvorvidt en midlertidig løsning kan udarbejdes.


Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Indstillingssag

Administrationen har foretaget den 1. budgetopfølgning for 2021 jf. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune. Det samlede resultatet af budgetopfølgningen viser forventede merudgifter på driften og et udgiftspres på serviceudgiftsrammen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året til politisk forelæggelse. Denne budgetopfølgning er foretaget med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. 2021.

Som orienteret ved den administrative budgetopfølgning forventes der i 2021 et økonomisk pres på det specialiserede socialområde og rengøringsområdet. Omvendt er der også områder, hvor der tegner sig et mindreforbrug. Grundet Covid-19 er det forventede regnskab forbundet med stor usikkerhed, da der på nuværende tidspunkt ikke er det fulde overblik over afledte økonomiske konsekvenser. Administrationen følger udviklingen tæt, de økonomiske konsekvenser opgøres løbende og indberettes til KL.

På grundlag af den aktuelle situation foreslår administrationen, at der ved denne budgetopfølgning gives tillægsbevilling til omplacering mellem de områder, hvor mer- og mindreudgifterne er konkret konstaterbare. Dette ikke mindst af styringsmæssige hensyn. De økonomiske konsekvenser af Covid-19 bliver fulgt nøje og det konkrete tillægsbevillingsbehov vil blive vurderet til næste budgetopfølgning.

På baggrund af centrenes tilbagemeldinger forventes der samlet set:

 • Merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 15,5 mio. kr., som søges tillægsbevilget finansieret af kassebeholdningen.
 • Merudgifter udenfor serviceudgiftsrammen på 14,1 mio. kr., som søges finansieret af Økonomi- og Planudvalgets reserverede puljemidler til at imødekomme Covid-19 relateret udgiftspres på beskæftigelsesområdet. Herefter resterer der 13,2 mio. kr. i puljen.
 • Covid-19 relaterede merudgifter er opgjort til 9,1 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilget
 • Merudgift på en finansiel post på 0,2 mio. kr., som søges tillægsbevilget finansieret af kassebeholdningen.

Forventede merudgifter på Jobcentrets område udgør 14,5 mio. (udenfor serviceudgiftsrammen) med 8,5 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalgets områder og 6 mio. kr. under Økonomi- og Planudvalgets områder.

Resultatet af budgetopfølgningen indikerer et udgiftspres på kommunens serviceudgiftsramme med forventede merudgifter på 15,5 mio. kr. og Covid-19 relaterede merudgifter på 9,1 mio. kr. Såfremt dette udgiftspres realiseres – alt andet lige – vil serviceudgiftsrammen for 2021 overskrides. Tages kommunens regnskab for de seneste år i betragtning har resultatet været et mindreforbrug indenfor serviceudgiftsrammen og fortsætter dette mønster i 2021 vil serviceudgiftsrammen højst sandsynligt kunne holdes.

Der er udarbejdet budgetopfølgningsnotat (Bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet for Social- og Sundhedsdvalgets områder.

Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser en specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, der varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Under Kultur- og Fritidsudvalgets områder er der i forbindelse med budgetopfølgningen ikke forventede afvigelser til budgettet.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune.

Økonomi

Som angivet i budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Indstilling

Forslag til beslutning:

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.


Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Som led i budgetprocessen fortsætter Kultur- og Fritidsudvalget drøftelserne af budget 2022 inden for udvalgets områder. Udvalget drøfter administrationens forslag til besparelser, der blev fremlagt på Byrådsseminaret i maj, og prioriterer, hvilke forslag, der skal indstilles til den videre budgetproces.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene drøftede på møderne i maj budgetsituationen i 2022, som den kendes pt., herunder budgettet inden for udvalgenes områder. Ifølge tids- og handleplanen for budgetarbejdet, fortsætter fagudvalgene drøftelserne af budget 2022 på møderne i juni. 

Der blev på Byrådsseminaret fremlagt en matematisk fordeling af sparerammen, hvortil der skal udarbejdes forslag. Kultur- og Fritidsudvalgets andel udgør 1,400 mio. kr. ud af i alt 30 mio. kr. på serviceområdet. Denne ramme kan der tages udgangspunkt i, i forbindelse med udvalgets drøftelser. Den endelige fordeling af rammen vil blive drøftet på Økonomi- og Planudvalgets møde d. 24. juni. Til dette møde forventes desuden, at Ishøj Kommunes serviceramme kendes og dermed kravet til, at servicerammen kan overholdes.

Økonomi

Forslagene indgår som en del af det forberedende arbejde
til budget 2022-25.


Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter administrationens forslag til besparelser og prioriterer, hvilke forslag, der skal indgå i den videre budgetproces og de politiske forhandlinger efter sommerferien.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning

Ingen bemærkninger.