Referat
Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 21. september 2022 kl. 16:30

Thorsbro Vandværk, Allevej 27, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vises rundt på Thorsbro Vandværk, inden udvalgsmødet begynder.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Evaluering af Klub Regnar fremlægges til politisk drøftelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med aktivitetsplan 2022 - og opfølgningen på budgetaftalen 2022 - er det aftalt at: "Klub Regnar nedlægges ikke med aftalen. Partierne er enige om, at der i det kommende år skal ske en drøftelse af, om brugen af pengene opfylder intentionen". Denne opgave er placeret i Kultur- og Fritidsudvalget. På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 18. maj godkendte udvalget evalueringsdesign, og at evalueringen blev udarbejdet af Upol.dk.


På denne baggrund fremlægges evalueringen til politisk drøftelse. Evalueringen er vedlagt i bilag 2. Ved mødet præsenteres evalueringen af Jesper Larsen fra Upol.dk.

Administrationen vurderer, at evalueringen opfylder opgaven med at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for de politiske drøftelser med afsæt i foreningens formål og de kommunale tilskud til foreningens drift og virke.


Evalueringens opsamlende vurdering

Det vurderes i evalueringen, at Klub Regnar opfylder foreningens formål og virker samtidig som en beskyttende faktor mod kriminalitet og fremmende for sunde demokratiske ungefællesskaber.


Unge kvinder oplever et fællesskab på tværs af kulturer, de får praktiske kompetencer med sig i forhold. til madlavning, de støttes i forhold til lektier og særligt piger med muslimsk baggrund får mulighed for et frisættende ungdomsliv.


Undersøgelsens interviewpersoner var unge, som ifølge dem selv havde været, eller er udfordret, i deres ungdomsliv. De unge mænd og deres vennegruppe var alle mænd, der havde været for tæt eller involveret i bandegrupperinger, men som nu er kommet ud af bandemiljøet. De unge mænd peger alle på Klub Regnar som medvirkede årsag hertil.


Med et økonomisk råderum på 120.000 kr. til aktiviteter lykkedes det for frivillige unge i samarbejde med de unge deltagere at opbygge et fællesskab, som de unge sætter stor pris på, og samtidig bidrager til vigtig beskyttelse og fremme af et godt og sundt ungdomsliv for og med unge ishøjborgere.


Ishøj Kommune, og de unge ishøjborgere, har med foreningen Klub Regnar et stærkt omdrejningspunkt og potentiale for udvikling af en samarbejdende og fællesskabende medborgerindsats.


Klub Regnar har endnu ikke har nået sit potentiale for medlemmer og unge deltagere, hvilket bl.a. må tilskrives Corona, og en udtalt forventning om ikke at gå offensivt frem i promoveringen af Klub Regnar.


Evalueringens økonomiske vurdering

Ishøj Kommune ville kunne spare/omprioritere en udgift til husleje for Klub Regnar, såfremt der kan anvises andre egnede lokaler, som ejes af Ishøj Kommune, i alt 241.200 kr. Det kan ikke her vurderes om andre kommunalt ejede lokaler, med plads og egnethed for Klub Regnar, også vil medføre en mulighed for omprioritering/besparelse af forbrugsudgifterne if. budgetposterne til vand, varme og EL samt Internet. I alt 47.500 kr.


Som en del af Klub Regnars budget, har der været afsat 251.000 kr. til større investeringer. Kultur- og Fritidsudvalget på har mødet d. 22. juni besluttet at indstille til omprioritering til nye initiativer fra 2023.


I evalueringen sammenlignes aktivitetstilskuddet til Klub Regnars med tilskud til folkeoplysende foreninger og med et kommunalt ungehus i anden kommune, hvor der gives 150.000 kr og et samlet driftsbudget på 4,2 mio. kr.

Det vurderes i evalueringen, at et aktivitetstilskud på 120.000 kr. og et samlet driftsbudget på 634.000 kr. i 2022 til en forening, der virker kriminalitetsforebyggende og fremmende for fællesskab og medborgerskab, er en god prioritering med gode potentialer for at samle flere unge i sunde fællesskaber.


Administrationen bemærker desuden, at aktivitetstilskuddet er af ca. samme størrelsesorden, som der gives i medlemstilskud til kommunens største idrætsforeninger. Til gymnastik, fodbold og svømning blev der i 2022 givet medlemstilskud i størrelsesordenen 104.645 -128.920 kr.


Lovgrundlag

Ikke lovpligtigt - men rammerne er vedtaget kommunalt i Byrådet i forbindelse med Budget 2019.

Økonomi

Orienteringen har ikke økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune.

Indstilling

at evalueringen drøftes og tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Resume

Center for Kultur og Fritid har modtaget en forespørgsel fra foreningslivet omkring opsætning af reklamer på kommunale idrætsanlæg samt navngivning af Ishøj Stadion, som en del af sponsorater i den enkelte forening. Ishøj Kommune har ikke retningslinjer for afståelse af reklameplads på kommunale idrætsanlæg, hvorfor det er vanskeligt for administrationen at rådgive i de konkrete sager. På den baggrund lægges der op til en principiel drøftelse af rammerne for dette.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte principper for afståelse af reklameplads på og i idrætsanlæg, som på sigt skal resultere i konkrete retningslinjer.

1. Hvor må der reklameres?

Der skal tages beslutning om, i hvilke idræts- og fritidsfaciliteter der må opsættes reklamer. Med i drøftelsen er en stillingtagen til, om der må opsættes reklamer indendørs, ved hvilke udendørsanlæg, og om der kan ske navngivning af f.eks. Ishøj og Torslunde stadion. Der foregår også mange foreningsaktiviteter i skolehaller, og derfor bør muligheden for reklamer her også drøftes. Vedhæftet er oversigt over idræts- og fritidsfaciliteter i Ishøj.

2. Hvem må reklamere?

Kommunens faciliteter benyttes af flere forskellige foreninger, og det skal drøftes, om alle frivillige foreninger kan opnå reklameplads på de enkelte idrætsanlæg, eller om nogle anlæg bør anvises til bestemte foreninger?

3. Hvad må der reklameres for?

Reklamer skal overholde en række lovgivningsmæssige, etiske og æstetiske krav. For idrætsanlæg er der tradition for omfattende og forskelligartet reklamer, som fagforeninger og lokale virksomheder mv. Det bør drøftes, om der bør være særlige retningslinjer for reklamers indhold for eksempel i forhold til kommunens politikker og hvor en eventuel godkendelse af reklameindholdet ligger.

4. Økonomi ved afståelse af reklameplads

Det skal drøftes, om reklameplads og eventuel navngivning af stadion afstås til frivillige foreninger gratis, eller om der eksempelvis skal betales en afgift. Såfremt der opkræves en afgift skal det drøftes, hvem disse midler tilfalder. Det kan for eksempel være kommunen, idrætsrådet, den enkelte forening eller øvrige foreninger. Centralt i drøftelsen er også, at faciliteterne benyttes af flere foreninger og der derfor skal tage højde for en eventuel fordeling af både reklameplads og økonomi.

Ved professionel idræt, som har fortjeneste for øje, skal samarbejder indgås på markedsvilkår.

5. Hvem beslutter?

Hvor ligger beslutningskompetencen, når en forening har indgået en reklameaftale og ønsker opsætning af reklame på et kommunalt anlæg.

Videre proces

Drøftelserne omkring afståelse af reklameplads skal munde ud i konkrete retningslinjer på området. På baggrund af drøftelserne udarbejdes forslag til retningslinjer som fremlægges i Kultur- og Fritidsudvalget. De endelige retningslinjer for afståelse af reklameplads på kommunale idrætsanlæg besluttes endeligt i Ishøj Byråd.

Vedlagt i bilag til inspiration er Hvidovre Kommunes Reklame- og Sponsorpolitik, der også omhandler reklameplads på idrætsanlæg. I bilag er også vedlagt oversigt over de kommunale fritids- og idrætsfaciliteter i Ishøj Kommune, som anvendes af fritids- og idrætslivet.


Administrationen har modtaget en konkret ansøgning fra Ishøj IF om opsætning af reklamer på kommunale idrætsanlæg samt navngivning af stadion. Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen.


Lovgrundlag

De lovmæssige rammer tager afsæt i lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre (reklameloven), samt markedsføringsloven, hvor kommunen har pligt til at sikre, at reklamen overholder lovgivningen.

Økonomi

Ingen.

Frigivelse af reklameplads på kommunale idrætsanlæg til frivillige foreninger vil give mulighed for at tilvejebringe pengebeløb gennem reklameaftaler, dog er omfanget vanskeligt at vurdere forlods. Hvorvidt det vil påvirke kommunens indtægtsbudget afhænger af de endelige retningslinjer i forhold til om pengene tilfalder foreninger eller kommunen.

Indstilling

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter principper for afståelse af reklameplads samt navngivning af stadion, som skal danne grundlag for udarbejdelse af konkrete retningslinjer.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Resume

Meddelelser fra administration og udvalgsformand

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Kulturium

Kulturium uddeler to programmer for efteråret 2022. Der er ét med arrangementer for børn og voksne og ét med jazz og koncerter i efteråret.


Kulturium Biograf havde igen i år et tæt samarbejde med Ishøj bycenter omkring salg af Sommerferiebilletter i skolernes ferie. I løbet af de 6 uger var 1120 børn og voksne i biografen med sommerferiebillet til en af de 7 film, der var på feriebillet. En markant stigning på 51% i sammenligning med 2021, hvor der i samme periode var 741 der indløste feriebilletter til biografen. Det er en flot stigning, men det er samtidig væsentligt også at bemærke, at årene 2020-2022 har været mærkbart præget af corona og ustabilt/utilregneligt billetsalg, som også påvirkes af de stigende forbrugspriser på andre områder.


Ishøj Svømmehal:

Ishøj Svømmehal får flyttet receptionen for at skabe fleksibilitet og tryghed i den daglige drift. Den nye placering vil fremover kunne betjene både billetsalg m.m. og nu også de badende gæster samt dermed også øget tilsyn ved vandkanten nær receptionen. De badende gæster vil i fremtiden kunne købe kaffe, is, slush ice og andet ved bassinerne. Dette vil være med til at skabe en bedre total oplevelse og være med til at fastholde vores nuværende gæster og tiltrække nye og flere gæster. Strandreceptionen vil fuldende oplevelsen ved besøg i Ishøj svømmehal. Ved at placere receptionen centralt i anlægget, så vil man samtidig også skabe bedre mulighed for information til vores badende kunder og brugere. Ombygningen finansieres af det resterende anlægsbudget for ombygninger i svømmehallen.


Brohuset

Medio oktober forventes de første hold i projektet ’Træning i Brohuset’ at gå i gang. Projektet har til formål at få primært Ishøj-kvinder med minoritetsbaggrund i alderen 40+ i gang med forebyggende og vedligeholdende fysisk træning. Denne gruppe medborgere har både Lægerne i Brohuset, medarbejdere i CVV og adskillige foreningsfolk udpeget som en gruppe med en markant dårlig sundhed og et tydeligt udækket behov for denne form for træning. Det er både kvinder uden for arbejdsmarkedet og kvinder med typisk hårdt fysisk arbejde. Træningen foregår i Genoptræningens nye træningssale i Brohuset med frivillige instruktører, superviseret af CVVs fysioterapeuter, som tovholdere på de enkelte hold. Træningen bliver gratis for brugerne og er i udgangspunktet uden udgifter for Ishøj Kommune. Projektet er sat i gang af Brobyggeren i tæt samarbejde med Genoptræningen under CVV og 8 foreninger med rodnet i Ishøjs minoritetsmiljøer. Forventet volumen pr. 1.1.2023: 60 kvinder der træner ugentligt, hjulpet af 5-7 frivillige instruktører. Hold for mænd i en lignende situation startes også op hvis der er grundlag og interesse for det.


Nyttehaver

Henvendelsen videreformidlet til bestyrelse, som er ansvarlige for at håndhæve retningslinjerne


Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.