Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 29. november 2021 kl. 16:30

Mødelokale Tårnbjerget,Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Beslutning

Til efterretning

Sagsfremstilling

  1. Ishøj Svømmehal: Datatilsynet har afgivet endeligt svar på den klage over brug af sundhedskortet i Ishøj Svømmehal, som Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret om på mødet i marts 2021. Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet ikke grundlag for at konkludere, at Ishøj Svømmehals behandling af personoplysninger er sket i strid med reglerne i databeskyttelsesforordningen. Datatilsynet anser hermed sagen for afsluttet og foretager sig ikke yderligere i sagen.
  2. Ishøj Idræts & Fritidscenter og Ishøj Svømmehal: Der er i øjeblikket udfordringer med at rekruttere til begge institutioner. Det gælder særligt en kok til caféen og livreddere til svømmehallen. Det betyder, at caféen har svært ved at levere varm mad, og at nogle hold i svømmehallen rammes af aflysninger. Der ses lignende rekrutteringudfordringer over hele landet.
  3. Ishøj Idræts & Fritidscenter: Center for byudvikling forventer i 2022 at opstarte arbejdet med en helhedsplan for området omkring Idrætscentret. Anledningen er, at der skal etableres en ny Letbanestation i området, samt at Fingerplansrevisionen fra 2019 har givet nogle muligheder for at byudvikling på en mindre del af den grønne kile. Selve opstart af Helhedsplanen forventes fremlagt til politisk beslutning i februar eller marts 2022. Med henblik på forinden at indhente vigtig viden om idræts- og kulturlivet samt skoler og institutioners brug af området i dag – og deres fremtidige ønsker til området - igangsætter Centerfor Byudvikling nu en kortlægning af interessenter og interesser. Kortlægningen udgør et vigtigt grundlag for arbejdet med den nye letbanestation og for en eventuelt kommende byudvikling i området. Mere konkret består kortlægningen af en interviewrunde med interessenterne i området enkeltvist eller i større og mindre grupper. Det fleste interviews forventes afviklet i december. Som opsamling på interviewrunden inviteres interessenterne til en fælles præsentation af resultaterne. Den fælles præsentation forventes at blive afholdt jan/feb. 2022. Derefter forberedes en politisk sag, hvor der bl.a. også skal tages stilling til borgerinddragelse osv.
  4. Folkeoplysningsområdet: Fritid & Samfunds medlemsblad 'Kultur og Fritid' nr. 2, 2021 er vedhæftet dagsordenen.

Bilag

Resume

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har publiceret rapporten ’Børn og Unge i DIF get2sport-foreningerne’. Rapporten er en evaluering af indsatsen DIF get2sport, der i dag findes i 49 udsatte boligområder spredt over hele landet – heriblandt i Ishøj Kommune. DIF get2sport indsatsen har til formål at bidrage til et alsidigt og velfungerende foreningsliv, hvor der støttes op om de frivillige kræfter og om at inkludere børn og unge fra de udsatte boligområder.

Sagsfremstilling

Hovedresultater fra rapporten

DIF get2sport-indsatsen lykkes med at brobygge fra udsat boligområde til foreningslivet

Ca. 20 % af alle medlemmer i get2sport-foreningerne i alderen 6-29 år bor i udsatte boligområder. I befolkningen bor kun 5 % af de 6-29-årige i udsatte boligområder. Det vil sige, at get2sport-foreninger har et godt tag i at få rekrutteret børn og unge fra udsatte boligområder ind i det etablerede idrætsliv, hvor de indgår i fællesskab med børn og unge, der ikke kommer fra udsatte boligområder. Dette indikerer, at forudsætningerne for en succesfuld brobygning på tværs af forskellige baggrunde er skabt.

Klare tegn på, at der er positive gevinster ved at deltage i et aktivt idrætsliv

Børn og unge medlemmer af DIF get2sport-foreninger er betydeligt mere positive i deres egen vurdering af ensomhed, fællesskab og generelt tilfredshed med livet end deres jævnaldrende, der ikke er idrætsaktive:

-
Ensomhed: 12 % af de adspurgte ikke-idrætsaktive elever angiver, at de meget ofte eller ofte føler sig ensomme. Til sammenligning svarer 5 % af de idrætsaktive det samme og kun 3 % af get2sport-medlemmerne.
-
Fællesskab: Hovedparten (89 %) af både Get2sport-medlemmerne og de idrætsaktive elever føler sig i høj grad eller i nogen grad som en del af et fællesskab. Blandt de ikke-idrætsaktive elever oplever 13 %, at de i mindre grad eller slet ikke er en del af et fællesskab.
-
Tilfredshed med eget liv: 90 % af Get2sport-medlemmerne og de idrætsaktive elever vurderer, at de enten er meget glade for deres liv eller har det godt nok, hvilket er en markant højere andel end de 77 % af de ikke-idrætsaktive, der siger, at de meget glade eller har det godt nok.

Børn og unge, der bor i de udsatte boligområder og er medlem af en get2sport-foreningerne, klarer sig bedre en andre jævnaldrende fra de udsatte boligområder

- Skolefravær: Get2sport-medlemmer i de udsatte boligområder har en lavere grad af fravær i skolen end øvrige skolebørn i udsatte boligområder. Dog stadig højere end øvrige skolebørn på landsgennemsnit.
-
Kriminalitet: Get2sport-medlemmer i de udsatte boligområder har et lavere omfang af kriminelle sigtelser og mistanker for mindreårige end det gennemsnitlige er for deres jævnaldrende i de udsatte boligområder.


Rapporten i et Ishøj-perspektiv

Rapporten fra VIVE, giver et indblik i, at DIF get2sport-indsatsen kaster korte-, mellem- og langsigtede resultater af sig; De kortsigtede resultater er, at børn og unge, der er medlem i Get2sport-foreningerne, oplever en større indre motivation, fællesskabsfølelse og en større tilfredshed med deres eget liv. De mellemsigtede resultater er, at de har mindre skolefravær, øget skoletrivsel og fravælger den kriminelle løbebane. De langsigtede resultater er i sidste ende bedre livschancer og et styrket medborgerskab.

Rapporten fra VIVE er med til at belyse, at samarbejdet i 'Den nye boligsociale Helhedsplan i Vejleåparken' om at brobygge børn og unge til foreningslivet mellem Helhedsplanen i Vejleåparken, DIF get2sport i Ishøj Kommune og Get2sport-foreningerne er et vigtigt skridt, for at sikre at flere børn og unge fra boligområdet bliver en del af foreningslivets fællesskab.

I Ishøj Kommune kan rapporten også benyttes til at underbygge, at det fortsat er nødvendigt at understøtte de frivillige kræfter i DIF get2sport-foreningerne via indsatsen. De frivilliges vilkår er i sidste ende altafgørende for, at der findes et velfungerende idræts- og foreningsliv for de børn og unge der bor og lever i de udsatte boligområder.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager at tage rapporten til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Godkendt.

Resume

Med baggrund i byrådets drøftelser og senest Folkeoplysningsudvalgets drøftelser på mødet den 27. oktober 2021 angående kompensation til foreningslivet for Regionens anvendelse af arealer og lokaler i og omkring Ishøj Idræts & Fritidscenter, fremlægger Center for Kultur og Fritid opgørelse over udgifter og indtægter for perioden 1. september - 15. oktober 2021. Opgørelsen udviser beløb, der kan anvendes til kompensationen til foreningslivet.

Sagsfremstilling

Foreningslivet i og omkring Ishøj Idræts & Fritidscenter har på grund af forlængelsen af perioden frem til 15. oktober 2021 for vaccinecentrets tilstedeværelse afviklet deres aktiviteter efter en nødplan der har fungeret, men vanskeliggjort afviklingen af aktiviteterne.
Med udgangspunkt i drøftelserne omkring 1. etape af kompensationen til foreningslivet har Ishøj Idrætsråd optaget en dialog med medlemsforeningerne omkring ønsker til en kompensation for især indendørs idrætterne.
Foreningernes ønsker er endnu ikke prissatte, hvilket Center for Kultur og Fritid arbejder med for nuværende.

Ishøj Idrætsråd har fremsendt liste over ønskerne fra foreningerne. Listen er vedhæftet dagsordenen.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at

- der gives en bevilling til lejeindtægt på 834.887 kr.
- dergives en bevilling til afledte udgifter på 381.260 kr.
- der gives bevilling til kompensation til foreningerne på 453.627 kr., samt at bevillingen kan overføres til budgettet for 2022.

Økonomi

Notatet af 2. november 2021 udviser, at der til kompensation til foreningerne er 453.627 kr. tilrådighed.

Den samlede indtægt for perioden er 834.887 kr. og afledte udgifter for Ishøj Idræts & Fritidscenter på 381.260kr. hvorefter der er 453.627 kr. til dækning af udgiften til kompensation for foreningslivet. Sagen er udgiftsneutral og trækker derfor ikke på kassebeholdningen.


Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at følge Folkeoplysningsudvalgets indstilling. Der fremsendes ny sag i kommende byrådsperiode om prioritering af forslag indenfor økonomirammen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Resume

Folkeoplysningsudvalget behandlede den 15. juni 2021 ansøgningen fra Ishøj Karate Klub om ændrede træningsfaciliteter. Folkeoplysningsudvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med en undersøgelse af muligheder og konsekvenser af karateklubbens forslag, såvel om en midlertidig løsning kan udarbejdes.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet notat af 5. oktober 2021, som vedhæftes dagsordenen.

Sagsfremstilling

I ansøgningen beskriver Ishøj Karate Klub, hvordan klubben ønsker at ændre deres træningsforhold og omgivelser for at kunne få bedre kontakt til forældrene og for at fremme den sociale sammenhængskraft i klubben. Målet er samtidig at nå ud til flere og derved skabe mulighed for at kunne træne flere unge medlemmer og honorere den venteliste klubben har.
Det konkrete forslag indebærer, at gymnastiksalen samt tilstødende depot i Ishøj Idræts & Fritidscenter inddrages og omdannes til kampsportsfaciliteter.
Dette vil få betydning for de nuværende brugere af gymnastiksalen, som der skal findes plads til andetsteds. Dog vil Ishøj Karate Klubs timer i det nuværende kampsportslokale frigives.

Ishøj Karate Klub har gennnem de sidste år oplevet markant medlemsfremgang og er kommunens største kampsportsklub med 148 medlemmer.

Center for Kultur & Fritid vurderer, at Ishøj Karateklub er en veldrevet og sund klub, der anerkendes for deres store indsats på det sportslige og foreningstekniske område, men også for at tage socialt ansvar. Den "disciplinerende" og fællesskabsbaserede betydning af kampsporten bør ikke underkendes, og Ishøj Karate klub løfter denne "opgave" virkeligt godt.
En etablering af nyt kampsportslokale til Ishøj Karate Klub vil kunne hjælpe Ishøj Karate Klub med at nå deres sportslige og foreningsspecifikke mål og gøre dem i stand til at løfte mere i forhold til lokalsamfundet.
Notatet af 5. oktober 2021 beskriver muligheder og konsekvenser ved karateklubbens forslag.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at sende ansøgningen videre med anbefaling, under forudsætning af en løsning af de i notatet beskrevne udfordringer med depotplads, manglende timer til den øvrige foreningsidræt, foreningsinddragelse af de berørte foreninger og skoler.

Idrætsrådet ønsker ligeledes en løsning på bibeholdelse af den funktionalitet som den eksisterende gymnastiksal, i dag har for den generelle drift af Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Idrætsrådet ser et potentiale i at kampsportsområdet får forbedret deres faciliteter.

Idrætsrådet har et ønske om et kampsportshus, der kan rumme både karateklubber, Budo og boksning.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at følge Ishøj Idrætsråds indstilling, således at Folkeoplysningsudvalget støtter ansøgningen principielt under forudsætning af, at lokalefordelingsudvalget finder en løsning på lokaleudfordringen.
Skoler og andre parter inddrages i projektet.
Alternativt undersøges, om der kan opføres et kampsportshus med delvis midler fra Lokale og Anlægsfonden.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges og at der arbejdes videre med en prissætning og en eventuel realisering af projektet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Resume

De aftalte arbejder med renoveringen i Svømmehallen er ved at være gennemført. Som det tidligere har været behandlet i Byrådet, så har der - efter tilføjelsen af dampbad og infrarød sauna ved budgetforhandlingerne 2020 - ikke været økonomi til at renovere i skoleomklædningen.
Der er et restbeløb, som foreslås overført til 2022, hvor det skal bruges til projektering og ombygning af skoleomklædningen.

Denne sag fremlægges sideløbende for Kultur og Fritidsudvalget og Teknik og Bygningsudvalget.

Sagsfremstilling

Renoveringsprojektet i Ishøj Svømmehal. Der er prioriteret og gennemført renoveringsarbejder efter vedligeholdelsesbehov. Prioriteringen er fremlagt for udvalgene. (Bilag med oversigt over de udførte arbejder er vedlagt). Der er ikke gennemført renovering af skoleomklædningen, herunder ikke udført ventilation og gulve mm i disse lokaler, da der ikke var budget til hele opgaven.

Der er et restbeløb på ca. 330.000 kr., og det foreslås, at beløbet medgår til projektering og ombygning af nuværende skoleomklædningsrum til tidssvarende kabineomklædning, der også kan benyttes af bl.a. familier. Noget af restbeløbet foreslås anvendt til en rådgiver, som har erfaring med ombygning af omklædningsrum i svømmehaller og kan udarbejde et projektforslag for ombygning af skoleomklædningen, give et prisestimat på projektet samt en mulig etapeopdeling. Dette kan ikke nå at blive gennemført i 2021. Et forslag kan fremlægges politisk i 2022.

Økonomi

Samlet er der frigivet 5,9 mio. kr. i 2020 og 2021 til planlagt vedligehold på svømmehallen.
Der et restbeløb på ca. 330.000 kr., som foreslås overført til 2022 til projektering og ombygning af skoleomklædningen.


Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik og Bygningsudvalget indstiller, at restbeløb af midler til renovering af svømmehal overføres til 2022, hvor det anvendes til projektering og ombygning af skoleomklædningen.


Beslutning

Godkendt.

Bilag

Resume

Forslag til arrangementsdatoer i 2022.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag til de kulturelle arrangementer for 2022 med henblik på, at datoerne kan indarbejdes i den daglige planlægning.
Arrangementerne fordeler sig således:

Ishøj Byhave, Parkunderholdning
Lørdag d. 4. juni
Lørdag d. 2. juli
Lørdag d. 13. august – festival

Alle dage fra kl. 14:00-15:00

Forårsfest på Bredekærgård
Lørdag d. 23. april kl. 10:00-15:00

Det Grønne Ishøj, Bredekærgård
Søndag d.19. juni kl. 11:00-17:00

Skt. Hans på Ishøj Tange
Onsdag d. 23. juni

Jazz på Gårdspladsen, Bredekærgård
Søndag d. 12. juni
Søndag d. 10. juli
Søndag d. 24. juli
Søndag d. 7. august
Søndag d.21. august

Alle dage fra kl. 13:00-16:00

Sommerdage på Bredekærgård
Uge 26
kl. 10:00 – 14:00

Høstfest på Bredekærgård
Søndag den 4. september

Bluesarrangement m/ Rockabilly
Søndag d.18. september
kl. 13:00- 16:00

Pokalfest for foreninger,Bevægelseshuset
Torsdag den 2. juni
kl. 19.00


Vinterferieaktiviteter
Mandag d. 21. februar – fredag d. 25. februar

Efterårsferieaktiviteter
Mandag d. 18. oktober – fredag d. 22. oktober

Julekoncert, Kulturium Musikteater
Lørdag d. 11. december

Ishøj synger, Ishøj Kulturskole

Mandag d. 31. januar

Mandag d. 28. februar

Mandag d. 28. marts

Fredag d. 29. april

Alle dage fra kl. 19.00-20.30

Kulturskolens sommerkoncert

Onsdag d. 15. juni, kl. 19.00

Kulturskolens julekoncert

Onsdag d. 14. december, kl. 19.00

Fritidsmesse
Torsdag d. 1. september

Der er endvidere følgende større arrangementer i kommunen, som er fastlagt:

Færøregatta, Ishøj Havn
Lørdag d. 11. juni

Ishøj Harmonika Festival
Fredag d. 10. juni
Lørdag d. 11. juni

Store Cykeldag
Søndag d. 12. juni

Torslunde Festival
Fredag d. 20. maj
Lørdag d. 21. maj

Julestue, Bredekærgård
Lørdag d. 26. november
Søndag d. 27. november

Juletræsfest, Ishøj Skolehal
Tirsdag d. 28. december

Vestegnens Kulturuge (uge 37)
mandag d. 12. september – søndag d. 18. september

Vikingemarked på Tangen
(uge 37 – Vestegnens kulturuge)
Lørdag d. 10. september
Søndag d. 11. september

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager at godkende datoerne.

Beslutning

Godkendt.

Der bliver ikke afholdt Vandværkets dag og datoerne til Torslunde festival er ændret til den 20. og 21. maj 2021

Bilag

Resume

Arken Undervisning søger i samarbejde med Center for Kultur og Fritid midler til at udvikle og afholde workshops for børn og unge i Arken Lab i Ishøj ByCenter. Der ansøges om 75.000 kr. Workshops forventes at blive afholdt i Januar/februar 2022.

Sagsfremstilling

Arken Undervisning har med deres åbning af Arken Lab i Ishøj ByCenter en unik mulighed for at komme i dialog med lokale børn og unge som normalt ikke opsøger Arkens aktiviteter.

I forbindelse med åbning af en ny aktivitet i Arken Lab, kunstværket ”Souvenirs” af Deniz Eroglu, søger Arken Undervisning i samarbejde med Kultur og Fritid om midler til både at udvikle og afholde workshops forbørn og unge, og i den forbindelse invitere til et tættere samarbejde mellem Arken Undervisning og både Ishøj Bibliotek og Ishøj Ungdomsskole.

Kunstværket Souvenirs er stedsspecifikt et kunstværk, som skal gå i dialog med byens borgere og besøgende i Ishøj ByCenter. Værkets form som en souvenirforretning ligner en almindelig butik, men visse detaljer får den til at skille sig ud og undren og nysgerrighed. Det åbner for dialog og refleksion og for at kunne se sig selv udefra med andre øjne.

Med udviklingen og afholdelse af workshops for børn og unge vil Arken i samarbejde med Ishøj Kommunes kulturinstitutioner møde og inddrage Ishøjs børn og unge i kunstværket dér, hvor de færdes hver dag. Med en stærk lokal forankring tilbyder værket en dynamisk og social dialog om identitet og tilhørsforhold, historie og tradition, værdier og samfundsstrukturer.

Værket rummer masser af humor og ved at invitere ind til både åbne workshops for forbipasserende og til planlagte workshops for skoler og ungdomsskole, giver vi forhåbentligt børn og unge et nyt blik på både kunst og deres by Ishøj.

Kunstværket er er oplagt mulighed for et endnu tættere samarbejde mellem Arken Undervisning, Ishøj Bibliotek og Ishøj Ungdomsskole. Her kan alle fagligheder mødes om planlægning af en fælles indsats i nogle kunstneriske rammer af høj kvalitet – til gavn for alle involverede, både institutioner, børn og unge.

De planlagte workshops ligger godt i tråd med Strategi for Kunst i det offentlige rum, som Ishøj Byråd har vedtaget.

Økonomi

Der resterer 81.521 kr i udvalgets pulje inden dette møde. Bevilges de ansøgte 75.000 kr vil der restere 6.521 kr. Restbeløbet ved årets udgang tilbageføres til kommunekassen. Der er ikke flere møder i 2021.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager at bevilge 75.000 kr fra udvalgets pulje til udvikling og afholdelse af workshops til børn og unge i Arken LAB. Udvalget vil gerne udbede sig en evaluering.

Beslutning

Godkendt.

Tilføjelse i indstilling: Udvalget vil gerne udbede sig en evaluering.

Bilag

Resume

Administrationen har foretaget 2. budgetopfølgning 2021 jf. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune. Det samlede resultatet af budgetopfølgningen viser forventede mindreudgifter på driften - både indenfor og udenfor serviceudgiftsrammen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året til politisk forelæggelse. Denne 2. budgetopfølgning er foretaget med udgangspunkt i forbruget pr. 31. august. 2021.

Da der dels resterer 4 måneder af budgetåret og dels er følger af Covid-19, er opgørelse af det forventede regnskab forbundet med større usikkerhed end normalt. Administrationen følger udviklingen løbende , herunder de økonomiske konsekvenser af Covid-19.

På grundlag af den aktuelle situation foreslår administrationen, at der ved denne budgetopfølgning gives tillægsbevilling til omplacering mellem de områder, hvor mer- og mindreudgifterne er konkret konstaterbare. Dette ikke mindst af styringsmæssige hensyn.

Udover nedenstående forslag til tillægsbevillinger foreslår administrationen, at der af styringsmæssige hensyn gives budgetneutrale omplaceringer mellem områder, hvor mer- og mindreudgifter er konkret konstaterbare, se bilag B.

På baggrund af 2. budgetopfølgning 2021 forventes samlet set:

  • Mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 9,8 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Heraf udgør uforbrugte puljer 6,2 mio. kr.
  • Mindreudgifter udenfor serviceudgiftsrammen på 30,7 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Heraf udgør uforbrugte puljer 21,6 mio. kr.
  • Covid-19 relaterede merudgifter er opgjort til 8,8 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilget.
  • Der forventes ca. 65 mio. kr. i mindreudgifter på anlægsområdet. Uforbrugte anlægsmidler vil i forbindelse med regnskab 2021 blive søgt videreført til 2022.

Forventede mindreudgifter på Jobcentrets område udgør i alt 5,5 mio. kr. (udenfor serviceudgiftsrammen) med mindreudgifter på 6 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalgets områder og merudgifter på 0,5 mio. kr. under Økonomi- og Planudvalgets områder.

Der er udarbejdet budgetopfølgningsnotat (Bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning.

Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser en specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, der varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

På Kultur- og Fritidsudvalgets områder er der i forbindelse med budgetopfølgningen ikke forventede afvigelser til budgettet.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune.

Økonomi

Som angivet i budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager at tage budgetopfølgningen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.

Bilag

Beslutning

 Intet