Referat
Medborgerforum torsdag den 24. november 2022 kl. 18:00

Tårnbjerget, Rådhuset - Ishøj Store Torv 20, etage 2 - aftentelefon til Jeanet Flørnæss 2082 3273

Sagsfremstilling

Formanden giver en kort orientering om, hvad der er sket siden sidste møde. Øvrige medlemmer har også mulighed for at byde ind.


  1. Status på vedtægter for Medborgerforum: Det nye oplæg til vedtægter blev behandlet og godkendt på Byrådsmødet den 9. august 2022.

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Økonomi

Intet at bemærke

Indstilling

Medborgerforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Medborgerforum var ikke beslutningsdygtigt.
Punktet blev afholdt, dog uden beslutninger.

Sagsfremstilling

Der gives en kort orientering om arbejdet i Rådet for Etniske Minoriteter.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Indstilling

Medborgerforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Medborgerforum var ikke beslutningsdygtig. Punktet udskydes til næste møde

Resume

Ishøj Kommune har en repræsentant i Rådet for Etniske Minoriteter. Ishøj Byråd har ved konstitueringen peget på Selcuk Mehmet Ozcan.

Sagsfremstilling

Brobyggeren i Brohuset (Johannes Ask Batzer) besøger Medborgerforum på mødet og fortæller kort om visionen for Brohuset og Brobyggerens arbejde. Herefter inviteres til dialog. Visonen for Brohuset handler om at gøre Brohuset til Ishøjs Medborger- og Sundhedshus med trivsels- og sundhedsfremmende samarbejder og indsatser på tværs af roller, organisationer og fagligheder. Mangfoldighed og fællesskab på tværs er også en del af den politiske vision og dermed en del af Brobyggerens opgaver.

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Økonomi

intet at bemærke

Indstilling

Medborgerforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Medborgerforum var ikke beslutningsdygtigt.
Punktet blev afholdt, dog uden beslutning.

Beslutningskompetence

intet at bemærke

Resume

Brobygger-stillingen er oprettet for at understøtte realiseringen af Byrådets vision for Brohuset som Ishøjs nye Medborger- og Sundhedshus.

Bilag

Sagsfremstilling

Der gives en status fra de to nedsatte arbejdsgrupper, og der tages en fælles drøftelse af om der er andre fokuspunkter eller aktiviteter, som Medborgerfokus ønsker at arbejde med i valgperioden:

1. Kulturfestival

2. Demokrati og Deltagelse

3. Drøftelse af nye aktiviteter eller fokusområder

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Medborgerforum har eget budget til aktiviteter.

Indstilling

Medborgerforum vedtager at

Beslutning

Medborgerforum var ikke beslutningsdygtigt. Punktet udskydes til næste møde.

Beslutningskompetence

Medborgerforum.

Resume

På Medborgerforums møde den 31. marts 2022 blev det besluttet, at alle medlemmer skulle rådføre sig med deres bagland i forhold til at få planlagt en aktivitetsplan, som er meningsskabende for borgerne i Ishøj. På mødet den 15. juni nedsatte Medborgerforum to arbejdsgrupper til at arbejde videre med temaerne: Kulturfestival samt Demokrati og Deltagelse.

Sagsfremstilling

Medborgerforum har 4 årlige møder. Følgende datoer foreslås:

Tirsdag den 28. marts kl. 19.00

Tirsdag den 13. juni kl. 19.00

Onsdag den 23. august ikl. 19.00

Onsdag den 22. november kl. 18.00


Lovgrundlag

Medborgerforums vedtægter.

Økonomi

Intet at bemærke

Indstilling

Medborgerforum tager beslutningen til efterretning.

Beslutning

Medborgerforum var ikke beslutningsdygtigt.
Punktet blev afholdt. Sekretariatet koordinerer med byrådskalenderen og indkalder til møder jvf. vedtægter.

Beslutningstema

Mødeborgerforum har 4 årlige møder, som skal fastlægges.

Sagsfremstilling

Her er det muligt for medlemmerne at bringe emner til dagsordenen.


1. Forslag om fællesspisning for enlige forældre/ familier med lidt netværk. Muligheden undersøges nærmere.

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Økonomi

Intet at bemærke

Indstilling

Medborgerforum tager beslutningen til efterretning.

Beslutning

Medborgerforum var ikke beslutningsdygtigt.
Punktet blev afholdt, dog uden beslutninger.

Beslutningskompetence

Intet at bemærke