Referat
Medborgerforum torsdag den 31. marts 2022 kl. 18:00

Ishøj Rådhus, etage 2, mødelokale "Vandværket"

Resume

Formanden byder velkommen til en ny periode i Medborgerforum.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i kommissoriet for Medborgerforum vil formanden præsentere Medborgerforum og dets formål for medlemmerne.
Medlemmer og stedfortrædere præsenteres for udvalget.

På mødet fremlægges oversigt over medlemmer og deres kontaktoplysninger, og der vil være mulighed for rettelser. Oversigten offentliggøres efterfølgende med referatet.

Kommissorium og medlemsliste er vedhæftet dagsordenen.

Lovgrundlag

Integrationslovens kap. 8 §42

Økonomi

Intet af relevans

Indstilling

Medborgerforum tager velkomst og præsentation til efterretning

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Formanden præsenterer Medborgerpolitikken.

Sagsfremstilling

Formanden redegør for baggrunden for Medborgerpolitikken og dens sammenhæng med de øvrige fem hovedpolitikker, som i 2018 blev vedtaget af Ishøj Byråd.

Medborgerpolitikken er vedhæftet dagsordenen.

Lovgrundlag

Ishøj Kommunes Medborgerpolitik.

Økonomi

Intet af relevans.

Indstilling

 Medborgerforum tager oplægget til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Vedtægterne for Medborgerforum gennemgås. I forbindelse med nedsættelse af denne periodes Medborgerforum, må det konstateres, at der er foreninger, som falder uden for kategorierne i vedtægterne.

Sagsfremstilling

De nuværende vedtægter for Medborgerforum blev udarbejdet i 2018. Som følge af seneste konstituering er der opstået forslag til rettelser, som omhandler præcisering af medlemmers repræsentation og udpegning, jf. §2 samt tydliggørelse af hvordan valget annonceres og offentliggøres, jf. §5.

Følgende ændringer foreslåes til §2:


Nuværende

Forslag til ændring/ tilføjelse

§ 2

Sammensætningen af Medborgerforum skal afspejle befolkningssammensætningen i Ishøj Kommune. Medborgerforum består af 15 medlemmer med tilhørende suppleanter:Stk 2

2 medlemmer valgt af og blandt Byrådets medlemmerStk 3

1 medlem udpeget af lokale idrætsforeninger.Stk 4

1 medlem udpeget af kulturelle foreninger.Stk 5

1 medlem udpeget af boligtagere i almene boligforeninger i IshøjStk 6

1 medlem udpeget af udpeget af grundejerforeninger/ bylaug i Ishøj.Stk 7

1 medlem udpeget af Ungerådets medlemmer.Stk 8

1 medlem udpeget af Seniorrådets medlemmer.Stk 9

1 medlem udpeget af skolebestyrelserne.Stk 10

1 medlem udpeget af forældrebestyrelserne i daginstitutionerne.Stk 11

1 medlem udpeget af Udsatterådets medlemmer.Stk 12

1 medlem udpeget af Handicaprådets medlemmer.Stk 13

1 medlem udpeget af Fælleselevrådets medlemmer.Stk 14

1 medlem udpeget af Foreningsunionens medlemmer.Stk 15

1 medlem udpeget af Erhvervsforeningernes medlemmer.Stk 16

For hvert medlem udpeges én eller flere personlige stedfortrædere i prioriteret rækkefølge.

Stk. 16


1 medlem udpeget af foreningerne/ organisationerne udenfor det folkeoplysende områdeStk. 17

Den udpegede kandidat til Repræsentantskabet for Rådet for Etninske Minoriteter udpeges af Medborgerforum blandt de 2 medlemmer, der er valgt af Byrådet.
Stk. 18

For hvert medlem udpeges én eller flere personlige stedfortrædere i prioriteret rækkefølge.


Følgende ændringer foreslås til §5

Nuværende

Forslag tilføjelse

§5

Valg af medlemmer til Medborgerforum finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg og senest inden 1. april i det efterfølgende år.
stk. 2


Valg af Byrådets medlemmer sker på byrådets første konstituerende møde efter nyvalg.

stk. 2


Alle registrede foreninger modtager brev om mulighed for opstilling samt frister for indsendelse af kandidatur i slutningen af den kommunale valgperiode.

stk. 3


Byrådet indkalder med mindst 14 dages varsel indstillinger til valg af øvrige medlemmer.

stk. 3

Valg til Medborgerforum annonceres via Ishøj Kommunes hjemmeside.

stk. 4


Byrådet vælger på grundlag af indkomne indstillinger medlemmer og suppleanter.stk 5


Hvis der ved fristens udløb ikke er indstillet medlemmer/ suppleanter til alle repræsentationer i Medborgerforum, kan Byrådet frit vælge andre medlemmer eller lade repræsentationen bortfalde.stk 6


Byrådet træffer efter begæring beslutning om at fritage den, der på på baggrund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller ligende rimelig grund til at ønske sig fritaget for valget.
stk. 9

Hvis der fremsendes flere kandidater til en plads, hvor der ikke er en fælles paraplyorganisation, vil Ishøj Byråd færdiggøre udpegningen i overenstemmelse med formålet. Udpegningen vil således ske, så Medborgerforum bedst muligt afspejler lokalsamfundet.


Lovgrundlag

Integrationslovens kap. 8 §42.

Økonomi

Forøgelsen af medlemmer kan ske inden for Medborgerforums fastlagte budget.

Indstilling

Medborgerforum godkender vedtægtsændringer i §2 og §5.

Beslutning

Medborgerforum godkender tilføjelserne til §2 og §5.

Medborgerforum beslutter at tilføje følgende i §6:
Tilføjelse: Stk. 3 Det tilstræbes, at Medborgerforum vælger sin næstformand iblandt brugerrepræsentanterne.

Medborgerforum beslutter at tilføje følgende i §8:
Tilføjelse: Stk. 4 Ved personvalg skal valget foregå ved skriftlig afstemning.

Bilag

Resume

Formanden gennemgår gældende forretningsorden for Medborgerforum.

Sagsfremstilling

Den gældende forretningsorden gennemgås og eventuelle rettelser tilføjes. Det er i vedtægterne for Medborgerforum fastslået, at Medborgerforum selv fastsætter sin foreningsorden.

Foreningsordnen er vedhæftet dagsordnen.

Lovgrundlag

Integrationslovens kap. 8 §42.

Økonomi

Intet at bemærke.

Indstilling

Medborgerforum godkender forretningsordnen.

Beslutning

Medborgerforum godkender forretningsordnen med følgende tilføjelse i §9:
Tilføjelse: Stk. 4 Ved personvalg skal valget foregå ved skriftlig afstemning.

Medborgerforum har ved skriftligt valg valgt Helle Nees som næstformand.

Bilag

Resume

Medborgerforum skal træffe beslutning om, hvilke aktiviteterne der skal være i 2022. Der lægges op til en bredere dialog om ønsker for Medborgerforums aktiviteter, som kan rumme hele perioden.

Sagsfremstilling

Fælles dialog om, hvilke aktiviteter Medborgerforum skal afvikle i 2022. Derudover faciliteres en fælles dialog med henblik på de fokusområder, som Medborgerforum gerne vil arbejde med i hele perioden.

Lovgrundlag

Integrationslovens kap. 8 §42.
Ishøj Kommunes Medborgerpolitik

Økonomi

Medborgerforum har budgetlagt økonomi til at afholde aktiviteter. Beløbet til aktiviteter er i 2022 51.000 kr.

Indstilling

Medborgerforum vedtager at

Beslutning

Medborgerforum beslutter, at genoptage sagen på næstkommende møde. Formanden opfordrer alle til at overveje mulige aktiviteter eller temaer, som kan drøftes i fællesskab.

Resume

Medborgerforum skal godkende forslag til møder i 2022.

Sagsfremstilling

Medborgerforum afholder hvert år 4 møder og der er foreslået et i hvert kvartal.
Mødeforslag for 2022 er:

  • Torsdag den 31. marts kl. 18-21
  • Mandag den 13. juni kl. 19-21
  • Tirsdag den 30. august kl. 19-21
  • Torsdag den 24. november kl. 18-21

Når mødedatoerne er godkendt, udsendes mødeindkaldelse.

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Økonomi

Intet at bemærke

Indstilling

Medborgerforum tager mødekalenderen til efterretning.

Beslutning

Medborgerforum vedtager at afholde rådsmøder i 2022 på følgende datoer:

  • Torsdag den 31. marts kl. 18-21
  • Onsdag den 15. juni kl. 19-21
  • Tirsdag den 30. august kl. 19-21
  • Torsdag den 24. november kl. 18-21


Beslutning

  • Kort orientering om den kommende Ramadan middag i Brohuset, som Næstehjælperne og Foreningen USAK afholder. Invitationen er vedhæftet referatet

Bilag