Referat
Økonomi- og Planudvalget tirsdag den 4. juni 2019 kl. 17:00

Brohuset, Vejlebrovej 45, lokale 198

Resume

Kommunens revision, Deloitte, har afsluttet den revisionsmæssige gennemgang af regnskabet for 2018, og har afgivet sin påtegning og tilhørende revisionsberetning. Påtegningen er uden forbehold.

Revisionsberetningen, notat med redegørelse om ændringer i regnskab 2018 vedrørende klimalån, og administrationens forslag til afskrivninger, forelægges byrådet til godkendelse, hvorved den formelle godkendelse af regnskabet for 2018 sker.

Sagsfremstilling

Revisionen har fremsendt Revisionsberetningen for 2018 med bilag, dateret den 4. juni 2019. Revisionsberetningen skal ifølge Lov om kommuners styrelse udsendes til Byrådet inden syv dage fra modtagelsen. Dette er sket på mail den 28. maj 2019.  

Revisionens påtegning er uden forbehold.

 

Revisionen af årsregnskabet har givet anledning til to bemærkninger. Den ene bemærkning omhandler hensættelse til kommende tjenestemandspension, og har alene beregningsmæssig karakter og ikke drifts- eller likviditetsmæssig betydning. Den anden vedrører manglende afstemning af lønrelaterede balancekonti. Administrationens svar herpå fremgår af vedlagte bilag.

 

Byrådets blev, ved oversendelsen af regnskabet til revisionen den 2. april 2019, gjort opmærksom på, at det fremlagte regnskab indeholdte en fejlregistrering i økonomisystemet omkring kommunens tilgodehavende i forbindelse med etablering af nødpumpeanlægget ved Ishøj Havn. Fejlregistreringen er efterfølgende blevet korrigeret. Korrektionerne har, som det fremgår af vedlagte notat, medført ændring i det samelde regnskabsresultat med 724.000 kr., samt forøgelse af aktiver og egenkapital med 394.000 kr. Revisionen har gennemgået de foretagne korrektioner uden yderligere kommentarer.  

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

  • at årsregnskabet for 2018 og revisionens beretning godkendes,
  • at korrektionerne i forbindelse med registrering af klimalån i ht. notat godkendes, og
  • at forslag til afskrivninger godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskab, revision mv.

Lov om kommunernes styrelse.

Bilag