Referat
Økonomi- og Planudvalget onsdag den 6. juni 2018 kl. 16:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Kommunens revision, Deloitte, har afsluttet den revisionsmæssige gennemgang af regnskabet for 2017, og har afgivet sin påtegning og tilhørende revisionsberetning. Påtegningen er uden forbehold. Den udførte revision har givet anledning til to bemærkninger, hvoraf den ene vedrører Vallensbæk Kommunes administration (Jobcentret), og er relateret til socialberetningen. Revisionsberetningen samt administrationens forslag til afskrivninger, forelægges byrådet til godkendelse, hvorved den formelle godkendelse af regnskabet for 2017 sker.

Sagsfremstilling

Revisionen har fremsendt Revisionsberetningen for 2017 dateret den 6. juni 2018.

Revisionsberetningen skal ifølge Lov om kommuners styrelse udsendes til byrådet inden syv dage fra modtagelsen. Dette sker i forbindelse med byrådets behandling den 6. juni 2018. 

Revisionens påtegning er uden forbehold. Den udførte revision af regnskab 2017 har givet anledning til to bemærkninger. Den ene bemærkning vedrører Ishøj Kommunes administration, og omhandler en manglede bogføring af regnskabsteknisk karakter. Den anden vedrører Vallensbæk Kommunes administration, og omhandler manglende kvalitet i Jobcentrets sagsbehandling på området vedrørende kontanthjælp og uddannelseshjælp. De to bemærkninger omtales nærmere i de vedlagte bilag "Administrationens svar på revisionsberetning 2017".

Vedrørende opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger konstaterer revisionen, at der ikke er udestående forhold.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at regnskabet for 2017 og tilhørende revisionsberetning samt forslag til afskrivninger, godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskab, revision mv.

Lov om kommunernes styrelse.

Bilag

Resume

Vejdirektoratet har sendt Forslag til Støjhandlingsplan for Statens veje i offentlig høring med svarfrist 8. juni 2018.

Sagsfremstilling

Støjhandlingsplanen indeholder oplysninger om støjbelastningen fra de statslige veje, principper for arbejdet med at forebygge og reducere støjen, samt en beskrivelse af gennemførte og mulige støjreducerende tiltag langs det statslige vejnet. Derudover er der udpeget særligt støjbelastede boligområder. I forhold til sidste støjkortlægning i 2012, er der på landsplan sket et fald i antallet af kortlagte støjbelastede boliger med ca. 11 %, fra ca. 120.000 boliger til ca. 106.000 boliger som følge af Vejdirektoratets støjreducerende foranstaltninger. Den største reduktion ses i hovedstadsområdet.

Ud af de ca. 106.000 støjbelastede boliger over 58 dB er ca. 5.600 boliger stærkt støjbelastede med støjniveauer over 68 dB.

Vejdirektoratet oplyser, at trafikken på det overordnede vejnet fremadrettet vil være stigende. En stigning i trafikken på f.eks. 30 % vil medføre et forøget støjniveau på ca. 1 dB - en ændring i støjen, som i praksis ikke kan høres.

Ishøj Kommune påvirkes af støj fra Køge Bugt Motorvejen og Motorring 4. I Ishøj er der 2189 støjbelastede boliger, hvor 37 boliger har et støjniveau over 68 dB, hvor grænseværdien er 58 dB. Vurderet ud fra Vejdirektoratets digitale støjkort, er de 37 boliger beliggende i første række mod motorvejen i Vængerne. (Bredekærs-, Landlyst,- Pilgårds,- Vibeholms- og Ørnekærs Vænge).

Der er i Ishøj udpeget to boligområder, Ishøj Strand (hvor Køge Bugt Motorvejen krydser Ishøj Stationsvej) og Tranegilde, som er udsat for støj over 65 dB, hvilket er et område mere end i forhold til støjkortlægningen i 2012. Tranegilde var ikke udpeget som støjplaget område i 2012. Områderne indgår ikke i Vejdirektoratets videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning. Derfor anbefaler Center for Park, Vej og Miljø, at fremsende et høringssvar, som opfordrer Vejdirektoratet til at prioritere støjreducerende foranstaltninger i Ishøj, herunder Ishøj Strand og Tranegilde. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at der fremsendes høringssvar til Vejdirektoratet.

Høringssvar tilrettes efter udvalgets bemærkninger om støjvold og støjreducerende asfalt.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt, i det det tilføjes, at Ishøj Kommune ønsker en trafikprognose for de kommende 10 år.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1065 af 12. september 2017 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner.

Bilag