Referat
Økonomi- og Planudvalget torsdag den 6. september 2018 kl. 12:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

I forbindelse med kommunens eventuelle køb af Vejlebrovej 45 (Next) søges der om anlægsbevilling til undersøgelser af miljø- og jordforhold samt advokatbistand.

Sagsfremstilling

Af regionens miljøvurdering af Vejlebrovej 45 fremgår en anmærkning om potentiel jordforurening. Det skyldes, at der er opført værkstedsfaciliteter på grunden.

For at sikre kommunen bedst muligt, i forhold til kommunens fremtidige anvendelse af grund og bygning, foreslås det, at kommunen straks iværksætter en undersøgelse af miljøforhold, herunder pcb og asbest i bygningen, omfanget af eventuel forurening i jorden samt af eventuelle fugtskader/svamp som følge af problemer med taget. Desuden foreslås det, at jordbundsforhold undersøges mhp. fremtidig anvendelse. Endvidere er der behov for advokatbistand til gennemførelse af købet, herunder udarbejdelse af købsaftale.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der gives bevilling på 275.000 kr. til gennemførelse af ekstern undersøgelse af miljø- og jordforhold samt advokatbistand finansieret af Økonomi- og Planudvalgets pulje, som herefter udgør 2.024.161 kr.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Kommunen har kontaktet et eksternt miljøkonsulentfirma, som umiddelbart skønner, at miljøopgaverne kan udføres for op til 200.000 kr., og det kan gøres indenfor ca. 6-8 uger. Endvidere vurderes der behov for ekstern advokatbistand for 75.000 kr. Der søges derfor om samlet bevilling på 275.000 kr., der finansieres over Økonomi- og Planudvalgets pulje.